Kommunfullmäktige 29 januari 2015 

Läs beslut i korthet från kommunfullmäktiges möte 29 januari 2015.

Inkomna motioner och medborgarförslag

Motion om Förskola/Skola – En sockerfri zon

Hanna Brunnegård (C) och Mikael Dahl (c) föreslår i en motion att kostenheten påbörjar ett samarbete med förslagsvis Hälsofrämjandet i deras uppdrag Skolmatslyftet, som sponsras av Socialstyrelsen, för att på sikt förbättra hälsan och medvetande om vad som är en ansvarsfull kost genom att utesluta det tillsatta sockret i förskolan och skolan. Om skolmatslyftet inte fortsätts sponsras av Socialstyrelsen bör arbetet fortgå i samma anda.

Fullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om säkerhetsservice för äldre – fixartjänst

Cristina Bernevång (KD) föreslår i en motion att det inrättas en säkerhetsservice/fixartjänst i Ulricehamns kommun som omfattar personer över 67 år och (efter individuell prövning) även yngre personer med långvariga funktionsnedsättningar.

Fullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om överenskommelse mellan Ulricehamns kommun och Sociala ekonomin

Västra Götalands Regionen har tecknat en överenskommelse med den sociala ekonomin på regional nivå. Roland Karlsson (C) och Ann Stockzelius (C) föreslår i en motion att det startas upp ett arbete för att skapa en liknande överenskommelse mellan Ulricehamns kommun och Sociala ekonomin i vår kommun.

Fullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om Företagets Hus

Till fullmäktige har det kommit in ett medborgarförslag där det föreslås att ett Företagets Hus skapas i kommunen. Tanken med huset är att ska en gemensam plats där företagen i kommunen kan presentera sin verksamhet och sina produkter.

Fullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om basketplan

I ett medborgarförslag som kommit in till fullmäktige föreslås att det anläggs en basketplan med två basketkorgar. Planen förslås ligga centralt placerad och vara öppen för alla intresserade ungdomar.

Fullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Inkomna interpellationer och frågor

Interpellation om privat asylboende

I en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande undrar Niclas Sundig (SD):

  • Varför har inte Ulricehamns kommun gjort någon analys vad konsekvenserna kan bli när ansvaret för dessa människor övergår i kommunal regi?
  • Vore de inte lämpligt att göra en analys om vad konsekvenserna blir om ansvaret för dessa människor övergår i kommunal regi?
  • Ulricehamns kommun har ett avtal med migrationsverket om att ta emot 60 flyktingar per år. Den privata aktören har avtalat att ta emot 70 asylsökande. Om dessa flyktingar övergår i kommunal regi skall vi då säga upp avtalet med migrationsverket?

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen bordläggs för besvarande vid nästa sammanträde.

Fråga om äldreomsorgen

I en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande undrar Niclas Sundig (SD): Hur ser sjukfrånvaron ut procentuellt sett bland våra sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden inom äldrevården?

Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) svarade och jämförde sjuktalen 2013 med 2014:

Sjuktalen inom äldreomsorgen har ökat från 6,8 procent till 7,1 procent. Korttidssjukskrivningar har dock minskat från 2,3 till 2 procent.

Sjuktalen för sjuksköterskor har minskat från 8,4 till 4,6 procent. Likaså minskar korttidsfrånvaro från 2,3 till 1 procent.

För rehabpersonal minskar sjuktalen från 7,9 till 2,8 procent. Korttidsfrånvaron har minskat från 2 till 1,7 procent.

Fråga om Earth Hour

I en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande undrar Arne Fransson (MP): Kommer Ulricehamn kommun att delta i Earth Hour i år? Är kostnaden framtagen?

Kommunsytrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) uppskattar att nedsläckning av alla kommunala byggnader och Ulricehamns Energis byggnader, samt information och annat arbete kring nedsläckningen skulle innebära en kostnad mellan 70 000-100 000 kr.

Det går dock att släcka ner stadshuset, kommunens kontor på höjdgatan och Ulricehamns energis byggnader inom ramen för normal drift. På detta sätt kommer kommunen delta i Earth Hour.

Svar på interpellation om Ulricehamns blåsorkester

Mikael Dahl (C) har den 15 december 2014 inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens presidium angående ekonomisk ersättning till Ulricehamns blåsorkester. Förslagsställaren konstaterar att den musikaliska och administrativa ledaren för Ulricehamns blåsorkester, från och med årsskiftet, inte längre erhåller någon ekonomisk ersättning från Musikskolan och att detta kan innebära att blåsorkestern läggs ner. Mikael Dahl (C) undrar således vad kommunalråden ska göra för att Ulricehamns blåsorkester ska kunna fortsätta sin verksamhet.

Musikskolans vänder sig i första hand till elever i grundskolan och gymnasieskolan. Undervisning i instrumentalspel bedrivs varje vecka under skoltid och eftermiddagstid. Från och med årskurs 7 finns också möjlighet att delta i undervisning i solosång. Vid några skolor finns även möjlighet att sjunga i kör. Därutöver finns möjlighet för eleverna att delta i ensemble eller orkester.

Ulricehamns blåsorkester är en ideell verksamhet och inte en del av Musikskolan. Utifrån det uppdrag som Musikskolan har så kan inte och ska inte Musikskolan finansiera ideella föreningar genom exempelvis en ekonomisk ersättning till den administrativa och musikaliska ledaren för orkestern. Likaså så kan inte personal som är anställd vid Musikskolan avsätta arbetstid för ideella arrangemang. Ideella föreningar har möjlighet att ansöka om arrangörsbidrag, till exempel via Ulricehamns kommuns kulturverksamhet och denna möjlighet har även Ulricehamns blåsorkester. Kommunen kan köpa ett antal föreställningar av en förening. Kommunen kan också villkora att en förening behöver arbeta mer aktivt med att erbjuda unga en möjlighet att delta. Kommunen kan inte betala arvoden till enskilda personer i en ideell förening. Hur föreningen väljer att fördela den ekonomiska ersättningen är något som föreningen ansvarar för i sin egen redovisning.

Måldokument för vuxenutbildning

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att ge beredningen för lärande uppdraget att ta fram ett måldokument för kommunens vuxenutbildning. Beredningen har sedan lämnat ett förslag som kommunfullmäktige lämnat till kommunstyrelsen för yttrande.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom beredningens måldokument för vuxenutbildning med stöd av förvaltningens yttrande avseende laglighet, ekonomi och konsekvenser med undantag av skrivningen under ”Ekonomi” på mål 2. Vidare att kommunstyrelsen uttalar att det i nuläget är svårt att fullt ut bedöma behovet av ytterligare personalresurser för en ökad samverkan i linje med det som anges under mål 2. Hur stora personalresurser som krävs behöver utredas ytterligare i det fortsatta arbetet.

Kommunstyrelsen får uppdraget att arbeta enligt detta.

Måldokumentet jämställdhet – mångfald

Beredningen för samhällsutveckling har tidigare lämnat förslag till måldokument för kommunens jämställdhets- och mångfaldsarbete till kommunfullmäktige. Fullmäktige överlämnade i sin tur förslaget till kommunstyrelsen för yttrande.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom måldokumentet för kommunens jämställdhets- och mångfaldsarbete med stöd av förvaltningens yttrande avseende laglighet, ekonomi och konsekvenser.

Under mötet beslutade kommunfullmäktige att återremittera dokumentet till det samlade presidiet.

Reglemente för kommunstyrelsen och individnämnden

Reviderat reglemente fastställs för individnämnden med tillägg i 1 § om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Reviderat reglemente fastställs även för kommunstyrelsen med tillägg i 1 § att kommunstyrelsen ansvarar för alla kommunens uppgifter som inte enligt lag är förbehållna annan nämnd eller som av kommunfullmäktige genom reglemente delegerats till annan nämnd. Vidare revideras § 22 enligt följande: ”Budgetutskottet ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som motsvarar antalet partier som är representerade i kommunstyrelsen samt antalet i kommunstyrelsens presidium”.

Investering fastighet – Tingsholm

Kommunstyrelsens förvaltning, fastighet, ges investeringsmedel med 5 150 000 kr för ombyggnad av Tingsholmsgymnasiet (F-huset). Kompensation ges för ökade kapitalkostnader.

Underhållsmedel 2015 – komponentavskrivning

Kommunstyrelsens förvaltning, fastighet, ges investeringsmedel med 7,433 miljoner kronor. Anslagna medel för planerat underhåll i driftbudgeten minskas med 3,4 miljoner kronor och anslagna medel för planerat underhåll i investeringsbudgeten utökas med 3,4 miljoner kronor. Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Svar på motion – resersättning för förtroendevalda

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att alla ska ha likvärdiga villkor för politiskt arbete, oavsett om man bor i centralorten eller i övriga delar av kommunen. Ekonomiska eller fysiska förutsättningar ska inte få hindra en person boende utanför centralorten att ta ett politiskt uppdrag. Ingen förändring av avståndsgränsen för förtroendevalda är aktuell.

Bakgrunden till beslutet är en tidigare motion från Mikael Levander (NU) om reseersättning för förtroendevalda. Mikael Levander yrkade för att kommunfullmäktige nästa mandatperiod ska se över ersättningsreglerna för reseersättning för förtroendevalda.

Svar på motion om attityd till skolan

Genom förvaltningens redovisning av skolans arbete med att förebygga skolk, anses motionen besvarad.

Bakgrunden till beslutet är en tidigare motion från Inga-Kersti Skarland (S) om att det tas fram en åtgärdsplan för att aktivt förebygga och ta itu med skolk på alla nivåer samt en policy för samverkan med vårdnadshavare.

Svar på motion om luciafirande

Fullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att lucia är en mycket gammal svensk kulturtradition, som är värd att bevara. Den nuvarande konstruktionen av arvodesregler för förtroendevalda, har under de senaste fyra åren inte medfört någon extra kostnad för det korta luciaframträdandet.

Bakgrunden till beslutet är en tidigare motion från Niclas Sunding (SD) och Mattias Bengtsson (SD) om att luciafirande vid kommunfullmäktige borde ske på icke arvoderad tid.

Svar på motion om cykelled österut

Fullmäktige beslutar att motionen anses besvarad genom beslut i budget 2015 om uppdrag till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en cykelled till kommungränsen mot Jönköping.

Bakgrunden till beslutet är en tidigare motion från Gulli Håkanson (FP), Peder Danesved (FP) och Sten Selin (FP) om att vägen över Hössna, Gullered, Strängsered mot Bottnaryd marknadsförs som cykelled österut.

Svar på motion om Birgit Sparres park

Fullmäktige beslutar att anta motionen. Sanering och återställning ska ske av Birgit Sparres park liksom en översyn avseende växtligheten i parken. Kostnaden för detta finansieras inom kommunstyrelsens driftbudget 2015.
Bakgrunden till beslutet är en tidigare motion motion från Margareta Juliusson (M) om Birgit Sparres park.

Redovisning klassmorfar/mormor

Av förvaltningens skriftliga redovisning framgår att klassmorfar/mormor inte införts i skolan. Av kompletterande muntlig redovisning har framkommit att försök har gjorts att hitta personer som skulle kunna fungera på detta sätt i skolan. Förfrågningar har gått ut via föräldramöten, brukarråd och kontakter med pensionärsorganisationer och även via kommunens volontärsamordnare på Oasen men intresse har inte funnits. Med detta får redovisningen läggas till handlingarna.

Redovisning ”En väg in”

Kommunfullmäktige beslutar att lägga utvärderingen av ”En väg in” till handlingarna.

Ansvarig utgivare – webb-tv fullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande Celso Silva Gonçalves med vice ordförande Lars Holmin som ersättare, utses som utgivare för webbt-sändningarna från fullmäktiges sammanträden.

Istället för utgivaren ansvarar var och en som framträder själv för eventuella yttrandefrihetsbrott.

Valärenden

Val av ledamöter och ersättare i kommittén för stiftelsen August Larssons fond bordläggs till nästa sammanträde.

Johanna Lööv (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Fullmäktige beslutar att befria Johanna från uppdraget.


Publicerat av Elin Johansson den 29 januari 2015, senast ändrad den 2 februari 2018 av