Kommunstyrelsens beslut i korthet 8 januari

Rådhuset och stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Kommunstyrelsens valärenden 2015-2018 Val till beredande utskott

Mattias Josefsson (S) och Roger Wilhelmsson väljs till ledamöter i kommunstyrelsens beredande utskott. Inga-Kersti Skarland (S) och Roland Karlsson (C) blir ersättare. Mattias Josefsson (S) väljs till ordförande och Roger Wilhelmsson (M) till vice ordförande.

Val till budgetutskottet

Mattias Josefsson (S) väljs till ordförande och Roger Wilhelmsson (M) till vice ordförande.

Följande ledamöter väljs:

Mattias Josefsson (S)

Inga-Kersti Skarland (S)

Roger Wilhelmsson (M)

Per Johansson (M)

Roland Karlsson (C)

Niclas Sunding (SD)

Mikael Levander (NU)

Arne Fransson (MP)

Birgit Andersson (FP)

Cristina Bernevång (KD)

Jan-Olof Sundh (V)

Följande ersättare väljs:

Catharina Ståhl-Lind (S)

Klas Redin (S)

Sebastian Gustavsson (M)

Wiktor Öberg (M)

Mikael Dahl (C)

Aila Kiviharju (SD)

Mats Bogren (NU)

Petra Wolf (MP)

Val – arbetsgrupper inom kommunstyrelsen

Inga-Kersti Skarland (S) väljs till samtalsledare/ biträdande kommunalråd för arbetsgruppen välfärd/lärande och Per Johansson (M) till vice samtalsledare/ biträdande oppositionsråd.

Följande ledamöter väljs:

Inga-Kersti Skarland (S)

Klas Redin (S)

Aira Eriksson (S)

Tommy Mårtensson (S)

Per Johansson (M)

Sebastian Gustavsson (M)

Ann Stockzelius (C)

Mikael Dahl (C)

Hanna Brunnegård (C)

Niclas Sunding (SD)

Mikael Levander (NU)

Arne Fransson (MP)

Birgit Andersson (FP)

Cristina Bernevång (KD)

Jan-Olof Sundh (V)
Mattias Josefsson (S) väljs till samtalsledare för arbetsgruppen samhällsutveckling och Roger Wilhelmsson till vice samtalsledare.

Följande ledamöter utses:

Mattias Josefsson (S)

Catharina Ståhl-Lind (S)
Mattias Remar (S)

Catharina Örtendahl (M)

Wiktor Öberg (M)

Roger Wilhelmsson (M)

Roland Karlsson (C)

Liselotte Andersson (C)

Victor Sund (C)

Aila Kiviharju (SD)

Mats Bogren (NU)

Petra Wolf (MP)

Roland Eriksson (FP)

Bengt Andelius (KD)

Roger Andersson (V)

Val – Boråsregionens etableringscenter

Inga-Kersti Skarland (S) och Per Johansson (M) utses till kommunens representanter i det politiska etableringsrådet vid Boråsregionens etableringscenter.

Val – närvårdssamverkan

Inga-Kersti Skarland (S) utses till kommunens representant i delregionalt politiskt samrådsorgan för närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige

Yttrande måldokument jämställdhet – mångfald

Kommunstyrelsen ställer sig bakom måldokumentet för kommunens jämställdhets- och mångfaldsarbete med stöd av förvaltningens yttrande avseende laglighet, ekonomi och konsekvenser. Kommunstyrelsen föreslås få uppdraget att arbeta enligt detta.

Reglemente kommunstyrelsen och individnämnden

Reviderat reglemente fastställs för individnämnden med tillägg i 1 § om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Reviderat reglemente fastställs även för kommunstyrelsen med tillägg i 1 § att kommunstyrelsen ansvarar för alla kommunens uppgifter som inte enligt lag är förbehållna annan nämnd eller som av kommunfullmäktige genom reglemente delegerats till annan nämnd. Vidare revideras § 22 enligt följande: ”Budgetutskottet ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som motsvarar antalet partier som är representerade i kommunstyrelsen samt antalet i kommunstyrelsens presidium”.

Investering fastighet – Tingsholm

Kommunstyrelsens förvaltning, fastighet, ges investeringsmedel med 5 150 tkr för ombyggnad av Tingsholmsgymnasiet (F-huset). Kompensation ges för ökade kapitalkostnader.

Underhållsmedel 2015, komponentavskrivning

Kommunstyrelsens förvaltning, fastighet, ges investeringsmedel med 7, 433 mkr beviljas. Anslagna medel för planerat underhåll i driftbudgeten minskas med 3,4 mkr och anslagna medel för planerat underhåll i investeringsbudgeten utökas med 3,4 mkr. Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Svar på motion om cykelled österut

Motionen anses besvarad genom beslut i budget 2015 om uppdrag till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en cykelled till kommungränsen mot Jönköping.

Svar på motion om Birgit Sparres park

Sanering och återställning sker av Birgit Sparres park liksom en översyn avseende växtligheten i parken. Kostnaden för detta finansieras inom kommunstyrelsens driftbudget 2015. Motionen har härigenom antagits.

Ansvarig utgivare – webb-TV från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande Celso Silva Goncalves med vice ordförande Lars Holmin som ersättare, utses som utgivare för webbsändningarna från fullmäktiges sammanträden. Istället för utgivaren ansvarar var och en som framträder själv för eventuella yttrandefrihetsbrott.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Effekter av riksdagens beslut om statsbudgeten 2015

Ulricehamns kommun ska som mest ersätta Sjuhärads Kommunalförbund med 25 kr per invånare till en fortsatt satsning på yrkesvux under förutsättning att statlig finansiering uteblir. Kostnaden för detta finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2015 års budget.

Vidare noteras de ändrade förutsättningarna när det gäller de uppdrag som lämnats i budgeten för kommunen 2015, till STUBO AB och till kultur avseende renovering av miljonprogramsområden respektive kultur i miljonprogramsområden.

Avslut och permutation av stiftelser/fonder

Ansökan görs hos länsstyrelsen om tillstånd att få förbruka kapital för stiftelserna Apotekare Kullgrens gåvomedel och Apotekare Kullgrens fond för fattiga åldersstigna kvinnliga tjänstehjon.

Firmatecknare

Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson och kommunchef Håkan Sandahl utses att i förening vara firmatecknare för Ulricehamns kommun under perioden 2015-2018. Som ersättare för kommunstyrelsens ordförande utses vice ordförande Roger Wilhelmsson och som ersättare för kommunchefen utses ekonomichef Niklas Anemo.

Vidare ges kommunchef, sektorschef, verksamhetschefer och stabschefer rätt att inom respektive ansvars- och budgetområde, teckna mindre avtal som inte är av stor betydelse för kommunen (ekonomiskt, principiellt eller i övrigt).

Tecknande av bankgiro m.m.

Öppnande och avslutande av konton

Ekonomichef Niklas Anemo och redovisningsekonom Kristina Arvidsson bemyndigas att träffa avtal om och öppna nya konton inkl. centralkonto (s.k. koncernkonto) och disponeringskonton samt avsluta konton i kommunens namn.

Administrera bankkonton och banktjänster

Redovisningsekonom Kristina Arvidsson och ekonom Ida Gillerfors. Ovanstående personer bemyndigas att var och en för sig administrera i bankens internetbankssystem.

Utfärdande av utbetalningar och kvittens av medel m.m.

Ekonomichef Niklas Anemo, redovisningsekonom Kristina Arvidsson, ekonom Ida Gillerfors, ekonom Sandra Larsson, ekonom Ottilia Lönqvist, ekonom Göran Andersson, ekonom Anders Håkansson, ekonom Martin Albinsson, ekonom Andreas Wahlström, ekonomiassistent Sofia
Forsberg, ekonomiassistent Maj-Lis Axelsson, ekonomiassistent Anita Ahlqvist och ekonomiassistent Eva Andersson.

Ovanstående personer bemyndigas att två i förening utfärda utbetalningar samt kvittera medel på kommunens bankkonto, bank- och plusgiroräkningar samt kvittera till kommunen eller någon av dess nämnder eller styrelser ställda värdeförsändelser.

Överföring av medel mellan kommunens konton

Ekonomichef Niklas Anemo, redovisningsekonom Kristina Arvidsson, ekonom Ida Gillerfors, ekonom Sandra Larsson, ekonom Ottilia Lönqvist, ekonom Göran Andersson, ekonom Anders Håkansson, ekonom Martin Albinsson, ekonom Andreas Wahlström, ekonomiassistent Sofia Forsberg, ekonomiassistent Maj-Lis Axelsson, ekonomiassistent Anita Ahlqvist, ekonomiassistent Eva Andersson.

Ovanstående personer bemyndigas att två i förening överföra medel från kommunens konto i en bank till kommunens konto i en annan bank, samt mellan dispositionskonton inom centralkonto (s.k. koncernkonto).

Utbetalning av löner m.m.

Systemförvaltare Åsa Lid och systemförvaltare Britt Pettersson.
Ovanstående personer bemyndigas var och en för sig att utföra elektroniska löneutbetalningar.

Utbetalning av försörjningsstöd

Enhetschef Maria Nordgren, socialsekreterare Leila Claesson, socialsekreterare Lars Grankvist, socialsekreterare Pontus Oresten, socialsekreterare Stefan Andersson, assistenten Marie-Louise Claesson och assistenten Vivianne Norlin.
Ovanstående bemyndigas att två i förening teckna checkar och göra tbetalningar av försörjningsstöd från konto 516 799 312 hos Handelsbanken.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom kommunstyrelsens förvaltning fastställs.

Investering kost – inventarier

Kommunstyrelsens förvaltning, kost, ges investeringsmedel med 1 mkr för inventarier. Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Investering – miljö och samhällsbyggnad

Kommunstyrelsens förvaltning, miljö och samhällsbyggnad, ges investeringsmedel med 0,8 mkr för upprustning av kommunens offentliga lekplatser). Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Initiativärende cykelled på banvallen – Ulricehamn – Jönköping

Ärendet anses besvarat genom beslut i budget 2015 om uppdrag till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en cykelled till kommungränsen mot Jönköping.

Kommunstyrelsen har 2013-10-21, § 256, beslutat att till förvaltningen för beredning överlämna ett initiativärende från Arne Fransson (MP) om cykelled på banvallen Ulricehamn – Jönköping (från länsgräns till Strängsered).

I budget 2015 finns ett uppdrag till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en cykelled till kommungränsen mot Jönköping. Uppdraget baseras på delvis nya förutsättningar då Jönköping byggt ut delar av sträckan och regering samt region lyft fram satsningar på gång- och cykelstråk i kommande infrastrukturplaner som särskilt viktiga.

Svar på medborgarförslag om fixartjänst

Av förvaltningens underlag framgår att om samtliga kommuninnevånare skulle erbjudas denna tjänst, ryms den inte inom befintliga budgetramar. Det kan även bedömas som om kommunen som offentlig aktör konkurrerar med privata aktörer, eller förhindrar uppkomsten av konkurrens. Mot denna bakgrund avslås medborgarförslaget.

Svar på medborgarförslag om in – och utfarter Marbäck

Kommunen är inte väghållare på väg 157 och kan inte utföra åtgärder på denna väg. Mot denna bakgrund avslås medborgarförslaget.

Svar på medborgarförslag – bidrag till enskilda vägar

Kommunstyrelsen har 2014-05-05, § 212, beslutat om nya och höjda bidrag till enskilda vägar. Härigenom har medborgarförslaget besvarats.

Policy – en lärande organisation

Styrdokumentet ”Policy för Ulricehamn – en lärande organisation” antas.


Publicerat av Elin Johansson den 8 januari 2015, senast ändrad den 13 maj 2015 av