Kommunfullmäktige 26 mars 2015

Läs beslut i korthet från kommunfullmäktige i Ulricehamn 26 mars 2015.

Inkomna motioner och medborgarförslag

Motion om skylt med Ulricehamnsvy vid motorvägen

Aila Kiviharju (SD) föreslår att en skylt som visar vyn över Ulricehamn ska placeras vid den nya motorvägen, eftersom stadskärnan inte kommer att vara synlig på samma sätt som från nuvarande väg 40.

Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen

Motion om att göra Bronäsområdet mer attraktivt

Per Johansson (M), Birgit Andersson (FP) och Cristina Bernevång(KD) föreslår att man ska ta hänsyn till hur Bronäsområdet kommer att användas i framtiden när nuvarande bro på Boråsvägen samt ledningar och rör som är inbyggda i bron ska bytas ut.

Eftersom området får mindre trafik när motorvägen är klar och Ätran rinner genom området kan det enligt motionärerna bli ett attraktivt bostadsområde i framtiden. De föreslår därför följande: Den nya bron och den intilliggande cykelbanebron får en fri höjd som medger småbåtspassager.

Förvaltningen får i uppdrag att snabbutreda förutsättningarna för detta innan upphandling genomförs.

Tillkommande kostnader i samband med brobygget enligt ovan förs in i 2016 års investeringsbudget.

Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen

Motion om hundrastplats i Ekhagen

Niclas Sunding (SD) föreslår att det ska byggas en hundrastgård på lämplig plats i Ekhagen. Anledningen är att många hundar tillåts springa lösa i parken och uträtta sina behov överallt.

Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen

Motion en liten men trevlig park

Niclas Sunding (SD) föreslår att det ska sättas upp två grillar i Ekhagens park.

Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen

Motion om sätt att öka trivseln i Ulricaparken

Niclas Sunding (SD) lämnar i en motion flera förslag på hur kommunen kan öka trivseln i Ulricaparken: Att det ska sättas upp skyltar på hela lekplatsområdet om att det är ett rökfritt område.

Att det ska införas hundförbud på hela lekplatsområdet

Att det sätts upp skyltar på hela lekplatsområdet om att det är förbjudet att ta med sig hund till lekplatsområdet.

Att det ska sättas upp belysning på hela lekplatsområdet.

Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen.

Motion om att en beredning får i uppdrag att ta fram ett underlag för en ”integrationsplan”

Birgit Andersson och Peder Danesved (FP) föreslår att en beredning får i uppdrag att ta fram ett underlag till en ”integrationsplan”. Planen ska handla om hur olika delar av samhället kan påverka utvecklingen så att invandringen till kommunen får positiva effekter för alla invånare och för olika samhällsfunktioner.

Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen

Motion om att bilda ett föreningsråd för att öka dialogen med föreningslivet

Roland Karlsson och Mikael Dahl (båda C) föreslår att det ska bildas ett föreningsråd där föreningar och kommunen ska ingå. Rådet ska fungera som ett forum där de olika föreningarna och kommunen kan mötas och diskutera olika frågor.

Roland Karlsson och Mikael Dahl föreslår att en utredning görs som så fort som möjligt kan visa hur man på bästa sätt skapar ett återkommande forum av det här slaget.

Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen

Motion om att tillsätta en samordnare för att utveckla landsbygden och mindre tätorter

Roland Karlsson och Börje Eckerlid (båda C) föreslår att det ska avsättas pengar i 2016 års budget så att en samordnare för utveckling av landsbygden och de små tätorterna kan tillsättas. Samordnaren ska arbeta för att hela kommunen får ta del av och bidra till tillväxten i kommunen.

Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen

Motion om friskvårdsbidrag

Mikael Levander (NU) föreslår att Ulricehamns kommun utreder möjligheten att ge sina anställda friskvårdsbidrag. Dels för att främja en god hälsa hos sina anställda, dels för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen

Motion om kostnadsfri första hjälpen-utbildning

Ingemar Basth (MP) föreslår att kommuninvånare erbjuds gratis utbildning i första hjälpen.

Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen

Fråga om solceller beaktas vid nybyggnation

Arne Fransson ställde frågan om användande av solceller funnits med vid planerandet av nybyggnationen vid Bogesundsskolan och nya förskolan vid Tingsholmsgymnasiet. Det ska enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige prövas vid all projektering för nybyggnation i kommunal regi.

Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) svarade att förvaltningen har missat det i planeringsarbetet. Möjligheten att använda solceller ska framöver finnas med i en checklista.

Medborgarförslag om frikort till konstsnöspåret för pensionärer

I ett medborgarförslag föreslås att personer över 60 år som pensionärer får frikort till konstsnöspåret på Lassalyckan. I samma medborgarförslag föreslås också att inslaget av björk och lövskog ska öka för att förhindra stormfälld skog och barr i skidspåren.

Beslut: Remitteras till kommunstyreslen

Medborgarförslag om gratis kollektivtrafik för pensionärer

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen i likhet med andra kommuner ska införa gratis resor för pensionärer.

Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen

Medborgarförslag om belysning på gång- och cykelvägen till Hökerum

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen tar upp frågan med Trafikverket om att sätta upp belysning längs med gång- och cykelvägen från det nya Hökerumsmotet till Hökerum. Enligt medborgarförslaget kommer det annars att vara för mörkt och därmed farligt att ta sig fram längs vägen kvälls- och nattetid.

Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen.

Inkomna interpellationer och frågor

Interpellation om konsekvensanalys av asylboende

Niklas Sunding (SD) ställer i en interpellation tre frågor till kommunstyrelsens ordförande. Frågorna gäller vad som händer då ett privat asylboende övergår i kommunal regi om två år. Varför har inte Ulricehamns kommun gjort någon analys vad konsekvenserna kan bli när ansvaret för dessa människor övergår i kommunal regi?

Vore de inte lämpligt att göra en analys om vad konsekvenserna blir om ansvaret för dessa människor övergår i kommunal regi?

Ulricehamns kommun har ett avtal med migrationsverket om att ta emot 60 flyktingar per år. Den privata aktören har avtalat att ta emot 70 asylsökande. Om dessa flyktingar övergår i kommunal regi skall vi då säga upp avtalet med migrationsverket?

Svar

Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S), svarar på interpellationen:

Niclas Sunding (SD) har den 29 januari 2015 inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående konsekvenser av asyl- och flyktingmottagandet för Ulricehamns kommun.

Frågeställaren undrar också om Ulricehamns kommun avser att säga upp avtalet med Migrationsverket. Först och främst finns det två begrepp som är viktigt att hålla isär, asylsökande och flykting med permanent uppehållstillstånd.

Asyl Asylsökande kommer till kommunen direkt från Migrationsverket som placerar där det finns boende. Som asylsökande kan du söka permanent uppehållstillstånd av olika skäl, främst av flyktingskäl.

Som kommun har vi ingen information om vilka som kommer, när och var de placeras. Asylsökande barn och unga har rätt till utbildning, förskola och skolbarnsomsorg på samma villkor som barn folkbokförda i Sverige men de har inte skolplikt. Ansvaret ligger på Migrationsverket förutom skolgången och om personerna hamnar i nödsituationer då socialtjänstens insatser kan bli aktuella.

Flykting Som flykting har du fått en permanent uppehållstillstånd (PUT) och är kommunplacerad. På grund av brist på lägenheter finns en risk att få bo kvar i asylboendet en tid och då inte bli kommunplacerad.

När en person har fått PUT är det samma rättigheter och skyldigheter som gäller som för alla invånare.

Avtal och platser När det gäller asylsökande i Ulricehamns kommun har Migrationsverket cirka 230 personer placerade i lägenheter samt på Majblommegården som ett asylboende.

För flyktingar med permanent uppehållstillstånd har kommunen tecknat ett avtal med Länsstyrelsen om 6o flyktingar per år samt fem asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. Vid kommunstyrelsens sammanträde 4 april kommer förslag till överenskommelser med Migrationsverket att behandlas.

Mitt ordförandeförslag till kommunstyrelsen kommer att innebära att vi ökar kommunens mottagande av flyktingar med permanent uppehållstillstånd till 8o per år från nuvarande 6o och att mottagandet av ensamkommande barn ökas från nuvarande 5 platser till 10 under våren med avsikten att utöka antalet platser till 14 per år under senare delen av 2015.

Utmaningar och konsekvenser Det är en utmaning att asyl- och flyktingmottagandet inte samordnas bättre än vad det gör idag. Det hade underlättat om kommunen hade haft en bättre kännedom om asylsökande som vistas i kommunen, helst redan innan de anländer.

Detta för att vara bättre förberedda för att den enskilde ska få ett bra mottagande, att de insatser som behöver göras inom exempelvis skolan kan ske tidigt samt att det civila samhället, närboende samt organisationer, kan planera eventuella aktiviteter.

Samtidigt kan konstateras att det aldrig tidigare har varit så många människor på flykt i världen som idag. Drygt 50 miljoner människor uppskattas vara på flykt från krig eller förföljelse på grund av religion, kultur eller sexuell läggning. Det är människor med olika social, kulturell och religiös bakgrund. Det är människor med olika utbildningsbakgrund. Varifrån asylsökande och flyktingar med permanent uppehållstillstånd kommer varierar över tid. Så även de åtgärder och stöd som behöver sättas in.

För tillfället kommer flyende framför allt från Syrien, vars utbildningsnivå i genomsnitt överstiger snittet i kommunen. För bara något år sedan kom fler från Somalia och då var analfabetism vanligare.

När en asylsökande får permanent uppehållstillstånd blir vederbörande placerad i en kommun. Det har ingen koppling till den kommun där flyktingen bott under asylperioden.

Med anledning av detta är det svårt för kommunen att utreda några direkta konsekvenser då omvärldens förutsättningar kraftigt förändras. Det hade dock varit bra om vi hade kunnat ha en bättre framförhållning. Men omvärlden ger oss inga enlda förutsättningar. Men visst går det att förbättra vissa påverkbara delar så att mottagandet kan underlättas för samtliga involverade.

Samtidigt kan konstateras att Ulricehamn de senaste åren har vuxit i befolkning. Många har valt att flytta hit från andra delar av landet. Kommunen har i det avseendet heller inte gjort någon analys av denna inflyttandegrupp och vilka konsekvenser det får för kommunen och kommunens verksamheter långsiktigt mer än i generella termer.

Yttrande om måldokument för framtidens äldreomsorg

Beredningen för välfärd lämnade i juni 2014 ett förslag till måldokument för äldreomsorgen. Förvaltningen har föreslagit att måldokumentet godkänns och att kommunstyrelsen ska ta fram en ny äldreomsorgsplan för perioden 2016-2019.

Beslut: Fullmäktige godkänner måldokumentet och ger kommunstyrelsen uppdraget att arbeta enligt det.

Peter Danesved (FP) yrkade bifall.

Nytt kommunalpolitiskt handlingsprogram 2015-2018

Ett kommunalpolitiskt handlingsprogram för perioden 2015 till 2018 har tagits fram av den politiska ledningen.

Beslut: Fullmäktige beslutar att anta det nya kommunalpolitiskt handlingsprogrammet ”Framtidstro och tillväxt” som gäller för 2015-2018.

Mattias Josefsson (S), Roger Wilhelmsson (M) och Susanne Arneborg yrkade bifall till förslaget.

Roland Karlsson (C) yrkade avslag med motiveringen att det saknas tydlighet i vem eller vilka som står bakom dokumentet. Mikael Levander (NU) yrkade bifall för Roland Karlssons avslagsyrkande.

Votering begärdes. Det kommunpolitiska handlingsprogrammet antogs efter 32 röster för och 16 mot.

Riktlinjer för den politiska organisationen

Inför mandatperioden 2014-2018 gjordes en utvärdering av den politiska organisationen. Det samlade presidiet (SP) fick uppdraget att genomföra de förändringar som lyftes fram i utvärderingen. SP överlämnar nu det reviderade dokumentet ”Politisk organisation i Ulricehamns kommun”.

Beslut: Fullmäktige beslutar att riktlinjerna för den politiska organisationen i Ulricehamns kommun fastställs och att det samlade presidiet även i fortsättningen ska ”lotsa” den politiska organisationen rätt och att ta de initiativ till förändringar/justeringar som kan behöva göras.

Mattias Josefsson (S) yrkade bifall.

Regler för kommunalt partistöd

Kommunfullmäktige beslutade i september 2014 att fastställa regler för partistöd. Reglerna ska gälla från och med mandatperioden 2014-2018. Reglerna har därefter reviderats för att bättre passa partiernas rutiner med årsmöten och revision.

Beslut: Fullmäktige antar de reviderade reglerna för kommunalt partistöd. Reglerna för årlig utbetalning blir därför följande: Partistöd utbetalas årligen i förskott efter beslut i kommunfullmäktige under maj månad.

Redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § 2 st KL ska lämnas in senast 1 april året efter det år partistöd utbetalts för.

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § 2 st KL inte lämnats in inom föreskriven tid (senast 1 april året efter det år partistöd utbetalts för) utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Ombudgeteringar av investeringsanslag till 2015 och 2016

Ekonomichefen har föreslagit att investeringsanslag för projekt som inte slutförts ska ombudgeteras till 2015 och 2016 med återstående belopp eller efter behov.

Beslut: Fullmäktige godkänner ombudgeteringen av investeringsanslag från 2014 till 2015 och 2016. Totalt ombudgeteras 66,5 miljoner kronor (59,5 miljoner kronor till 2015 och 7 miljoner kronor till 2016).

Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Beslut enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) som inte har verkställts ska rapporteras till kommunens socialnämnd eller motsvarande och till kommunens revisorer.

Kommunstyrelsen har nu överlämnat en rapport för det tredje kvartalet 2014.

Beslut: Fullmäktige beslutar att rapporten för det tredje kvartalet 2014 lämnas till kommunens revisorer. Redovisningen läggs därefter till handlingarna.

Nya riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal

Samhällsbyggnadschefen har överlämnat ett förslag till riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. Förslaget har tagits fram för att öka transparensen gentemot byggherrar vid marktilldelning och exploateringsavtal.

Beslut: Fullmäktige beslutar att riktlinjerna för markanvisning och exploateringsavtal antas.

Ändrad taxa för trygghetslarm i hemmet

Översyn och justering av taxor inom äldreomsorgen har initierats. Anledningen är utvecklingen inom hälso- och sjukvårdsområdet, till exempel när det gäller användande av ny teknik inom trygghetstjänster.

I uppdraget ingår också att jämföra och föreslå anpassningar av avgifterna i förhållande till övriga landet.

Beslut:

Mats Bogren (NU) och Mikael Levander (NU) yrkade på återremiss till kommunstyrelsen med motiveringen att en konsekvensbeskrivning behövs för beslutet. Mikael Dahl (C) yrkade också på återremiss.

Inga-Kersti Skarland (S), Catharina Ståhl-Lind (S) och Aira Eriksson (S) yrkade bifall på återremiss.

Votering begärdes. 29 röstade för liggande förslag och 18 röstade för återremiss. En avstod. Därmed återremitterades förslaget till kommunstyrelsen för ny behandling.

Ändrad taxa för hemsjukvård

Översyn och justering av taxor inom äldreomsorgen har initierats. Anledningen är nya förutsättningar inom hälso- och sjukvårdsområdet. I uppdraget ingår också att jämföra och föreslå anpassningar av avgifterna i förhållande till övriga landet.

Beslut: Fullmäktige beslutar att avgiften för hemsjukvård höjs från 209 kronor i månaden till 289 kronor i månad. Avgiftshöjningen gäller från den 1 maj 2015 och justeras årligen om inte annat beslutas.

Beslutet gäller alla grupper som har hemsjukvårdsinsats. Vård- och omsorgsnämndens beslut från 2009 om att brukare inom socialpsykiatrin inte behövde betala någon avgift gäller därför inte längre. Barn och ungdomar upp till 20 år är fortfarande avgiftsbefriade.

Taxa för sotning och brandskyddskontroll

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har beslutat att godkänna taxorna för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Direktionen föreslår att medlemskommunerna fastställer de nya taxorna.

Beslut: Fullmäktige beslutar att godkänna taxorna för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Svar på motion om minskad användning av plastpåsar

Jan-Olof Sundh och Marie-Louise Bengtsson (båda V) har föreslagit att kommunen ska ta initiativ till en dialog med butiksinnehavarna i Ulricehamns kommun om hur man kan minska användningen av plastpåsar i butikerna.

Samhällsbyggnadschefen har svarat att förvaltningen inte längre har resurser att arbeta med miljöstrategiska frågor som inte är lagbundna. Frågan kan istället finnas med i kommande budgetprocess.

Beslut: Fullmäktige beslutar att motionen är besvarad eftersom det inte finns resurser för arbete med miljöstrategiska frågor av det här slaget i nuläget. Frågan bör istället finnas med i kommande budgetprocess.

Svar på motion om tillsynstaxa för företag

Barbro Westermark (S), Jan-Olof Sundh (V) och Ingegerd Borg-Saviharju (Mp) föreslår att kommunen ersätter den fasta tillsynstaxan med en lägre fast avgift och en rörlig taxedel. På så sätt kan företag se ett samband mellan tillexempel inspektion och faktura.

Beslut: Fullmäktige beslutar att motionen är besvarad eftersom taxorna har gjorts om efter det att motionen kom in. Det görs också en revidering av taxorna varje år för att de ska vara skäliga för företagen.

Svar på motion om trafiksäkerhet Grönahögsvägen, Ulricehamn

Christoffer Brolin och Jan-Åke Claesson (båda C) har föreslagit i en motion att Grönahögsvägen ska göras om till en stadsmässig gata för att förbättra trafiksituationen.

Miljö- och samhällsbyggnadschefen föreslår att motionen antas eftersom trafiken beräknas öka på Grönahögsvägen när nya bostäder byggs, och att 90 000 kronor avsätts för dessa åtgärder.

Beslut: Fullmäktige beslutar att motionen är besvarad i och med att förvaltningen framöver ska lämna en samlad ansökan om investeringsmedel för gator, vägar, trafikåtgärder med mera där en anpassning av trafiksituationen på Grönahögsvägen ingår.

Valärenden

Val till August Larssons fond

Enligt det testamente som är grundhandling för stiftelsen August Larssons fond, ska kommittén som ansvarar för stiftelsen bestå av 3 personer. Kommittén ska väljas årligen och samma person får inte omväljas inom en period av fem år.

För att underlätta kommitténs arbete utses årligen även ersättare och en sammankallande. Ärendet har bordlagts av kommunfullmäktige 2014-12-15 och 2015-01-29.

Beslut: återremitterades till kommunstyrelsen.

Ny ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2015 att befria Johanna Lööv (M) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen har den 10 februari 2015 beslutat att utse Elsa Wilhelmsson (M) till ny ersättare i kommunfullmäktige.

Beslut: ärendet förs till handlingarna.

Avsägelse från Pernilla Vikström

Pernilla Vikström (S) har den 19 januari 2015 avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslut: kommunfullmäktige befriar Pernilla Wikström från uppdraget.

Avsägelse från Mikael Friberg

Mikael Friberg (SD) har den 5 februari 2015 avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslut: kommunfullmäktige befriar Mikael Friberg från uppdraget.

Avsägelse från Carolina Sunding

Carolina Sunding (SD) har den 20 januari 2015 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslut: kommunfullmäktige befriar Carolina Sunding från uppdraget

Avsägelse från Sonia Stefanusson

Sonia Stefanusson (SD) har den 30 januari 2015 avsagt sig uppdraget som huvudman i Ulricehamns Sparbank.

Beslut: ärendet bordläggs och tas upp på kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Avsägelse från Sofia Hägg

Sofia Hägg-Lindvall (SD) har den 4 mars 2015 avsagt sig uppdraget som huvudman i Ulricehamns Sparbank.

Beslut: ärendet bordläggs och tas upp på kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Avsägelse Anders Dahlén

Anders Dahlén (M) avsäger har den 6 mars 2015 avsagt sig uppdraget som huvudman i Ulricehamns Sparbank.

Beslut: ärendet läggs till handlingarna.

Avsägelse Gunnar Scott

Gunnar Scott (S) har den 13 mars 2015 avsagt sig uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i beredningen för välfärd och huvudman i Ulricehamns Sparbank.

Beslut: kommunfullmäktige befriar Gunnar Scott från uppdraget.


Publicerat av Elin Johansson den 26 mars 2015, senast ändrad den 15 maj 2015 av