Kommunstyrelsens beslut i korthet 2 mars

Beredning/yttrande till – ärenden till kommunfullmäktige

Rådhuset och stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Framtidstro och tillväxt – kommunalpolitiskt handlingsprogram 2015-2018

Det kommunalpolitiska handlingsprogrammet ”Framtidstro och tillväxt” antogs som ett övergripande styrdokument för Ulricehamns kommun 2015 – 2018 efter votering med siffrorna 10-5.

Taxa trygghetslarm

Avgift för insatsen trygghetslarm i ordinärt boende fastställdes till 200 kronor/månad efter votering med siffrorna 10-5. Avgiften ska gälla från och med 1 maj 2015 och justeras årligen enligt prisbasbeloppsindex om inte annat beslutas.

Taxa hemsjukvård

Avgift för hemsjukvård fastställdes till 289 kronor/månad. Avgiften träder i kraft 1 maj 2015 och justeras årligen enligt prisbasbeloppsindex om inte annat beslutas.

Den nya tillämpningen av denna avgift innebär att samtliga brukargrupper med hemsjukvårdsinsats ska omfattas. Barn och ungdomar upp till 20 år är fortsatt avgiftsbefriade.

Politisk organisation

Riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun fastställs. Det samlade presidiet (SP) ges även fortsatt uppdrag att ”lotsa” den politiska organisationen rätt och att ta de initiativ till förändringar/justeringar som kan behöva göras.

Ombudgetering av investeringsanslag

Ombudgetering av investeringsanslag från 2014 till 2015 och 2016 godkändes enligt redovisat underlag. Av ej förbrukade medel från 2014 ombudgeteras totalt 66 454 300 kronor (59 454 300 kronor till 2015 och 7 miljoner till 2016).

Yttrande måldokument äldreomsorg

Kommunstyrelsen ställer sig bakom måldokumentet för framtidens äldreomsorg med stöd av förvaltningens yttrande avseende laglighet, ekonomi och konsekvenser. Kommunstyrelsen föreslås få uppdraget att arbeta enligt detta.

Rapport – ej verkställda beslut SoL och LSS

Rapporter för tredje kvartalet 2014 lämnas till kommunens revisorer. Redovisningen läggs därefter till handlingarna.

Taxa för sotning och brandskyddskontroll

Taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll fastställdes att gälla från och med 1 maj 2015.

Svar på motion om att göra kommunen fri från plastpåsar

Motionen besvaras med att förvaltningen bedömer att det för närvarande inte finns resurser för arbete med miljöstrategiska frågor. Förvaltningen betonar att frågan därför bör finnas med i kommande budgetprocess, för prioritering mellan olika behov kopplat till kommunens övergripande vision och mål.

Det är vidare en politiskt prioriterad fråga för budget 2016 är att avsätta resurser för en tillfällig fullmäktigeberedning i syfte att arbeta fram nya miljömål för Ulricehamns kommun.

Svar på motion om tillsynstaxa för företag

Motionen besvaras med att taxorna har omarbetats sedan motionen kom in och att det årligen sker en revidering av taxorna för att de ska vara skäliga för företagen.

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal

Riktlinjerna antogs. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut att anta riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal, delegeras till mark och exploateringsansvarig att ge markanvisning vid direktanvisning, enligt antagna riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal (avsnitt 4 mark – och fastighetsärenden, ny punkt 4.20).

Svar på motion – trafiksäkerhet Grönahögsvägen, Ulricehamn

Motionen besvaras med att förvaltningen avser att lämna en samlad ansökan om investeringsmedel för gator, vägar, trafikåtgärder med mera. I denna ansökan kommer en anpassning av trafiksituationen på Grönahögsvägen, Ulricehamn, att ingå.

Kommunalt partistöd

Reviderade regler antas för kommunalt partistöd, där 5 § om årlig utbetalning ges följande lydelse:

Partistöd utbetalas årligen i förskott efter beslut i kommunfullmäktige under maj månad. Redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § 2 st KL ska lämnas in senast 1 april året efter det år partistöd utbetalts för.

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § 2 st KL inte lämnats in inom föreskriven tid (senast 1 april året efter det år partistöd utbetalts för) utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Kommunstyrelsens delegation

Delegationsordning för kommunstyrelsen fastställs att gälla från och med 1 april 2015.

Kommunstyrelsens budget 2015

Verksamheternas nettoramar fastställdes enligt förslag till internbudget för kommunstyrelsen 2015.

Investering – lärande (elevregister)

Sektor lärande gavs investeringsmedel med 2,3 miljoner kronor för elevregister. Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Investering – fastighet (Ekero)

Kommunstyrelsens förvaltning, fastighet, ges investeringsmedel med 1 mkr för brandskyddsåtgärder på Ekero. Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Rapport – boende funktionsnedsättning

Förvaltningens redovisning utgör en delrapport i det viktiga arbetet med att säkerställa boende inom verksamheten funktionsnedsättning. Förvaltningens arbete fortsätter och en ny avrapportering ska lämnas till kommunstyrelsen 8 oktober 2015.

Kommunstyrelsen har genom flera beslut under 2014 gett förvaltningen i uppdrag att redovisa planerat och pågående arbete för boendefrågan inom funktionsnedsättning och en preliminär uppskattning av investeringskostnader inför arbetet med budget 2015.

Avtal med privata utförare personlig assistans och ersättningsnivå

Redovisat förslag till nytt grundavtal med privata utförare/anordnare av personlig assistans godkändes. Bland annat innebär avtalet att ersättningsnivån justeras till 264 kr/utförd assistanstimme. Beslutet gäller från och med 1 maj 2015.

Patientsäkerhet

Kommunstyrelsen ställer sig bakom den upprättade åtgärdsplanen. Kommunstyrelsen har 2014-05-05, § 124, beslutat att godkänna patientsäkerhetsberättelse 2013. Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppdra åt förvaltningen att upprätta en åtgärdsplan för de övergripande mål och strategier som anges för 2014.

Socialchefen och medicinskt ansvarig sjuksköterska överlämnar i skrivelse 2015-02-05 en åtgärdsplan som upprättats med 2013 års patientsäkerhetsberättelse som grund. I skrivelsen föreslås att vårdgivaren ställer sig bakom den upprättade åtgärdsplanen.

Yttrande – ändrad inkomstutjämning

Kommunstyrelsen delar Finansdepartementets uppfattning att det är angeläget att de föreslagna förändringarna genomförs snarast, med ikraftträdande den 1 januari 2016.

Utredning om platser på särskilt boende

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att

  • ta fram en plan för hur korttidsvården kan utformas, där en ny strategi för hemtagningsteam finns med. Planen ska återrapporteras till kommunstyrelsen 3 juni 2015. En pilotstudie kring hemtagningsteam har redan tagits fram och kan fungera som underlag
  • göra en genomlysning för att säkerställa den framtida demensvården, både permanent och korttid (inkl. växelvård). Fokus för utredningen bör vara att skapa renodlade gruppboenden för demens så att rätt kompetens finns
  • genomföra en utredning i särskild ordning av hur Ekero ska utformas i framtiden, som ska ligga till grund inför budget 2016
  • ta fram en kostnads- och genomförandeplan för att optimera Hökerumsgården ur ett trygghets- och gemenhetsperspektiv. Gemensam matsal och de två längorna intill Hökerumsgården bör ses över
  • sätta ihop en projektgrupp som jobbar med möjligheterna att agera mer aktivt när det gäller trygghetsboende eller liknande

Tingsholmsgymnasiets kvalitetsarbete 2013/2014

Rapporten om kvalitetsarbete Tingsholmsgymnasiet 2013-2014, läggs till handlingarna

Earth hour

Ulricehamns kommun deltar i WWF Earth hour 2015. Kostnaden för att släcka ner utebelysningen i Ulricehamn och Ulricehamns energis lokaler beräknats till cirka 5 000 kronor.

Miljö- och samhällsbyggnadschefen redovisar i skrivelse 2015-02-02 att kostnaden för att släcka ner utebelysningen i Ulricehamn och Ulricehamns energis lokaler är cirka 5 000 kronor. Att släcka ner kommunens samtliga lokaler (54 objekt) skulle kosta cirka 45 000. Att bara släcka förvaltningslokaler i stadshuset, på Höjdgatan 3 och eventuellt någon mer byggnad, kan göras inom ramen för normal drift genom fastighetsjouren.

Kostnaden för att släcka ner samtliga lokaler baseras på att kommunen måste köpa insatstid utanför ordinarie arbetstid för att kunna genomföra nedsläckningen. Kostnaden för arbetstid i övrigt inom förvaltningen har inte beräknats såsom information/marknadsföring, samordning med mera.

Svar på medborgarförslag – pendelparkering Kinnared

Medborgarförslaget avslås eftersom det är Trafikverket som är väghållare vid den aktuella korsningen. Men Trafikverket kommer att informeras om behovet av en pendelparkering.

Svar på medborgarförslag – rullskidbana Lassalyckan

Medborgarförslaget avslås med motiveringen att det är för stora kostnader för anläggning och underhåll av en rullskidbana. Trots att det finns positiva effekter av en rullskidbana i området blir kostnaden för dyr.Själva anläggningskostnaden uppgår till ungefär 4 miljoner kronor.

Framtida stora underhållsbehov har också en stor betydelse för ställningstagandet. Verksamheten har redan i dag svårigheter att hålla befintlig anläggning i bra skick, med de ökade krav som finns på spårbredder och markstandard, som dessutom accelererar.

Mer bakgrund till beslutet

Rent prioriteringsmässigt har det nyligen gjorts stora satsningar på skidområdet, medan andra fritidsprojekt skjutits på framtiden. Det är också viktigt att, så långt
det är möjligt, behålla områdets skogs- och friluftskaraktär för andra målgrupper och utövare. En asfaltering skulle påverka området miljömässigt och troligtvis
innebära en vattenproblematik, genom sämre naturlig avrinning.

Våra banvallar och det befintliga gång- och vägnätet erbjuder dessutom andra bra alternativ till rullskidåkning i centralorten, även om säkerheten för utövarna inte är densamma och kuperingen inte lika tekniskt utmanande som elljusspåret. Det finns även tankar på en utbyggnad av en gång- och cykelväg mot Jönköping, vilket skulle öka möjligheten till rullskidåkning ytterligare.

Yttrande till förvaltningsrätten – utdömande av särskild avgift

Som kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten anförs att kommunen inte motsätter sig IVO:s framställan i sak. Om förvaltningsrätten beslutar om utdömande av särskild avgift, så yrkar kommunstyrelsen att rätten beslutar om en nedsättning av avgiften med hänvisning till det svåra rekryteringsläget av kontaktpersoner.


Publicerat av Elin Johansson den 2 mars 2015, senast ändrad den 13 maj 2015 av