Kommunfullmäktiges möte 23 april 2015

Läs beslut i korthet från kommunfullmäktiges möte 23 april 2015.

Inkomna motioner och medborgarförslag

Motion om ny grundskola i Ulricehamns stad

Ann Stockzelius (C) och Mikael Dahl (C) föreslår att:
• en utredning genomförs för att etablera en ny grundskola/förskola i den nya stadsdelen som planeras i området kring Bronäsområdet och närliggande projekt
• och att Marbäcks skola framöver byggs ut och utgör en del av Ulricehamns stads upptagningsområde.

Beslut: Motionen remmiteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om mindre barngrupper i förskolan och skolan

Anders Andersson (C) och Hanna Brunnegård (C) föreslår att Ulricehamns kommun som huvudman arbetar fram en rekryteringsstrategi och aktivt arbetar för att minska barngrupperna i förskolan och skolan.

Beslut: Motionen remmiteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om trafiksituationen på Nygatan vid Bogesundsskolan

Birgitta Molander (M) föreslår att trafiksituationen ses över och förbättringar görs på Nygatan vid Bogesundsskolan.

Beslut: Motionen remmiteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om gång- och cykelvägar i kommunen

Birgitta Molander (M) föreslår att se över belysningen och förbättra den på kommunens gång- och cykelvägar, även norr och söderut 2016.

Beslut: Motionen remmiteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om pedagogiska måltider på samtliga avdelningar inom äldreomsorgen

Mattias Bengtsson (SD) föreslår att pedagogiska måltider även införs på somatiska avdelningar inom äldreomsorgen.

Beslut: Motionen remmiteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om belysning på återvinningsstationen i Köttkulla

I ett medborgarförslag föreslås att belysning sätts upp vid återvinningsstationen i Köttkulla.

Beslut: medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.’

Medborgarförslag om andelsjordbruk

I ett medborgarförslag föreslås att Ulricehamns kommun bör informera om, underlätta och verka för att starta andelsjordbruk som ett medel för att stödja jordbrukare i kommunen. Det föreslås också att:

• med hjälp av Västra Götalands region informera om andelsjordbruk för medborgarna för att sprida kunskap om detta. Det kan ske genom en webbplats, informationsmöten och rådgivningsbesök

• och upprätta ett hjälpcenter där både producenter och konsumenter kan anmäla intresse för att underlätta producenter och konsumenter att hitta varandra.

Beslut: medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Inkomna interpellationer och frågor

Fråga om vattenspegeln på gräsytan mellan Bangårdsgatan och Fiskestugan

Birgitta Molander (M) ställde följande fråga till kommunstyrelsens ordförande:
Vad avser kommunstyrelsens ordförande göra för att återskapa miljön till det som var tänkt från starten?

Kommunstyrelsens ordförande, Mattias Josefsson (S), svarade att han med hjälp av Miljö och samhällsbyggnad som beställare och Ulricehamns Energi AB som utförare ska se över området så att det blir återskapat.

Fråga om problem med överfulla förskolor

Roland Karlsson (C) ställde följande fråga till kommunstyrelsens ordförande:
Har den politiska ledningen uppmärksammat problemet och har några planer i tex Hössna för att man skall kunna vara en naturlig del av tillväxten i Ulricehamns kommun?

Kommunstyrelsens ordförande, Mattias Josefsson (S), svarade att problemet är uppmärksammat och att det just nu pågår en lokalbehovsutredning i förvaltningen. Det finns olika möjligheter att möta behovet men utredningen får visa vad som är lämpligast.

Framtidens högstadium

Uppdrag till beredning för lärande (inledningsdebatt)

Beredningen för lärande ska ta fram en strategi för hur Ulricehamns kommun skapar förutsättningar för en god utbildning i trygg miljö för årskurserna 7 – 9 med ökad måluppfyllelse och ökad behörighet till gymnasiet.

Beredningen startar sitt uppdrag 1 augusti 2015.

Beslut: kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande samlade in synpunkter inför uppdraget.

Landsbygdsstrategi

Uppdrag till beredning för samhällsutveckling (inledningsdebatt)

Beredningen för samhällsutveckling ska ta fram en strategi för hur Ulricehamns kommun skapar förutsättningar för att utveckla landsbygden och de små orterna. Utgångspunkten ska vara att hela landsbygdskommunen Ulricehamn ska ha möjligheten att leva och utvecklas.

Beredningen startar sitt uppdrag 1 augusti 2015.

Beslut: kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande samlade in synpunkter inför uppdraget.

Revisionsberättelse 2014

Kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktigeberedningarnas verksamheter har granskats under 2014. Kommunens resultat uppgår till 29 miljoner. Kommunallagens krav på ekonomi i balans uppfylls för 2014.

Beslut: Revisionsberättelsen för 2014 läggs till handlingarna.

Årsredovisning Ulricehamns kommun

Varje år görs det en årsredovisning över kommunens och dess bolags ekonomi. Det ekonomiska resultatet för 2014 uppgår till 29 miljoner kronor.

Beslut: Årsredovisningen för 2014 godkänns och läggs till handlingarna.

Rapport ej verkställda beslut LSS och SoL

Kommunen måste anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om beslut inte har verkställts inom tre månader efter beslut har tagits. Kommunens arbete med att säkerställa boende inom funktionsnedsättning fortsätter. En ny rapport ska lämnas till kommunstyrelsen i oktober.

Beslut: Rapporten för fjärde kvartalet 2014 lämnas till kommunens revisorer. Sedan läggs redovisningen till handlingarna. Arbetet med att rekrytera kontaktpersoner behöver intensifieras.

Taxa trygghetslarm

Det har gjorts en översyn och justering av äldreomsorgens taxor utifrån förändrade förutsättningar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Bland annat när det gäller användandet av ny teknik inom trygghetsmönster, till exempel trygghetslarm.

Mikael Levander (NU) yrkade för att besluta att inte införa taxor för trygghetslarm. Arne Fransson (MP) biföll.

Beslut: Taxan för trygghetslarm i ordinärt boende fastställs till 200 kr i månaden. Avgiften gäller från 1 maj 2015 och justeras årligen enligt prisbasbeloppsindex om inget annat beslutas.

Reservation från Mikael Levander (NU) och Arne Fransson (MP).

Valärenden

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (Pernilla Vikström)

Kommunfullmäktige beslutade 25 mars 2015 att befria Pernilla Vikström (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslut: Mattias Remar (S) utses till ny ledamot i kommunfullmäktige och Magnus Blomberg (S) till ny ersättare.

Avgången ledamot kommunfullmäktige (Mikael Friberg)

Kommunfullmäktige beslutade 26 mars 2015 att befria Mikael Friberg (SD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas att länsstyrelsen 2015-04-02 beslutat att någon ny ledamot inte kunde utses.

Beslut: Ingen ledamot kunde utses.

Avgången ersättare i kommunfullmäktige (Carolina Sunding)

Kommunfullmäktige beslutade 26 mars 2015 att befria Carolina Sunding (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas att länsstyrelsen 2015-04-02 beslutat att någon ny ersättare inte kunde utses.

Beslut: Ingen ersättare kunde utses.

Ny ersättare i kommunfullmäktige (Gunnar Scott)

Kommunfullmäktige beslutade 26 mars 2015 att befria Gunnar Scott (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslut: Bengt Karlsson (S) utses till ny ersättare i kommunfullmäktige.

Avsägelse uppdrag huvudman i Ulricehamns Sparbank (Sonia Stefanusson)

Kommunfullmäktige beslutade 26 mars 2015 att befria Sonia Stefanusson (SD) från uppdraget som huvudman i Ulricehamns Sparbank.

Beslut: Alf Flodin (SD) utses till ny huvudman.

Avsägelse uppdrag huvudman i Ulricehamns Sparbank (Sofia Hägg-Lindvall)

Kommunfullmäktige beslutade 26 mars 2015 att befria Sofia Hägg-Lindvall (SD) från uppdraget som huvudman i Ulricehamns Sparbank.

Beslut: Niclas Sunding (SD) utses till ny huvudman.


Publicerat av Elin Johansson den 23 april 2015, senast ändrad den 2 februari 2018 av