Kommunstyrelsens beslut i korthet 1 april

Rådhuset och stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Beslut införkommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut:

Årsredovisning 2014 Ulricehamns kommun

Varje år görs det en årsredovisning över kommunens och dess bolags ekonomi. Det ekonomiska resultatet för 2014 uppgår till 29 miljoner kronor.

Förslag till beslut: Årsredovisningen för 2014 godkänns och läggs till handlingarna.

Rapport – ej verkställda beslut SoL och LSS

Kommunen måste anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om beslut inte har verkställts inom tre månader efter beslut har tagits. Kommunens arbete med att säkerställa boende inom funktionsnedsättning fortsätter. En ny rapport ska lämnas till kommunstyrelsen i oktober.

Förslag till beslut: Rapporten för fjärde kvartalet 2014 lämnas till kommunens revisorer. Sedan läggs redovisningen till handlingarna. Arbetet med att rekrytera kontaktpersoner behöver intensifieras.

Förslag om ny taxa för trygghetslarm

Det har gjorts en översyn och justering av äldreomsorgens taxor utifrån förändrade förutsättningar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Bland annat när det gäller användandet av ny teknik inom trygghetsmönster, till exempel trygghetslarm.

Förslag till beslut: Taxan för trygghetslarm i ordinärt boende fastställs till 200 kr i månaden. Avgiften gäller från 1 maj 2015 och justeras årligen enligt prisbasbeloppsindex om inget annat beslutas.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades av kommunstyrelsen:

Investering – fastighet arbetsmiljöåtgärder

Arbetsmiljöverket har krävt att vissa arbetsmiljöåtgärder måste göras enligt tidssatta handlingsplaner. Det handlar bland annat om handikapptoalett/dusch i annexet på Stenbocksskolan och arbetsmiljöanpassa köket på Tingslyckan i Ulricehamn.

Beslut: Verksamheten fastighet får investeringsmedel på 1 miljon kronor för arbetsmiljöåtgärder. Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Investering – fastighet energieffektiviseringar

Verksamhet fastighet planerar att under 2015 göra energieffektiviseringar i vissa av kommunens lokaler:

 • Ungbo
 • Gällstads skola
 • URC
 • Brandstationen i Ulricehamn
 • Ytterbelysningar

Beslut: Verksamhet fastighet får 3 miljoner kronor för energieffektiviseringsåtgärder. Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Reglemente KPR och KHR

I samband med att den politiska organisationen i kommunen utvärderades, gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen uppdraget att skapa en formaliserad dialog med pensionärs- och handikappföreningar.

Beslut: Bestämmelser för kommunalt pensionärstråd (KPR) och kommunalt handikappråd (KHR) antas.

Kvalitetsrapport – lärande

Inom förskolan, grundskolan, fritidsverksamheten och grundsärskolan har det gjorts en uppföljning av måluppfyllelsen för läsåret 2013/2014. Resultatet har sammanställts i en rapport.

Beslut: Kommunen får i uppdrag att arbeta med de utvecklingsområden som anges i rapporten. Rapporten läggs till handlingarna.

Redovisning till Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av kommunens styrning mot nationella mål.

De identifierade tre områden som behöver utvecklas:

 • Utveckla analyser av kunskapsresultaten i alla ämnen i samtliga årskurser. Även analysera elevernas kunskapsresultat i årskurserna 1-5.
 • Behöver ange vad utvecklingsinsatserna förväntas leda till och analysera vilka förutsättningar som krävs för att insatserna ska ha önskad effekt.
 • Utveckla analysen av sitt arbete med fördelning av medel till grundskolan.

Beslut: Redovisningen godkänns och skickas över till Skolinspektionen.

Ersättningsnivåer 2015 fristående gymnasieskolor

Kommunen har uppdaterat prislistorna och utarbetat förslag på slutgiltiga ersättningsnivåer för fristående gymnasieskolor för kalenderåret 2015.

Beslut: Ersättningsnivåerna för gymnasieskolor 2015 fastställs.

Ersättningsnivåer 2015 fristående förskoleklasser och grundskolor

Kommunen har uppdaterat prislistorna och utarbetat förslag på slutgiltiga ersättningsnivåer för fristående förskoleklasser och grundskolor för kalenderåret 2015.

Beslut: Ersättningsnivåerna för förskoleklasser och grundskolor fastställs.

Detaljplan Ubbarp 8:20 med flera

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av livsmedelshandel i anslutning till planerat motorvägsmot.

Beslut: Detaljplanen ställs ut för granskning.

Detaljplan Vist 10:25 med flera

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av bilservice och snabbmatsrestaurang i anslutning till planerat motorvägsmot.

Beslut: Detaljplanen ställs ut för granskning.

Ekonomisk uppföljning februari 2015

Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper ska en översiktlig ekonomisk uppföljning göras i februari och i oktober.

Beslut: Den ekonomiska uppföljningen läggs till handlingarna.

Överenskommelse – mottagande av nyanlända invandrare

Kommunen har kommit överens med Länsstyrelsen i Västra Götalands län om att totalt ta emot 80 nyanlända. 60 nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning från Arbetsförmedlingen och 20 personer som bosätter sig på egen hand i kommunen.

Beslut: Överenskommelsen godkänns. Aila Kiviharju (SD) reserverade sig. Övriga partier biföll beslutet.

Överenskommelse om asylplatser – ensamkommande barn

Kommunen har kommit överens med Länsstyrelsen i Västra Götalands län om att ta hålla 10 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn.

Beslut: Överenskommelsen godkänns. Aila Kiviharju (SD) reserverade sig. Övriga partier biföll beslutet.

Riktlinjer för försörjningsstöd

Kommunen har tagit fram nya riktlinjer för försörjningsstöd inom individ- och familjeomsorgen. Syftet med dem är likabehandling när det gäller såväl bidragsnivå och förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd.

Beslut: Riktlinjerna antas och börjar gälla från 1 juni 2015.

Yttrande till IVO – tillsyn socialtjänsten

Inspektionen för våd och omsorg (IVO) har granskat kommunens socialtjänst. De har funnit brister i handläggning och dokumentation.

Kommunen har skrivit ett förslag till yttrande till IVO med redovisning av vilka åtgärder som har gjorts och om det fortsatta arbetet.

Beslut: Kommunens skrivelse skickas som kommunstyrelsens yttrande till IVO. Verksamheten individ- och familjeomsorg ges uppdraget att senast i oktober 2015 till kommunstyrelsen presentera en mer detaljerad beskrivning av vilka åtgärder som är vidtagna utifrån IVO:s synpunkter och kritik.

De ska också föreslå en plan för hur kommunstyrelsen fortsättningsvis kan följa upp arbetet med kvalitetssäkring vad gäller handläggning och dokumentation inom området barn och unga.

Patientsäkerhetsberättelse 2014

Patientsäkerhetsberättelsen har syftet att ge vårdgivaren bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete och att det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information. En patientsäkerhetsberättelse ska åtföljas av en åtgärdsplan för det nya verksamhetsåret.

Beslut: Patientsäkerhetsberättelsen för 2014 godkänns.

Bidrag till kostnadskrävande projekt föreningar

Föreningar kan söka bidrag för kostnadskrävande projekt. 15 ansökningar har kommit in från 12 föreningar.

Beslut: 704 572 kronor delas ut enligt följande:

Ulricehamns Konståkningsklubb 200 000 kronor.

 • Marbäcks IF 105 000 kronor
 • Gällstads AIS 101 250 kronor
 • Härna LTK 132 500 kronor
 • Trädets IF 48 000 kronor
 • Vegby SK 117 822 kronor

Bidrag till kostnadskrävande projekt samlingslokaler

Föreningar kan söka bidrag för kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler. Åtta föreningar har sökt.

Beslut: 504 291 kronor delas ut enligt följande:

 • Kulturhuset Folkets Hus 214 000 kr
 • Blidsbergs Bygdegårdsförening 142 444 kr
 • Liareds Byggnadsförening 38 238 kr
 • Byalaget för Möneskolan 41 130 kr
 • Grönahögs Bygdegårdsförening 37 488 kr
 • Strängsereds Bygdegårdsförening 21 803 kr
 • Årås Kvarn 9 188 kr

Bidrag till kostnadskrävande projekt kulturföreningar

Kulturföreningar kan söka bidrag för kostnadskrävande projekt. Fem olika föreningar har sökt.

Beslut: 56 584 kronor delas ut enligt följande:

 • Kölaby Hembygdsförening 20 000 kr
 • Varnums hembygdsförening 20 000 kr
 • Timmele hembygdsförening 16 584 kr

Resterande del av 2015 års anslag 93 416 kr överförs från sektor service till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

Budget och verksamhetsplan Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund har beslutat att anta budget och verksamhetsplan 2015 och att skicka över den till medlemskommunerna för godkännande.

Beslut: Budget och verksamhetsplan 2015 för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund godkänns.

Budget och verksamhetsplan 2015-2017 – Tolkförmedling Väst

Tolkförmedling Väst skickar över förslag till reviderad budget för 2015 för samråd med medlemmarna.

Beslut: Budgeten och verksamhetsplanen godkänns.

Svar på medborgarförslag – parkeringsplats Tingsholm

I ett medborgarförslag föreslås det att bygga ut parkeringen vid Tingsholmsgymnasiet.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med motiveringen att det bedöms finnas tillräckligt med parkeringsplatser.

Svar på medborgarförslag – inköp till bibliotek

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska köpa in skrivbord med mera samt åtkomst till Soundcloud och Mozilla Firefox:

 • Höj- och sänkbara Kinnarps-skrivbord.
 • Ethernetuttag med minst 95% uptime fastställd i SLA under bibliotekets öppettider.
 • Laddningstationer drivna med miljöcertifierad el för smartphones och elcyklar vid biblioteket.
 • Åtkomst till soundcloud.com i biblioteket.

Möjlighet att använda Firefox på stationära datorer i biblioteket.

Beslut: De förslag som inte redan används på biblioteket tas med i planerna av det nya stadsbiblioteket.


Publicerat av Elin Johansson den 1 april 2015, senast ändrad den 13 maj 2015 av