Kommunfullmäktige 28 maj 2015

Läs beslut i korthet från kommunfullmäktiges möte.

Rådhuset och stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Inkomna motioner och medborgarförslag

Motion om utbildning

I en motion föreslår Aila Kiviharju (SD) att utbudet av yrkesinriktade gymnasieutbildningar i Ulricehamn ska öka.

  • Att åtgärder för att stimulera byggandet av studentboenden utreds.
  • Att fler praktik- och lärlingsplatser anordnas inom kommunens verksamheter.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om Ulricaparken

Aila Kiviharju (SD) och Mattias Bengtsson (SD) föreslår i en motion att det sätts upp tre mindre och ett större regn- och vindskydd på lämpliga platser i lekparksområdet i Ulricaparken.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om tiggeri

Aila Kiviharju (SD) och Mattias Bengtsson (SD) föreslår i en motion att kommunen inför personliga tillstånd för tiggeri, tidningsförsäljning och liknande aktiviteter.

  • Att tillståndet specificerar geografisk plats för aktiviteten, dessa ska alltid kunna uppvisas på anmodan samt att de är tidsbestämda på högst 3 månader.
  • Att kommunen före utfärdandet av tillstånd inhämtar yttrande från eventuellt berörda företag.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om solceller på kommunens fastigheter

Victor Sund (C) föreslår i en motion att det görs en inventering av samtliga tak i kommunens fastighetsbestånd för att se över möjligheten att sätta upp solceller och att denna inventering återkopplas till kommunstyrelsen.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om bostadsbebyggelse på landsbygden

Mikael Levander (NU) föreslår i en motion att Ulricehamns kommun utreder möjligheten att satsa på byggnation av villaområden i attraktiva sjönära lägen på landsbygden i Marbäck och Hökerum.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om säkrare överfart

Ingvor Carlander (MP) föreslår i en motion att det görs en säkrare överfart från Fridhemsgatan till gamla järnvägens cykelbana. Exempelvis kan detta göras genom ett övergångsställe och en cykelbanebit fram till första nedfarten från Marbäcksvägen till cykelbanan, räknat söderifrån.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om saluhall

Ingvor Carlander (MP) föreslår i en motion att det ska utredas om det är möjligt att anlägga en saluhall på parkeringen på stadshusets ovansida. Parkering skulle istället anläggas i ett parkeringshus under Nygatan.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om utbyggnad av skatepark

I ett medborgarförslag föreslås att den nybyggda skateparken vid Tingsholmsgymnasiet byggs ut. Eftersom skateparken har blivit väldigt populär och det ofta blir trångt att åka föreslås att det anläggs en större asfalterad yta med diverse ramper.

Beslut: Medborgarförslaget lämnas över till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om utökad parkeringstid på Sturegatan

I ett medborgarförslag som inkommit till kommunfullmäktige föreslås att fem eller sex parkeringsplatser på Sturegatan, närmast Oasen, får ändrad tillåten parkeringstid från dagens två timmar till tre timmar.

Beslut: Medborgarförslaget lämnas över till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om gratis bussresor för asylsökande

I ett medborgarförslag till fullmäktige föreslås att kommunen ska erbjuda asylsökande gratis bussresor till Ansgarsgården från och med höstterminsstarten 2015.

Beslut: Medborgarförslaget lämnas över till kommunstyrelsen för besvarande.

Inkomna interpellationer och frågor

Interpellation om STUBO som bostadspolitiskt verktyg

Mikael Dahl (C) och Fredrik Skattberg (C) undrar i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande: vilka initiativ den politiska ledningen tänker ta för att öka byggandet av lägenheter i hela kommunen och inte bara i centralorten?

Kommunstyrelsens ordförandes svar: Fullmäktige medger att frågan ställs och bordlägger den till nästa sammanträde.

Fråga om Svenska Miljöinstitutet AB

Arne Fransson (MP) undrar i en fråga till kommunstyrelsens ordförande:  Varför har inte Ulricehamn kommun deltagit i enkätundersökningen. Finns det inte någon inom kommunens förvaltning som kan arbeta med denna angelägna miljöfråga?

Kommunstyrelsens ordförandes svar: Det kommer in många undersökningar. Vi försöker prioritera men valt bort denna. Kommunen arbetar med klimat- och energirådgivning.

Fråga om kontaktperson till nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

Birgit Andersson (FP) undrar i en fråga till kommunstyrelsens ordförande: Vem är utsedd till kontaktperson i vår kommun och vilka direktiv den personen har fått i sitt uppdrag?

Kommunstyrelsens ordförandes svar: Säkerhetssamordnaren Alexander Tiderman är kontaktperson. Några direkta direktiv finns inte angivna.

Fråga om modersmålsundervisning

Niclas Sunding (SD) undrar i en fråga till kommunstyrelsens ordförande: Bedrivs modersmålsundervisningen på skoltid eller efter skoltid?

Kommunstyrelsens ordförandes svar: Modersmålsundervisningen bedrivs främst på skoltid men även efter skoltid.

Fråga om förskolan i Hössna

Roland Karlsson (C) undrar i en fråga till kommunstyrelsens ordförande: Är du beredd att hitta en snabbare lösning som gör att barnfamiljer som hamnar i kläm redan vid årsskiftet kan hoppas på en barnomsorgsplats i Hössna?

Kommunstyrelsens ordförandes svar: Enklast svar är att vi får avvakta den lokalbehovsutredning som förvaltningen arbetar med.

Årsredovisning SÄRF 2014

Kommunfullmäktige beslutar att ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Årsredovisning Sjuhärads samordningsförbund 2014

Kommunfullmäktige beslutar att ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Årsredovisning Sjuhärads kommunalförbund 2014

Kommunfullmäktige beslutar att ledamöterna i direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Det noteras också att direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutat att underskott beroende på finansiering av E20 enligt balanskravsutredning inte behöver återställas.

Investering – fastighet (gruppbostad)

Verksamhet fastighet beviljas investeringsmedel med 11,5 miljoner kronor för nybyggnation av gruppbostad för funktionsnedsatta.

Investeringen med 11,5 miljoner kronor finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2015 och 2016 (projekt Liljekonvaljen) och genom omfördelning av 2,0 miljoner från anslaget för energieffektiviseringsåtgärder 2015.

Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Slutredovisningar investeringsprojekt Följande slutredovisningar av projektet godkänns:

  • Ryttershov hus G ombyggnad
  • URC (Ulricehamns resurscenter) ombyggnad till förvaltningslokaler
  • Tillbyggnad av Ätradalsskolan
  • Gång- och cykelväg med mera utmed länsväg 1700 Gällstad

Svar på motion om uppföljning av investeringar

Det finns rutiner för hur slutredovisningar av investeringar ska hanteras och såväl den samlade investeringsbudgeten som större investeringar ska löpande följas upp under året.

Därmed beslutar fullmäktige att anta motionen.

Bakgrunden till beslutet är en tidigare motion från Mikael Carlsson (C) om uppföljning av investeringar.

Roland Karlsson (C) yrkade bifall.

Svar på motion om belysning på övergångsställen

Av underlag från kommunstyrelsens förvaltning framgår att en anpassning vid hårt trafikerade övergångsställen är nödvändig.

Förvaltningen kommer att arbeta med utformning och belysning och göra prioriteringar utifrån beslutad investeringsbudget. Därmed är också motionen antagen.

Bakgrunden till beslutet är en tidigare motion från Birgitta Molander (M) om belysning vid övergångsställen.

Svar på motion om handlingsplan barnfattigdom

I underlag från kommunstyrelsens förvaltning betonas att tendenser till barns utsatthet är viktiga att följa och arbeta mot övergripande i hela kommunen och att detta ligger i grunduppdraget för individ- och familjeomsorgen.

Förvaltningens bedömning är dock att frågan hanteras bättre genom ett välförankrat förhållningssätt i samtliga verksamheter än med en handlingsplan.

En handlingsplan mot barnfattigdom kan heller inte skapas eftersom det inte är ett definierat begrepp. Mot den bakgrunden beslutar fullmäktige att avslå motionen.

Inga-Kersti Skarland (S) har tidigare skickat in en motion om att det ska tas fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen ska avskaffas i Ulricehamn.

Svar på motion om giftfri vardag

Förvaltningen avser att göra en inventering på två förskoleavdelningar och en kostnadskalkyl för det mer långsiktiga arbetet.

När inventeringen är klar, avser förvaltningen att återkomma till kommunstyrelsen med en kostnadskalkyl som bör beaktas inför arbetet med budget 2016. Härigenom anses motionen besvarad.

Bakgrunden till beslutet är en motion från Börje Eckerlid (C) och Jan-Åke Svenningsson (C) om att ta fram en åtgärdsplan för förskola och skola för en giftfri vardag.

Partistöd 2015

Partistöd för 2015 betalas ut med totalt 1 044 675 kr grundstöd 400 500 kr och mandatstöd 644 175 kronor.

Utbetalning görs av partistöd 2015 enligt följande:

S grundstöd 44 500 kr mandatstöd (13) 173 550 kr

M grundstöd 44 500 kr mandatstöd (10) 133 500 kr

C grundstöd 44 500 kr mandatstöd (10) 133 500 kr

SD grundstöd 44 500 kr mandatstöd 43 425 kr (en ”tom stol” från och med april)

NU grundstöd 44 500 kr mandatstöd (3) 40 050 kr

MP grundstöd 44 500 kr mandatstöd (3) 40 050 kr

KD grundstöd 44 500 kr mandatstöd (2) 26 700 kr

FP grundstöd 44 500 kr mandatstöd (2) 26 700 kr

V grundstöd 44 500 kr mandatstöd (2) 26 700 kr

Mål inom lärande

Mattias Josefsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ges uppdraget att göra en prioritering och samordning av de långsiktiga målen inom lärandet. En återrapportering ska ges till kommunfullmäktige i november 2015.

Mikael Levander (NU) yrkade bifall.

Regler för intern kontroll

Kommunfullmäktige beslutar att anta regler för intern kontroll.

Riktlinjer för styr- och ledningssystem

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa riktlinjer för styr- och ledningssystem.

Styrdokument i författningshandboken

Kommunfullmäktige beslutar att tidssättningen för styrdokumenten i författningshandboken antas. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige får i uppdrag att årligen ta ställning till de styrdokument som under året är aktuella för att revideras eller för att upphöra att gälla.

Det noteras att nu redovisas dokumenten med de benämningar de getts i den nuvarande författningshandboken. I samband med kommande revideringar kommer styrdokumenten successivt att klassificeras och benämnas i enlighet med antagna riktlinjer för styr- och ledningssystem.

Riktlinjer för upphandling

Birgit Andersson (FP) lade ett tilläggsyrkande: Vid upphandlingar ska sociala aspekter och hänsyn tas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU kap. 6).

Kristina Bernevång (KD) och Arne Fransson (MP) yrkade bifall.

Beslut: Kommunfullmäktige antar riktlinjer för upphandling med Birgit Anderssons tilläggsyrkande.

Redovisning – jämställdhet förskola/skola

Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningens redovisning av arbetet för att främja jämställdhet inom förskola/skola läggs till handlingarna.


Publicerat av Elin Johansson den 29 maj 2015, senast ändrad den 2 februari 2018 av