Kommunstyrelsens beslut i korthet 7 maj

Rådhuset och stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Beslut införkommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut:

Årsredovisning SÄRF 2014

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har beslutat att fastställa årsredovisningen för 2014. Tillsammans med revisionsberättelsen överlämnas den till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen.

Förslag till beslut: Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Årsredovisning Sjuhärads samordningsförbund 2014

Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund har fastställt årsredovisningen 2014 för förbundet. Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Förslag till beslut: Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Årsredovisning Sjuhärads kommunalförbund 2014

Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har beslutat att fastställa årsredovisning för 2014. Tillsammans med revisionsberättelsen överlämnas den till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för antagande.

Förslag till beslut: Det noteras att direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutat att underskott beroende på finansiering av E20 enligt balanskravsutredning inte behöver återställas.

Ledamöterna i direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Investering – fastighet (gruppbostad)

Det är planerat att det ska byggas två nya gruppboenden för funktionsnedsatta i Ulricehamn, för att lösa bristen på boendeplatser.

Förslag till beslut: 11, 5 miljoner kronor ges för nybyggnad av gruppbostad för funktionsnedsatta. Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Slutredovisningar investeringsprojekt

Slutredovisning ska göras av samtliga investeringsprojekt som överstiger 3 miljoner kronor, förutom årliga inventarieanslag och övriga rullande anslag. Projekt som ska slutredovisas ska lämnas till kommunfullmäktige snarast efter slutbesiktning.

Förslag till beslut: Följande slutredovisningar av projekt godkänns:

 • Ryttershov hus G ombyggnad
 • URC (Ulricehamns resurscenter) ombyggnad till förvaltningslokaler
 • Tillbyggnad av Ätradalsskolan
 • Gång- och cykelvä med mera utmed länsväg 1700 Gällstad

Svar på motion om uppföljning av investeringar

Mikael Carlsson (C) föreslår i en motion att kommunstyrelsen skyndsamt arbetar fram en plan för hur en uppföljning av investeringar ska redovisas till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.

Förslag till beslut: Motionen antas genom att det finns rutiner för hur slutredovisningar av investeringar ska hanteras och såväl den samlade investeringsbudgeten som större investeringar ska löpande följas upp under året.

Roland Karlsson yrkade bifall.

Svar på motion om belysning vid övergångsställen

Birgitta Molander (M) föreslår i en motion att kommunstyrelsen under mandatperioden förbättrar belysningen vid hårt trafikerade övergångsställen i vår kommun.

Förslag till beslut: Motionen antas med att kommunen kommer att arbeta med utformning och belysning och göra prioriteringar utifrån beslutad investeringsbudget.

Svar på motion om handlingsplan barnfattigdom

Inga-Kersti Skarland (S) föreslår i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag att på evidensbaserad grund och tillsammans med berörd intresseorganisationer ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen ska avskaffas i Ulricehamn.

Förslag till beslut: Motionen avslås med motiveringen: Tendenser till barns utsatthet är viktiga att följa och arbeta mot övergripande i hela kommunen och att detta ligger i grunduppdraget för individ och familjeomsorgen.

Frågan kan hanteras bättre genom ett välförankrat förhållningssätt i samtliga verksamheter än med en handlingsplan. En handlingsplan mot barnfattigdom kan heller inte skapas eftersom det inte är ett definierat begrep.

Svar på motion om giftfri vardag

Börje Eckerlid och Jan-Åke Svenningsson (båda C) föreslår i en motion att Ulricehamns kommun tar fram en åtgärdsplan för förskola och skola. Syftet med åtgärdsplanen ska vara att:
Inventera förekomsten av produkter och material i barnens vardag som innehåller miljögifter.

 • Ersätta giftiga material med giftfritt material.
 • Ställa tuffare krav på giftfria produkter i kommande upphandlingar.

Förslag till beslut: Motionen besvaras med att det ska göras en inventering på två förskoleavdelningar och en kostnadskalkyl för det mer långsiktiga arbetet. När inventeringen är klar ska en kostnadskalkyl lämnas till kommunstyrelsen, som bör beaktas inför arbetet med budget 2016.

Partistöd 2015

Kommunfullmäktige har fastställt regler för partistöd som ska gälla från och med mandatperioden 2014-2018.

Förslag till beslut: Partistöd för 2015 utbetalas med totalt 1 044 675 kronor.

Mål inom lärande

Kommunchefen och tillförordnad kanslichef föreslår att kommunstyrelsen ges uppdraget att göra en prioritering av de långsiktiga målen inom lärande inför budgetarbetet 2017.

Förslag till beslut: En prioritering av de långsiktiga målen ska göras inom lärande inför budgetarbetet 2017. Arbetet med de långsiktiga målen ska utgå från samtliga befintliga styrdokument, mål och uppdrag. En inriktning ska vara att antalet mål för lärande begränsas jämfört med idag. En återrapportering till kommunfullmäktige ska ske i november 2015.

Regler för intern kontroll

Kommunchefen redovisar att det har tagits fram ett nytt förslag till nya regler för intern kontroll. Reglerna kommer att vara en utgångspunkt vid framtagandet av årliga interna kontrollplaner.

Förslag till beslut: Regler för intern kontroll antas.

Riktlinjer för styr- och ledningssystem

Det har tagits fram riktlinjer för styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystemet omfattar följande delar:

 • Kvalitet i Ulricehamns kommun
 • Modellen för ekonomi och verksamhetsstyrning – Styrmodellen
 • Styrdokumenten
 • Planering och uppföljning
 • Intern kontroll
 • Kulturpyramiden
 • Politiker och tjänstemannaroller
 • Synpunktshantering och medborgarförslag
 • Medborgardialog

Förslag till beslut: Riktlinjer för styr- och ledningssystem fastställs.

Styrdokument i författningshandboken

Enligt de nya riktlinjerna för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst fyra år. Därefter krävs en revidering eller ett nytt beslut om dokumentet ska fortsätta att gälla.

Förslag till beslut: Tidssättningen för styrdokumenten i författningshandboken antas. Kommunstyrelsen ges uppdraget att årligen ta ställning till de styrdokument som under året är aktuella för att revideras eller för att upphöra att gälla.

Kommunstyrelsen noterar att nu redovisas dokumenten med de benämningar de getts i den nuvarande författningshandboken. I samband med kommande revideringar kommer styrdokumenten successivt att klassificeras och benämnas i enlighet med antagna riktlinjer för styr- och ledningssystem.

Riktlinjer för upphandling

Det har tagits fram nya riktlinjer för upphandling för Ulricehamns kommun. I de nya riktlinjerna står att Miljöstyrningsrådets krav ska användas vid upphandling och fokus ska läggas på livscykelkostnad i stället för på lägsta inköpspris.

Vidare ingår regler om etiska krav och regler om hävande av avtal då leverantörer inte lever upp till ingångna avtal. Uppföljning av avtal regleras i riktlinjerna.

Förslag till beslut: Riktlinjer för upphandling antas.

Redovisning – jämställdhet förskola/skola

Kommunfullmäktige behandlade 28 september 2009 en motion om genuspedagog och gav förvaltningen uppdraget att lämna en redovisning av hur arbetet för att främja jämställdhet inom förskola/skola fortskrider.

Redovisning av arbetet för att främja jämställdhet

Diskussioner har förts om hur flickor och pojkar bemöts. Betygsskillnaderna mellan flickor och pojkar har beskrivits och kommunicerats i kvalitetsarbetet.

Inom lärandet har man tittat på olika arbetssätt och då bedömt att kollegial handledning är ett sätt som bör implementeras inom verksamheten. Det handlar om att man studerar lärandet och utvecklar lärandet utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

Syftet är att studera relationen mellan undervisning och elevers lärande, samt att använda en vetenskaplig teori om lärande i planering, undervisning och utvärdering av undervisning. Kollegor planerar, utvecklar och utvärderar tillsammans undervisningen med fokus på ett gemensamt ämnesinnehåll. Här kommer genusperspektivet in som en del i den kollegiala handledningen.

Förskolan och skolan arbetar kontinuerligt utifrån läroplanens uppdrag och en del i detta arbete är de ”tjejkonferenser” och ”killkonferenser” som har genomförts. Personalens självvärderingar, såväl i förskolan som i grundskolan, visar att medvetenheten kring genus- och jämställdhetsfrågor har ökat, men behov av fortsatt fördjupning inom området behövs.

Förslag till beslut: Redovisningen av arbetet för att främja jämställdhet inom förskola och skola läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades av kommunstyrelsen:

Investering – miljö och samhällsbyggnad (bro Ätran)

Bron över Ätran vid Boråsvägen i Ulricehamn behöver bytas ut. Därför föreslår kommunens ekonomichef att ansökan om investeringsmedel med 2 miljoner kronor för etapp 1 av utbyte av bro över Ätran beviljas.

Beslut: Investeringsmedel ges med 2 miljoner kronor för etapp 1 av utbyte av bro över Ätran. Detta finansieras med avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2015. Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Investering – fastighet (återströmningsskydd)

Medlen ska användas för att säkerställa att inget förorenat vatten tillåts komma ut i det kommunala dricksvattennätet och förorsaka skador (exv spridning av bakterier, förgiftning från skadliga ämnen etc) vid eventuella tryckfall i distributionsnätet.

Detta förhindras genom installation av återströmningsskydd i anslutningspunkten för kallvatten i respektive byggnad.
Fastighetsverksamheten bedömer att ca 30 av kommunens byggnader behöver förses med återströmningsskydd.

Beslut: Investeringsmedel ges med 750 000 kronor för installation av återströmningsskydd. Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Investering – miljö och samhällsbyggnad (belysning banvallen)

Sektor miljö- och samhällsbyggnad ansöker om investeringsmedel med 1,1 miljoner kronor för belysning utmed banvallen på sträckan mellan Skottek och reningsverket.

Installation av nätansluten belysning på 5 meters standardstolpar utmed banvallen på sträckan bedöms innebära utgifter på 1,1 mkr. Belysningen beräknas ha en driftkostnad om 50 tkr per år.
Sträckan har pekats ut som en av de platser i kommunen där medborgarna kände sig mest otrygga.

Beslut: Investeringsmedel ges med 1,1 miljoner kronor för belysning på banvallen. Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Investering – miljö och samhällsbyggnad (gator, väg, lekplatser m.m)

Sektor miljö- och samhällsbyggnad ansöker om investeringsmedel på totalt 2,2 miljoner kronor för genomförande av åtgärder.
Gång- och cykelväg sydöstra sidan av Tre rosors väg, 1 miljon kronor.
Belysning Ulrikaparken, 250 000 kronor.
Upprustning Marbäckstunneln, 300 000 kronor.
Stadsmässig utformning av Grönahögsvägen förbi Stadsskogen, 90 000 kronor.
Åtgärder på broar, 560 000 kronor
Beslut: Investeringsmedel ges med 2,2 miljoner kronor för investeringar i gator, vägar, lekplatser och trafikåtgärder. Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Investering – lärande och välfärd (inventarier)

Sektorerna lärande och välfärds verksamheter ansöker om investeringsmedel till inventarier på totalt 2 322 000 kronor.

 • Verksamhet Barn- och elevhälsan: 313 000 kronor att användas till möbler och lift till grundsärskolan, möbler till skolsköterskor och kuratorer samt godkända arkivskåp.
 • Verksamhet Förskola – åk 6: 856 000 kronor att användas till inredning, möbler, smartboards och diverse inköp till verksamheterna såsom musikinstrument, förvaring, liggvagnar, cyklar med mera inom förskola och grundskola.
 • Verksamhet Åk 7-9 och Tingsholm: 707 000 kronor att användas till laboratorieutrustning, möbler och miniräknare.
 • Verksamhet Individ och familjeomsorg: 38 000 kronor till möbler.
 • Verksamhet äldreomsorg: 311 000 kronor till möbler, gardiner och projektor.
 • Övergripande sektor välfärd: 97 000 kronor till konferens och videorum på URC.

Beslut: Sektor lärande och sektor välfärd ges investeringsmedel till inventarier med totalt 2 322 000 kronor. Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PBF)

Kommunfullmäktige har beslutat anta bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. De nya pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgick 2014-12-31 eller senare (eller som tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.

Beslut: Förteckning över förtroendevalda som från och med 2003 omfattas av pensionsbestämmelser enligt PBF, läggs till handlingarna.

Tilläggsavtal samverkansnämnd IT

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna ett tilläggsavtal för samverkansnämnd IT Tranemo och Ulricehamn att gälla till och med 4 juni 2015. Bakgrunden var en översyn av kostnadsfördelningen mellan kommunerna.

Beslut: Nytt tilläggsavtal till samverkansnämnd IT Tranemo Ulricehamn ersätter tidigare avtal.

Redovisning av Lex Sarah- ärenden 2014

Under 2014 har totalt femton Lex Sarah-ärenden rapporterats i kommunen. Enligt rutin för uppföljning i Ulricehamns kommun ska Lex Sarah-anmälningar sammanställas och analyseras årligen enligt fastställd rutin för egenkontroller, för att upprätthålla kvalitén på utförda vård- och omsorgstjänster. Redovisning sker till kommunstyrelsen.

Beslut: Samtliga ärenden har avslutats efter att IVO (Inspektionen för vård och omsorg) bedömt att kommunen identifierat orsaker i respektive ärende och vidtagit åtgärder för att förhindra liknande händelser igen. Genom detta kan redovisningen läggas till handlingarna.

Förfrågningsunderlag valfrihetssystem – hemtjänst

MUST-kommunerna, Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo, har under 2014 fått statliga stimulansmedel från Socialstyrelsen för att utveckla arbetet med valfrihetssystem enligt LOV. Arbetet har resulterat i framtagande av ett reviderat förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemtjänst i ordinärt boende i form av personlig omvårdnad, service samt städ i både ordinärt och särskilt boende.

Beslut: Nuvarande förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem/LOV – hemtjänst, ersätts med reviderad version daterad 2015-02-19.

Förfrågningsunderlag valfrihetssystem – daglig verksamhet

MUST-kommunerna, Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo, har under 2014 fått statliga stimulansmedel från Socialstyrelsen för att utveckla arbetet med valfrihetssystem enligt LOV. Arbetet har resulterat i ett reviderat förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för Daglig verksamhet inom LSS/SoL.

Beslut: Nuvarande förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem/LOV – daglig verksamhet ersätts med reviderad version daterad 2015-02-19.

Plan för intern kontroll 2015

Kommunen har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan för 2015 utifrån gjorda riskanalyser. Fokusområden är ekonomi, kansli, personal/lön samt planberedskap.

Under andra halvåret av 2015 kommer ytterligare riskanalyser att genomföras i förvaltningens ledning, funktioner, sektorer, verksamheter, nämnder och bolag. Den riskbedömning som görs i dessa riskanalyser kommer att ligga till grund för den interna kontrollplanen 2016.

Beslut: Plan för intern kontroll 2015 antas och förvaltningen ges uppdraget att påbörja arbetet.

Revisionsrapport – intern kontroll

Kommunens revisorer har överlämnat en revisionsrapport avseende intern kontroll. I rapporten redovisas att revisionen anser att det är angeläget att den interna
kontrollen stärks.

Vidare att överensstämmelse fullt ut skapas mellan riktlinjer för inköp/upphandling och organisation/arbetssätt. Även exploateringsredovisningen bör utvecklas.

Beslut: Rapporten godkänns med att nya regler för kommunens arbete med den interna kontrollen har utarbetats. Det har okcså tagits fram övergripande rutiner för att bättre strukturera arbetet med intern kontroll.

Handlingsplan – måldokument vuxenutbildning

Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-29, § 10, att anta måldokument för vuxenutbildning med stöd av kommunstyrelsens yttrande, där kommunstyrelsen betonat att aspekten ekonomi (under mål 2) behöver utredas ytterligare i det fortsatta arbetet.

Kommunfullmäktige beslutade vidare att ge kommunstyrelsen uppdraget att arbeta enligt beredningens måldokument.

Beslut: Kommunen ska göra en handlingsplan utifrån måldokumentet vuxenutbildning. Denna plan bör utgöra grunden för arbetet med att uppnå de mål beredningen lyft fram. Handlingsplanen ska redovisas i kommunstyrelsen i oktober 2015.

Yttrande – fristående gymnasieskola Ljud och bildskolan

Skolinspektionen överlämnar i skrivelse 2015-02-12 en ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB om godkännande som huvudman för en utökning av fristående gymnasieskola i Borås. Kommunen ges tillfälle att yttra sig över denna ansökan.

Beslut: Efter votering med siffrorna 8-7 beslutades det att gå på Birgit Anderssons (FP) förslag om att ansökan tillstyrks.

Inga-Kersti Skarland (S), Catharina Ståhl-Lind (S) och Jan-Olof Sundh (V) reserverade sig.

Handlingsplan måluppfyllelse i grundskolan

Kommunstyrelsen fastställde 2011 en handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan. Barn- och utbildningschefen överlämnar i skrivelse 2015-04-09 en slutrapport med uppföljning av de insatser som gjorts 2012-2015:

Beslut: Slutrapporten avseende handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan godkänns och läggs till handlingarna.

Områdesbestämmelser – del av Sträckås

Syftet med områdesbestämmelserna är att reglera byggnationen för att kunna bevara och förstärka områdets speciella karaktär.

Beslut: Förslag till områdesbestämmelser för del av Sträckås (daterade 2015-04-01) skickas ut på granskning.

Förklaring av granskning

Granskning innebär att du som är berörd av förslaget ytterligare får en möjlighet att lämna dina synpunkter. Kommunen ska se till att planförslaget finns tillgängligt för granskning i minst två veckor, tiden får dock förkortas om alla är överens om det.

Detaljplan för del av kvarteret Svalan 7 med flera

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för bostäder inom befintlig byggnad.

Beslut: Förslag till detaljplan för kvarteret Svalan 7 med flera skickas ut på granskning.

Förklaring av granskning

Granskning innebär att du som är berörd av förslaget ytterligare får en möjlighet att lämna dina synpunkter. Kommunen ska se till att planförslaget finns tillgängligt för granskning i minst två veckor, tiden får dock förkortas om alla är överens om det.

Detaljplan för Australien 3 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse för bostäder och centrumändamål samt parkeringsgarage.

Beslut: Förslag till detaljplan för Australien 3 med flera skickas ut på samråd.

Yttrande – tobaksregler

Socialdepartementet ger i remiss 2015-02-23 kommunen tillfälle till yttrande över betänkandet Mer gemensamma tobaksregler (SOU 2015:6).

Beslut: Ulricehamns kommun instämmer i  huvudsak i Tobaksdirektivsutredningens förslag i delbetänkandet Mer gemensamma tobaksregler – ett genomförande av tobaksdirektivet (SOU 2015:6) angående förslagen kring det nationella genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv.

Kommunstyrelsen anser vidare att cigarrer som säljs styckförpackade bör innefattas i 7 § allmänna varningar och informationstexter på tobaksvara för rökning och 8 § kombinerade hälsovarningar för cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa.

Svar på medborgarförslag om offentlig toa

I ett medborgarförslag föreslås att den offentliga toaletten vid Bogesundsgatan borde åter tas i bruk.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till de stora kostnaderna för en renovering och att den aktuella toaletten ligger utanför gångstråk och mötesplatser.

Svar på medborgarförslag om kulturpyramiden

I ett medborgarförslag föreslås att kommunens kulturpyramid kommuniceras till all personal, föräldrar och elever om vad den står för och göra den användbar på alla nivåer.

Beslut: Medborgarförslaget besvaras genom förvaltningens förslag att diskussionen tas upp på nytt kring kulturpyramiden med avseende på om implementering, kommunikation och systematik kring hur arbetet kan förbättras.

Bidrag Ulricehamns riksteaterförening 2015

Ulricehamns Riksteaterförening ansöker om 147 500 kronor för verksamhetsåret 2015. Under 2014 har föreningen visat sju föreställningar på Folkets Hus.

Under 2015 kommer föreningen att anordna sju föreställningar och söka efter nyskrivet drama. Föreningen kommer också att sträva efter att visa en föreställning för yngre, unga vuxna.

Beslut: Ulricehamns Riksteaterförening ges bidrag med 90 000 kronor för 2015.

Initiativärende till kommunstyrelsen

Sebastian Gustavsson (M), Christina Bernevång (KD) och Birgit Andersson (FP) föreslår att:

 • Kommunen investerar i en modullösning för förskolan i Hössna, med placering vid skolan för att uppnå bästa möjliga samordningsvinster för verksamheten.
 • Använda de medel som tillförd kommunen via AFA-utbetalningen för investeringen.
 • Återstående del av investeringen ska tas i 2016 års investeringsbudget.

Beslut: Kommunstyrelsen lämnar över förslaget till förvaltningen för beredning.


Publicerat av Elin Johansson den 7 maj 2015, senast ändrad den 13 maj 2015 av