Kommunfullmäktiges beslut i korthet 25 juni 2015

Läs besluten i korthet från kommunfullmäktiges möte 25 juni 2015.

Politiska handlingar och ordförandeklubba. Foto Ulricehamns kommun

Inkomna motioner och medborgarförslag

Motion om klimatsmart husbyggande

I en motion föreslår Birgit Andersson (FP) och Roland Eriksson (FP) att den planerade stadsdelen i Bronäs blir en stadsdel som byggs i trä. I motionen skriver man att stadsdelen i så fall blir byggt med ett klimatsmart material som hämtas ur den svenska skogen. En stadsdel i trä blir också något unikt som får Ulricehamn att sticka ut från omvärlden.

BeslutMotionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om slopad maxhöjd på nya vindkraftverk

I en motion föreslår Roland Eriksson (FP) och Birgit Andersson (FP) att kommunfullmäktige initierar en revidering av gällande vindkraftsplan med målsättningen att ta bort maxhöjden på nya verk. Enligt vindkraftsplanen som antogs 2013 får inga vindkraftverk byggas högre än 170 meter i Ulricehamns kommun. Idag byggs det inga vindkraftverk som är så låga.

BeslutMotionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om att rusta för framtiden

I en motion föreslår Ingvor Carlander (MP) att  kommunen förbereder ett återinrättande av ett estetiskt program så snart det är möjligt. I motionen menar man att estetiska ämnesområden stimulerar kreativt tänkande som i sin tur blir allt viktigare för framtida generationer samt att många elever söker sig till andra kommuner som erbjuder ett estetiskt program.

BeslutMotionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om att förbättra romernas situation i Rumänien

I en motion föreslår Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) att Ulricehamns kommun skänker 12 000 kr årligen till SAM-projektet. I motionen skriver man att: våra gator och torg runt om i landet klantars idag av tiggare från Rumänien. För att inte stödja trafficking av något slag bör tiggeri bekämpas på alla möjliga sätt.

BeslutMotionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om trafiksäkerheten vid våra rondeller och korsningar

Niclas Sunding (SD) skriver följande i en motion: Vid rusningstid så blir de ofta stopp i våra rondeller pga att de är någon gång eller cyklist som skall gå över gatan. Är de ett avstånd på 12 meter så blir de inte stopp i rondellerna utan de får plats minst två personbilar efter rondellen och före övergångsstället. Samt att de blir säkrare för fotgängarna att gå över gatan. Sverigedemokraterna yrkar därför:

  • Att Ulricehamns kommun utreder möjligheten att flytta övergångsställena i alla rondeller och korsningar
  • Att flytta de övergångsställen som är i direktanslutning till rondeller så att de ligger 12 meter som närmast.
  • Att Ulricehamns kommun i fortsättning planerar så att inga övergångsställen ligger närmare än 12 meter före rondell eller korsning.

BeslutMotionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om alkolås på kommunens fordon

I en motion skriver Niclas Sunding (SD) att: I många av alla fallen där någon omkommit i en trafikolycka har alkohol varit inblandat. Ulricehamns kommun ska vara en förebild. Ulricehamn kommun bör även garantera sina medborgare att dem som är i kommunens tjänst inte heller bryter mot lagen eller utsätter någon annan människa för fara. Sverigedemokraterna yrkar därför:

  • Att alla fordon som Ulricehamns kommunen köper in i framtiden är utrustade med alkolås.
  • Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad kostnaden blir om samtliga fordon i Ulricehamns kommuns ägo skulle utrustas med alkolås.

BeslutMotionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Inkomna interpellationer och frågor

Fråga om anställning av en sakkunnig

Arne Fransson (MP) ställer följande fråga: Revisorerna har beslutat att anställa en sakkunnig. I reglementet för Ulricehamns revisorer finns inget stadgat om anställningar.  Min fråga: Jag undrar på vilka grunder anställningen sker och vem som utövar arbetsgivaransvar för den anställde sakkunnige

Svar från kommunstyrelsens ordförande: Det är en fråga som revisionen bör besvara eftersom det ryms inom deras ansvar.

Fråga angående byggnation på Karpen 4

Arne Fransson (MP) ställer följande fråga: Nu är en byggherre intresserad av att bygga på Karpen 4 .Jag har fått information om att intressenten har som krav från kommunens Fastighetsförvaltning att det fälls träd i den uppvuxna lövskogen, den skog som Länsstyrelsen har tydligt angett som skyddsvärd. Har Fastighetsförvaltningen rätt att ge tillstånd att fälla träd denna skyddsvärda lövskog, endast i syfte att ge en bättre utsikt över Åsunden för framtida bostadsinnehavare ?

Svar från kommunstyrelsens ordförande: Ja, det är möjligt så länge inte åtgärderna strider mot den grönplan som finns för området.

Fråga om äldres hälsotillstånd

Ingvor Carlander (MP) ställer följande fråga: Frågan om äldres hälsotillstånd i Sverige är aktuellt. Jag läste nyligen att 10 – 35 % av boende på äldreboenden är undernärda. Vad gör Ulricehamns kommun för att förebygga och undvika undernäring inom vård och omsorg?

Svar från kommunstyrelsens ordförande: Vi följer livsmedelsverkets rekommendationer för att ge så bra kost som möjligt till våra äldre. Vi har också fungerande och bra rutiner för mat och matleveranser.

Fråga om god ekonomisk hushållning

Niclas Sunding (SD) ställer följande fråga: 10-11 månaders ogjort arbete till ingen nytta med att ta fram ett måldokument gällande Jämställdhet och mångfald. Som jag ser det så är de ett enormt slöseri med kommunens ekonomiska resurser i form av löner arvoden mm. Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är följande: Vad är den totala kostnaden för att ta fram ovanstående måldokument?

Svar från kommunstyrelsens ordförande:  kostnaden uppgick till 231 700 kr, något över budget som var 200 00 kr. Om det var oggjort kan man diskutera eftersom processen i sig har haft ett värde.

Fråga angående måluppfyllnad för bredbandsutbyggnad

Roland Carlssom (C) ställer följande fråga: I budget för 2015 kan man läsa: I dagsläget har cirka 30 procent av de hushåll som finns i kommunen anslutit sig till fibernätet. Arbetet skall fortsätta. Ambitionen ska vara att regeringens mål att 90 procent av invånarna ska ha möjlighet att ansluta sig till fibernät år 2020. I gällande IT-infrastrukturprogram för 2012- 2016 står det: Ulricehamns kommuns mål är att alla invånare 2025 skall ha tillgång till 100Mbit/s symmetriskt. Ett delmål passeras 2016 då kommunens invånare genomsnittligt skall ha tillgång till 100Mbit/s samt full 4G täckning. Min fråga till Kommunstyrelsens Ordförande: kommer Ulricehamns kommun att leva upp till de mål för bredbandsutbyggnaden som vi beslutat här i Kommunfullmäktige?

Svar från kommunstyrelsens ordförande: Den bedömningen som vårt energibolag UEAB gör är att vi kommer att nå målen.

Fråga om taxa för trygghetslarm

Roger Wilhelmsson (M) ställer följande fråga: Tidigare i vår har fullmäktige fattat beslut om taxa för trygghetslarm. I beslutet fastställs avgiften för insatsen trygghetslarm till 200:-/ månad. Nu visar det sig att den som enbart har trygghetslarm blir debiterad 381:-/ månad då det finns en grundavgift.  Denna grund avgift finns inte med i fullmäktiges beslut och nämndes ingenstans i handlingarna eller debatten. Ej heller när jämförelse gjordes med andra kommuner. Förvaltningen medger att det finns en otydlighet. Min fråga är vad gör du för att fullmäktiges beslut kommer att följas?

Svar från kommunstyrelsens ordförande: Grundavgiften finns angiven i kommunens taxor.

Svar på interpellation om bostadsbyggande i hela kommunen

Mikael Dahl, (C) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om ökning av byggandet av lägenheter i hela kommunen och inte bara i centralorten. Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga interpellationen pga att Mikael Dahl var frånvarande.

Rapport – ej verkställda beslut

Ej verkställda beslut enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska rapporteras till kommunens socialnämnd eller motsvarande och till kommunens revisorer. Kommunfullmäktige har tagit del av socialchefens skrivelse med rapport avseende första kvartalet 2015.

Beslut: Rapporten för första kvartalet 2015 lämnas till kommunens revisorer. Redovisningen läggs därefter till handlingarna.

Förberedelseklasser

Barn- och utbildningschefen föreslår i skrivelse 2015-05-11 att förberedelseklass ska inrättas för mottagande av nyanlända elever från och med hösten 2015 för att sedan utökas under 2016. Vidare föreslås att sektor lärande tillförs 400 tkr inför höstterminen 2015 för att inrätta en förberedelseklass i grundskolan.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Ingvor Carlander (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Roland Karlsson (C) tilläggsyrkande: Att förvaltningen i sitt arbete med lokalisering av förberedelseklasser framöver ser över möjligheten att detta också kan ske utanför centralorten. I övrigt yrkar han bifall till kommunstyrelsens förslag.

Per Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Mikael Levander (NU) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till Roland karlsson (C) tilläggsyrkande

Mattias Bengtsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Roland karlsson (C) tilläggsyrkande

Beslut: Sektor lärande tillförs 550 tkr inför höstterminen 2015 för att inrätta förberedelseklasser för årskurs 1-9 i grundskolan. Anslaget finansieras genom att prognostiserat budgetöverskott för kommunstyrelsen i budget 2015 tas i anspråk. Tilläggsyrkande: Att förvaltningen i sitt arbete med lokalisering av förberedelseklasser framöver ser över möjligheten att detta också kan ske utanför centralorten.

Handlingsplan för ökad måluppfyllelse 2015-2018

Barn- och utbildningschefen överlämnar i skrivelse 2015-05-11 ett förslag till handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan 2015-2018. Förvaltningens egna analyser och resultat av externa granskningar visar på att resultaten, främst i årskurs 9, behöver förbättras.

Lena Gilbertsson (S) jäv, Jan Brobjer (S) går in

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Per Johansson (M) lämnade ett ändringsyrkande att mening ”under mandatperioden är det inte aktuellt med en förändring av skolstrukturen” stryks

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar avslag på Per Johansson (M) ändringsyrkande

Mikael Levander (NU) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Roland Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Arne Sjögren (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Cristina Bernevång (KD) yrkar bifall till Per Johanssons (M) ändringsyrkande

Beslut: kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att sektor lärande tillförs 1 200 tkr inför höstterminen 2015 för att kunna vidta åtgärder för elever i behov av särskilt stöd och för att omvandla tjänster som elevassistenter till tjänster som pedagoger. Anslaget finansieras genom att prognostiserat budgetöverskott för kommunstyrelsen i budget 2015 tas i anspråk. Under mandatperioden är det inte aktuellt med en förändring av skolstrukturen.

Mot beslutet reserverade sig: Moderaterna samt Peder Danesved (FP), Roland Eriksson (FP), Cristina Bernevång (KD) och Bengt Andelius (KD) till förmån för Per Johanssons (M) förslag.

Måldokument jämställdhet – mångfald

Beredningen för samhällsutveckling lämnade till kommunfullmäktige 2014-06-23 ett förslag till måldokument för kommunens jämställdhets- och mångfaldsarbete. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till måldokument till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-08 att ställa sig bakom måldokumentet med stöd av förvaltningens yttrande avseende laglighet, ekonomi och konsekvenser. Kommunfullmäktige beslutade därefter 2015-01-29 att återremittera måldokumentet till kommunstyrelsen. I skrivelse 2015-04-23 föreslår kommunchef och t f kanslichef att kommunens fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering bör följa dokumentet Jämställt Västra Götaland.Uppdraget till beredningen innehöll förutom jämställdhet även aspekten mångfald – två begrepp som var för sig är vida och som inte bör hanteras tillsammans. Kommunens fortsatta arbete med mångfald, måste i så fall initieras som ett eget ärende.

Beslut: Kommunens fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering bör följa dokumentet Jämställt Västra Götaland. Härigenom avslutas handläggningen av beredningens måldokument jämställdhet- mångfald.

Uppdrag till beredningen för samhällsutveckling – landsbygdsstrategi

Beredningen får i uppdrag att ta fram en strategi för hur kommunen skapar förutsättningar för att utveckla landsbygden och de små orterna. Utgångspunkten ska vara att hela landsbygdskommunen Ulricehamn ska ha möjligheten att leva och utvecklas. Strategin ska ange vilka inriktningar som är viktigast för att skapa dessa förutsättningar. Den ska innehålla långsiktiga perspektiv och peka ut 3-4 strategiområden och avgörande val som är av kritisk betydelse för att nå dit. Uppdraget kompletteras med ett s k processhjul och med ett PM från förvaltningen som ger beredningen en aktuell omvärldsanalys och nulägesbeskrivning.

Tidplan och budget

Beredningen startar arbetet med sitt uppdrag 2015-08-01.

  • Inledningsdebatt hölls: 2015-04- 23
  • Uppdragsdebatt hölls: 2015-06- 25
  • Vägledningsdebatt: Mars 2016
  • Förslag lämnas till kommunfullmäktige: Juni 2016

Budget: 2015 150 tkr, 2016 180 tkr – totalt 330 tkr

Utökad låneram Ulricehamns Energi AB

Ulricehamns Energi AB (UEAB) begär i skrivelse 2015-05-13 en utökad låneram med 10 mkr till sammanlagt 30 mkr för 2015. Bakgrunden är bolagets satsning på bredbandsutbyggnad samordnat med nedgrävning av elektriska luftledningar. Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2015-05-21 att låneramen för UEAB avseende nyupplåning 2015 utökas med 10 mkr till 30 mkr; total låneram för UEAB 2015 230 mkr.

Beslut: Låneramen 2015 för UEAB utökas med 10 mkr till total låneram 230 mkr.

Ekonomisk uppföljning – april 2015

Ekonomichefen överlämnar i skrivelse 2015-05-26 en budget- och verksamhetsuppföljning per april 2015. Det prognostiserade ekonomiska resultatet för kommunen 2015 uppgår till + 42,3 mkr. Av skrivelsen framgår vidare att den ekonomiska prognosen innebär att det finns ett ekonomiskt utrymme som kan nyttjas för att finansiera vissa åtgärder av engångskaraktär och att förvaltningen genomför ett antal engångsåtgärder under 2015 vilka bedöms kunna finansieras inom ram.

Beslut: Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2015 läggs till handlingarna.

Yttrande – vindpark Dållebo (Eolus Vind AB)

Länsstyrelsen har i remiss 2015-02-10 gett kommunen tillfälle till yttrande över ansökan om vindkraft – vindpark Dållebo (Eolus Vind AB). Kommunen ska enligt miljöbalken 16:4 § ta ställning till om ansökan tillstyrks eller avstyrks. Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-04-28 att ansökan avstyrks. Förvaltningens bedömning av ansökan är att ansökan innebär en effektiv markanvändning men att stora negativa effekter på miljön inte går att utesluta och vidare att totalhöjden strider mot vindkraftsplanen.   Ärendet behandlades i kommunstyrelsen där rekommendationen blev (med 9 röster mot 6) att ansökan tillstyrks.

Mattias Josefsson (S) yrkar på återremiss med motivering att partierna behöver klarlägga vad ”dock kan högre verk prövas i undantagsfall” innebär enligt den överenskommelse som tecknades mellan partierna i maj 2013.

Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till Mattias Josefssons (S) förslag på återremiss

Mats Bogren (NU) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Roland Eriksson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Susanne Arneborg (V) yrkar bifall till Mattias Josefssons (S) förslag på återremiss

Arne Fransson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Börje Eckerlid (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förlsag

Omröstning begärs: Ja för återremiss, Nej för avgöras idag. Resultatet blev 19 ja och 28 nej.

Beslut: Genom omröstningen beslutades att ärendet återremitteras.

Svar på motion om bredbandsutbyggnad

Kommunfullmäktige har 2014-10-27 beslutat att till kommunstyrelsen för beredning remittera en motion från Bengt Leander (C) om bredbandsutbyggnad. Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2015-04-17 att motionen avslås. Kommunen strävar efter att uppnå det nationella målet att 90 procent av invånarna ska ha möjlighet att ansluta sig till fibernät 2020 och kommunen jobbar redan med detta på flera olika sätt genom att stötta fiberföreningarna, både ekonomiskt och kompetensmässigt.

Bengt Leander (C) yrkade bifall till motionen

Roland Karlsson (C) yrkade bifall till motionen

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen.

Svar på motion om bredbandslån

Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2015-04-17 att motionen avslås. Kommunen strävar efter att uppnå det nationella målet att 90 procent av invånarna ska ha möjlighet att ansluta sig till fibernät 2020 och kommunen jobbar redan med detta på flera olika sätt genom att stötta fiberföreningarna, både ekonomiskt och kompetensmässigt.

Börje Eckerlid yrkade bifall till motionen

Per Gustafsson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag

Beslut: Mot bakgrunden ovan avslås motionens förslag om regelverk för stöd till fiberföreningar.

Svar på motion om motionsspår, Lassalyckan

Kommunfullmäktige har 2014-12-15 beslutat att till kommunstyrelsen för beredning remittera en motion från Birgitta Molander (M) om att beläggningen på motionsspåren vid Lassalyckan förbättras. Servicechefen föreslår i skrivelse 2015-04-02 att motionen antas genom att frågan om medel för spårunderhåll tas med i arbetet med budget 2016.

Beslut: Motionen antas genom att det av underlaget från kommunstyrelsens förvaltning framgår att förvaltningen avser att ta med frågan om medel för spårunderhåll i arbetet med budget 2016.

Avgift, Tolkförmedling Väst

Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2015-04-17 beslutat rekommendera medlemmarnas fullmäktige att besluta om avgifter för kopior på allmänna handlingar. I protokollet hänvisar direktionen till att det krävs beslut från medlemmarnas fullmäktige för att ett kommunalförbund ska ha möjlighet att ta ut denna avgift.

Beslut: Tolkförmedling Väst ska ha möjlighet att ta ut avgift för kopior på allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår av avgiftsförordningen (1992:191).

Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2014

Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2015-04-17 beslutat godkänna årsredovisning för 2014 och översända den till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Beslut: Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.


Publicerat av Elin Johansson den 26 juni 2015, senast ändrad den 2 februari 2018 av