Kommunstyrelsens beslut i korthet 24 juni

Stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Årsredovisning stiftelsen Molanders minne 2014

Fullmäktige föreslås besluta att årsredovisningen godkänns och stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2014.

Svar på motion om avgift bygglov solceller

Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen om avgiftsbefrielse för solceller avslås. Frågan om bidrag för solceller/solfångare tas med i arbetet med kommande års budget.

Arne Fransson (MP) yrkade att plan- och bygglovtaxan förändras så att ingen avgift tas ut för bygglov och startbesked då åtgärden avser installation av solceller/fångare, men detta förslag antogs alltså inte.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Handlingsplan – framtidens äldreomsorg

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltning ges uppdraget att utifrån måldokumentet Framtidens äldreomsorg arbeta fram en handlingsplan för framtidens äldreomsorg. Planen ska utgöra grunden för förvaltningens arbete för att uppnå de mål som pekas ut i måldokumentet. Handlingsplanen ska redovisas i kommunstyrelsen senast juni 2016.

Regler – enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg fastställs att gälla från och med 1 augusti 2015.

Samarbetsavtal – personliga hjälpmedel

Samarbetsavtal godkänns med Västra Götalandsregionen för försörjning av personliga hjälpmedel att gälla under perioden 1 oktober 2015 till 30 september 2017.

Detaljplan kv Svalan 7 med flera

Kommunstyrelsen beslutar att förslag till detaljplan för kv Svalan 7 med flera (daterad 20 maj 2015) skickas ut på granskning.

Detaljplan Bogesund 1:40 med flera

Kommunstyrelsen beslutar att förslag till detaljplan för Bogesund 1:40 med flera (daterad 21 maj 2015) skickas ut på samråd.

Planprioriteringar

Uppdragskatalog/planprioriteringslista antas för att ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta planarbete.

Yttrande – digital översiktsplan Jönköpings kommun

Ulricehamns kommun inte har något att invända mot de mellankommunala frågor som behandlas i digital översiktsplan för Jönköpings kommun. Som kommunstyrelsens yttrande översänds förvaltningens skrivelse från 1 juni 2015.

Bidrag – Kvinnojouren Borås

Kvinnojouren Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2015 med 12 kr per invånare (totalt 278 928 kr). Bidraget finansieras inom budget för verksamhet individ- och familjeomsorg.

Ansökan om medfinansiering landsbygdskonferens

Kommunstyrelsen beslutar att Landsbygdsalliansen ges en förlustgaranti för landsbygdskonferens. Förlustgaranti utbetalas endast under förutsättning av att konferensen ger ett underskott. För utbetalning förutsätts en inkommen ekonomisk redovisning av kostnader och intäkter efter landsbygdskonferensen samt högst upp till sökt belopp.

Svar på medborgarförslag – Parkering Lindängsvägen, Ulricehamn

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. Av förvaltningens underlag framgår att kostnaden för att markera parkeringsplatserna inte bedöms vara motiverad utifrån behovet och nyttjandet.


Publicerat av Katrin Högborn den 24 juni 2015, senast ändrad den 25 juni 2015