Kommunstyrelsens beslut i korthet 3 juni

Stadshuset i Ulricehamn. Foto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommunFoto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommun

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Rapport – ej verkställda beslut SoL och LSS

Under första kvartalet 2015 följande antal beslut fattas inom respektive område:

 • Funktionsnedsättning/LSS: 42 beslut har verkställts. 3 beslut ej verkställda.
 • Funktionsnedsättning/SoL: 42 beslut har verkställts. Samtliga verkställda.
 • Individ och familjeomsorg och arbete: 541 beslut. 1 beslut ej verkställt.
 • Äldreomsorg: 610 beslut. Av dessa är 5 ej verkställda.

Förslag till beslut

Rapporter för första kvartalet 2015 lämnas till kommunens revisorer. Redovisningen läggs därefter till handlingarna.

Förberedelseklasser

Samtliga nyanlända barn och elever ska ges möjlighet att, utifrån sina förutsättningar, utvecklas så långt som möjligt. Förberedelseklasser för årskurs 1-9 bör inrättas för att öka nyanlända elevers möjlighet att nå kunskapskraven i grundskolan.

Eleverna kommer att undervisas helt eller delvis i förberedelseklassen för att få en god introduktion i den svenska skolan.

Kommunstyrelsens beslut

Förberedelseklass inrättas för mottagande av nyanlända elever från och med hösten 2015 för att sedan utökas under 2016. Detta förutsätter beslut av fullmäktige om att tillföra medel i budget.

Inga-Kersti Skarland (S), Mikael Levander (NU) och Jan-Olof Sundh (V) yrkade bifall.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

Sektor lärande tillförs 550 000 kronor inför höstterminen 2015 för att inrätta förberedelseklasser för årskurs 1-9 i grundskolan. Anslaget finansieras genom att prognostiserat budgetöverskott för kommunstyrelsen i budget 2015 tas i anspråk.

Handlingsplan för ökad måluppfyllelse 2015-2018

Måluppfyllelsen i framför allt årskurs 9 behöver förbättras. Kommunen behöver stärka det pedagogiska ledarskapet, stärka ledarskapet i klassrummet och stärka arbetet kring elever i behov av särskilt stöd.

Kommunstyrelsens beslut

Handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan 2015-2018 fastställs.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

Sektor lärande tillförs 1, 2 miljoner kronor inför höstterminen 2015, för att kunna vidta åtgärder för elever i behov av särskilt stöd och för att omvandla tjänster som elevassistenter till tjänster som pedagoger.

Anslaget finansieras genom att prognostiserat budgetöverskott för kommunstyrelsen i budget 2015 tas i anspråk. Under mandatperioden är det inte aktuellt med en förändring av skolstrukturen.

Per Johansson (M) yrkade att sista meningen i förslaget under mandatperioden är det inte aktuellt med en förändring av skolstrukturen stryks.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkade bifall till ordförandens förslag och avslag på Per Johanssons (M) ändringsyrkande.

Mikael Dahl (C) och Mikael Levander (NU) yrkade bifall till ordförandens förslag.

Kommunstyrelsen beslutade att gå på ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut.

Per Johansson (M), Birgit Andersson (FP), Cristina Bernevång (KD) och Roger Wilhelmsson (M) reserverade sig mot beslutet.

Måldokument jämställdhet – mångfald

Sedan 2013 har beredningen för samhällsutveckling jobbat med måldokumentet jämställdhet – mångfald. Följande mål har formulerats:

 • Resursfördelningen (träningstider, pengar, lokaler m.m.) till pojkar/flickor, kvinnor/män inom det av kommunen påverkbara föreningsliv ska bli jämställt.
 • Kommunens information på webben, blanketter, telefon m.m. är förståelig för alla oavsett bakgrund, funktionsnedsättning med mera.
 • Mångfald integreras i all verksamhetsplanering. Dokument och bemötande granskas och analyseras ur ett mångfaldsperspektiv inkluderat jämställdhet.
 • Mångfaldsarbetet görs till en strategisk fråga genom att den synliggörs i kommunens årsredovisning.

Förslag till beslut

Kommunens fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering bör följa dokumentet Jämställt Västra Götaland. Härigenom avslutas handläggningen av beredningens måldokument jämställdhet- mångfald.

Uppdraget till beredningen innehöll förutom jämställdhet även aspekten mångfald – två begrepp som var för sig är vida och som inte bör hanteras tillsammans. Kommunens fortsatta arbete med mångfald, måste i så fall initieras som ett eget ärende.

Uppdrag beredningen för samhällsutveckling – landsbygdsstrategi

Beredningen för samhällsutveckling har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en landsbygdsstrategi.

Strategin ska ange vilka inriktningar som är viktigast för att skapa dessa förutsättningar. Den ska innehålla långsiktiga perspektiv och peka ut 3-4 strategiområden och avgörande val som är av kritisk betydelse för att nå dit.

Förslag till beslut

Beredningen för samhällsutveckling ges uppdraget att ta fram en landsbygdsstrategi. Till detta tillförs ett PM från kommunstyrelsens förvaltning som ska tas i beaktande.

Svar på motion om bredbandsutbyggnad

Bengt Leander (C) föreslår i en motion att Ulricehamns kommun snarast tar fram en handlingsplan för att stödja våra fiberföreningar både med personlig kompetens och ekonomiskt stöd.

Förslag till beslut

Motionen avslås med motiveringen att kommunen strävar efter att uppnå det nationella målet att 90 procent av invånarna ska ha möjlighet att ansluta sig till fibernät 2020 och stöttar fiberföreningarna, både ekonomiskt och kompetensmässigt.

Svar på motion om bredbandslån

Börje Eckerlid (C) föreslår i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram ett regelverk för att underlätta det ekonomiska åtagandet för fiberföreningar i Ulricehamns kommun.

Förslag till beslut

Motionen avslås med motiveringen att kommunen strävar efter att uppnå det nationella målet att 90 procent av invånarna ska ha möjlighet att ansluta sig till fibernät 2020 och stöttar fiberföreningarna, både ekonomiskt och kompetensmässigt.

Svar på motion om motionsspår, Lassalyckan

Birgitta Molander (M) föreslår i en motion att ge kommunstyrelsen i uppdrag att förbättra beläggningen på motionsspåren vid Lassalyckan.

Förslag till beslut

Motionen antas genom att frågan om medel för spårunderhåll tas med i arbetet med budget 2016.

Avgift – Tolkförmedling Väst

Tolkförmedling Väst har beslutat att rekommendera medlemmarnas fullmäktige att besluta om avgifter för kopior på allmänna handlingar.

Förslag till beslut

Tolkförmedling Väst ska ha möjlighet att ta ut avgift för kopior på allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår av avgiftsförordningen (1992:191).

Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2014

Tolkförmedling Väst har beslutat att godkänna årsredovisning för 2014 och översända den till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Förslag till beslut

Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Utökad låneram UEAB

Ulricehamns Energi AB (UEAB) begär en utökad låneram med 10 miljoner kronor till sammanlagt 30 miljoner kronor för 2015. Bakgrunden är bolagets satsning på bredbandsutbyggnad samordnat med nedgrävning av elektriska luftledningar.

Förslag till beslut

UEAB:s låneram för 2015 utökas med 10 miljoner kronor, till total låneram 230 miljoner kronor.

Ekonomisk uppföljning

Det prognostiserade ekonomiska resultatet för kommunen 2015 uppgår till plus 42,3 miljoner kronor.

Det innebär att det finns ett ekonomiskt utrymme som kan nyttjas för att finansiera vissa åtgärder av engångskaraktär och att förvaltningen genomför ett antal engångsåtgärder under 2015 vilka bedöms kunna finansieras inom ram.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar att förvaltningen genomför vissa åtgärder av engångskaraktär under 2015 inom beslutad ekonomisk ram.

Förvaltningsrapporten avseende kommunens pensionsportfölj per 2015-04-30 godkänns.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2015 läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades av kommunstyrelsen

Revisionsrapport – rutiner och verksamhetssystem äldreomsorgen

I rapporten framgår det att omfattningen av identifierade förbättringsområden är stor. Socialchefen lämnar i skrivelse 2015-05-08 en uppföljning av de områden som revisionen lyft fram i sin granskning. I skrivelsen föreslås att redovisningen godkänns.

Förvaltningen ska enligt tidigare uppdrag fortlöpande arbeta med och genomföra de förbättringsområden som revisorerna redovisat. Förvaltningen föreslår därmed att ärendet avslutas.

Beslut

Kommunstyrelsen noterar att förvaltningen enligt tidigare uppdrag fortlöpande ska arbeta med och genomföra de förbättringsområden som revisorerna redovisat.

Återrapportering av arbetet med översyn av tidsschablonerna i verksamhetssystemet Treserva samt rutiner för rapportering av ej utfört bistånd och verkställd tid, ska göras till kommunstyrelsen i juni 2016.

Daglig verksamhet – arbetsresor

Kommunen har utrett frågan och föreslår att förvaltningen ska upphöra med att erbjuda fria arbetsresor för enskilda med beslut om daglig verksamhet enligt LSS då det enligt vår bedömning saknas saklig grund, enligt kommunallagens s k likställighetsprincip, till varför denna målgrupp ska särbehandlas jämfört med dem som har beslutad insats om dagverksamhet enligt SoL.

Beslut

Från och med 1 september 2015 hänvisas enskilda med beslut om daglig verksamhet enligt LSS till att vid behov ansöka om färdtjänst/arbetsresa enligt kommunens gällande riktlinjer.

Mikael Dahl (C) tilläggsyrkade att konsekvensen av beslutet redovisas för kommunstyrelsen maj 2016.

Inga-Kersti Skarland (S) och Aila Kiviharju (SD) yrkade bifall till Mikael Dahls tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsen antog Mikael Dahls tilläggsyrkande.

Plan för korttidsvård

Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra åt förvaltningen att ta fram en plan för hur korttidsvården kan utformas, där en ny strategi för hemtagningsteam finns med.

Planen ska återrapporteras till kommunstyrelsen 2015-06-03. En pilotstudie kring hemtagningsteam har redan tagits fram och kan fungera som underlag.

Beslut

Plan för korttidsvård godkänns.

Åtgärdsplan – IT-verksamheten

Åtgärdsplanen har reviderats utifrån dels åtgärder som slutförts, dels åtgärder som inte slutförts men som tas om hand i annat arbete.

Beslut

Den reviderade åtgärdsplanen redovisar åtgärder som slutförts och åtgärder som inte slutförts men som tas om hand i annat arbete. Mot denna bakgrund kan ärendet avslutas.

Investering – äldreomsorg (trygghetslarm)

Äldreomsorgsverksamheten har idag totalt cirka 600 larm ute i ordinärt boende varav 100 redan är digitala. Övriga 500 analoga larm byts ut under 2015 eftersom Telia släcker det analoga nätet 31 december 2015.

Beslut

Äldreomsorgen ges investeringsmedel med 1 miljoner kronor för digitala trygghetslarm. Kompensation ges inte för ökade kapitalkostnader.

Yttrande – vindkraft (Eolus Vind AB)

Länsstyrelsen har i remiss 2015-02-10 gett kommunen tillfälle till yttrande över ansökan om vindkraft – vindpark Dållebo (Eolus Vind AB). Kommunen ska enligt miljöbalken 16:4 § ta ställning till om ansökan tillstyrks eller avstyrks.

Beslut

Efter votering 9 – 6 biföll kommunstyrelsen Birgit Anderssons (FP) yrkande om att ansökan om vindpark Dållebo tillstyrks och att ärendet förs över till kommunfullmäktige.

Per Johansson (M), Arne Fransson (MP) och Mikael Levander (NU) yrkade bifall.

Livsmedelspolicy

Syftet med en livsmedelspolicy är att klargöra vilka krav som ska ställa på de produkter som upphandlas till Ulricehamns kommun. Verksamheten kost har arbetat fram en livsmedelspolicy.

Beslut

Livsmedelspolicyn antas.

Detaljplan kv Chile 2 m fl, Ulricehamn

En ny detaljplan behöver tas fram för Kv. Chile 2 m.fl Bibliotek för att möjliggöra ny och ombyggnation av bibliotekslokaler på del av planområdet.

Delar av fastigheten kommer att byggas om och byggas till för att skapa en lokal på cirka 2 000 kvadratmeter för att möjliggöra etablering av kommunens stadsbibliotek.

Stadsbiblioteket kan få en placering i två våningar med öppen och ljus planlösning, glasfasad och stark gestaltning. Det nya stadsbiblioteket kommer att innehålla en samlad kulturfunktion med verksamheterna bibliotek, allmänkultur och kulturarv. En ICA-butik på cirka 2 400 kvadratmeter ska finnas kvar i byggnaden.

Föreslagna förändringar innebär också en tryggare omgivning för fotgängare och cyklister och en starkare koppling mellan banvallen och gågatan.

Beslut

Förslag till detaljplan för kv Chile 2 m fl skickas ut på granskning.

Förklaring av granskningsärendet

Granskningen är ett tillfälle för dig som är berörd av förslaget att lämna dina synpunkter. Kommunen ska se till att planförslaget finns tillgängligt för granskning i minst två veckor, tiden får dock förkortas om alla är överens om det.

Om du berörs av planförslaget och har synpunkter på planen måste du framföra dina synpunkter skriftligt för att senare ha rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Bidrag studieförbund

Bidragen till studieförbunden betalas ut enligt Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendationer. Totalt betalas 450 000 kr ut till de studieförbund som är verksamma i Ulricehamn kommun 2015.

Fördelningen sker enligt rekommenderad statlig fördelningsmodell för studieförbunden.

Beslut

Bidrag till studieförbund 2015 med totalt 450 000 kronor fördelas enligt följande:

 • ABF 122 337 kronor
 • Studieförbundet Bilda Väst 19 607 kronor
 • Folkuniversitetet 2 600 kronor
 • NBV Borås 9 517 kronor
 • Sensus 32 413 kronor
 • Studiefrämjandet 103 218 kronor
 • Studieförbundet Vuxenskolan 159 285 kronor
 • Medborgarskolan 1 021 kronor

Svar på medborgarförslag om belysning Rådhuset

I ett medborgarförslag föreslås att rådhuset i Ulricehamn får belysning.

Beslut

Medborgarförslaget avslås med motiveringen att det inte är en prioriterad investering i kommunens budget. Dessutom är byggnaden upplyst en stor del av den mörka delen av året genom en dekorativ julbelysning.

Svar på medborgarförslag – Företagets Hus

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen bygger ett Företagets hus där företag kan visa upp sina produkter på en och samma plats.

Beslut

Medborgarförslaget avslås med motiveringen att det inte bedöms vara möjligt att starta ett Företagets hus. Med tanke på rådande resurser i NUAB i kombination med den omfattande arbetsinsats som skulle krävas för att hela tiden ha en aktuell utställning.

Svar på medborgarförslag om basketplan

I ett medborgarförslag föreslås att en basketplan byggs centralt i Ulricehamn, till exempel vid Åsunden.

Beslut

Efter votering 10 – 5 återremitterade kommunstyrelsen ärendet till kommunfullmäktige enligt Per Johanssons (M) yrkande om att göra en beräkning på vad det skulle kosta att placera en basketplan nere vid Åsunden.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 4 juni 2015, senast ändrad den 5 augusti 2015 av