Kommunfullmäktiges beslut 24 september 2015

Här kan du hitta beslut i korthet från kommunfullmäktiges möte 24 september 2015.

Stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Informationsärenden

Information om högskolan i Borås, rektor Brorström

Information om Sverigeförhandlingen, kommunchef Håkan Sandahl

Information från kommunstyrelsen, ordförande Mattias Josefsson

Inkomna motioner och medborgarförslag

Motion övertidsersättning inom omsorgen

I en motion föreslår Mattias Bengtsson (SD) och Niclas Sunding (SD) att kommunfullmäktige beslutar att samtliga anställda inom vård och omsorg ges möjlighet att själva kunna välja om de vill få övertid insatt i flexsystemet eller utbetalt i lön.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om bron över Ätran

I en motion föreslår Aila Kiviharju (SD) att Ulricehamns kommun utreder möjligheten att endast ha en gång och cykelbro över Ätran.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om avtal med migrationsverket

I en motion föreslår Niclas Sunding (SD) att Ulricehamns kommun redovisar de faktiska kostnaderna för flyktingmottagandet i budgeten för 2017.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om reglemente för valda revisorer

i en motion föreslår Arne Fransson (MP), Roland Karlsson (C) och Mikael Levander (NU) att reglementet för valda revisorer för Ulricehamns kommun ses över så att det beaktar frågan om anställning av sakkunniga samt övriga ändringar som kan anses påkallade.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om rapporteringsskyldighet vid inställda lektioner

I en motion föreslår Mikael Levander (NU) att Ulricehamns kommun snarast inför att skolan blir rapporteringsskyldig via Skola 24 och lnfomentor till föräldrarna då lektioner ställs in. Rapporteringsskyldigheten bör även gälla retroaktivt för innevarande läsår.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om taxa för trygghetslarm

I ett medborgarförslag föreslår Gunvor Segerqvist att kommunfullmäktige tänker om i frågan om taxa för trygghetslarm och sänker kostnaden till en mer rimlig nivå.

Beslut: medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.

Medborgarförslag om biltrafiken på Reflevägen i Ulricehamn

I ett medborgarförslag skriver Sandra Söderkvist att de bör sättas upp effektiva farthinder på Reflevägen eftersom de trafikhinder som finns nu inte fungerar och att bilisterna kör för fort.

Beslut: medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen besvarande.

Medborgarförslag om parkeringsavgift

I ett medborgarförslag föreslår Tobias Henning att kommunen inför parkeringsavgifter i Ulricehamns tätort och öronmärk dessa pengar för kommunens kollektivtrafik. Genom detta kan man finansiera bättre utbyggd lokaltrafik och göra Ulricehamn till en närmast bilfri stad.

Beslut: medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om replokaler för musiker

I ett medborgarförslag föreslår Susanna Isaksson att det behövs replokaler så att de musiker som finns ska kunna utveckla och utöva sin passion. Idag finns ingen sådan lokal.

Beslut: medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Svar på interpellation – bostadsbyggande i hela kommunen

Mikael Dahl, (C) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om ökning av byggandet av lägenheter i hela kommunen och inte bara i centralorten.

Beslut: svaret bordläggs till nästkommande sammanträde.

Inledningsdebatt om integrationsstrategi

Kommunfullmäktiges presidium beslutade i juni att beredningen för Välfärd i uppdrag att belysa avgörande vägval och strategiområden för integration. Uppdraget ska kompletteras med ett PM från förvaltningen som ger en aktuell omvärldsanalys och nulägesbeskrivning av den aktuella frågeställningen.

Beslutad tidsplan:

 • Inledningsdebatt: 2015-09-24
 • Uppdragsdebatt: 2015-10-29
 • Vägledningsdebatt: Juni 2016/alt augusti 2016
 • Överlämnande av uppdrag: Oktober 2016

Val av revisor i samordningsförbundet Sjuhärad

Förbundsordningen för Sjuhärads samordningsförbund anger att kommunerna ska utse en gemensam revisor i samråd med Västra Götalandsregionen. Regionen skulle utse en lämplig valbar revisorskandidat och regionens förslag skulle tillsändas samtliga kommuner för att underlätta kommunala beslut om gemensamt val. Regionfullmäktige valde 2015-02-03, Marie Engström Rosengren, till revisor i samordningsförbundet Sjuhärad.

Beslut:  Marie Engström Rosengren godkänns som revisor i samordningsförbundet Sjuhärad.

Årsredovisning stiftelsen Molanders Minne 2014

Styrelsen för stiftelsen Molanders minne har lämnat årsredovisning för verksamheten 2014. Till årsredovisningen finns också en revisionsberättelse fogad.

Beslut: Årsredovisningen godkänns och stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2014.

Svar på motion angående avgiftsbefrielse för bygglov av solceller

Arne Fransson (MP) föreslår att avgiftsbefria bygglov för solceller i Ulricehamns kommun. I samverkan har man enats om att myndighetsutövningen fortsatt ska finansieras via avgifter, men att respektive kommun får ta ställning till om man ville införa ett särskilt bidrag för att gynna utbyggnaden av solfångare/solceller. Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-05-26 att motionen avslås med hänvisning till att kommunen i sin budgetprocess får bedöma om man vill införa ett bidrag för solceller/solfångare istället för en avgiftsbefrielse.

Beslut: Motionen om avgiftsbefrielse för solceller avslås. Frågan om bidrag för solceller/solfångare tas med i arbetet med kommande års budget.

Svar på motion om att tillsätta beredning för utarbetande av lokala miljömål för hela kommunen

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunfullmäktige tillsätter en beredning som får i uppdrag att följa upp/ eller utarbeta nya miljömål för Ulricehamn. Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-07-16 att motionen anses vara besvarad med hänvisningen till kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26, § 51, med bland annat följande formulering ”det är en politiskt prioriterad fråga för budget 2016 att avsätta resurser för en tillfällig fullmäktigeberedning i syfte att arbeta fram nya miljömål för Ulricehamns kommun”.

Beslut: Motionen anses vara besvarad med hänvisningen till kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26, § 51, enligt ovan.

Svar på motion om fler parkeringsplatser på Lindängsvägen

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att ett tiotal nya snedställda parkeringsplatser anläggs utmed Lindängsvägen. Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-08-04 att motionen avslås med hänvisning till att anläggning av nya parkeringsplatser längs Lindängsvägen inte är motiverat kopplat till parkeringsbehovet i området.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att anläggning av nya parkeringsplatser längs Lindängsvägen inte är motiverat kopplat till parkeringsbehovet i området.

Svar på motion om en hundrastgård i parken Ekhagen

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sundling att en hundrastgård uppförs i Ekhagen. Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-26 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-08-04 att motionen avslås med hänvisning till att kommunen inte bör åta sig ansvaret för hundrastgårdar.

Niclas Sunding (SD) yrkade bifall till motionen.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att kommunen inte bör åta sig ansvaret för hundrastgårdar.

Svar på motion om att landsbygdssäkra de politiska besluten

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan-Åke Svenningson (C) mfl att en checklista tas fram för att landsbygdssäkra de politiska besluten innan politiska åtgärder genomförs. Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunchefen föreslår i skrivelse 2015-07-03 att motionen anses besvarad med hänvisning till att frågan har hanterats politiskt i och med att kommunfullmäktige, 2015-06-25, § 135, gett uppdraget till beredningen för samhällsutveckling att ta fram en landsbygdsstrategi.

Anders Andersson (C) yrkade bifall till motionen.

Chatarina Ståhl Lind yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Votering begärdes.

Beslut: kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag med 32 röster mot 12 (två avstod). Motionen anses besvarad med hänvisning till att frågan har hanterats politiskt i och med att kommunfullmäktige, 2015-06-25, § 135, gett uppdraget till beredningen för samhällsutveckling att ta fram en landsbygdsstrategi.

Svar på motion om utveckling av landsbygden i Ulricehamns kommun

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ulf Svensson (MP) olika insatser för landsbygden. Kommunfullmäktige beslutade 2013-01-28 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunchefen föreslår i skrivelse 2015-07-03 att motionen anses besvarad med hänvisning till att kommunfullmäktige gav den 2015-06-25 beredningen för samhällsutveckling uppdrag att ta fram en landsbygdsstrategi för utveckling av landsbygdskommunen Ulricehamn.

Beslut: Motionen anses besvarad. Kommunfullmäktige gav den 2015-06-25 beredningen för samhällsutveckling uppdrag att ta fram en landsbygdsstrategi för utveckling av landsbygdskommunen Ulricehamn.

Svar på motion om landsbygdens utveckling

I en motion från Ulf Svensson (MP) anser motionären att det bör tas fram en fördjupad översiktsplan för landsbygden. Kommunfullmäktige beslutade 2010-09-27 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Samhällsbyggnadschefen föreslår i skrivelse 2015-06-02 att förvaltningen fortsätter att arbeta med landsbygdsutveckling inom olika delar av organisationen utifrån beslutade budgetramar. Den nya översiktsplanen ska efter antagandet fungera som en sammanvägd inriktning för hela kommunens utveckling. Vidare föreslår samhällsbyggnadschefen att motionen anses besvarad. Kommunfullmäktige gav den 2015-06-25 beredningen för samhällsutveckling uppdrag att ta fram en landsbygdsstrategi för utveckling av landsbygdskommunen Ulricehamn.

Beslut: Motionen anses besvarad enligt ovanstående.

Nya avgifter för maxtaxa inom förskola och fritidshem

Barn- och utbildningschefen redovisar i skrivelse 2015-08-06 att inom Ulricehamns kommun gäller att avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ska regleras i enlighet med riksdagens beslut om maxtaxa. I mars 2015 beslutade Riksdagen om en ändring av förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer förordningen. Kommunstyrelsen föreslår att nya avgifter för maxtaxa inom förskola och fritidshem antas enligt förordning 2001:160 om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.

Beslut: de nya avgifterna godkänns och förändringen träder ikraft den 1 oktober 2015. Vid framtida beslut av Riksdagen, där besluten i någon form påverkar avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg under ett pågående budgetår har kommunstyrelsen rätt att besluta om förändringar av avgiften i Ulricehamns kommun.

De nya taxorna finns på sidan: Regler och rutiner för plats förskola

Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2016

Kanslichefen meddelar i skrivelse att Ulricehamns kommun ska enligt avtalet med Hälso- och sjukvårdsnämnden som gäller till och med 2016 årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. Enligt avtalet ska Hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 12 kr/invånare för gemensamma folkhälsoinsatser samt 360 000 kr för samfinansiering av folkhälsoplanerartjänst. Finansieringen av detta avtal sker genom 50/50 principen. Detta innebär att Hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen står för var sin lika stor del av den totala finansieringen.

Beslut: Verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet 2016 godkänns.

Riktlinjer för offentlig gestaltning

I november 2009 tog kommunfullmäktige beslut om att fastställa en policy för offentlig utsmyckning. Detta dokument har nu reviderats enligt kommunens riktlinjer för styrdokument som antogs av kommunfullmäktige 2015-05-28. Eftersom dokumentet är ett normerande konkret dokument ska det benämnas som riktlinjer. Den tidigare benämnda policyn ersätts därför av riktlinjerna. Samtidigt som policyn omarbetats till riktlinjer förtydligas dokumentet så att en separat handlingsplan inte behöver tas fram.

Beslut: Riktlinjerna för offentlig gestaltning antas och kommer att ersätta den policy för offentlig utsmyckning som antogs av kommunfullmäktige i november 2009. Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om kommande förändringar i riktlinjerna för offentlig gestaltning.

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015, Kommuninvest

Ekonomichef redovisar i skrivelse 2015-06-29 att 90 % av Sveriges kommuner är medlemmar i Kommuninvest och hälften av externfinansieringen i kommuner och landsting kommer därifrån. Föreningen har bidragit till att hålla nere finansieringskostnaderna för kommunsektorn. Kommuninvest behöver stärka sin kapitalbas och det förmånligaste sättet för Ulricehamns kommun är att erlägga en utökad medlemsinsats till högsta stadgemässiga insats. Detta gör att Ulricehamns kommunkoncern ges goda möjligheter till låga lånekostnader jämfört med alternativet att bygga upp kapitalbasen i Kommuninvest med högre lånemarginaler.

Beslut: Ulricehamns kommun erlägger utökad medlemsinsats till Kommuninvest ekonomisk förening med 14 250 400 kronor, upp till högsta stadgemässiga insats. Finansiering av den utökade medlemsinsatsen sker ur kommunens likvida medel.

Detaljplan för Vist 10:25 m.fl.

Samhällsbyggnadschefen överlämnar i skrivelse 2015-08-11 förslag till detaljplan för Vist 10:25 m.fl. för antagande. Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av fordonsservice och snabbmatsrestaurang som omfattar ca 2,32 ha och ligger i anslutning till planerat motorvägsmot.

Beslutsunderlag

 • Plankarta 2015-07-23
 • Planbeskrivning 2015-07-23
 • Granskningsutlåtande 2015-07-10
 • Illustrationskarta 2015-07-23
 • Skrivelse 2015-08-11 från samhällsbyggnadschef

Beslut: kommunfullmäktige antar detaljplanen för Vist 10:25 m.fl., daterad 2013-12-06 och reviderad 2015-03-04 samt 2015-07-23.

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m.fl.

Samhällsbyggnadschefen överlämnar i skrivelse 2015-08-11 förslag till detaljplan för Ubbarp 8:20 m.fl. för antagande. Planen syfte är möjliggöra utbyggnad av livsmedelshandel i anslutning till planerat motorvägsmot.

Beslutsunderlag

 • Plankarta 2015-07-23
 • Planbeskrivning 2015-07-23
 • Granskningsutlåtande 2015-07-10
 • Illustrationskarta 2015-07-23
 • Skrivelse 2015-08-11 från samhällsbyggnadschef

Beslut: kommunfullmäktige  antar detaljplanen för Ubbarp 8:20 m.fl., daterad 2013-12-06 och reviderad 2015-03-04 samt 2015-07-23.


Publicerat av Elin Johansson den 25 september 2015, senast ändrad den 2 februari 2018 av