Kommunstyrelsens beslut i korthet 3 september

Rådhuset och stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Valärenden

Avsägelse av uppdraget i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling

Kanslichef meddelar i skrivelse 2015-08-17 att Mattias Remar (S) avsäger sig uppdraget i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling. Mattias Remar (S) anmäler att han i stället ska ingå i arbetsgrupp lärande/välfärd.

Beslut: kommunstyrelsen godkänner Mattias Remars (S) avsägelse i arbetsgruppen samhällsutveckling och byte av arbetsgrupp.

Avsägelse av uppdraget i kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd

Kanslichef meddelar i skrivelse 2015-08-17 att Klas Redin (S) avsäger sig uppdraget i kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd. Klas Redin (S) anmäler att han i stället ska ingå i arbetsgrupp för samhällsutveckling.

Beslut: kommunstyrelsen godkänner Klas Redins avsägelse och byte av arbetsgrupp.

Beredning av ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om att tillsätta beredning för utarbetande av lokala miljömål för hela kommunen

Kommunfullmäktige har 2013-05-27, § 97, beslutade att till kommunstyrelsen för beredning remittera en motion från Arne Fransson (MP), om att tillsätta beredning för utarbetande av lokala miljömål för hela kommunen.

Beslut: kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad med hänvisningen till kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26, § 51, med bland annat följande formulering: det är en politiskt prioriterad fråga för budget 2016 att avsätta resurser för en tillfällig fullmäktigeberedning i syfte att arbeta fram nya miljömål för Ulricehamns kommun.

Svar på motion om fler parkeringsplatser på Lindängsvägen

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att ett tiotal nya snedställda parkeringsplatser anläggs utmed Lindängsvägen.

Beslut: kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att anläggning av nya parkeringsplatser längs Lindängsvägen inte är motiverat kopplat till parkeringsbehovet i området.

Svar på motion om en hundrastgård i parken, Ekhagen

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sundling (SD) att en hundrastgård uppförs i Ekhagen. Anledningen är alla hundar som springer lösa och gör sina behov i parken samt att alla hundägare inte använder hundbajspåsar.

Beslut: kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Motiveringen är att kommunen inte bör åta sig ansvaret för hundrastgårdar. Miljö och samhällsbyggnad kan istället tänka sig att en hundförening i kommunen ges möjlighet till att nyttja mark för att ansvara för en egen rastgård. Under våren 2015 har Miljö och samhällsbyggnad placerat ut 15 st stationer med gratis hundpåsar runtom i Ulricehamns parker och utmed gångstråk. Detta har medfört att allt fler har valt att plocka upp efter sin hund och nedskräpningen har minskat betydligt enligt vår parkentreprenör. Motionären nämner inhägnaden i stadsparken som tidigare nyttjades av får. Den har på senare år varit populär bland hundägare men är ingen hundrastgård.

Svar på motion om att landsbygdssäkra de politiska besluten

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan-Åke Svenningson (C) mfl att en checklista tas fram för att landsbygdssäkra de politiska besluten innan politiska åtgärder genomförs. Roland Karlsson (C) yrkade att beredning får i uppdrag att ta fram en särskild checklista för att landsbygdssäkra de politiska besluten.

Beslut: Efter votering beslutade kommunstyrelsen enligt ordförandens förslag: kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. Kommunfullmäktige gav 2015-06-25 uppdraget till beredningen för samhällsutveckling att ta fram en landsbygdsstrategi.

Svar på motion om utveckling av landsbygden i Ulricehamns kommun

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ulf Svensson (MP) olika insatser för landsbygden. Bland annat föreslås att:

  • att kommunens översiktsplan planlägger för utveckling i hela kommunen,
  • detaljplaner för byggnation tas fram för kommunens landsbygd,
  • den kommunala servicen behålls och utvecklas på landsbygden,
  • landsbygdens skolor utvecklas som lokalt kunskapscentrum,
  • det underlättas för ökat företagande på landsbygden.

Beslut: kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. Kommunfullmäktige gav den 2015-06-25 beredningen för samhällsutveckling uppdrag att ta fram en landsbygdsstrategi för utveckling av landsbygdskommunen Ulricehamn.

Svar på motion om landsbygdens utveckling

I en motion från Ulf Svensson (MP) föreslås att det bör tas fram en fördjupad översiktsplan för landsbygden.

Beslut: kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. Kommunfullmäktige gav den 2015-06-25 beredningen för samhällsutveckling uppdrag att ta fram en landsbygdsstrategi för utveckling av landsbygdskommunen Ulricehamn.

Svar på motion om rökfri arbetstid i Ulricehamns kommun

I en motion till kommunfullmäktige har Sebastian Gustavsson (M), Birgit Andersson (FP), Cristina Bernevång (KD) och Roger Wilhelmsson (M) föreslagit att Ulricehamns kommun inför rökfri arbetstid. Arbetsgivaren värnar både om medarbetarnas egna och andras hälsa genom att ha rökfri arbetstid. Det handlar både om att förbättra arbetsmiljö på sikt men också att vara förebild då medborgare och brukare möter våra anställda olika sammanhang, skriver motionärerna. Roland Karlsson (C) yrkade för en ändring där även de förtroendevalda innefattas av den rökfria arbetstiden. Inga-Kersti Skarland (S) yrkade på återremiss då det kan vara olika regler som gäller för anställda och förtroendevalda.

Beslut: kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet med anledning av att riktlinjerna även måste ta hänsyn till de förtroendevalda.

Nya avgifter för maxtaxa inom förskola och fritidshem

Inom Ulricehamns kommun gäller att avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ska regleras i enlighet med riksdagens beslut om maxtaxa. I mars 2015 beslutade Riksdagen om en ändring av förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer förordningen. Statens Skolverk beslutade i mars 2015 om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och högsta avgiftsbelopp per månad för det första, andra respektive tredje barnet. Förändringen innebär en höjning av de högsta avgiftsnivåerna från och med den 1 juli 2015, samt att inkomsttaket framöver kommer att indexeras, vilket sannolikt medför att den maximala avgiftsnivån kommer att höjas varje år.

Beslut: kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar nya avgifter för maxtaxa inom förskola och fritidshem enligt förordning 2001:160 om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Förändringen träder ikraft den 1 oktober 2015. Vid framtida beslut av Riksdagen, där besluten i någon form påverkar avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg under ett pågående budgetår har kommunstyrelsen rätt att besluta om förändringar av avgiften i Ulricehamns kommun.

Nya avgifter

Förskoleverksamhet

Barn 1: 3 % av bruttoinkomst, nuvarande max avgift: 1260 kr, ny max avgift: 1287 kr.

Barn 2: 2 % av bruttoinkomst, nuvarande max avgift: 840 kr, ny max avgift: 858 kr.

Barn 3: 1 % av bruttoinkomst, nuvarande max avgift: 420 kr, ny max avgift:  429 kr.

Barn 4 eller fler: ingen avgift

Fritidshem

Barn 1: 2 % av bruttoinkomst, nuvarande max avgift: 840 kr, ny max avgift: 858 kr.

Barn 2: 1 % av bruttoinkomst, nuvarande max avgift:  420 kr, ny max avgift: 429 kr.

Barn 3: 1 % av bruttoinkomst, nuvarande max avgift: 420 kr, ny max avgift: 429 kr

Barn 4 eller fler: ingen avgift

Inkomsttaket höjs från 42 000 kr per månad till 42 890 kr per månad. Förändringen innebär även att inkomsttaket indexeras, vilket sannolikt innebär att den maximala avgiftsnivån kommer att höjas varje år.

Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2016

Ulricehamns kommun ska enligt avtalet med Hälso- och sjukvårdsnämnden (som gäller till och med 2016) årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. Förslag och budget till verksamhetsplan folkhälsa 2016 har nu tagits fram efter dialogmöte mellan politiska företrädare för Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad och Ulricehamns kommun samt i samråd med berörda verksamhetschefer.

Beslut: kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet 2016.

Riktlinjer för offentlig gestaltning

I november 2009 tog kommunfullmäktige beslut om att fastställa en policy för offentlig utsmyckning. Detta dokument har nu reviderats enligt kommunens riktlinjer för styrdokument som antogs av kommunfullmäktige 2015-05-28. Eftersom dokumentet är ett normerande konkret dokument ska det benämnas som riktlinjer. Den tidigare benämnda policyn ersätts därför av riktlinjerna. Samtidigt som policyn omarbetats till riktlinjer förtydligas dokumentet så att en separat handlingsplan inte behöver tas fram.

Beslut: kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjerna för offentlig gestaltning och att dessa ersätter den policy för offentlig utsmyckning som antogs av kommunfullmäktige i november 2009. Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om kommande förändringar i riktlinjerna för offentlig gestaltning.

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015, Kommuninvest

Ekonomichef redovisar i skrivelse 2015-06-29 att 90 % av Sveriges kommuner är medlemmar i Kommuninvest och hälften av externfinansieringen i kommuner och landsting kommer därifrån. Föreningen har bidragit till att hålla nere finansieringskostnaderna för kommunsektorn. Kommuninvest behöver stärka sin kapitalbas och det förmånligaste sättet för Ulricehamns kommun är att erlägga en utökad medlemsinsats till högsta stadgemässiga insats. Detta gör att Ulricehamns kommunkoncern ges goda möjligheter till låga lånekostnader jämfört med alternativet att bygga upp kapitalbasen i Kommuninvest med högre lånemarginaler.

Beslut: kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att erlägga utökad medlemsinsats till Kommuninvest ekonomisk förening med 14 250 400 kronor, upp till högsta stadgemässiga insats. Finansiering av den utökade medlemsinsatsen sker ur kommunens likvida medel.

Detaljplan för Vist 10:25 m.fl.

Ett detaljplanförslag har tagits fram för Vist 10:25 m.fl., enligt uppdrag från kommunstyrelsen. Planen har varit ute på samråd, samt granskning och därefter reviderats. Planen skickas nu för antagande. Planen har tagits fram i enlighet med kommunstyrelsens inriktningsbeslut för nytt stadsbibliotek och etablering av handel vid Ubbarp. Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av fordonsservice och snabbmatsrestaurang som omfattar ca 2,32 ha och ligger i anslutning till planerat motorvägsmot.

Beslut: kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen för Vist 10:25 m.fl., daterad 2013-12-06 och reviderad 2015-03-04 samt 2015-07-23.

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m.fl.

Ett detaljplaneförslag har tagits fram för Ubbarp 8:20 m.fl., enligt uppdrag från Kommunstyrelsen. Planen har varit ute på samråd, samt granskning och därefter reviderats. Planen skickas nu för antagande. Detaljplan en har tagits fram i enlighet med kommunstyrelsens inriktningsbeslut för nytt stadsbibliotek och etablering av handel vid Ubbarp. Planen syfte är möjliggöra utbyggnad av  livsmedelshandel i anslutning till planerat motorvägsmot.

Beslut: kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen för Ubbarp 8:20 m.fl., daterad 2013-12-06 och reviderad 2015-03-04 samt 2015-07-23.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Riktlinjer – Rökfri arbetstid i Ulricehamns kommun

Kommunens förvaltning har tagit fram riktlinjer för rökfri arbetstid i Ulricehamns kommun. Syftet med dokumentet är att Ulricehamns kommun ska vara en attraktiv och hälsofrämjande kommun med friska och hälsosamma arbetsplatser. Vi arbetar med kunden i fokus och denna riktlinje är ett steg på vägen i ett hälsofrämjande arbete vars syfte är att skapa rökfria miljöer och att ingen ofrivilligt ska utsättas för passiv rökning i kommunens verksamheter.

Beslut: kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet med anledning av att riktlinjerna även måste ta hänsyn till de förtroendevalda.

Svar på fyra medborgarförslag om hundrastgårdar

I ett medborgarförslag föreslår Kim Andersson en hundrastgård i Vegby.

I ett medborgarförslag föreslår Helena Koskelainen en inhägnad rast- och lekplats för hundar vid gräsplanen vid Åsunden.

I ett medborgarförslag föreslår Bengt G. Eriksson att kommunen inrättar ett antal inhägnande hundrastplatser/toaletter.

I ett medborgarförslag föreslår Carita Lehtonen en lek- och aktivitetsgård till hundar i Ulricehamn.

Sammanfattning av svar: I dagsläget finns inga regler eller lagkriterier alls om hur en hundrastgård ska vara konstruerad. Enligt Länsstyrelsen beror detta troligen på att när Jordbruksverket lagstiftade om hundgårdar – där hundar ska bo – så fanns det inga hundrastgårdsinhägnader för allmänheten att släppa sina hundar lösa. Ansvarsfrågan vid en skada åsamkad av en annan hund är även den oklar. Platserna för de föreslagna rastgårdarna kan även vara olämpliga med tanke på lekplatser och badplatser i närheten. Miljö och samhällsbyggnad kan istället tänka sig att någon form av hundförening ges möjlighet till att nyttja mark för att ansvara för en egen rastgård i Ulricehamn.

Beslut: de fyra inkomna medborgarförslagen avslås med hänvisning till att kommunen inte bör åta sig ansvaret för hundrastgårdar.

Svar på medborgarförslag om blå markering och skylt av cykelvägen som korsar den nya vägen över Ätran, vid Järnia

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Harald Wiman att cykelvägen som korsar den nya vägen över Ätran vid Järnia, blåmarkeras och att skylt sätts upp.

Beslut: medborgarförslaget om blåmarkering av banvallens övergång avslås med motivering att det skulle kunna misstolkas och skapa en falsk trygghet för cyklisterna.

Svar på medborgarförslag om projekt – fiskens vandringsväg i Ätran

Ett medborgarförslag inlämnades 2012-09-27 av Bo Ferm angående att starta ett projekt för att verka för att säkerställa fiskens vandringsväg i hela Ätran sträckning. Vattendomarna i Ätran håller på att revideras och Ätrans vattenråd arbetar med frågan vilket medför att kommunen inte anser att ett separat projekt ska startas.

Beslut: medborgarförslaget avslås med hänvisning till att vattendomarna i Ätran håller på att revideras och Ätrans vattenråd arbetar med frågan.

Svar på medborgarförslag om att busslinje 72 gör en slinga förbi ishallen och Lassalyckans fritidsområde

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Stefan Kristoffersen att linje 72 ändras till att gå förbi ishallen och Lassalyckans fritidsområde. Linje 72 har idag en hållplats på Idrottsgatan, cirka 70 meter från ishallen. Resenärer som stiger av vid hållplatsen har gångavstånd till samtliga aktiviteter som erbjuds vid Lassalyckans fritidsområde. Beslut: medborgarförslaget anses vara besvarat med hänvisning till den färdväg som linje 72 har idag.

Svar på medborgarförslag om att erbjuda pensionärer i Trädet gratis kollektivtrafik

I ett medborgarförslag föreslår Assar Evaldsson att pensionärerna i Trädet erbjuds att åka kollektivtrafik gratis. I Trädet finns många pensionärer som saknar möjligheter att själva besöka en livsmedelsaffar efter att den som var i Trädet har lagts ned.

Beslut: medborgarförslaget avslås med hänvisning till kommunallagen 2 kap. 2 §. Kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Brist på livsmedelsaffärer i Trädet anses inte vara ett sakligt skäl.

Svar på tre medborgarförslag om gratisresor för seniorer

I ett medborgarförslag föreslår Elsa Carlén att Ulricehamns kommun i likhet med andra kommuner inför gratisresor inom Västtrafik för seniorer.

I ett medborgarförslag föreslår Maj-Britt Gustafsson att alla ska få åka gratis med bussen mellan kl 9.00-15.00 och efter 18.00 varje dag.

I ett medborgarförslag föreslår Maj-Britt Gustafsson att pensionärer får åka buss gratis under vissa tider under dagen.

Beslut: Förvaltningen får i uppdrag att beräkna kostnaden för att införa ett så kallat seniorkort inom kollektivtrafiken i kommunen. Flera olika alternativ ska belysas; bland annat ålder som kan vara antingen 65+ eller 75+. Kortet kan antingen gälla under lågtrafik eller dygnet runt. Kortet ska gälla för resor med buss på Västtrafiks linjer inom kommunen. Det ska inte gälla vid resor med färdtjänst. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2016.

Svar på medborgarförslag om ändring i kriterierna gällande bidrag till idrottsföreningar

I ett medborgarförslag från Stefan Jalderyd föreslås att kommunens bidrag för elitidrott borde kunna sökas till respektive idrott/sektion inom en förening.

Det ekonomiska stödet från kommunen för elitidrott ges för att ge PR/marknadsföring åt Ulricehamns kommun i samband med svenska officiella mästerskap. Stödet är ett föreningsstöd och kan därmed endast sökas av en förening. I förening med flera sektioner kan endast huvudförening söka och erhålla stöd. Intentionen med stödet till elitidrott har alltid varit att det ska sökas av styrelsen och avse en huvudförening. Kommuner ska inte lägga sig i hur föreningar fördelar sitt stöd, utan det ska vara upp till föreningen själv. Sveriges andra kommuner gör också på detta sätt.

Beslut: medborgarförslaget avslås med hänvisning till gällande kriterier som fastställts i Ulricehamns kommun.

Ansökan om medel för bussresor och visningar av utställningen Vi är romer

Utställningen Vi är romer berättar om romernas vardag och historia. Kulturverksamheten ansöker om 35 000 kr för att kunna åka med alla klasser i årskurs 9 och fyra klasser i gymnasiet och se utställningen på Kulturhuset i Borås under perioden 3/8 2015 – 29/2 2016.

Beslut: Verksamhet kultur och fritid beviljas 35 000 kr och medel tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2015 års budget.

Inriktningsbeslut Sverigeförhandlingen

En ny järnväg för höghastighetståg ska byggas i Sverige. Bygget ska knyta ihop Stockholm, Göteborg och Malmö, stå klart år 2035 och väntas kosta omkring 150 miljarder kronor.

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att få fram medfinansiering för utbyggnaden från bland annat kommuner och regioner. Trafikverket tar fram regionalekonomiska analyser samt Åtgärdsvalsstudier.

Kommunerna förväntas ta fram nyttoberäkningar av bostadsnytta och social nytta. Ulricehamns kommun har upphandlat en konsult för att genomföra nyttoberäkningarna. En arbetsgrupp inom kommunen har tagit fram underlag till konsulten. Vidare finns även Trafikverkets underlag att utgå ifrån. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har följt förvaltningens arbete med underlaget till Sverigeförhandlingar genom presentationer och diskussioner på sammanträdena.

Denna redovisning är ett led i den processen som mynnar ut i ett inriktningsbeslut inför inlämnandet av kommunens underlag (nyttoberäkningarna) till Sverigeförhandlingen som ska ske senast den 1 oktober i år.

Beslut: Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att slutföra och skicka in nyttoberäkningsunderlaget till Sverigeförhandlingen i enlighet med den inriktning som redovisats.

Läs mer om Sverigeförhanlingen


Publicerat av Elin Johansson den 3 september 2015, senast ändrad den 4 september 2015 av