Kommunfullmäktiges beslut 29 oktober 2015

Här kan du hitta beslut i korthet från kommunfullmäktiges möte 29 oktober 2015.

Bild på stadshuset, foto: Charbel SaderStadshuset Foto: Charbel Sader

Information

Kommunstyrelsens information

Information om den pågående flyktingsituationen

Inkomna motioner och medborgarförslag

Motion om trafiksäkerhet i Rånnaväg

Roland Karlsson (C) föreslår i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt skapa en säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter, det vill säga gående och cyklister genom Rånnavägs samhälle.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Inkomna interpellationer och frågor

Fråga till kommunstyrelsens ordförande

Roland Karlsson (C) undrar i en fråga ställd till kommunstyrelsen ordförande om den politiska ledningen har för avsikt att investera i belysning av gång- och cykelväg i Nitta enligt önskemålet från tidigare medborgarförslag.

Svar från Mattias Josefsson (S), kommunstyrelsens ordförande: Tack för frågan. Förra året gjorde förvaltningen en prioriteringslista över ärenden som skulle genomföras, då var belysning av berörd gc-väg inte med.  Inför nästa års budget kommer förvaltningen att göra en ny lista över aktuella ärenden att prioritera, då får vi som belysning av gc-vägen kommer att finnas med.

Svar på interpellation om bostadsbyggande i hela kommunen

Mikael Dahl (C) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om ökning av byggandet av lägenheter i hela kommunen och inte bara i centralorten.

Beslut: Interpellationen bordläggs till nästkommande sammanträde.

Budget- och verksamhetsuppföljning, tertial 2 2015

Beslut: Kommunfullmäktige lägger budget- och verksamhetsuppföljningen till handlingarna.

Inga-Kersti Skarland (S) och Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till beslutet.

Skattesats år 2016

Beslut: Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för 2016 till 21:05 per skattekrona.

Per Johansson (M) och Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till beslutet.

Mikael Levander (NU) yrkar att skattesatsen höjs till 21:30 per skattekrona. Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.

Uppdragsdebatt beredning för lärande – Attityder till skolan 7-9

Beslut: Beredningen för lärande ges i uppdrag att ta fram en strategi för attityder till skolan i enlighet med uppdragsbeskrivningen från kommunfullmäktiges presidium. I sitt arbete ska
beredningen beakta den PM från kommunstyrelsens förvaltning som tillförts uppdraget.

Inga-Kersti Skarland (S), Birgit Andersson (FP), Per Johansson (M), Jan-Olof Sundh (V) och Mattias Bengtsson (SD) yrkar bifall till beslutet.

Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018

Beslut: Risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2015-2018 antas i sin helhet inklusive bilagor.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Beslut: Kommunfullmäktige antar lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Ulricehamns kommun.

Föreskrifterna ersätter kommunens lokala föreskrifter enligt miljöbalken antagna av kommunfullmäktige år 2001.

Vid framtida ändringar i lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön har kommunstyrelsen rätt att besluta om förändringar.

Revisionsrapport stiftelser och donationsfonder år 2014

Beslut: Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2014.

Sammanställningar och årsredovisningar för stiftelser (donationsfonder) 2014 läggs till handlingarna.

Ansökan om investeringsmedel för Norra stranden i Ulricehamn

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Det finns inga medel avsatta i investeringsbudget 2015 för ändamålet. Förvaltningen föreslår att investeringen finansieras via omfördelning av 1 miljon kronor från anslaget för markköp. Kompensation utgår inte för ökade kapitalkostnader. Ökade kostnader för skötsel får beaktas i internbudget 2016.

Ansökan om investeringsmedel för kv Karpen i Ulricehamn

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Det finns inga medel avsatta i investeringsbudget 2015 för ändamålet. Förvaltningen föreslår att investeringen finansieras via omfördelning av 300 000 kronor från anslaget för markköp. Kompensation utgår inte för ökade kapitalkostnader. Ökade kostnader för skötsel får beaktas i internbudget 2016.

Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige – 2015

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att följande ärenden kan avslutas genom att uppdraget utförts eller att uppdraget inte längre bedömts vara relevant:

2007, § 178
2008, § 112
2009, § 128, § 147, § 173
2010, § 7
2011, § 173, § 126
2013, § 147

I övrigt läggs redovisningen till handlingarna.

Redovisning av motioner under beredning – 2015

Beslut: Redovisningen läggs till handlingarna.

Redovisning av medborgarförslag under beredning – 2015

Beslut: Redovisningen till handlingarna.

Översiktsplan för Ulricehamns kommun, antagande

Beslut: Översiktsplanen för Ulricehamns kommun antas.

Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till beslutet.

Svar på motion om fri kollektivtrafik för äldre fyllda 70 år

Jan-Åke Claesson (C) och Ann Stockzelius (C) har lämnat in en motion om fri kollektivtrafik för äldre (fyllda 70 år).

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till det utredningsuppdrag förvaltningen fick av kommunstyrelsen 3 september 2015 i ärende § 218, § 219 och § 220.

Svar på motion om bostadsbebyggelse på landsbygden

Mikael Levander (NU) har tidigare lämnat in en motion om att utreda möjligheten till en satsning på byggnation av villaområden i attraktiva sjönära lägen på landsbygden i Marbäck och Hökerum.

Beslut: Med hänvisning till att en utredning redan pågår gällande attraktiva sjönära lägen på landsbygden i Marbäck och Hökerum avslås motionen.

Kommunstyrelsen noterar även att det kommunala bostadsbolaget Stubo AB arbetar med bostadsutveckling i de mindre tätorterna.

Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till beslutet.

Mikael Levander (NU) yrkade på återremittering av ärendet för vidare utredning. Kommunfullmäktige beslöt dock att avslå yrkandet.

Svar på motion om att kommunen inför personliga tillstånd för tiggeri med mera

Aila Kiviharju (SD) och Mattias Bengtsson (SD) har lämnat in en motion om att kommunen inför personliga tillstånd för tiggeri, tidningsförsäljning och liknande aktiviteter.

Mattias Bengtsson (SD) och Niclas Sunding (SD) yrkade att motionen skulle antas.

Beslut:
Motionen avslås då bedömningen är att lagligt utrymme saknas att införa krav på tillstånd för tiggeri. Detsamma gäller för ett allmänt förbud mot tiggeri.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Inga-Kersti Skarland (S), Per Johansson (M), Roland Karlsson (C),  Mikael Levander (NU), Birgit Andersson (FP), Bengt Andelius (KD), Jan-Olof Sundh (V), Ingvor Carlander (MP),Lars Holmin (M) Ingemar Basth (MP), Ing-Marie Andersson (C) yrkade bifall till kommunfullmäktiges beslut.

Svar på motion om att stimulera lokalt engagemang och ansvar genom anläggningslån

Beslut: Motionen bifalls och en ny bidragsform, större kostnadskrävande projekt inrättas, där föreningsinvesteringar med kostnader överstigande 500 000 kronor beslutas av kommunfullmäktige.

Förvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen med tydliga regler och kriterier, som är utformat så att det ger alla föreningar, som idag kan söka kostnadskrävande projekt, samma möjlighet att söka det nya bidraget, större kostnadskrävande projekt.

Mattias Josefsson (S) yrkade bifall till beslutet.

Svar på motion om segelfri höjd på broarna på Boråsvägen

Per Johansson (M), Birgit Andersson (FP) och Cristina Bernevång (KD) har lämnat in en motion om segelfri höjd på broarna på Boråsvägen.

Beslut: Fullmäktige beslutar att avslå motionen, med hänvisning till de kostnader som investeringarna medför, vilket behöver vägas mot andra behov i kommunen.

Svar på motion om personligt ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Birgit Andersson (FP) och Peder Danesved (FP) har lämnat in en motion om personligt ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Beslut: Motionen antas. Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att ansöka om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud hos Länsstyrelsen. Om ansökan beviljas, får förvaltningen i uppgift att inrätta verksamhet med personligt ombud i Ulricehamns kommun. Kommunens beräknade kostnad på ca 210 000 kr fördelas inom sektor välfärd och ska inarbetas i budget för 2016.

Birgit Andersson (FP) yrkar bifall till beslutet.

Svar på motion om kostnadsfri utbildning i första hjälpen

Ingemar Basth (MP) har tidigare lämnat in en motion om kostnadsfri utbildning i första hjälpen till kommunens invånare.

Beslut: Motionen avslås med anledningen att det redan idag finns goda möjligheter att kostnadsfritt tillgodogöra sig utbildning i första hjälpen.

Svar på motion angående röjning av sly vid norra delen av Åsunden

Bernt Carlsson (NU) har tidigare lämnat in en motion om röjning av sly vid norra delen av Åsundens sjökant.

Beslut: Motionen antas och arbetet genomförs direkt efter semestern 2015.

Svar på motion om en solcellspark på den sluttäckta deponin år 2023

Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) föreslår i en motion att en solcellspark byggs på den sluttäckta deponin vid Övreskog från år 2023.

Beslut: Motionen bifalls med hänvisning till att en utredning utförs under 2021-2022 tillsammans med Ulricehamns energi om en eventuell solcellspark. En eventuell solcellspark ska då beaktas i samband med det politiska ställningstagandet.

Förvaltningen ges i uppdrag att till kommunstyrelsen under våren 2018 återrapportera de då gällande förutsättningarna för anläggning av solcellspark på den sluttäckta deponin.

Arne Fransson (MP) yrkar bifall till beslutet.

Val av nämndemän mandatperioden 1 januari 2016 – 31 december 2019 (omedelbar justering)

Borås Tingsrätt meddelar i skrivelse att Ulricehamns kommun ska välja 13 nämndemän för mandatperioden 1 januari 2016 – 31 december 2019. Respektive partigrupp tar fram förslag till nämndemän efter Domstolsverkets direktiv där bland annat könsfördelning, ålder, olika bakgrund och perspektiv ska beaktas.

Beslut: Följande väljs till nämndemän

Joakim Hansson (V)
Ulricehamn

Marianne Henningsson (C)
Tvärred

Mikael Levander (NU)
Ulricehamn

Margareta Juliusson (M)
Vegby

Eva Grönbäck (M)
Ulricehamn

Göte Öberg (M)
Tvärred

Cristina Bernevång (KD)
Ulricehamn

Klas Redin (S)
Ulricehamn

Lena Gilbertsson (S)
Ulricehamn

Niclas Sunding (SD)
Ulricehamn

Joanna Miklos
Hökerum

Anita Dalengren
Ulricehamn

Lennart Ekegren
Ulricehamn

Val av ledamöter och ersättare i kommittén för stiftelsen August Larssons fond

Beslut: Till ledamöter i kommittén för stiftelsen August Larssons fond väljs

Bengt Johansson (C)
Grönahög

Jan-Åke Svenningsson (C)
Grönahög

Eric Högborn (M)
Ulricehamn

Till ersättare i kommittén för stiftelsen August Larssons fond väljs:

Aila KIviharju (SD)
Ulricehamn

Som sammankallande utses Bengt Johansson (C)

 


Publicerat av Elin Johansson den 29 oktober 2015, senast ändrad den 2 februari 2018 av