Kommunstyrelsen beslut i korthet 8 oktober 2015

Stadshuset i Ulricehamn. Foto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommunFoto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommun

Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om en solcellspark på den sluttäckta deponin år 2023

Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) föreslår i en motion att en solcellspark byggs på den sluttäckta deponin vid Övreskog från år 2023.

Fullmäktige föreslås besluta att bifalla motionen om solcellspark. En utredning om eventuell solcellspark genomförs tillsammans med Ulricehamns energi under år 2021-2022. En eventuell solcellspark ska då beaktas i samband med det politiska ställningstagandet. Arne Fransson (MP) föreslår i ett tilläggsyrkande att förvaltningen ges i uppdrag att till kommunstyrelsen under våren 2018 återrapportera de då gällande förutsättningarna för anläggning av solcellspark på den sluttäckta deponin. Kommunstyrelsen beslutar att anta Arnes tilläggsyrkande.

Svar på motion angående röjning av sly vid norra delen av Åsunden

Bernt Carlsson (NU) har tidigare lämnat in en motion om röjning av sly vid norra delen av Åsundens sjökant. Fullmäktige föreslås besluta att anta motionen och att arbetet genomförs direkt efter semestern 2015.

Svar på motion om kostnadsfri utbildning i första hjälpen

Ingemar Basth (MP) har tidigare lämnat in en motion om kostnadsfri utbildning i första hjälpen till kommunens invånare.

Fullmäktige föreslås avslå motionen med anledningen att det redan idag finns goda möjligheter att kostnadsfritt tillgodogöra sig utbildning i första hjälpen.

Svar på motion om personligt ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Birgit Andersson (FP) och Peder Danesved (FP) har lämnat in en motion om personligt ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta motionen. Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att ansöka om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud hos Länsstyrelsen. Om ansökan beviljas, får förvaltningen i uppgift att inrätta verksamhet med personligt ombud i Ulricehamns kommun. Kommunens beräknade kostnad på ca 210 000 kr fördelas inom sektor välfärd och ska inarbetas i budget för 2016.

Svar på motion om segelfri höjd på broarna på Boråsvägen

Per Johansson (M), Birgit Andersson (FP) och Cristina Bernevång (KD) har lämnat in en motion om segelfri höjd på broarna på Boråsvägen.

Fullmäktige föreslås besluta att avslå motionen, med hänvisning till de kostnader som investeringarna medför, vilket behöver vägas mot andra behov i kommunen.

Svar på motion om att stimulera lokalt engagemang och ansvar genom anläggningslån

Celso Silva Gonçalves (S) har lämnat in en motion om att stimulera lokalt engagemang och ansvar genom anläggningslån.

Fullmäktige föreslås besluta att bifalla motionen. En ny bidragsform, större kostnadskrävande projekt inrättas, där föreningsinvesteringar med kostnader överstigande 500 000 kr, beslutas av kommunfullmäktige.

Roland Karlsson (C) yrkar att förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen med tydliga regler och kriterier, som är utformat så att det ger alla föreningar, som idag kan söka kostnadskrävande projekt, samma möjlighet att söka det nya bidraget, större kostnadskrävande projekt. Kommunstyrelsen beslutar att anta Rolands tilläggsyrkande.

Svar på motion om att kommunen inför personliga tillstånd för tiggeri med mera

Aila Kiviharju (SD) och Mattias Bengtsson (SD) har lämnat in en motion om att kommunen inför personliga tillstånd för tiggeri, tidningsförsäljning och liknande aktiviteter.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå motionen då bedömningen är att lagligt utrymme saknas att införa krav på tillstånd för tiggeri. Detsamma gäller för ett allmänt förbud mot tiggeri.

Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till motionen men reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Roger Wilhelmsson (M), Inga-Kersti Skarland (S), Klas Redin (S), Catharina Ståhl-Lind (S), Per Johansson (M), Roland Karlsson (C), Mikael Dahl (C), Liselotte Andersson (C), Mikael Levander (NU), Arne Fransson (MP), Birgit Andersson (FP), Bengt Andelius (KD), Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.

Svar på motion om bostadsbebyggelse på landsbygden

Mikael Levander (NU) har tidigare lämnat in en motion om att utreda möjligheten till en satsning på byggnation av villaområden i attraktiva sjönära lägen på landsbygden i Marbäck och Hökerum.

Fullmäktige föreslås besluta att avslå motionen. Med hänvisning till att en utredning redan pågår gällande attraktiva sjönära lägen på landsbygden i Marbäck och Hökerum. Kommunstyrelsen noterar även att det kommunala bostadsbolaget Stubo AB arbetar med bostadsutveckling i de mindre tätorterna.

Svar på motion om fri kollektivtrafik för äldre fyllda 70 år

Jan-Åke Claesson (C) och Ann Stockzelius (C) har lämnat in en motion om fri kollektivtrafik för äldre (fyllda 70 år).

Fullmäktige föreslås besluta att avslå motionen, med hänvisning till det utredningsuppdrag förvaltningen fick av kommunstyrelsen 3 september 2015 i ärende § 218, § 219 och § 220.

Översiktsplan för Ulricehamns kommun, antagande

Kommunfullmäktige föreslås anta översiktsplanen för Ulricehamns kommun.

Redovisning av medborgarförslag under beredning – 2015

Kommunfullmäktige föreslås besluta att lägga redovisningen till handlingarna.

Redovisning av motioner under beredning – 2015

Kommunfullmäktige föreslås besluta att lägga redovisningen till handlingarna.

Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige – 2015

Kommunfullmäktige föreslås besluta att följande ärenden kan avslutas genom att uppdraget utförts eller att uppdraget inte längre bedömts vara relevant:

2007, § 178

2008, § 112

2009, § 128, § 147, § 173

2010, § 7

2011, § 173, § 126

2013, § 147

I övrigt läggs redovisningen till handlingarna.

Ansökan om investeringsmedel för kv Karpen i Ulricehamn

Fullmäktige föreslås bevilja ansökan om investeringsmedel. Det finns inga medel avsatta i investeringsbudget 2015 för ändamålet.

Förvaltningen föreslår att investeringen finansieras via omfördelning av 300 000 kronor från anslaget för markköp. Kompensation utgår inte för ökade kapitalkostnader. Ökade kostnader för skötsel får beaktas i internbudget 2016.

Ansökan om investeringsmedel för Norra stranden i Ulricehamn

Fullmäktige förslås bevilja ansökan om investeringsmedel. Det finns inga medel avsatta i investeringsbudget 2015 för ändamålet. Förvaltningen föreslår att investeringen finansieras via omfördelning av 1 miljon kronor från anslaget för markköp. Kompensation utgår inte för ökade kapitalkostnader. Ökade kostnader för skötsel får beaktas i internbudget 2016.

Revisionsrapport stiftelser och donationsfonder år 2014

Kommunfullmäktige föreslås besluta att stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2014.

Sammanställningar och årsredovisningar för stiftelser (donationsfonder) 2014 läggs till handlingarna.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Ulricehamns kommun.

Föreskrifterna ersätter kommunens lokala föreskrifter enligt miljöbalken antagna av kommunfullmäktige år 2001.

Vid framtida ändringar i lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön har kommunstyrelsen rätt att besluta om förändringar.

Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2015-2018 i sin helhet inklusive bilagor.

Uppdrag beredning för lärande – Attityder till skolan

Kommunfullmäktige föreslås besluta att beredningen för lärande ges i uppdrag att ta fram en strategi för attityder till skolan i enlighet med uppdragsbeskrivningen från kommunfullmäktiges presidium. I sitt arbete ska beredningen beakta det PM från kommunstyrelsens förvaltning som tillförts uppdraget.

Skattesats år 2016 Ulricehamns kommun

Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa utdebiteringen för 2016 till 21:05 per skattekrona.

Mikael Levander (NU) yrkar att skattesatsen höjs till 21:30 per skattekrona. Kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet. Roland Karlsson (C), Inga-Kersti Skarland (S) och Per Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen beslut.

Budget- och verksamhetsuppföljning 2015-08-31

Kommunfullmäktige föreslås besluta att budget- och verksamhetsuppföljning 2015-08-31 läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsen noterar att förvaltningen genomför vissa åtgärder av engångskaraktär under 2015 inom beslutad ekonomisk ram. Kommunstyrelsen godkänner också förvaltningsrapporten avseende kommunens pensionsportfölj per 2015-08-31.
 

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Svar på medborgarförslag om frågan om bilparkering i anslutning till Stenmursgatan i Ulricehamn

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte finns någon avgränsning för parkeringsplatser i detaljplanen Borgmästarehagen – Nyboholm, antagen 23 september 1982.

Området klassas som naturpark i kommunens grönplan och anses vara av stort värde för djur och växter. Naturparken fungerar också som buller- och stoftdämpande filter.

Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen – 2015

Följande ärenden kan avslutas genom att uppdraget utförts eller att uppdraget inte längre

bedömts vara relevant:
2007, § 190. 2012, § 42, § 111, § 280. 2014, § 72, § 81, § 321, § 322. I övrigt läggs redovisningen till handlingarna.

Avrapportering – Handlingsplan för hur boendefrågan inom verksamheten funktionsnedsättning ska säkerställas

Förvaltningen får i uppdrag att:

  • ta fram en genomförandeplan, inklusive kostnadskalkyl, på ombyggnation av kommunens gruppbostäder
  • påbörja planeringen av ytterligare en gruppbostad, att stå färdig senast 2019, utifrån framtaget ramprogram
  • fortsätta påbörjat arbete med kompetensöversyn och ta fram en plan för kompetensutveckling inom verksamhet funktionsnedsättning
  • se över samarbetsmöjligheter mellan verksamhet, handikapprådet och handikapporganisationerna vad gäller kommunikation och kunskapsutbyte.

Parkeringsnorm för Ulricehamns tätort

Kommunstyrelsen beslutar att anta parkeringsnorm för Ulricehamns tätort. Parkeringsnorm är kommunens sätt att styra tillgången på parkering vid nybyggnation av bostäder och verksamheter. Parkeringsnormen behöver uppdateras efter dagens förutsättningar och därför har förvaltningen arbetat fram ett nytt förslag på parkeringsnorm.

Som underlag för beräkning av normerna har befolkningsstatistik med boendetäthet och bilinnehav använts.

Kvalitetsrapport gällande avvikelser kvartal 1-2 2015 inom sektor välfärd

Kvalitetsrapport för avvikelser inom sektor välfärd kvartal 1-2 2015 läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun följer utvecklingen av förvaltningens avvikelsehantering och erhåller regelbundet kvalitetsrapporter från kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska. Syftet med avvikelsehanteringen är att undanröja eller minska risk för upprepning och att förbättra processer och rutiner för en god och säker vård.

Justerad överenskommelse om asylsökande ensamkommande barn

Överenskommelse om asylplatser godkänns vilket innebär att kommunen förbinder sig att från och med 1 november 2015 och löpande hålla 14 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande asylsökande barn. Länsstyrelsen och Ulricehamns kommun har idag en överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande barn. I överenskommelsen har kommunen förbundit sig till att hålla 10 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande asylsökande barn.

Niclas Sunding (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Roger Wilhelmsson (M), Inga-Kersti Skarland (S), Klas Redin (S), Catharina Ståhl-Lind (S), Per Johansson (M), Roland Karlsson (C), Mikael Dahl (C), Liselotte Andersson (C), Mikael Levander (NU), Arne Fransson (MP), Birgit Andersson (FP), Bengt Andelius (KD), Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.

Sammanställning kränkande behandling vårterminen 2015

Kommunstyrelsen beslutar att sammanställningen kränkande behandling vårterminen 2015 läggs till handlingarna.

Verksamhetsområdena förskolan till och med årskurs 6, samt årskurs 7-9 och Tingsholm har gjort en uppföljning av antalet kränkningar som förekommit inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan och som anmäldes till skolhuvudmannen under vårterminen 2015.

Medfinansiering i Leader Sjuhärad 2016-2020

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till medfinansiering till Leader Sjuhärad. Under åren 2016-2020 anslås 335 985 kr per år som finansieras med medel inom ramen för landsbygdsutveckling.


Publicerat av Elin Johansson den 9 oktober 2015, senast ändrad den 9 oktober 2015