Kommunfullmäktiges möte 26 november 2015

Här kan du läsa vad som beslutades på kommunfullmäktiges möte 26 november.

Rådhuset och stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Kommunstyrelsens information

Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) och kommunchef Håkan Sandahl informerade om nuläget.

Inkomna motioner och medborgarförslag

Motion om förbättrad trafikmiljö vid Montessoriskolan

Mikael Levander (NU) förslår i en motion att trafiksituationen vid Montessoriskolan ses över och förbättras. Han föreslår också att det byggs en avlämningsficka vid Montessoriskolan för att säkerställa en god trafikmiljö.

Beslut: Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om gång/cykelövergång Fahlmansgatan där den korsar Strandgatan

Ingvor Carlander (MP) föreslår i en motion att det anläggs ett övergångsställe där Fahlmansgatan korsar Strandgatan.

Beslut: Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om sänkning av hastighet på väg 46 och Hökerumsvägen i Timmele

I ett medborgarförslag föreslås att hastigheten sänks till 30 km/h under skoltid på väg 46.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om införande av Eduroam SSID

I ett medborgarförslag föreslås att Eduroam SSIDinförs i alla kommunala byggnader. Framför allt med accesspunkter vid busstationen där många invånare och turister rör sig.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Inkomna interpellationer och frågor

Arne Fransson (MP) undrar i en fråga till kommunstyrelsens ordförande: Vilka åtgärder kan Ulricehamn kommun vidta för att ställa upp på regeringens mål om ett fossilfritt Sverige?

Sammanfattning av Mattias Josefssons (S) svar: Vad gäller placeringar så ska vi inte investera i svartlistade bolag. Utöver det finns en gråzon där det är svårt att dra en gräns. I dagens kommunfullmäktige antar vi en budget där det finns mål för god ekonomisk hushållning. Här har vi offensiva mål vad gäller energikällor och uppvärmning av våra kommunala fastigheter och bostäder. Bedömning är att måluppfyllelsen kommer vara 100 procent redan nästa år. I vår egen fordonsflotta har vi dels miljö och trafiksäkerhet att ta hänsyn till. 60 % av vår fordonsflotta är klassad som miljövänlig.

Svar på interpellation om bostadsbyggande i hela kommunen

Mikael Dahl, (C) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om ökning av byggandet av lägenheter i hela kommunen och inte bara i centralorten. Kommunfullmäktige beslutade vid tidigare möten (2015-05-28, § 96, 2015-06-25, § 130, 2015-09-24, § 154 och 2015-10-29, § 175) att bordlägga interpellationen.

Svar från kommunstyrelsens ordförande (pdf)

Budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2018

Förvaltningens förslag till budget 2016 innebär ett budgeterat resultat 2016 på 27,6 mkr vilket motsvarar 2,2 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det tillförs ca 76 mkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2016 summerar till 81,3 mkr. Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera ca 54 mkr från investeringsbudgeten 2015.

Förvaltningens förslag till budget 2016 bygger på bedömningar utifrån de ekonomiska förutsättningarna – skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag
bygger också på prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. Det finns alltid viss osäkerhet om hur behoven utvecklas även om förvaltningen har arbetat för
att få så stor säkerhet som möjligt i underlaget.

Mattias Josefsson (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnade ändrings- och tilläggsyrkanden (se nedan under beslut).

Roger Wilhelmsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag, till Mattias Josefssons (S) yrkanden samt lämnade ändringsyrkande (se nedan under beslut).

Roland Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut och till Mattias Josefssons (S) yrkanden.

Birgit Andersson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut och till Inga-Kersti Skarlands (S) och Mattias Josefssons (S) yrkanden.

Bengt Andelius (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut och till Inga-Kersti Skarlands (S) och Mattias Josefssons (S) yrkanden.

Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut och till Inga-Kersti Skarlands (S) och Mattias Josefssons (S) yrkanden.

Arne Fransson (MP) yrkade bifall till Miljöpartiets budgetförslag.

Per Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut och till Inga-Kersti Skarlands (S) och Mattias Josefssons (S) yrkanden.

Mikael Dahl (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut och till Inga-Kersti Skarlands (S) och Mattias Josefssons (S) yrkanden.

Mikael Levander (NU) yrkar bifall till Nya Ulricehamns budgetförslag och lämnade ett ändringsyrkande om fria resor för +65 som godkändes.

Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

Votering begärdes. Resultatet av röstningen blev: 5 avstår, 39 ja-röster för kommunstyrelsens förslag, 3 nej-röster för kommunstyrelsens förslag. en ledamot var frånvarande.

Beslut: Förslag till budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2018 antas. Förvaltningens förslag till budget revideras enligt det samlade förslaget ”Underbara Ulricehamn” vilket innebär justeringar i driftbudget och investeringsplan. Budgeten kompletteras också med de uppdrag som redovisas i det samlade förslaget.

Nedanstående ändrings- och tilläggsyrkanden godkändes:

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar en ändring att taxorna för förskola och fritidshem justeras i enlighet med de belopp som anges i Skolverkets föreskrift. Taxebilaga med justerade belopp biläggs.

Mattias Josefsson (S) yrkade följande:

Tilläggsyrkande
Denna text tillförs det kompletterande budgetförslaget Underbara Ulricehamn:

Stärkt landsbygdsutveckling
För att säkerställa en fortsatt utveckling av landsbygden avsätts medel för att stärka upp den tjänst inom miljö- och samhällsbyggnad som arbetar med landsbygdsutveckling. Tjänsten ska motsvara minst 75 procent av en heltid. Dessutom avsätts medel för att, tillsammans med det lokala näringslivet i Gällstad, tillsätta en handelsutvecklare med uppdrag att stärka Gällstad som handelsort. Pengar tillförs Nuab för denna del. Dessa satsningar finansieras dels genom att öka besparingen på Budget i balans med ytterligare 200 000 kronor i jämförelse med kommunstyrelsens förslag och dels genom 200 000 kronor som finansieras via en sänkt resultatnivå i Stadshus AB.

Tilläggsyrkande
Denna text tillförs det kompletterande budgetförslaget Underbara Ulricehamn under Justering i investeringsplan:

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen under första kvartalet med ett förslag hur de avsatta medlen för 2016 kan användas.

Ändringsyrkande
Investeringsbudgeten 2016 tillförs ytterligare 2,5 mkr för nybyggnad av ett boende på Villagatan inom verksamheten funktionsnedsättning. Den totala investeringsbudgeten för ändamålet föreslås därmed uppgå till 12,5 mkr i investeringsplanen för 2016.

Ansökan om investeringsmedel för ny gruppbostad om sex lägenheter enligt LSS, på Villagatan vid kv Bergryd/Stubbahagen

Behovet av en ny gruppbostad för brukare inom LSS är stort. Nu ansöker verksamhet funktionsnedsättning och verksamhet fastighet om att bygga ett nytt boende. Detta är ett steg för att lösa bristen av boendeplatser och för att säkerställa boendesituationen inom LSS-området.

Under perioden 2015-2018 ska kommunen, enligt det kommunalpolitiska handlingsprogrammet, skapa fler boenden för personer med funktionsnedsättning. De planerade nybyggnationerna kommer att säkerställa dagens behov och ge möjlighet till att minska antalet köpta platser i annan kommun.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel.

Svar på motion om solkartor

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att solkartor bör upprättas, som ett sätt för att öka intresset för privatpersoner och företag att installera solceller.

Beslut: Motionen avslås då det i dagsläget finns befintliga alternativ för att uppmärksamma och öka intresset för privatpersoner och företag att installera solceller.

Svar på motion om säkrare överfart från Fridhemsgatan till gamla järnvägens cykelbana

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingvor Carlander (MP) att överfart från Fridhemsgatan till banvallen görs säker.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att Fridhemsgatan redan ansluter till en gång- och cykelväg som leder ner till en tunnel under väg 157 och vidare ner mot banvallen.

Svar på motion om att varje hushåll kostnadsfritt får två månadskort att användas inom kommunala kollektivtrafiken

I en motion skriver Jan-Olof Sundh (V) och Marie-Louise Bengtsson (V) att kommunen ska erbjuda två vuxna i varje hushåll chansen att under 30 dagar åka gratis med den inomkommunala kollektivtrafiken. Detta för att bidra till att minska biltrafiken.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att kostnaden för två kostnadsfria månadskort för varje hushåll inte är motiverad kopplat till den andel resenärer som det långsiktigt genererar till kollektivtrafiken.

Svar på motion om landsbygdsmiljonen

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Andersson (C) och Liselotte Andersson (C) att Ulricehamns kommun avsätter en miljon för utveckling och tillväxt till kommunens tätorter och landsbygd.

Roland Karlsson (C) yrkar på återremiss.

Beslut: kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.

Svar på motion om landsbygdsmiljonen

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Karlsson (C) och Börje Eckerlid (C) att resurser avsätts för att inrätta en tjänst som samordnare för utveckling av landsbygden och de små tätorterna i Ulricehamns kommun.

Roland Karlsson (C) yrkar på återremiss.

Beslut: kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.

Svar på motion om sockerfri zon – förskola/skola

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Hanna Brunnegård (C) och Mikael Dahl (C) att kostenheten ska påbörja ett samarbete med Hälsofrämjandet i deras uppdrag Skolmatslyftet, där syftet är att på sikt förbättra hälsan och skapa en sockerfri zon i Ulricehamns kommuns skolor och förskolor.

Förslag till beslut från kommunstyrelsen: Motionen avslås då verksamhet kost arbetar idag aktivt för att skapa goda kostvanor för barn och elever i Ulricehamns kommun.

Hanna Brunnegård (C), Mikael Levander (Nu), Arne Fransson (Mp) yrkar bifall till motionen.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärdes.

Beslut: kommunfullmäktige beslutade med 29 röster mot 18 att motionen avslås. Hanna Brunnegård (C) reserverade sig mot beslutet.

Svar på motion om belysning på gång- och cykelvägar i kommunen

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Molander (M) att belysning ses över och förbättras på våra gång- och cykelvägar, norr och söderut.

Beslut: Motionen antas med hänvisning till den inventering och utbyggnadsplan som kommunen har för avsikt att genomföra.

Återrapportering av mål inom lärande

Kommunstyrelsen har i uppdrag att göra en prioritering och samordning av de långsiktiga målen inom sektor lärande. En återrapportering ska ges till kommunfullmäktige i november 2015.

Beslut: Återrapporteringen av mål inom lärande godkänns och läggs till handlingarna.

Avkastningskrav STUBO AB

Under 2015 har en översyn av ägardirektiven för de kommunala bolagen påbörjats. En del i översynen handlar om vilka avkastningskrav som ska ställas på bolagen, i ägardirektiv och i kommunfullmäktiges beslut. Förvaltningen föreslår att det görs förändringar från och med 2016 när det gäller hur avkastningskravet på STUBO AB ska ställas.

Beslut: I ägardirektiven för STUBO AB ersätts nuvarande lydelse under rubriken ”Avkastning” med följande text:

Bolaget skall över tid generera en avkastning om fem procent på fastighetsinnehavets marknadsvärde.

Med avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets resultat, exklusive ränte- och avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under perioden. 

Med marknadsvärde avses det beräknade marknadsvärde som kan motiveras med utgångspunkt från bolagets faktiska driftnetto.

Det beräknade marknadsvärdet har bedömts uppgå till motsvarande nivå som det bokförda värdet på fastighetsinnehavet. Bedömningen vad gäller nivån på marknadsvärdet bör prövas löpande.

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2015

  • Funktionsnedsättning/LSS: 36 beslut har verkställts. 5 beslut har rapporterats som ej verkställda.
  • Funktionsnedsättning/SoL: 27 beslut har verkställts. 7 beslut har rapporterats som ej verkställda.
  • Individ och familjeomsorg och arbete: 353 beslut. Av dessa har alla verkställts.
  • Äldreomsorg: 649 beslut. Av dessa är 2 ej verkställda. Av dessa har 2 personer erbjudits bostad.

Beslut: Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt Sol och LSS kvartal 2, 2015 lämnas till kommunens revisorer och därefter läggs till handlingarna.

Revidering av förbundsordning Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

Beslut: Förbundsordningen för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund fastställs.

Detaljplan för Svalan 7 m.fl. – antagande

Ett detaljplaneförslag har tagits fram för del av Kv. Svalan 7 m.fl. ”Hälsohuset”, enligt uppdrag från kommunstyrelsen. Förslaget har varit ute på samråd, samt granskning och därefter reviderats. Planen skickas nu in för antagande.

Beslut: kommunfullmäktige antar planförslaget för del av Kv. Svalan 7 m.fl. ”Hälsohuset”, daterad 2014-09-16 och reviderad 2015-05-20 samt 2015-09-30.

Översyn av mål och uppdrag (del 1)

Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som tagits fram med utgångspunkt i fullmäktigeberedningarnas måldokument. Som framgår av bilaga Översyn av mål och uppdrag (del1) har arbetet inneburit sortering av vilka mål och uppdrag som är klara (grön markering), vilka som inte har gått att genomföra (röd markering) och vilka som är kvar att arbeta med (gul/grå markering). Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som avslutade.

Beslut: Översyn av mål och uppdrag (del 1) godkänns. Följande mål och uppdrag är kvar att arbeta med:

  • Från åtgärdsplanen – framtidens grundskola: aktuella och objektiva läromedel och faktaböcker finns tillgängliga på varje skolenhet
  • Från åtgärdsplanen – utvecklingsplan för sjön Åsunden: handikappbryggor vid de kommunala badplatserna, bryggor för strandhugg och utbyggnad av ”Smögenbryggan”
  • Från handlingsplan – Måldokument för folkhälsoarbete Ulricehamns kommun 2012-2016: fri entré till simhallen
  • Från åtgärdsplan – program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning: alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar.

Nytt samverkansavtal och reglemente för Samverkansnämnd IT

Tranemo och Ulricehamns kommuner överlämnar förslag till nytt samverkansavtal och förslag till nytt reglemente för den befintliga samverkansnämnden ”samverkansnämnd It”.

Beslut: kommunfullmäktige antar samverkansavtal för IT-samverkan och nytt reglemente för samverkansnämnd It, Ulricehamn och Tranemo.

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2016

Följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige fastställs:

28 januari
25 februari
31 mars
28 april
26 maj
22 juni
29 september
27 oktober
24 november
15 december

Valärenden

I skrivelse 2015-10-22 avsäger sig Fredrik Skattberg (C) som ledamot i beredningen för lärande.

Roland Karlsson föreslår Karin Norlander som ny ledamot.

Beslut: Karin Norlander väljs som ny ledamot.

I skrivelse 2015-11-10 avsäger sig Johan Lantz (KD) som ledamot i beredningen för samhällsutveckling.

Beng Andelius (KD) föreslår Frida Edberg som ny ledamot.

Beslut: Frida Edberg väljs som ny ledamot.

I skrivelse 2015-11-13 avsäger sig Göran Gustavsson (KD) uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i beredning för välfärd.

Ingela Widell (KD) föreslår Gabriel Andelius som ny ledamot.

Beslut: Gabriella Andelius väljs som ny ledamot.


Publicerat av Elin Johansson den 27 november 2015, senast ändrad den 2 februari 2018 av