Kommunstyrelsen 25 november 2015

Stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommunFoto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde

 

Budget och taxor år 2016 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 

Beslut: Budget och taxor år 2016 för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund läggs till handlingarna.

Reviderad Plan mot våld i nära relationer

Beslut:Reviderad Plan mot våld i nära relationer 2016 antas.

Cristina Bernevång (KD) yrkar bifall till beslutet.


Svar på medborgarförslag om frikort på konstsnöspår

Beslut:Medborgarförslaget avslås eftersom rätten att ta ut spåravgift genom avtal ägs av Ulricehamns skidklubb Snösäkert. Kommunen kan för närvarande inte ta beslut i frågan.

Svar på medborgarförslag om minst två nya övergångsställen på Karlsnäsvägen

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att Karlsnäsvägen inte finns med i listan för kommunens prioritering för utbyggnad för gång- och cykelvägar.

Riktlinje för anhörigstöd

Beslut: Riktlinje för anhörigstöd antas.

Bidragsnivåer till Fantasia kalenderåret 2016

Beslut: Ett preliminärt bidragsbelopp fastställs för kalenderåret 2016 för Fantasia.

Förskola 1-2 år 101,05 kr per volymtimma
Förskola 3-5 år 68,26 kr per volymtimm

Bidragsnivåer till Montessoriskolan Lindängen kalenderåret 2016

Beslut: Ett preliminärt bidragsbelopp fastställs för kalenderåret 2016 för Montessoriskolan Lindängen.

Förskola 1-2 år, 101,05 kr per volymtimma
Förskolan 2-5 år, 68,26 kr per volymtimma
Fritids, 40 313 kr per elev
Förskoleklass, 46 102 kr per elev
Grundskola årskurs 1-6, 75 675 kr per elev

Bidragsnivåer till förskolor och annan pedagogisk verksamhet kalenderåret 2016

Beslut:Ett preliminärt bidragsbelopp fastställs för kalenderåret 2016 för förskolor och annan pedagogisk verksamhet kalenderåret 2016.

Förskola 1-2 år, 101,05 kr per volymtimma
Förskola 3-5 år, 68,26 kr per volymtimma
Pedagogisk omsorg 1-2 år (0-15 tim) 2 363 kr per månad och barn
Pedagogisk omsorg 1-2 år (>15-över tim) 9 056 kr per månad och barn
Pedagogisk omsorg 3-5 år (0-15 tim) 1 461 kr per månad och barn
Pedagogisk omsorg 3-5 år (>15-över tim) 5 456 kr per månad och barn
Pedagogisk omsorg 6-12 år (0-15 tim) 1 048 kr per månad och barn
Pedagogisk omsorg 6-12 år (>15-över tim) 3 912 kr per månad och barn

Bidragsnivåer till förskoleklasser, grundskolor och fritidshem kalenderåret 2016

Beslut:Ett preliminärt bidragsbelopp fastställs för kalenderåret 2016 för förskoleklasser, grundskolor och fritidshem.

Fritids, 40 313 kr per elev
Förskoleklass, 46 102 kr per elev
Grundskola årskurs 1-6, 75 675 kr per elev
Grundskola årskurs 7-9, 82 006 kr per elev

Bidragsnivåer till Änglagården kalenderåret 2016

Beslut:Ett preliminärt bidragsbelopp fastställs för kalenderåret 2016 för Änglagården.

Förskola 1-2 år 101,05 kr per volymtimma
Förskola 3-5 år 68,26 kr per volymtimma

Bidragsnivåer till Vistaholm kalenderåret 2016

Beslut:Ett preliminärt bidragsbelopp fastställs för kalenderåret 2016 för Vistaholm.

Förskola 1-2 år 101,05 kr per volymtimma
Förskola 3-5 år 68,26 kr per volymtimma
Fritids 40 313 kr per elev
Förskoleklass 46 102 kr per elev
Grundskola årskurs 1-6 75 675 kr per elev

Bidragsnivåer till Ur och skur kalenderåret 2016

Beslut: Ett preliminärt bidragsbelopp fastställs för kalenderåret 2016 för Ur och skur.

Förskola 1-2 år 101,05 per volymtimma
Förskola 3-5 år 68,26 per volymtimma
Fritids 40 313 kr per elev
Förskoleklass 46 102 kr per elev

Bidragsnivåer till gymnasieskolor kalenderåret 2016

Beslut: Ett preliminärt bidragsbelopp fastställs för kalenderåret 2016 för fristående gymnasieskolor.

El- och energiprogrammet, 16 917 kr per elev och månad
Fordons- och transportprogrammet, 23 584 kr per elev och månad
Handels- och administrationsprogrammet, 15 213 kr per elev och månad
Industritekniska programmet, 16 512 kr per elev och månad
Vård- och omsorgsprogrammet, 11 950 kr per elev och månad
Ekonomiprogrammet, 5 544 kr per elev och månad
Naturvetenskapsprogrammet, 12 654 kr per elev och månad
Samhällsvetenskapsprogrammet, 6 785 kr per elev och månad
Teknikprogrammet, 8 266 kr per elev och månad

Förändrad hantering av utdelning av kulturpris, kulturstipendium och ungdomsledarstipendium 2015

Mikael Levander (NU) yrkar att pris, stipendier delas ut även i år och att förvaltningen gör en översyn av rutiner/regler inför 2016.

Arne Fransson (MP) yrkar bifall till Mikael Levanders förslag.

I en votering ställdes Mikael Levanders förslag mot ordförandens förslag till beslut. Votering utföll med 9 röster för ordförandens förslag och 6 röster för Mikael Levanders yrkande.

Kommunstyrelsen beslutade därmed enligt ordförandens förslag.

Beslut:Kulturpris, kulturstipendium eller ungdomsledarstipendium 2015 kommer inte att delas ut. De nominerade för 2015 tas med i den nya processen som startar inför utdelningen 2016.

Utdelning av kulturpris, kulturstipendium och ungdomsledarstipendium delas årligen ut. Då förvaltningen fått i uppdrag att ändra rutinerna för utdelning och då det endast inkommit en nominerad per pris föreslår förvaltningen kommunstyrelsen att inte dela ut något pris 2015 samt att de nominerade tas med i den nya processen som startar inför utdelningen 2016.

Regler för pedagogiska måltider

Beslut: Regler för pedagogiska måltider antas. Det finns inget likvärdigt system för pedagogiska måltider inom Ulricehamns kommun idag och en översyn har därför gjorts. Två alternativ har bedömts, att kommunen eller personalen står för den pedagogiska måltiden. Ett gemensamt beslut föreslås där kommunen står för kostnaden för den pedagogiska måltiden inom samtliga verksamheter. Detta främjar pedagogiska måltider som ett pedagogiskt viktigt verktyg, innebär minst omställning för medarbetarna samt ligger i linje med Ulricehamns kommuns strävan att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Förändringarna bör utvärderas efter tre år för att se hur de fallit ut.

Närvårdssamverkan 2016-2018

Beslut: Delar av förslag till inriktning för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg 2016-2018 med möjlighet till förlängning godkänns. Den del i avtalet som reglerar ekonomin behöver ytterligare utredning och konsekvensbeskrivning för att kunna godkännas.

Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29, § 20 – motion om personliga tillstånd för tiggeri, mål nr 5134-15

Beslut: Ulricehamns kommun anser att överklagandet ska avslås. Yttrandet godkänns och skickas till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Kommunstyrelsen översänder yttrandet som sitt eget.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till beslutet.

Aila Kiviharju (SD) reserverar sig mot beslutet.

 

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.


Uppdragsbeskrivning med budget och processhjul – Integrationsstrategi 

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att beredningen för välfärd ges i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi i enlighet med uppdragsbeskrivningen från kommunfullmäktiges presidium. I sitt arbete ska beredningen ta hänsyn till förvaltningens PM som innehåller omvärldsanalys och nulägesbeskrivning.

Bakgrund: Beredningens uppdrag är att belysa avgörande vägval och strategiområden för integrationen i kommunen och belysa de delar som har behov av fortsatt utvecklingsarbete för att långsiktigt främja kommunens utveckling.

Förvaltningen har kompletterat uppdragsbeskrivningen med budget och ett processhjul som beredningen ska följa i sitt arbete. Beredningens arbete startar den 1 januari 2016.

Ansökan om investeringsmedel för utbyggnad av konstsnöanläggningen vid Lassalyckan

Föreningen Snösäkert har lämnat en ansökan till kommunen om utbyggnad av konstsnöanläggningen på Lassalyckan. Ansökan är uppdelat i två etapper, etapp ett omfattar byggnation av damm samt rördragning till sprutplats i stadionområdet. Etapp två omfattar utbyggnad av snötillverkning direkt i skidspåren.

Förutsättningarna för ansökan är ändrade mot bakgrund av att UIF kommer stå som arrangör för världscup i skidor januari 2017 och 2019.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att etapp ett i ansökan beviljas med en investering på 3 410 000 kr. Den standardhöjning som investeringen innebär medför att föreningen ska erlägga en årshyra till kommunen som regleras i särskilt avtal.

Etapp två i ansökan avslås.
Beslutet kan endast genomföras under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar vattenverksamhet på föreslagen plats och att Snösäkert och kommunen kommer överens om ett avtal för återbetalning.

Ramavtal gruppboende LSS

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta ställa sig bakom att upphandla boendeplatser i gruppbostad, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det innebär att extern part gör lokalinvesteringen och att kommunen köper platser för drift genom upphandling. Detta som ett komplement till kommunens egna verksamheter. Avtalsperiod är 36 månader med option för beställaren att förlänga avtalet på samma villkor med ytterligare 1 + 1 år.

Innan avtalsperiodens slut (de första 36 månaderna) ska en utvärdering presenteras för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar även att renovering av befintliga gruppboenden beaktas i kommande investeringsplan för kommunen.

Inga-Kersti Skarland (S) och Aira Eriksson (S) yrkar bifall till beslutet.

Roger Andersson (V) föreslår i ett ändringsyrkande att de två första styckena i beslutet omformuleras till följande: förvaltningen ges i uppdrag att projektera ett nytt gruppboende i kommunens regi i Ulricehamn.

Roger Andersson (V) reserverar sig mot beslutet.

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning

Beslut: Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs.

Direktionen uppmanas att inför kommande års taxor inhämta medlemskommunernas yttrande.

Svar på motion om en ny grundskola i Ulricehamns kommun

Ann Stockzelius (C) och Mikael Dahl (C) föreslår i en tidigare motion att en ny grundskola/förskola byggs i stadsdelen som planeras bildas i området kring bronäsområdet. I motionen föreslås också att Marbäcks skola framöver byggs ut och utgör en del av Ulricehamns stads upptagningsområde.

Beslut: Motionen avslås då en nyetablering av en grundskola/förskola i Ulricehamns centralort bör lyftas in som en del i en ny lokalbehovsplan där den ställs i relation till övriga lokalbehov.

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2015

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter besluts datum. Kommunen ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite. Totalt under redovisningsperioden har följande antal beslut fattats inom respektive verksamhetsområde:

Funktionsnedsättning/LSS: 43 beslut har verkställts. 6 beslut har rapporterats som ej verkställda.
Funktionsnedsättning/SoL: 31 beslut har verkställts. 3 beslut har rapporterats som ej verkställda.
Individ och familjeomsorg och arbete: 1072 beslut. Av dessa har alla verkställts.
Äldreomsorg: 603 beslut. Av dessa är 4 ej verkställda. Av dessa har 4 personer erbjudits bostad.

Beslut: Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt Sol och LSS kvartal 3, 2015 lämnas till kommunens revisorer och därefter läggs till handlingarna.

Förslag om att kommunen övertar flyktingmottagandet från Boråsregionens etableringscenter (BREC) från och med 2017

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att Ulricehamns kommun tar över hela det kommunala ansvaret för flyktingmottagande från Boråsregionens Etableringscenter (BREC) från och med 2017.

Ulricehamns kommun är fortsatt positiva till samarbeten inom flyktingmottagandet som utgår från gemensamma utmaningar och behov vars syfte är att effektivisera och/eller höja kvaliteten.

Taxor miljö och samhällsbyggnad 2016

Beslut: Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 1 januari 2016 inom Samverkansnämnden miljö och byggs ansvarsområde antas.

Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 1 januari 2016 inom kommunstyrelsens ansvarsområde antas.

 


Publicerat av Elin Johansson den 25 november 2015, senast ändrad den 25 november 2015