Kommunstyrelsen 5 november 2015

Stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommunFoto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2016

Beslut: Följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2016 fastställs

7 januari
4 februari
9 mars
7 april
4 maj
2 juni
25 augusti
8 september
5 oktober
3 november
1 december

Svar på medborgarförslag om komplettering av belysning utmed den nya gång- och cykelvägen från motorvägsavfarten Hökerum till Hökerum

Kommunstyrelsen har tidigare fått i uppdrag att besvara medborgarförslag om komplettering av belysning utmed den nya gång- och cykelvägen från motorvägsavfarten Hökerum till Hökerum.

Beslut: Medborgarförslagets anses besvarat med hänvisning till den inventering och utbyggnadsplan som kommunen har för avsikt att genomföra.

Svar på medborgarförslag om belysning på återvinningsstationen i Köttkulla

Kommunstyrelsen har tidigare fått i uppdrag att besvara medborgarförslag om belysning på återvinningsstationen i Köttkulla.

Roland Karlsson (C) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Mikael Levander (NU) och Arne Fransson (MP) yrkade också bifall.
Votering begärdes och 5 röstade för att kommunstyrelsen skulle besluta enligt medborgarförslaget och 10 röstade för ordförandens förslag.

Beslut: Medborgarförslagets anses besvarat med hänvisning till den inventering och utbyggnadsplan som kommunen har för avsikt att genomföra.

Svar på medborgarförslag om att sätta upp skylt parkering förbjuden vid korsningen vid Lövåsgatan och Gula villan

Kommunstyrelsen har tidigare fått i uppdrag att besvara medborgarförslag om att sätta upp skylt parkering förbjuden vid korsningen vid Lövåsgatan och Gula villan.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till 3 kap. 53 § andra stycket trafikförordningen.

Fordon inte får stannas eller parkeras i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant. Skyltning sker inte för denna generella
parkeringsregel.

Svar på medborgarförslag att erbjuda asylsökande gratis bussresor från och med höstterminen 2015

Kommunstyrelsen har tidigare fått i uppdrag att besvara medborgarförslag om att erbjuda asylsökande gratis bussresor från och med höstterminen 2015.

Roland Karlsson (C) föreslår i ett tilläggsyrkande:
Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad man kan göra för att stimulera arbetet med integration för flyktingar i samarbete med civilsamhället.

Inga-Kersti Skarland (S), Birgit Andersson (FP), Arne Fransson (MP), Roger Wilhelmsson (M) och Mikael Levander (NU) yrkar bifall till Roland Karlssons tilläggsyrkande.

Beslut: Medborgarförslaget avslås då det saknas laglig grund för kommunen att erbjuda asylsökande gratis bussresor. Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad man kan göra för att stimulera arbetet med integration för flyktingar i samarbete med civilsamhället.

Svar på uppdrag om seniorkort inom kollektivtrafik i kommunen

Förvaltningen har tidigare fått i uppdrag av kommunstyrelsen att beräkna kostnaden för att införa ett så kallat seniorkort inom kollektivtrafiken i kommunen.

Västtrafik erbjuder fria resor, under hela trafikdygnet, för 65 år och äldre alternativt 75 år och äldre. Kostnaden för seniorkort för 65 år och äldre är beräknat till 1 570 000 kronor det första året och 1 060 000 kronor de kommande åren.

Kostnaden för seniorkort 75 år och äldre är beräknat till 650 000 kronor det första året och 420 000 kronor de kommande åren. Ett viktigt förbehåll är att kommunen åtar sig att svara för kostnaden om Västtrafik till följd av ökningen av antalet resenärer måste utöka sin trafik.

Beslut: Uppdraget anses besvarat med hänvisning till de alternativ och kostnadsberäkningar som redovisats och överlämnas till budgetutskottet inför 2017 års budgetarbete.

Giftfri vardag i förskolan – inventering av nuläget

Kommunfullmäktige behandlade i maj 2015 en motion om giftfri vardag vid kommunens förskolor och skolor. I samband med detta klargjordes att förvaltningen planerade genomföra en inventering vid två förskoleavdelningar och utifrån resultatet göra en kostnadskalkyl för det mer långsiktiga arbetet.

Roland Karlsson (C) yrkar att inventeringen och kostnadsberäkningen som redovisas överlämnas som underlag till budgetutskottet inför 2017 års budget.

Arne Fransson (MP), Jan-Olof Sundh (V), Mikael Levander (NU), Inga-Kersti Skarland (S), Birgit Andersson (FP), Bengt Andelius (KD) yrkar bifall till Rolands förslag.

Beslut: Inventeringen och kostnadsberäkningen som redovisas överlämnas som underlag till budgetutskottet inför 2017 års budget.

Resursfördelningsmodell för grundskolan

Utifrån kommunstyrelsens uppdrag har sektor lärande utarbetat en ny
resursfördelningsmodell för grundskolan i Ulricehamns kommun. Modellen bygger på det som sägs i skollagen och på rekommendationer från KPMG.

Resursfördelningsmodellen bygger på följande principer:
• Inga ökade totalkostnader för verksamheten.
• Enkelhet och tydlighet i syfte att göra modellen legitim och förutsägbar.
• Hitta en ekonomistyrning som styr och stimulerar uppnåendet av kommunens mål och ambitioner för ökade resultat.
• Hänsyn tagen till elevernas förutsättningar, kommunens struktur samt befintlig skolorganisation – utifrån skollagens bestämmelser om att ge alla elever förutsättningar att uppnå målen.
• Uppfyller lika villkor för friskolor och den kommunala verksamheten.

Beslut: Resursfördelningsmodellen för grundskolan fastställs.

Prospekt Stadsskogen

Ett prospekt har tagits fram för två stycken flerfamiljshusområden på Stadsskogen, för att starta försäljningen av dessa båda områden. Prospektet följer kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal.

Beslut: Prospekt Stadsskogen godkänns.

Riktlinjer för riksfärdtjänst

Beslut: Riktlinjer för riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun antas.

Riktlinjer för färdtjänst

Beslut: Riktlinjer för färdtjänst i Ulricehamns kommun antas med en taxa/egenavgift som grundar sig på att färdtjänstområdet är indelat i zoner.

Punkten 1.7 Färdtjänstområde ska ha följande lydelse:
Den färdtjänstberättigade får resa obegränsat antal resor inom Ulricehamns kommun, resor
till och från angränsande kommuner (Borås, Falköping, Herrljunga, Jönköping, Mullsjö och
Tranemo kommuner samt Landvetters flygplats).

Bidragsjustering till fristående förskoleenheter och annan pedagogisk verksamhet

Beslut: Bidragsbeloppet för budgetåret 2015 justeras med 1,69 kronor per timpris och barn för fristående förskoleenheter och för annan pedagogisk verksamhet i måltidsersättning.

Bidragsjustering till fristående förskoleklasser, grundskolor och fritidshem

Beslut: Bidragsbeloppet för budgetåret 2015 justeras med 3 050 kronor per barn i förskoleklass, 2 523 kronor per barn i grundskolan och 1 208 kronor per barn i fritidshem för fristående förskoleklasser, grundskolor och fritidshem i måltidsersättning.

Bidragsjustering till fristående gymnasieskolor

Beslut: Bidragsbeloppet för budgetåret 2015 justeras med 965 kronor per elev för fristående gymnasieskolor i måltidsersättning.

Bidragsjustering till Montessoriskolan Lindängen

Beslut: Bidragsbeloppet för budgetåret 2015 justeras med 3050 kronor per barn i förskoleklass och 2 523 kronor per barn i grundskolan för Montessoriskolan Lindängen i måltidsersättning.

Bidragsjustering till Vistaholms Föräldrakooperativ

Beslut: Bidragsbeloppet för budgetåret 2015 justeras med 3 050 kronor per barn i förskoleklass och 2 523 kronor per barn i grundskolan för Vistaholms Föräldrakooperativ i måltidsersättning.

Yttrande om laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om justerad överenskommelse för ensamkommande barn, mål nr 4741-15

Ulricehamns kommun har av Förvaltningsrätten i Jönköping (mål nr 4741-15) beretts tillfälle
att inkomma med skriftligt yttrande med anledning av kommunstyrelsens beslut 8 oktober 2015 § 255, gällande justerad överenskommelse med Länsstyrelsen i Västra Götalands län om ensamkommande asylsökande barn.

Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten i Jönköping för laglighetsprövning av Niclas Sunding (SD).

Ulricehamns kommun bestrider Niclas Sundings yrkanden och yrkar för egen del att förvaltningsrätten fastställer det överklagade beslutet.

Beslut: Yttrandet till Förvaltningsrätten i Jönköping godkänns.

Inga-Kersti Skarland (S), Per Johansson (M), Roland Karlsson (C), Jan-Olof Sundh (V), Birgit Andersson (FP), Bengt Andelius (KD), Arne Fransson (MP), Liselotte Andersson (C), Catharina Ståhl Lind (S), Klas Redin (S), Mikael Levander (NU) och Roger Wilhelmsson (M) yrkar bifall.

 

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Svar på motion om solkartor

Kommunfullmäktige har tidigare mottagit en motion från Arne Fransson (MP) gällande solkartor. I motionen förslås att solkartor bör upprättas som ett sätt för att öka intresset för privatpersoner och företag att installera solceller.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. I dagsläget finns befintliga alternativ för att uppmärksamma och öka intresset för privatpersoner och företag att installera solceller.

Svar på motion om säkrare överfart från Fridhemsgatan till gamla järnvägens cykelbana

Kommunfullmäktige har tidigare mottagit en motion från Ingvor Carlander (MP) om att överfarten från Fridhemsgatan till banvallen bör göras säker.

Beslut: Fullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till att Fridhemsgatan redan ansluter till en gång- och cykelväg som leder ner till en tunnel under väg 157 och vidare ner mot banvallen.

Svar på motion om att varje hushåll kostnadsfritt får två månadskort att användas inom kommunala kollektivtrafiken

Kommunfullmäktige har tidigare mottagit en motion från Jan-Olof Sundh (V) och Marie-Louise Bengtsson (V), om att varje hushåll kostnadsfritt får två månadskort att användas inom kommunala kollektivtrafiken.

Beslut: Fullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till att kostnaden för två kostnadsfria månadskort för varje hushåll inte är motiverad kopplat till den andel resenärer som det långsiktigt genererar till kollektivtrafiken.

Svar på motion om landsbygdsmiljonen

I en tidigare motion till fullmäktige förslår Anders Andersson (C) och Liselotte Andersson
(C) att Ulricehamns kommun avsätter en miljon för utveckling och tillväxt till kommunens tätorter och landsbygd.

Liselotte Andersson (C) yrkar bifall till motionen.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Votering begärdes. 10 röstade för att kommunstyrelsen skulle besluta enligt ordförandens förslag, 5 röstade för att kommunstyrelsen skulle besluta enligt motionens förslag.

Beslut: Fullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till att det redan idag avsätts 1 160 000 kr till landsbygdsutvecklingen och att en utökning av de ekonomiska ramarna hanteras i budgetprocessen.

Svar på motion om landsbygdsmiljonen

Kommunfullmäktige har tidigare mottagit en motion från Roland Karlsson (C) och Börje Eckerlid (C). I motionen föreslås det att resurser avsätts för att inrätta en tjänst som samordnare för utveckling av landsbygden och de små tätorterna i Ulricehamns kommun.

Roland Karlsson (C) yrkar bifall till motionen. Mikael Levander (NU) och Arne Fransson (MP) yrkar också bifall till motionen.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Votering begärdes. 10 röstade för att kommunstyrelsen skulle besluta enligt ordförandens förslag, 5 röstade för att kommunstyrelsen skulle besluta enligt motionens förslag.

Beslut: Med hänvisning till att en utökning av de ekonomiska ramarna hanteras i
Budgetprocessen föreslås fullmäktige avslå motionen. Genom att hantera frågan i budgetprocessen får man en helhetsbild där man kan vikta tillsättandet av nya tjänster mot andra behov i kommunen.

Svar på motion om sockerfri zon – förskola/skola

Kommunfullmäktige har tidigare mottagit en motion från Hanna Brunnegård (C) och Mikael Dahl (C) om att skapa en sockerfri zon inom förskola/skola.

Roland Karlsson (C) yrkar bifall till motionen.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Beslut: Fullmäktige föreslås avslå motionen då verksamhet kost arbetar idag aktivt för att skapa goda kostvanor för barn och elever i Ulricehamns kommun.

Svar på motion om belysning på gång- och cykelvägar i kommunen

I en tidigare motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Molander (M) att belysning ses över och förbättras på kommunens gång- och cykelvägar, norr och söderut.

Beslut: Fullmäktige föreslås att anta motionen med hänvisning till den inventering och utbyggnadsplan som kommunen har för avsikt att genomföra.

Budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2018 – förvaltningens förslag

Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget
2016 och ekonomisk plan 2017-2018 avslutades med budgetutskottets möte 1 oktober 2015.

Ordförandens förslag till beslut: Förslag till budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2018 antas. Förvaltningens förslag till budget revideras enligt det samlade förslaget ”Underbara Ulricehamn” vilket innebär justeringar i driftbudget och investeringsplan. Budgeten kompletteras också med de uppdrag som redovisas i det samlade förslaget.

Jan-Olof Sundh (V), Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Mikael Levander (NU) yrkar att Nya Ulricehamns budgetförslag antas.
Arne Fransson (MP) yrkar att Miljöpartiets budgetförslag antas.
Niklas Sunding (SD) yrkar att Sverigedemokraternas budgetförslag antas.
Roland Karlsson (C) yrkar att Centerpartiets budgetförslag antas.

Efter votering ställdes ordförandes förslag mot Roland Karlssons (C) yrkande.

Ytterligare en votering genomfördes där 9 röstade för ordförandens förslag och 3 röstade för Roland Karlsson yrkande, 3 avstod från att rösta. Kommunstyrelsen beslutade därmed enligt ordförandens förslag.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att förslag till budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2018 antas. Förvaltningens förslag till budget revideras enligt det samlade förslaget ”Underbara Ulricehamn” vilket innebär justeringar i driftbudget och investeringsplan. Budgeten kompletteras också med de uppdrag som redovisas i det samlade förslaget.

Mikael Levander (NU) reserverar sig till förmån för Nya Ulricehamns budgetförslag.
Arne Fransson (MP) reserverar sig till förmån för Miljöpartiets budgetförslag.
Niklas Sunding (SD) reserverar sig till förmån för Sverigedemokraternas budgetförslag.
Roland Karlsson (C), Ann Stockzelius (C) och Liselotte Andersson (C) reserverar sig till förmån för Centerpartiets budgetförslag.

Återrapportering av mål inom lärande

Kommunstyrelsen har i uppdrag att göra en prioritering och samordning av de långsiktiga målen inom sektor lärande. En återrapportering ska ges till kommunfullmäktige i november
2015.

Sektor lärande har i sitt arbete tagit hänsyn till det kommunövergripande arbete som förvaltningen har bedrivit under 2015, då detta även har inkluderat mål inom sektor lärande. Det förvaltningsövergripande arbetet ”Översyn av mål och uppdrag (del 1)” visar att stora delar av kommunstyrelsens uppdrag ”Mål inom lärande” är omhändertaget, men att vissa delar återstår. De resterande delarna kommer att slutföras under 2016 i det kommunövergripande arbetet.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att återrapporteringen av mål inom lärande godkänns och läggs till handlingarna.

Avkastningskrav STUBO AB

Beslut: I ägardirektiven för STUBO AB ersätts nuvarande lydelse under rubriken Avkastning med följande text:

”Bolaget skall över tid generera en avkastning om fem procent på fastighetsinnehavets
marknadsvärde.

Med avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets resultat, exklusive
ränte- och avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under
perioden.”

Med marknadsvärde avses det beräknade marknadsvärde som kan motiveras med utgångspunkt från bolagets faktiska driftnetto. Det beräknade marknadsvärdet har bedömts uppgå till motsvarande nivå som det bokförda värdet på fastighetsinnehavet.

Bedömningen vad gäller nivån på marknadsvärdet bör prövas löpande.

Ansökan om investeringsmedel för ny gruppbostad om sex lägenheter enligt LSS, på Villagatan vid kv Bergryd/Stubbahagen

Beslut: Fullmäktige föreslås bevilja ansökan.

Investeringsmedel för nybyggnad av gruppbostad om sex lägenheter enligt LSS, 12,5 miljoner kronor, kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2016 (under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut)

Kompensation utgår ej för ökade kapitalkostnader. I budget 2016 erhåller verksamheten utökad ekonomisk ram mot bakgrund av att det inrättas nya gruppboenden inom verksamheten funktionsnedsättning.

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2015

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum.

Kommunen ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.

Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda
beslut. Enligt kommunens gällande rutin får de del av särskild rapport med kommentarer som förvaltningen upprättar kvartalsvis. Denna rapport lämnas också till kommunfullmäktige som information.

Sammanfattning av ej verkställda beslut:
Funktionsnedsättning/LSS: 36 beslut har verkställts. 5 beslut har rapporterats som ej verkställda.

Funktionsnedsättning/SoL: 27 beslut har verkställts. 7 beslut har rapporterats som ej
verkställda.

Individ och familjeomsorg: 353 beslut. Av dessa har alla verkställts.

Äldreomsorg: 649 beslut. Av dessa är 2 ej verkställda. Av dessa har 2 personer erbjudits bostad.

Anledningen till att besluteten inom funktionsnedsättning inte verkställts beror till stor del på att det är svårt att rekrytera kontaktpersoner och att det finns en brist på boendeplatser.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt Sol och LSS kvartal 2, 2015 lämnas till kommunens revisorer och därefter läggs till handlingarna.

Revidering av förbundsordning Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund har beslutat att föreslå aktuella medlemskommuner att fastställa Förbundsordningen för Boråsregionen- Sjuhärads kommunalförbund

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att förbundsordningen för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund fastställs.

Detaljplan för Svalan 7 m.fl. – antagande

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta planförslaget för del av Kv. Svalan 7 m.fl. ”Hälsohuset”, daterad 16 september 2014 och reviderad
20 maj 2015 samt 30 september 2015, antas.

Översyn av mål och uppdrag (del 1)

Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som tagits fram med utgångspunkt i fullmäktigeberedningarnas måldokument.

Arbetet har inneburit sortering av vilka mål och uppdrag som är klara, vilka som inte har gått att genomföra och vilka som är kvar att arbeta med

Beslut: Översyn av mål och uppdrag (del 1) godkänns. Följande mål och uppdrag är kvar att arbeta med:

– Från åtgärdsplanen – framtidens grundskola: aktuella och objektiva läromedel och
faktaböcker finns tillgängliga på varje skolenhet

– från åtgärdsplanen – utvecklingsplan för sjön Åsunden: handikappbryggor vid de kommunala badplatserna, bryggor för strandhugg och utbyggnad av ”Smögenbryggan”

– från handlingsplan – Måldokument för folkhälsoarbete Ulricehamns kommun 2012-2016: fri entré till simhallen

– från åtgärdsplan – program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning: alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar.

Nytt samverkansavtal och reglemente för samverkansnämnd IT

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att anta samverkansavtal för IT-samverkan och nytt reglemente för samverkansnämnd It, Ulricehamn och Tranemo.

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2016

Beslut: Fullmäktige föreslås fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige

28 januari
25 februari
31 mars
28 april
26 maj
22 juni
29 september
27 oktober
24 november
15 december


Publicerat av Elin Johansson den 6 november 2015, senast ändrad den 6 november 2015