Kommunfullmäktige 17 december 2015

Här kan du läsa vad som beslutades på kommunfullmäktiges möte 26 november. 

Bild på stadshuset, foto: Charbel SaderStadshuset Foto: Charbel Sader

Upprop

Ulricehamns lucia uppträder

Information

Information från kommunstyrelsens ordförande, Mattias Josefsson (S) och från kommunchef Håkan Sandahl.

Inkomna motioner och medborgarförslag

Motion om rening av vattnet från läkemedelsrester

Liselotte Andersson (C) föreslår i en motion att

– i samband med nybyggnad av reningsverk, utreda bland annat kapaciteten med rening av läkemedelsrester.

– utifrån ovanstående inventering göra en kostnadsbedömning för att få en fullskalig reningsteknik på plats.

– när det nya reningsverket byggs investera i att rena vattnet från läkemedelsrester.

– identifierar de utsläppskällor som finns ”uppströms” reningsverket för att förbättra reningskapaciteten tidigare.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om klimatsmart samhälle

Börje Eckerlid (C) och Victor Sund (C) föreslår i en motion att:
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast vidta de åtgärder som behövs för att i kommande detaljplaner säkerställa att Ulricehamns kommun aktivt bidrar till en utveckling åt ett mer klimatsmart samhälle.

Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om buss 200

I ett medborgarförslag som kommit till fullmäktige föreslås att:
Ulricehamns kommun ska försöka påverka Västtrafik så att de inte ändrar tidtabell för buss 200 mellan Ulricehamn och Borås så som de ämnar göra och som planeras träda ikraft den 13 december 2015.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Uppdragsdebatt beredningen för välfärd – integrationsstrategi

Beslut: Beredningen för välfärd ges i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi enligt uppdragsbeskrivningen från kommunfullmäktiges presidium. I sitt arbete ska beredningen ta hänsyn till förvaltningens PM som innehåller omvärldsanalys och nulägesbeskrivning.

Yttrande om investeringsmedel för utbyggnad av konstsnöanläggning

Bernt Carlsson (NU) vill i ett tilläggsyrkande att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka och göra en samlad bedömning av vattentillgången i området. Kommunfullmäktige beslutar att anta tilläggsyrkandet.

Mattias Josefsson (S) och Per Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut: Etapp ett i ansökan beviljas med en investering på 3 410 000 kr. Den standardhöjning som investeringen innebär medför att föreningen ska erlägga en årshyra till kommunen som regleras i särskilt avtal. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka och göra en samlad bedömning av vattentillgången i området.

Etapp två i ansökan avslås.

Beslutet kan endast genomföras under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar vattenverksamhet på föreslagen plats.

Ramavtal gruppboende LSS

Jan-Olof Sundh (V) yrkar på återremiss av ärendet, och att en konsekvensanalys genomförs. Efter en votering som slutade 44-2, 2 som avstod, avslog fullmäktige yrkandet.

Arne Sjögren (V) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att projektera nytt gruppboende i Ulricehamn. Kommunstyrelsens förslag till beslut ställdes mot Arne Sjögrens förslag. Efter votering med siffrorna 46-2 beslöt fullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Inga-Kersti Skarland (S), Ing-Marie Andersson (C) och Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut: Kommunfullmäktige ställer sig bakom att upphandla boendeplatser i gruppbostad, i Ulricehamns kommun, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det innebär att extern part gör lokalinvesteringen och att kommunen köper platser för drift genom upphandling. Detta som ett komplement till kommunens egna verksamheter.

Avtalsperiod är 36 månader med option för beställaren att förlänga avtalet på samma villkor med ytterligare 1 + 1 år.
Innan avtalsperiodens slut (de första 36 månaderna) ska en utvärdering presenteras för kommunstyrelsen.
Renovering av befintliga gruppboenden beaktas i kommande investeringsplan för kommunen.

Västerpartiet reserverade sig mot beslutet.

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning

Beslut:Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs.

Direktionen uppmanas att inför kommande års taxor inhämta medlemskommunernas yttrande.

Svar på motion om ny grundskola i Ulricehamns kommun

Mikael Dahl (C) yrkar att motionen antas. Roland Karlsson (C) yrkar bifall till Mikaels yrkande.

Inga-Kersti Skarland (S), Per Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Efter en votering som slutade 38 röster mot 10 röster beslutade kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut:Motionen avslås då en nyetablering av en grundskola/förskola i Ulricehamns centralort bör lyftas in som en del i en ny lokalbehovsplan där den ställs i relation till övriga lokalbehov.

Ej verkställda beslut kvartal 3

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter besluts datum. Kommunen ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite. Totalt under redovisningsperioden har följande antal beslut fattats inom respektive verksamhetsområde:

Funktionsnedsättning/LSS: 43 beslut har verkställts. 6 beslut har rapporterats som ej verkställda.

Funktionsnedsättning/SoL: 31 beslut har verkställts. 3 beslut har rapporterats som ej verkställda.

Individ- och familjeomsorg och arbete: 1072 beslut. Av dessa har alla verkställts.

Äldreomsorg: 603 beslut. Av dessa är 4 ej verkställda. Av dessa har 4 personer erbjudits bostad.

Beslut: Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt Sol och LSS kvartal 3, 2015 lämnas till kommunens revisorer och därefter läggs till handlingarna.

Förslag att kommunen övertar flyktingmottagandet från Boråsregionens etableringscenter (BREC) från och med 2017

Beslut: Ulricehamns kommun tar över hela det kommunala ansvaret för flyktingmottagande från Boråsregionens Etableringscenter (BREC) från och med 2017.

Ulricehamns kommun är fortsatt positiv till samarbeten inom flyktingmottagandet som utgår från gemensamma utmaningar och behov vars syfte är att effektivisera och/eller höja kvaliteten.

Taxor miljö och samhällsbyggnad 2016

Niklas De Loughery Nordin (MP) yrkar att bygglov för enkla byggnader, så som rullstolsgarage/förråd med mera ska vara avgiftsbefriat.  Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.

Biritta Molander (M) vill i ett tilläggsyrkande att tillfällig handel på stora torget blir avgiftsbefriat, och att försöket utvärderas under första halvåret 2017. Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till Birgitta Molanders yrkande samt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar anta tilläggsyrkandet.

Börje Eckerlid (C) yrkar att timtaxan inte justeras upp utan behålls på 2015-års nivå, övriga taxor antas. Kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

Beslut: Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 1 januari 2016 inom samverkansnämnden miljö och byggs ansvarsområde antas.

Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 1 januari 2016 inom kommunstyrelsens ansvarsområde antas.

Avsägelse av uppdrag i beredningen för lärande

Emma Dahl (NU) befrias från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges beredning för lärande. Tobias Torsborn (NU) väljs till ny ledamot i beredningen för lärande.

Martin Berg (M) befrias från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i kommunfullmäktiges bredning för lärande. Elsa Wilhelmsson (M) väljs till ny ledamot i beredningen för lärande.

 


Publicerat av Elin Johansson den 18 december 2015, senast ändrad den 2 februari 2018 av