Beslut i korthet från kommunfullmäktige 28 januari 2016

Här kan du läsa vad som beslutades på årets första möte med kommunfullmäktige. Du kan också se webb-tv sändningen från mötet.

Rådhuset och stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Inkomna motioner

Motion angående strategiskt miljö- och klimatarbete

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att tjänsten som miljöstrateg återskapas för Ulricehamns kommun. Detta för att kommuenn ska kunna arbeta strategisk med miljöfrågor.

Beslut: motionen lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Elektroniskt voteringssystem i fullmäktigesalen

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att Ulricehamns kommun snarast möjligt installerar ett elektroniskt voteringssystem i fullmäktigesalen där man till exempel ska kunna begära ordet, begära replik, voterar osv.

Beslut: motionen lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om mikroplaster

I sin motion till kommunfullmäktige föreslår Hanna Brunnegård (C) och Roland Karlsson (C) att ge förvaltningen uppdraget:

  • att utreda och minska alla inköp av produkter med tillsatser av mikroplaster
  • att återkommande redovisa hur en utfasning av produkter med tillsatt mikroplast har fortskridit
  • att utreda eventuella andra möjliga åtgärder för att förhindra spridning av mikroplaster i naturen

Beslut: motionen lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om rättvisa tillsynsavgifter för livsmedelskontroller

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Victor Sund (C) och Börje Eckerlid (C) att Ulricehamns kommun inför den så kallade Rättviksmodellen för tillsynsavgifter vid livsmedelskontroll
med start 2017.

Modellen skulle innebära en fast del (administrativ) som tas ut lika från samtliga livsmedelsverksamheter, och en rörlig del (kontrollavgift) vars storlek beror på antalet utförda kontrolltimmar per livsmedelsanläggning och år. En av fördelarna blir att företagare inte behöver betala för kontroll som aldrig utförts.

Beslut: motionen lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om ökad självbetjäning på skolbiblioteken

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att Ulricehamns kommun utreder möjligheten och priset för att införa ökad självbetjäning vid skolbiblioteken i kommunen, med målet att frigöra bibliotekarieresurser till det pedagogiska arbetet. Självbetjäningen skulle också underlätta för eleverna att låna böcker.

Beslut: motionen lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag om att flytta VM-eventet 2017 till Vist

I medborgarförslag skriver Rein Kotkas att skid-vm som ska hållas i Ulricehamn 2017 bör flyttas från Lassalyckan till skidområdet i Vist eftersom det där redan finns både snökanoner och vatten. Vist ligger nära motorvägen och man har en fin vy över staden. Att bygga ett skidspår i Ulricehamns alper kan inte vara så kostsamt som att genomföra de ändringar som krävs vid Lassalyckan och i Sanatorieskogen.

Beslut: medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om förbud  mot trådlös teknik i skolor och förskolor

I ett medborgarföslag skriver Kalle Hellberg att kommunen bör införa förbud gällande all trådlös teknik och att man istället inför trådbunden Internet- och telefonuppkoppling, i skolor och förskolor i Ulricehamns kommun.

Beslut: medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag gällande belysning

I ett medborgarförslag skriver Kjell Fritzson att det behövs belysning utefter delar av Lungnåsvägen i området Stadsskogen. Bakgrund är att det idag finns belysning på sträckan Grönahögsvägen och fastigheten Lugnås, men saknas mellan denna fastighet och det nybyggda området Stadsskogen.

Beslut: medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om att utöka parkeringsmöjligheterna på Lindängsvägen

I ett medborgarförslag skriver Ove Gustavsson om att kommunen kan utöka parkeringsmöjligheter på Lindängsvägen genom att använda del av parken till snedparkeringar.

Beslut: medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Inkomna interpellationer och frågor

Frågor om Hästhovens förskola i Hössna

Fråga från Aila Kiviharju (SD): Är hyresavtalen uppsagda med tanke på att dessa löper över tre år?

Svar från Mattias Josefsson (S), kommunstyrelsens ordförande: Vi har inte sagt upp avtaklet men har det under bevakning.

Fråga från Mikael Levander (NU): Ser det i dagsläget ut som att utbyggnationen av Hössna förskola kommer att stå klar till terminstarten i augusti?

Svar från Mattias Josefsson (S), kommunstyrelsens ordförande: Förvaltningen bereder just nu ärendet och kommer att återkoppla till kommunstyrelsen när det är klart.

Frågor om evakueringsboende

Fråga från Niclas Sunding (SD): Hur länge har de asylsökande fått vara kvar på evakueringsboendet här i Ulricehamns kommun?

Svar från Mattias Josefsson (S), kommunstyrelsens ordförande: De personer som kom i december bor fortfarande kvar där. Det är Migrationsverket som handlägger ärendena.

Fråga från Mattias Bengtsson (SD) gällande en incident där en man knivskurit en annan på kommunens boende: Varför har denna viktiga händelse inte rapporterats till de förtroendevalda?

Svar från Mattias Josefsson (S), kommunstyrelsens ordförande: Sedan i höstas har kommunchefen gett information löpande till både kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Det har alltid funnits möjlighet att ställa öppna frågor. Ingen av ledamöterna har tidigare frågat om denna händelse och kommunen har inte gjort mer kring denna händelse än vad vi brukar göra vid liknande incidenter.

Yttrande om ansökan om investeringsmedel för IT-investeringar 2015/687

Idag leasar IT-verksamheten IT-utrustning via ett finansbolag. Förvaltningen kommer av ekonomiska skäl att ställa om till egenfinansiering av IT-utrustning vilket kräver att investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för ändamålet (14,3 miljoner kronor) har avsatts i budget 2016.

IT-verksamheten har lämnat en redovisning över vilka investeringar som behöver göras 2016 och delat in dessa i hanterade datorer, elevdatorer, utrustning för den tekniska infrastrukturen (switchar, servrar etc.), skrivare samt läsplattor. Totalt föreslås IT-investeringar under 2016 med 14,3 miljoner kronor. Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas för IT-investeringar med 14,3 miljoner kronor. Investeringsmedel för investeringar i IT-utrustning 2016, 14,3 miljoner kronor, kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2016. Kompensation utgår ej för ökade kapitalkostnader.

Uppdrag riktlinjer för amortering av lån 2015/648

År 2010 (kommunfullmäktige § 7) lämnades i uppdrag till kommunstyrelsen att arbeta fram riktlinjer för amorteringar av lån för koncernens bolag.
Ulricehamns kommun är i dagsläget i ett expansivt läge med ökande befolkning och nybyggnation av såväl bostäder som kommersiella lokaler. Detta ställer krav på de kommunala bolagen att bygga bostäder och att utveckla infrastrukturen mm.

Kommunfullmäktige tar varje år, i samband med beslut om budget, ställning till låneramar för respektive bolag. Därmed sker en årlig prövning av hur respektive bolag ska finansiera sin verksamhet och sina investeringar och om det finns utrymme för amorteringar.

Beslut: Uppdraget avslutas och läggs till handlingarna.

Uppdrag resultatenheter 2015/647

År 2007 (kommunfullmäktige § 13) lämnades i uppdrag till ekonomichefen att bland annat utreda en utveckling av konceptet resultatenheter.
Sedan 2007 har Ulricehamns kommun gått in i en helt ny organisation med kommunstyrelsen som i princip enda nämnd med verksamhetsansvar. Därmed ser förutsättningarna för uppdraget från 2007 helt annorlunda ut idag än vad som var fallet då. Att balansera ekonomiskt resultat mellan åren för olika verksamheter kan vara problematiskt att förena med den grundläggande tanke om helhetssyn som ligger som en grund för kommunens nuvarande organisation.

Beslut: Uppdraget avslutas och läggs till hjandlingarna.

Förtydligande av vindkraftsplanen 2015/727

Förvaltningen har fått i uppdrag att förtydliga vad som avses med undantagsfall i vindkraftsplanen.

Mats Bogren (NU) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut: Vindkraftsplanens undantagsregel förtydligas enligt följande: Vid uppförande av verk som är högre än huvudregeln, det vill säga en totalhöjd på max 170 meter, ska den sökande i en särskild utredning åskådliggöra vilka effekter de högre verken får i förhållande till vindkraftsplanens grundregel. Genom utredningen ska sökande bland annat säkerställa att boende i närområdet inte får en större påverkan (olägenhet) av ljus och ljud än om verk hade uppförts enligt huvudregeln. Utredningen läggs sedan till grund för att bedöma om det högre förslaget kan hanteras som ett undantag.

Försäljning av Krämaren 4 och Norra Amerika 1 2015/738

STUBO AB fick i uppdrag 2014 att undersöka intresset bland fastighetsförvaltare att avyttra hela eller delar av kvarteret vid Grodparken där gamla Elverket är beläget i syfte att bygga fler hyresrätter. Syftet med försäljningen är även att främja stadsutvecklingen i citykärnan. Aktörer som visar intresse för att bygga trygghetsboende i området är särskilt intressanta.

Mattias Josefsson (S), Jan-Olof Sundh (V), Arne Fransson (MP) och Per Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Mot beslutet reserverar sig Mikael Levander (NU).

Beslut: STUBO AB får sälja hela eller del av fastigheten Krämaren 4 och fastigheten Norra Amerika 1. Försäljning av fastigheterna kan ske tillsammans eller styckvis.

Om försäljningen sker genom så kallad bolagspaketering, godkänner kommunfullmäktige att STUBO AB bildar ett dotterbolag för detta ändamål.

Svar på motioner

Svar på motion om mindre barngrupper i förskolan och skolan 2015/83

Hanna Brunnegård (C) och Anders Andersson (C) föreslår i en motion att Ulricehamns kommun som huvudman arbetar fram en rekryteringsstrategi och aktivt arbetar för att minska barngrupperna i förskolan och skolan.

Sektor lärande har en utarbetad strategi för att rekrytera personal till de olika verksamheterna och med utgångspunkt från den så arbetar ansvariga chefer aktivt för att kunna rekrytera behörig personal till förskolan och skolan.

Ulricehamns kommun har beviljats statsbidrag för att minska barngruppernas storlek. Totalt handlar det om sex platser och dessa är fördelade så att det vid tre avdelningar görs en minskning med motsvarande två platser per avdelning från och med läsåret 2015/2016.

Kommunen har även ansökt om statsbidrag för att kunna utöka med personal i förskoleklass och årskurs 1-3 i grundskolan/grundsärskolan. I det fall bidrag beviljas fördelas detta på samtliga skolenheter.

Mikael Dahl (C) yrkar att eftersom förvaltningen aktivt söker statliga medel för att minska barngrupper i förskola och klasstorlekar i förskoleklass och åk 1-3, har man uppmärksammat ett behov. Centerpartiet föreslår att detta behov redovisas och om statliga medel inte täcker detta behov, återkomma med förslag till finansiering till budgetutskottets arbete inför budget 2017.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Roger Wilhelmsson (M), Per Johansson och Mikael Levander (NU) yrkar bifall till Mikael Dahls (C) yrkande.

Beslut: Förvaltningen söker aktivt statliga medel för att minska barngrupper i förskola och minska klasstorlekar i förskoleklass och årskurs 1-3, då man har uppmärksammat ett behov. Detta behov ska redovisas och om statliga medel inte täcker behovet, ska förvaltningen återkomma med förslag till finansiering till budgetutskottets arbete inför budget 2017.

Svar på motion om parkering och saluhall ovanför stadshuset 2015/302

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingvor Carlander (MP) att kommunen utreder möjligheten att göra om parkeringen ovanför stadshuset (mot Nygatan) till en saluhall och att det byggs ett P-hus under Nygatan, i Ulricehamn.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att gällande detaljplan (stadsplan) från 1954 inte tillåter en saluhall och ett P-hus inom föreslagna områden.

Svar på motion om trafiksäkerheten vid rondeller och korsningar 2015/425

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sundin (SD) att trafiksäkerheten ses över i Ulricehamns kommun vid rondeller och korsningar. För att förbättra säkerheten och underlätta för bilister, föreslås övergångsställen flyttas så att avståndet till rondell är minst 12 meter.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att stora avstånd mellan övergångsställe och rondell/korsning kan leda till en sämre trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna som ska passera vägen. Miljö- och samhällsbyggnad kommer i framtida planering se till att kritiska övergångsställen hastighetssäkras och tillgänglighetsanpassas.

Svar på motion om klimatsmart husbyggande 2015/338

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (FP) och Roland Eriksson (FP) att Ulricehamns kommun ska börja tänka i nya klimatsmarta banor och reglera en ny trästadsdel i Bronäs i kommande detaljplaner/gestaltningsprogram.

2015-01-01 genomfördes en lagändring som medför att kommunerna i egenskap av myndighet inte kan ställa högre tekniska särkrav än vad som framgår av lagstiftningen. Däremot finns möjlighet för kommunen att bestämma om utformningskrav för olika byggnadsverk, t.ex. att byggnader ska ha en viss arkitektonisk utformning, viss höjd eller ett visst fasad- eller takmaterial.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att det i en detaljplan inte är möjligt att reglera högre tekniska särkrav än vad som framgår av lagstiftningen.

Vad gäller motionens krav om ökad användning av trä i fasader får detta beaktas i samband med att detaljplan arbetas fram.

Svar på motion om trafiksäkerhet i Rånnaväg 2015/564

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Karlsson (C) att en säker trafikmiljö skapas för oskyddade trafikanter, det vill säga gående och cyklister, genom Rånnavägs samhälle.

Rånnavägs samhälle finns inte med i listan för kommunens prioritering för utbyggnad av gång- och cykelvägar. Miljö- och samhällsbyggnad anser dock att säkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter i Rånnavägs samhälle kan vara motiverad och bör beaktas i framtida utbyggnadsplaner.

Roland Karlsson (C) yrkar att kommunstyrelsens får i uppdrag att ta fram en ny uppdaterad gång- och cykelvägsplan för åren 2017-2022.

Birgit Andersson (L), Jan-Olof Sundh (V), Ingemar Basth (MP) och Mikael Levander (NU) yrkar bifall till Roland Karlssons (C) yrkande.

Aira Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Mattias Josefsson (S) yrkar på återremiss för att bereda ärendet på nytt.

Omröstning begärs, och resultatet blir 23 röster för återremiss mot 24 röster för att avgöra ärendet idag, vilket ledde till minoritetsbeslut om att återremittera ärendet.

Beslut: Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet.

Svar på motion om integrationsplan i Ulricehamn 2015/70

I en motion till kommunfullmäktige 2015-03-23 föreslår Birgit Andersson (FP) och Peder Danesved (FP) att en beredning får i uppdrag att ta fram ett underlag för en ”integrationsplan”. Detta för att utreda hur olika delar av samhället kan påverka utvecklingen så att invandringen till vår kommun får positiva effekter för alla invånare och olika samhällsfunktioner.

Birgit Andersson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut: Motionen antas med hänvisning till att beredningen för välfärd har fått i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi.

Svar på motion om friskvårdsbidrag till kommunanställda 2015/341

I en motion till kommunfullmäktige har Mikael Levander (NU) föreslagit att utreda möjligheterna för arbetsgivaren att ge friskvårdsbidrag till medarbetare i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare och främja en god hälsa. Personalförmåner är av betydelse för att kunna hävda sig som en attraktiv arbetsgivare i Borås-regionen vilket bör beaktas i kommande budgetarbeten.

Mattias Remar (S) och Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Roger Wilhelmsson (M) yrkar som ett tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur Ulricehamns kommun kan erbjuda sina anställda fria bad i vår simhall och genomföra detta från och med 2017.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar avslag på Roger Wilhelmssons (M) yrkande.

Ordföranden (S) ställer proposition om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå Roger Wilhelmssons (M) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat avslå Roger Wilhelmssons (M) tilläggsyrkande.

Beslut: Kommunstyrelsens förslag till beslut antas. Förvaltningen har utrett motionärens förslag och motionen anses antagen. Frågan skickas vidare till budgetutskottet.

Svar på motion om övertidsersättning inom omsorgen 2015/542

I en motion föreslår Mattias Bengtsson (SD) och Niclas Sunding (SD) att samtliga anställda inom vård och omsorg ges möjlighet att själva kunna välja om de vill få övertid insatt i flexsystemet eller utbetalt i lön.

Kommunen som arbetsgivare har lokala kollektivavtal som reglerar övertidsfrågor såväl som ersättning för detta. Till detta arbetar vård och omsorg aktivt med frågan genom befintliga samverkansavtal med berörd facklig organisation.

Mattias Bengtsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Leif Dahl (S) och Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden (S) ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag till beslut och Mattias bengtssons (SD) yrkande. Ordföranden (S) finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut: Motionen avslås mot bakgrund av att det i dagsläget finns möjligheter till övertidsersättning enligt centrala och lokala kollektivavtal.

Svar på motion om ortsskylt/reklam för Ulricehamn 2015/219

Aila Kiviharju (SD) har i en motion föreslagit till kommunfullmäktige att Ulricehamns kommun skapar en ortsskylt med vy över Ulricehamn. Kommunfullmäktige har 2015-03-26, § 26 beslutat att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut: Motionen avslås eftersom arbete pågår inom NUAB för att sätta upp två skyltar, en i vardera riktningen på nya motorvägen i syfte att marknadsföra Ulricehamn.

Valärenden

Val av huvudmän till Ulricehamns Sparbank 2016 2015/569

Följande huvudmän utses till Ulricehamns Sparbank för tiden till och med sparbanksstämman 2020:

Ann-Jeanette Allbäck (C)
Erik Öhlund, (C)
Cristina Bernevång (KD)
Leif Reinholdsson (M)
Ulrika Geeraedts (L)
Jan Brobjer (S)
Lars Holmin (M), utses till huvudman för tiden till och med sparbanksstämman 2019.

Avsägelse av uppdrag som ledamot i beredningen för samhällsutveckling samt i styrelsen för August Larssons fond 2015/757

I skrivelse 2015-12-15 avsäger sig Eric Högborn (M) uppdraget som ledamot i beredningen för samhällsutveckling och som ledamot i styrelsen för August Larssons fond.

Beslut:

Eric Högborn(M) befrias från uppdraget.
Richard Hallifax (M) väljs till ny ledamot i beredningen för samhällsutveckling.
Wiktor Öberg (M) väljs till styrelsen för August Larssons fond.

Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige 2015/681

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-26, § 224, att befria Göran Gustavsson (KD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Ny ersättare i kommunfullmäktige blir Frida Edberg (KD).

Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige 2015/728

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-17, § 238, att befria Martin Berg (M) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Ny ersättare i kommunfullmäktige blir Richard Hallifax (M).

Avsägelse av uppdrag som nämndeman

I skrivelse 2016-01-13 avsäger sig Joakim Hansson (V) uppdraget som nämndeman i Borås Tingsrätt.

Beslut:

Joakim Hansson (V) befrias från uppdraget.
Helene Fast (V) väljs till uppdraget som nämndeman i Borås Tingsrätt

Avsägelse i beredningen för välfärd

I skrivelse 2016-01-27 avsäger sig Veronika Varggårdh (NU) uppdraget som ledamot i beredningen för välfärd.

Beslut: Veronica Varggårdh (NU) befrias från uppdraget.
Johanna Svensson Engqvist (NU) väljs till ny ledamot i beredningen för välfärd.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 29 januari 2016, senast ändrad den 30 april 2018 av