Kommunstyrelsen 7 januari 2016

Stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommunFoto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Yttrande om ansökan om investeringsmedel för IT – investeringar

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att ansökan om investeringsmedel beviljas för IT-investeringar med 14,3 miljoner kronor.

Investeringsmedel för investeringar i IT-utrustning 2016, 14,3 miljoner kronor, kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2016.

Kompensation utgår inte för ökade kapitalkostnader.

Uppdrag riktlinjer för amortering av lån

År 2010 (kommunfullmäktige § 7) fick kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för amorteringar av lån för koncernens bolag.

Kommunfullmäktige tar varje år, i samband med beslut om budget, ställning till låneramar för respektive bolag. Därmed sker en årlig prövning av hur respektive bolag ska finansiera sin verksamhet och sina investeringar och om det finns utrymme för amorteringar.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att uppdraget avslutas och läggs till handlingarna.

Uppdrag resultatenheter

År 2007 (kommunfullmäktige § 13) fick ekonomichefen i uppdrag att bland annat utreda en utveckling av konceptet resultatenheter.

Sedan 2007 har Ulricehamns kommun gått in i en helt ny organisation med kommunstyrelsen som i princip enda nämnd med verksamhetsansvar. Därmed ser förutsättningarna för uppdraget från 2007 helt annorlunda ut idag än vad som var fallet då. Att balansera ekonomiskt resultat mellan åren för olika verksamheter kan vara problematiskt att förena med den grundläggande tanke om helhetssyn som ligger som en grund för kommunens nuvarande organisation.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att uppdraget avslutas och läggs till handlingarna.

Förtydligande av vindkraftsplanen

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att vindkraftsplanens undantagsregel förtydligas enligt följande:

Vid uppförande av verk som är högre än huvudregeln, det vill säga en totalhöjd på max 170 meter, ska den sökande i en särskild utredning åskådliggöra vilka effekter de högre verken får i förhållande till vindkraftsplanens grundregel. Genom utredningen ska sökande bland annat säkerställa att boende i närområdet inte får en större påverkan (olägenhet) av ljus och ljud än om verk hade uppförts enligt huvudregeln. Utredningen läggs sedan till grund för att bedöma om det högre förslaget kan hanteras som ett undantag.

Försäljning av Krämaren 4 och Norra Amerika 1

Beslut: STUBO AB får sälja hela eller del av fastigheten Krämaren 4 och fastigheten Norra Amerika 1. Försäljning av fastigheterna kan ske tillsammans eller styckvis.

Om försäljningen sker genom så kallad bolagspaketering, godkänner kommunfullmäktige att STUBO AB bildar ett dotterbolag för detta ändamål.

Svar på motion om mindre barngrupper i förskolan och skolan

Hanna Brunnegård (C) och Anders Andersson (C) föreslår i en motion att Ulricehamns kommun som huvudman arbetar fram en rekryteringsstrategi och aktivt arbetar för att minska barngrupperna i förskolan och skolan.

Beslut: Fullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till det arbete som redan pågår inom sektor lärande.

Svar på motion om parkering och saluhall ovanför stadshuset

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingvor Carlander (MP) att kommunen utreder möjligheten att göra om parkeringen ovanför stadshuset (mot Nygatan) till en saluhall och att det byggs ett P-hus under Nygatan, i Ulricehamn.

Beslut: Fullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till att gällande detaljplan (stadsplan) från 1954 inte tillåter en saluhall och ett P-hus inom föreslagna områden.

Svar på motion om trafiksäkerheten vid rondeller och korsningar

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sundin (SD) att trafiksäkerheten ses över i Ulricehamns kommun vid rondeller och korsningar. För att förbättra säkerheten och underlätta för bilister, föreslås övergångsställen flyttas så att avståndet till rondell är minst 12 meter.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till att stora avstånd mellan övergångsställe och rondell/korsning kan leda till en sämre trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna som ska passera vägen. Miljö- och samhällsbyggnad kommer i framtida planering se till att kritiska övergångsställen hastighetssäkras och tillgänglighetsanpassas.

Svar på motion om klimatsmart husbyggande

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (FP) och Roland Eriksson (FP) att Ulricehamns kommun ska börja tänka i nya klimatsmarta banor och reglera en ny trästadsdel i Bronäs i kommande detaljplaner/gestaltningsprogram.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå motionen med hänvisning till att det i en detaljplan inte är möjligt att reglera högre tekniska särkrav än vad som framgår av lagstiftningen.

Vad gäller motionens krav om ökad användning av trä i fasader får detta beaktas i samband med att detaljplan arbetas fram.

Svar på motion om trafiksäkerhet i Rånnaväg

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Karlsson (C) att en säker trafikmiljö skapas för oskyddade trafikanter, det vill säga gående och cyklister genom Rånnavägs samhälle.

Roland Karlsson (C) yrkar bifall till motionen. 

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen avslås med hänvisning till att den aktuella sträckan inte finns med i listan för kommunens prioritering för utbyggnad för gång- och cykelvägar.

Svar på motion om integrationsplan i Ulricehamn

I en motion tidigare motion föreslår Birgit Andersson (L) och Peder Danesved (L) att en beredning får i uppdrag att ta fram ett underlag för en ”integrationsplan”. Detta för att utreda hur olika delar av samhället kan påverka utvecklingen så att invandringen till vår kommun får positiva effekter för alla invånare och olika samhällsfunktioner.

Beslut: Motionen antas med hänvisning till att beredningen för välfärd har fått i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi.

Svar på motion om friskvårdsbidrag till kommunanställda

I en motion till fullmäktige har Mikael Levander (NU) föreslagit att utreda möjligheterna för arbetsgivaren att ge friskvårdsbidrag till medarbetare i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare och främja en god hälsa.

Beslut: Förvaltningen har utrett motionärens förslag och motionen anses antagen. Frågan skickas vidare till budgetutskottet.

Svar på motion om övertidsersättning inom omsorgen

I en motion föreslår Mattias Bengtsson (SD) och Niclas Sunding (SD) att samtliga anställda inom vård och omsorg ges möjlighet att själva kunna välja om de vill få övertid insatt i flexsystemet eller utbetalt i lön.

Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslut: Fullmäktige föreslås avslå motionen mot bakgrund av att det i dagsläget finns möjligheter till övertidsersättning enligt centrala och lokala kollektivavtal.

Svar på motion om ortsskylt/reklam för Ulricehamn

Aila Kiviharju (SD) har i en motion föreslagit till kommunfullmäktige att Ulricehamns kommun skapar en ortsskylt med vy över Ulricehamn.

Beslut: Motionen avslås eftersom arbete pågår inom bolaget Näringsliv Ulricehamn för att sätta upp två skyltar, en i vardera riktningen på nya motorvägen i syfte att marknadsföra Ulricehamn.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde

Yttrande om investeringsansökan för utbyggnad av lokalgata i Vist

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas för utbyggnad av lokalgata i Vist med 1,1 miljoner kronor.

Projektet kan inrymmas i investeringsplan 2016 via anslaget för markförvärv och exploateringsverksamhet. Beloppet medger att beslut kan fattas av kommunstyrelsen.

Driftanslag för skötsel beaktas i budget 2017. Kompensation utgår inte för ökade kapitalkostnader.

Yttrande om ansökan om investeringsmedel för trafiklösning Ubbarp

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas för projektering av trafiklösning utmed väg 46, Vist, Ubbarp med 1,2 miljoner kronor.

Projektet kan inrymmas i investeringsplan 2015 via anslaget för trafiklösning utmed väg 46, Vist, Ubbarp. Beloppet medger att beslut kan fattas av kommunstyrelsen.

Kompensation utgår inte för ökade kapitalkostnader.

Yttrande om ansökan om investeringsmedel för Rönnåsens industriområde

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas för lokalgata/GC-väg med 3,7 miljoner kronor.

Förvaltningen får i uppdrag att ytterligare bereda frågan om gestaltningsåtgärder i området med inriktningen att sänka utgifterna.

Projektet kan inrymmas i investeringsplan 2015 via anslaget för markförvärv och exploateringsverksamhet. Beloppet medger att beslut kan fattas av kommunstyrelsen.

Kompensation utgår inte för ökade kapitalkostnader.

Nybyggnation av särskilt boende i Gällstad, inköp av mark

Ulricehamns kommun behöver ha klart med placering av ett nyproducerat särskilt boende i Gällstad. Kommunen äger inte sådan mark och förvaltningen behöver ha ett uppdrag från den politiska ledningen, att köpa in lämplig mark för att kunna arbeta vidare i processen.

Roland Karlsson (C) föreslår i ett tilläggsyrkande att en referensgrupp skapas bestående av pensionärsföreningar och övriga föreningar i området som berörs av ett nyproducerat särskilt boende i Gällstad. Kommunstyrelsen beslutar att anta tilläggsyrkandet. 

Beslut: Förvaltningen ges i uppdrag att utföra inköp av lämplig mark i ett centralt läge i Gällstad. En referensgrupp skapas bestående av pensionärsföreningar och övriga föreningar i området som berörs av ett nyproducerat särskilt boende i Gällstad.

Uppdrag Strategi för energi, klimat och trafik

Beslut: Uppdraget avslutas och läggs till handlingarna. Behovet av att upprätta strategi/strategier kopplade till områdena klimat och trafik beaktas vid framtida uppdrag till fullmäktigeberedningen för samhällsutveckling.

Riktlinjer för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid

Pedagogisk omsorg är en omsorgsform som erbjuds under tid då förskola, eller fritidshem inte erbjuds. Ulricehamns kommun strävar efter att erbjuda denna typ av verksamhet för barn i åldrarna 1-13 år och i den omfattning som det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete.

Per Johansson (M) yrkar att det i riktlinjerna läggs till att pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid inte kommer att erbjudas på långfredag, annandag jul och annandag påsk. Kommunstyrelsen beslutar att anta tilläggsyrkandet.

Beslut: Riktlinjer för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid antas med följande justeringar: begreppet ”föräldrar” stryks ur dokumentet och ersätts med ”vårdnadshavare” samt begreppet ”föräldraavgiften” ersätts med ”taxan”.

Riktlinjerna kompletteras dessutom med följande mening: Möjlighet ska finnas till taxiresa från barnets ordinarie förskola till Åsundavy förskola om vårdnadshavare önskar det. Samt att omsorg på obekväm arbetstid inte kommer att erbjudas på långfredag, annandag jul och annandag påsk.

Riktlinjer för exploateringsredovisning

Beslut: Riktlinjer för exploateringsredovisning antas.

Med exploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier.

Biblioteksplan för Ulricehamns kommun

Enligt bibliotekslagen måste varje kommun anta planer för sin biblioteksverksamhet. En biblioteksplan finns framtagen som beskriver vissa prioriterade målgrupper som biblioteksverksamheten ska ägna särskild uppmärksamhet åt och tio uppdrag att arbeta mot under biblioteksplanens giltighetstid.

Beslut: Biblioteksplan för Ulricehamns kommun antas.

Handlingsplan för vuxenutbildning 2015-2020

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2015 att anta måldokument för vuxenutbildning och i samband med det fick kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta enligt måldokumentet.

Den 7 maj 2015 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att upprätta en handlingsplan. Denna plan bör utgöra grunden för arbetet med att uppnå de mål som beredningen för lärande lyft fram.

Beslut: Handlingsplan för måldokument vuxenutbildning antas.

Handlingsplan för krisberedskap 2015-2018

Handlingsplanen utgår från lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Handlingsplanen presenterar bland annat ett antal åtgärder mot bakgrund av risk- och sårbarhetsanalysen för 2015-2018.

Vidare presenterar handlingsplanen punkter i arbetet som ska höja kommunens förmåga att hantera samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Roger Wilhelmsson (M) föreslår i ett tilläggsyrkande att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur Ulricehamnarnas beredskap  vid en samhällskris kan stärkas. Samt  hur det 72 timmarskoncept och det informationsmaterial med kunskap som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) tagit fram kan komma kommuninvånarna till del.

Beslut: Handlingsplan för krisberedskap 2015-2018 antas. Roger Wilhelmssons tilläggsyrkande avslås.

Krisledningsstabens arbete vid samhällsstörningar och extraordinära händelser

Beslut: Krisledningsstabens arbete vid samhällsstörningar och extraordinära händelser antas.

Lokala Brottsförebyggande Rådet Ulricehamns kommun 

Beslut: Kommunchefen får i uppdrag att starta ett nytt lokalt brottsförebyggande råd.

Organisationsförändring inom sektor välfärd

Beslut: Ny organisation för sektor välfärd fastställs.

Förskoleverksamhet på intraprenad – justering av överenskommelse 

Beslut: Intraprenaden Emilia centrum förs över till verksamhet förskola – årskurs 6. Den tidigare tecknade överenskommelsen justeras så att personalansvaret för förskolechefen tas bort. Personalansvaret för förskolechefen överförs enligt linjeorganisation. Personalansvaret för personalen på intraprenaden behålls av förskolechef. Förändringen gäller från och med den 1 januari 2016.

Svar på medborgarförslag om andelsjordbruk 

I ett tidigare medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Georg Andersson att Ulricehamns kommun bör informera, underlätta och verka för att starta andelsjordbruk som ett medel för att stödja jordbrukare i kommunen.

Andelsjordbruk är en företagsmodell som går ut på att konsumenterna blir medlemmar i små och lokalt ägda gårdar där de förbinder sig att köpa en viss andel av säsongens skörd. På detta sätt delar producent och konsument på risker, ansvar och vinster i jordbruket. Det finns idag ett tiotal andelsjordbruk i Sverige.

Beslut:Medborgarförslaget avslås med hänvisning till det arbete som sker inom ramen för det projekt som drivs av Länsstyrelsen tillsammans med Västra Götalandsregionen och Studiefrämjandet Göteborg. Vidare ligger det inte inom kommunens befogenheter att arbeta med utveckling av jordbruksnäring och kommunen saknar också laglig rätt att ge individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare.

Svar på medborgarförslag om hastighetsbegränsning Herralyckedreven, Ulricehamn

I ett tidigare medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Fredrik Drevenbäck att medel/lägre hastighetsbegränsning införs på Herralyckedreven. Gatan har mer eller mindre helt rak sträckning vilket inbjuder till höga hastigheter.

Under hösten 2015 har det anlagts en hastighetsdämpande chikan på Herralyckedreven.

Åtgärden dämpar hastigheten genom att fordon inte kan köra rakt fram på vägen utan måste väja för de sidoförskjutna utbyggnaderna.

Beslut: Medborgarförslaget avslås i avvaktan på hastighetsplanens antagande och med hänvisning till att en hastighetssäkrande åtgärd i form av en chikan har vidtagits.

 


Publicerat av Elin Johansson den 7 januari 2016, senast ändrad den 7 januari 2016