Kommunstyrelsen 4 februari 2016

Stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommunFoto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut

Svar på motion om att låta ersättning utgå för tiden mellan, i en delad tur

Niclas Sunding (SD) och Mattias Bengtsson (SD) föreslår i en motion att ersättning borde utgå för tiden mellan i en delad tur inom äldreomsorgen.

Aila Kiviharju (SD) yrkar bifall till motionen.
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Beslut: Fullmäktige föreslås avslå motionen. Kostnaden för ersättning för tiden mellan arbetspassen är svår att beräkna beroende på att det inte framgår vilken typ av ersättning som motionären vill ska utgå. Delade turer hör inte hemma hos en modern och attraktiv arbetsgivare. Därför har förvaltningen i uppdrag att avskaffa dessa. Att införa ersättning vid uppehållet vid delade turer gör inte arbetsvillkoren mindre omoderna. Genom att införa en sådan ersättning kan det framstå som om arbetsgivaren försöker köpa sig fri från att rätta till den grundläggande utmaningen med att avskaffa de delade turerna.

Svar på motion om pedagogiska måltider inom äldreomsorgen

Mattias Bengtsson (SD) föreslår i en motion att kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa pedagogiska måltider även på somatiska avdelningar inom äldreomsorgen.

Aila Kiviharju (SD) yrkar bifall till motionen.
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Beslut: Fullmäktige föreslås avslå motionen eftersom somatiska avdelningar inom äldreomsorgen inte omfattas av pedagogiska måltider enligt ”Regler för pedagogiska måltider”, som antogs av kommunstyrelsen 25 november 2015 (§ 285)

Med pedagogisk måltid menas att man antar ett rehabiliterande synsätt under måltiden. Somatisk avdelning är en avdelning där man behandlas för kroppslig sjukdom.

Svar på motion om att ge våra unga möjligheter till praktisk utbildning och snabb integrering i arbetslivet

Aila Kiviharju (SD) föreslår i en motion att utbudet av yrkesinriktade gymnasieutbildningar i Ulricehamns kommun utökas, att åtgärder för att stimulera byggandet av studentbostäder utreds, samt att fler praktik- och lärlingsplatser anordnas inom kommunens verksamheter.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen. Elevunderlaget är för litet för att inrätta fler yrkesinriktade program på Tingsholmsgymnasiet. Det är inte ekonomiskt försvarbart att bedriva gymnasieprogram med för få elever. De kommunala verksamheterna tar emot praktikanter i den omfattning de klarar av. Byggandet av bostäder är en fråga för bostadsföretag.

Svar på motion om kollektivtrafik

I en tidigare motion till kommunfullmäktige föreslår Carl-Johan Molander (M) att kollektivtrafiken förbättras genom att utveckla närtrafiken och att regions- och stadstrafiken förstärks.

Beslut: Fullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till att det är regionen som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland. Kommunen ansvarar för att en dialog förs med regionen. Miljö- och samhällsbyggnad kommer årligen att lyfta kollektivtrafiksfrågor i kommunstyrelsens arbetsgrupp för samhällsutveckling inför dialogmöte med Västtrafik.

Svar på motion om förbättrad trafikmiljö vid Montessoriskolan

I tidigare motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att trafiksituationen vid Montessoriskolan ses över och förbättras genom att det byggs en avlämningsficka.

Beslut: Fullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till pågående detaljplaneprocess för Resedan 5 och 8.

Svar på motion om klimatkompensation

I en tidigare motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att Ulricehamns kommun snarast börjar klimatkompensera för flygresor som medarbetare och förtroendevalda gör. Förslaget innefattar även en uppmaning om att utreda möjligheten att införa ett system för hur övriga transporter och resor som förtroendevalda och kommunmedarbetare gör inom och utanför kommunen kan klimatkompenseras.

Arne Fransson (MP) yrkar bifall till motionen.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Beslut: Fullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till den miljö- och trafiksäkerhetspolicy som kommunens anställda och förtroendevalda idag arbetar utifrån samt den administrativa belastning som arbetet med klimatkompensation skulle medföra.

Svar på motion om klimatplan 100 % förnybar energi i Ulricehamn

I en tidigare motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunfullmäktige antar målet om 100 % förnybar energi i kommunens verksamhet senast år 2030. Inom ramen för detta mål, föreslås även att Ulricehamns Energi (UEAB) får direktiv om 100 % förnybar energi samt kommunförvaltningen får i uppdrag att ta fram en klimatplan för perioden 2015-2020.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att förslaget om att upprätta en klimatplan om 100 % förnybar energi för kommunens verksamheter avslås i den form som beskrivs i motionen. Då klimatplanen är tänkt att inkludera flera olika sorters styrdokument (strategier, mål och planer) anses inte klimatplanen vara i linje med kommunens rådande riktlinjer för hur styrdokument bör tas fram och formuleras. Däremot bör styrdokument, i enlighet med kommunens riktlinjer, tas fram när det finns resurser för detta arbete. Förslaget om att anta målet om att all energi som kommunens verksamhet förbrukar bör vara 100 % förnybar samt att ge UEAB direktivet om 100 % förnybar energi avslås men tas med i beaktningen vid kommande framställning av styrdokument och kommunala miljömål. Målen bör då utvärderas utifrån vilka ekonomiska effekter det får för koncernen och om det är möjligt att förverkliga.

Arne Fransson (MP) yrkar i tilläggsyrkande motionen ska ligga till grund som ett ingångsvärde till klimat- och miljöberedningens uppdrag. Mattias Josefsson (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.

Efter votering med siffrorna 10 röster mot 5 beslutar kommunstyrelsen att avslå tilläggsyrkandet.

Rättelse i taxa 2016 – samhällsutveckling

Beslut: Beräkningsformeln för planavgift vid planavtal justeras till mPBB*PF*OF*N och texten för lägsta kostnad för framtagandet/ändring av detaljplan ändras till 1/3-del av prisbasbeloppet.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde

Verksamhetsberättelse folkhälsa 2015

Beslut: Verksamhetsberättelse med budgetuppföljning för det gemensamma folkhälsoarbetet 2015 mellan Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun antas.

Riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning för Ulricehamns kommun

Beslut:Riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning antas.

Lokalresursplan Ulricehamns kommun 2015 med utblick mot 2024

Beslut:Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan med prioriteringar med utgångspunkt i Lokalresursplan Ulricehamns kommun 2015 med utblick mot 2024.

Inga-Kersti (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.

SD, NU, MP och C valde att inte delta i beslutet.

Förlängning av Wallenqvistgatan

Beslut: Förlängning av Wallenqvistgatan fastställs. Avsikten är att ge möjlighet till en bra adressättning för det nya gruppboendet utmed den nya delen av gatan.

Nytt gatunamn Norra Strandgatan

Gatunamnet Gamla Boråsvägen behöver bytas. Förslaget är Norra Strandgatan. Avsikten är att ge möjlighet för en bra adressättning för de nya bostäderna som byggs på fastigheten Bogesund 1:54.

Roger Wilhelmsson (M) yrkar på återremiss av ärendet. Cristina Bernevång (KD) och Birgit Andersson (L) yrkar bifall Rogers yrkande.
Inga-Kersti (S) yrkar bifall till ordförandens förslag och avslag på återremiss.

Beslut: Kommunstyrelsen avslår återremissen och nytt gatunamn blir Norra Strandgatan.

Nytt kvartersnamn Sarven
Fastigheterna mellan Strandgatan och kvarteret Karpen ska bilda ett kvarter och få ett nytt kvartersnamn.

Beslut: Nytt kvartersnamn blir Sarven.

Nytt gatunamn Ryttershovsgatan

Nuvarande adressinnehavare på Ryttershov vill få ny gatuadress. Detta möjliggör även en bra adressättning till det nya gruppboendet vid gatan. Avsikten är att ge möjlighet en bra adressättning för det nya gruppboendet utmed gatan och till äldreboendet Ryttershov.

Beslut: Nytt gatunamn blir Ryttershovsgatan.

Kontroll av verifikationer – gemensamma tillämpningsanvisningar för kommunstyrelsens verksamheter

Beslut: Kontroll av verifikationer – gemensamma tillämpningsanvisningar för kommunstyrelsens verksamheter antas.

Bemyndigande att teckna bankkonto

Beslut:Förvaltningens förslag om behörighet att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro med mera godkänns.

Utvärdering av resursfördelningsmodell för förskolan

Beslut:Utvärderingen läggs till handlingarna. En ny utvärdering av resursfördelningsmodellen för förskolan ska göras under andra kvartalet 2017.

Kommunstyrelsens internbudget 2016

Beslut:Verksamheternas nettoramar fastställs enligt förslag till internbudget för kommunstyrelsen. Ekonomichefen bemyndigas att verkställa omfördelning mellan verksamheterna inom budget 2016 till följd av förändrad fördelning av IT-kostnader, förändrade förvaltningsinterna rutiner med mera.

Laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut 2015-12- 08, § 298 Tillfälligt ankomstboende. Mål nr 5980- 15

Niclas Sunding (SD) har överklagat kommunstyrelsens beslut 2015-12-08, § 298, att ge förvaltningen i uppdrag att starta tillfälligt ankomstboende för asylsökande. Ulricehamns kommun har beretts tillfälle att inkomma med skriftligt yttrande med anledning av överklagandet. Ulricehamns kommun bestrider Niclas Sundings yrkanden och yrkar för egen del att förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Beslut: Yttrandet antas och skickas till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Laglighetsprövning av kommunstyrelsens avtal med Migrationsverket gällande asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. Mål nr 379- 16

Ulricehamns kommun har beretts tillfälle att inkomma med skriftligt yttrande med anledning av Niclas Sundings (SD) överklagande av att kommunstyrelsens ordförande den 7 januari 2016 undertecknade en justerad överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn.

Ulricehamns kommun bestrider Niclas Sundings yrkanden och yrkar för egen del att förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Beslut:Yttrandet antas

Svar på medborgarförslag om sänkning av taxan för trygghetslarm

I ett medborgarförslag föreslås att taxan för trygghetslarm sänks till rimlig nivå.

Beslut: Medborgarförslaget avslås eftersom kostnaden för trygghetslarm har reducerats i och med att grundavgiften för ordinärt boende tas bort.

Svar på medborgarförslag om sänkning av hastighet på väg 46 och Hökerumsvägen i Timmele

I ett medborgarförslag föreslås att åtgärder vidtas för att få ner hastigheten och att den skyltad hastighetsbegränsning blir lägre, på väg 46 och Hökerumsvägen i Timmele.

Beslut:Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att miljö- och samhällsbyggnad kommer ta fram en hastighetsplan, ett underlag för beslut om justerade hastighetsgränser.

Svar på medborgarförslag om biltrafiken på Reflevägen i Ulricehamn

I ett medborgarförslag föreslås att farthinder sätts upp på Reflevägen i Ulricehamn.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det redan idag finns hastighetsdämpande åtgärder på vägen och uppmätt medelhastighet på vägen är betydligt lägre än den hastighetsbegränsning som är angiven på Reflevägen.

Svar på medborgarförslag om utökad parkeringstid på Sturegatan i Ulricehamn

I ett medborgarförslag föreslås att fem till sex parkeringsplatser vid Sturegatan får utökad parkeringstid till tre timmar.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förlängd parkeringstid medför sämre tillgänglighet till centrum, eftersom omsättningen på parkeringsplatserna minskar.


Publicerat av Elin Johansson den 4 februari 2016, senast ändrad den 4 februari 2016