Kommunstyrelsens beslut 9 mars 2016

Här kan du läsa beslut i korthet från kommunstyrelsens möte 9 mars 2016.

Stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut

Ej verkställda beslut, kvartal 4, enligt SoL och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Totalt under redovisningsperioden har följande antal beslut fattats inom respektive verksamhetsområde:

Funktionsnedsättning/LSS: 36 beslut har verkställts. 7 beslut från tidigare rapporteringsperioder är fortsatt registrerade som ej verkställda.

Funktionsnedsättning/SoL: 31 beslut har verkställts. 1 beslut från tidigare rapporteringsperioder är fortsatt registrerat som ej verkställt.

Individ- och familjeomsorg och arbete: 1072 beslut. Av dessa har alla verkställts. 2016/74, 389/2016 2(2)

Äldreomsorg: 21 beslut har verkställts. Av dessa är 2 beslut från tidigare rapporteringsperioder fortsatt registrerade som ej verkställda. Av dessa har 2 personer erbjudits bostad.

Beslut:

Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2015 lämnas till kommunens revisorer och därefter läggs till handlingarna.

Ansökan om investeringsmedel för fastighetsunderhåll 2016 2015/783

Sektor service har lämnat in en investeringsansökan för underhåll av kommunala fastigheter. Investeringarna ska användas för invändig och utvändig underhåll av bland annat gymnasieskolan, grundskolor och förskolor, gruppbostäder samt sim- och sporthallen.

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:

Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Anslagna medel för planerat underhåll i driftbudgeten minskas med 2,4 mkr.
Anslagna medel för planerat underhåll i investeringsbudgeten utökas med 2,4 mkr.
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige.
Kompensation utgår ej för ökade kapitalkostnader.

Justeringar av budget 2016 med anledning av tillfälliga statsbidrag m m

Med anledning av flyktingsituationen har riksdagen beslutat om en extra ändringsbudget som innebar att kommunsektorn tillförs 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd. Beloppet har betalats ut i december 2015 och får nyttjas även under 2016. Ulricehamns kommun har erhållit 30,4 mkr.

Enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) bör inkomsten i normalfallet periodiseras med en jämn fördelning fr.o.m. december 2015 t.o.m. december 2016. Intäkten redovisas på finansförvaltningen och kommer att falla ut som en budgetavvikelse på 28,1 mkr i budget 2016 (2015: 2,3 mkr). Mot bakgrund av det erhållna extra statsbidraget bör det fattas beslut om en justering av budget 2016.

Beslut:

Kommunfullmäktige föreslås besluta att budgeten för generella statsbidrag/kommunal utjämning inom finansförvaltningen utökas tillfälligt under 2016, med 28,1 mkr. Den ekonomiska ramen för kommunstyrelsen utökas tillfälligt under 2016, med 28,1 mkr. Kommunchef (för hela förvaltningen) respektive socialchef (för sektor välfärd) äger rätt att besluta om fördelning av de tillfälligt utökade generella statsbidragen inom det verkställighetsmandat som är beskrivet i delegationsordningen för kommunstyrelsen.
Det ligger inte inom verkställighetsmandatet att besluta om åtgärder som innebär kostnader från och med 2017 och framåt. En återrapportering av hur dessa medel används ska ske efter tertial ett, tertial två och i uppföljningen av helåret 2016, eller när kommunstyrelsen så begär.

Ombudgetering av investeringsanslag 2015

De investeringsanslag som upptagits i investeringsplan, men där projekten inte slutförts, föreslås ombudgeteras till 2016 och 2017 med återstående belopp eller efter det behov som föreligger. Ombudgetering föreslås ske med 70,2 mkr till 2016 och med 9,4 mkr till 2017. Den totala investeringsbudgeten 2015 har uppgått till 194,6 mkr. Av detta har 102,1 mkr förbrukats. Ej förbrukade medel per 2015-12-31 uppgår följaktligen till 92,5 mkr. Av överskottet föreslås ombudgetering av totalt 79,6 mkr. Beslut enligt förvaltningens förslag innebär att det totala investeringsanslaget 2016 kommer att uppgå till 164,0 mkr.

Beslut:

Kommunfullmäktige föreslås besluta att ombudgetering av investeringsanslag från 2015 till 2016 och 2017 fastställs enligt redovisat underlag. Av ej förbrukade medel från 2015 ombudgeteras totalt 79,6 mkr (70,2 mkr till 2016 och 9,4 mkr till 2017).

Lokala ordningsföreskrifter Torghandel

Då de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Ulricehamns kommun trädde i kraft 1996-01-01, behöver dessa nu uppdateras. Därför har nya föreskrifter tagits fram.

Beslut:

Kommunfullmäktige föreslås besluta att lokala ordningsföreskrifterna för torghandel antas.

Svar på motion om rökfri arbetstid i Ulricehamns kommun

I en motion till kommunfullmäktige har Sebastian Gustavsson (M), Birgit Andersson (FP), Cristina Bernevång (KD) och Roger Wilhelmsson (M) föreslagit att Ulricehamns kommun inför rökfri arbetstid. Personalchef föreslog i skrivelse 2015-06-24 att motionen skulle antas mot bakgrund av att förbättra arbetsmiljön såväl som att arbetsgivarens ska underlätta ett rökfritt liv. Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-03 (§ 203) att ärendet skulle återremitteras till förvaltningen i syfte att undersöka möjligheten att även förtroendevalda skulle omfattas av riktlinjerna. Beredande utskott beslutade 2015-12-16 ( § 36/2015) att återlämna ärendet för vidare behandling i syfte att förtydliga riktlinjerna. Arbetsgivaren värnar både om medarbetarnas egna och andras hälsa genom att ha rökfri arbetstid. Det handlar både om att förbättra arbetsmiljö på sikt men också att vara förebild då medborgare och brukare möter både anställda och förtroendevalda i olika sammanhang.

Beslut:

Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen antas mot bakgrund av att förbättra arbetsmiljön såväl som att arbetsgivaren underlättar ett rökfritt liv.

Även förtroendevalda omfattas av rökfri arbetstid. Med arbetstid menas all den tid då den förtroendevalde har rätt till ersättning.

Svar på motion om att stimulera byggnation av energisnåla hus i Ulricehamns kommun

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Josefsson (S) och Jan-Olof Sundh (V) att Ulricehamns kommun ska stimulera byggnation av energisnåla hus. Kommunen ser positivt på att bygga energisnåla hus och arbetar aktivt med att energieffektivisera inom tilldelade ekonomiska ramar.

Arne Fransson (MP) yrkade bifall till motionen.

Beslut:
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen avslås med hänvisning till utredningen i ärendet.

Arne Fransson (MP) reserverade sig mot beslutet.

Svar på motion om ekologiskt hållbart byggande inom Ulricehamns kommun

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingemar Basth (MP) att fullmäktige beslutar att ta fram och kraftfullt tillämpa ett ekologiskt utformat inriktat program i arbetet för att komma fram till ett system för ett ekologiskt uthålligt kommunalt byggande etc. Förvaltningen har utrett samtliga förslag i motionen och anser därmed att motionen avslås.

Beslut:

Motionären ger ett antal förslag på hur kommunen ska arbeta med ekologiskt hållbart byggande. Bland annat föreslås att kommunen ska ta fram och kraftfullt tillämpa ett ekologiskt inriktat program för att systematiskt arbeta med uthålligt kommunalt byggande. Vidare föreslås även att det arbetas fram en kraftfull miljöpolicy.

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktige i budget 2016 har avsatt medel för en tillfällig beredning i syfte att arbeta fram nya miljömål för Ulricehamns kommun. I övrigt avslås motionen med bland annat hänvisning till att kommunen inte kan ställa högre tekniska särkrav än vad som anges i lag.

Svar på motion om rapporteringsskyldighet vid inställda lektioner

Mikael Levander (NU) föreslår att Ulricehamns kommun snarast inför att skolan blir rapporteringsskyldig via Skola 24 och Infomentor till föräldrarna då lektioner ställs in och att detta även bör gälla retroaktivt för innevarande läsår.

Sektor lärande anser att fokus, i det fall en lektion ställs in, bör läggas på hur skolan löser undervisningen för eleverna och inte på ökad administration. Med hänvisning till detta ställer sektor lärande sig tveksam till ett införande av en rapporteringsskyldighet.

Mikael Levander (NU) och Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till motionen.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Kommunstyrelsen beslutade enligt Mikael Levanders (NU) och Jan-Olofs Sundhs (V) yrkande.

Beslut:

Ulricehamns kommun inför att skolan blir rapporteringsskyldig via Skola 24 och Infomentor till föräldrarna då lektioner ställs in. Rapporteringsskyldigheten bör även gälla retroaktivt för innevarande läsår.

Svar på motion om landsbygdsmiljonen (2015/290)

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Andersson (C) och Liselotte Andersson (C) att Ulricehamns kommun avsätter en miljon för utveckling och tillväxt till kommunens tätorter och landsbygd. I 2016 års budget avsattes 1 260 000 kr till landsbygdsutvecklingen i Ulricehamns kommun.

Beslut:

Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen antas med hänvisning till att det avsattes 1 260 000 kr till landsbygdsutvecklingen i 2016 års budget.

Svar på motion om landsbygdsmiljonen (2015/197)

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Karlsson (C) och Börje Eckerlid (C) att resurser avsätts för att inrätta en tjänst som samordnare för utveckling av landsbygden och de små tätorterna i Ulricehamns kommun. I 2016 års budget har det avsatts medel för att tillsätta en tjänst som kommer att arbeta med handelsutvecklingen i Gällstad och med landsbygdsutvecklingen.

Beslut:

Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen antas med hänvisning till den tjänst som inrättas i Näringsliv Ulricehamn AB som kommer att arbeta med landsbygdsutveckling och som handelsutvecklare i Gällstad.

 

Kommunstyrelsens beslut

Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete

Förvaltningen har haft i uppdrag att, för det fortsatta arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT), ta fram en handlingsplan. Denna handlingsplan ersätter kommunens styrdokument Drogpolitiskt program och Handlingsplan för implementering av drogpolitiskt program.

Beslut:

Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete antas.

Handlingsplan för Jämställdhet

Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att implementera de nationella jämställdhetspolitiska målen på regional nivå har Länsstyrelsen i samarbete med Västra Götalandsregionen tagit fram en strategi för arbetet med jämställdhet i regionen: Jämställt Västra Götaland 2014-2017. Ulricehamns kommun anslöt sig till detta arbete genom att underteckna en avsiktsförklaring 2015-01-20. En viktig del i åtagandet är att ta fram en lokal handlingsplan för hur ett urval av de insatser som presenteras i strategin ska genomföras i kommunen. En sådan lokal handlingsplan är nu framtagen och innehåller 7 uppdrag med utpekat ansvar.

Liselotte Andersson (C) yrkar som ett tilläggsyrkande att uppföljning av hur arbetet framskrider med handlingsplanen ska ske under 2018 samt en slutredovisning 2020 till kommunstyrelsen.

Beslut:

Handlingsplan för jämställdhet antas.

Uppföljning av hur arbetet framskrider med handlingsplanen ska ske under 2018 samt en slutredovisning 2020 till kommunstyrelsen.

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Ulricehamns kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Ulricehamns kommun, vilka åtföljs av detaljerade regler och anvisningar, har tagits fram för att kommunen såväl i egenskap av väghållare, som förvaltare av allmän platsmark, skall kunna ge förutsättningar för en god framkomlighet och säkerhet i samband med arbeten på gator och vägar. Syftet är att minimera skador och störningar vid grävning i mark, samt värna om stadsbild och miljö vid användning av offentliga platser inom kommunen.

Beslut:

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Ulricehamns kommun antas.

Regler för grävning i allmän platsmark antas.

Riktlinjer för användande av offentlig plats antas.

Handbok för arbete på väg antas och kan vid behov revideras av förvaltningen.

Riktlinjer Rökfri arbetstid i Ulricehamns kommun

Förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till riktlinjer för rökfri arbetstid i Ulricehamns kommun. Syftet med dokumentet är att Ulricehamns kommun ska uppfattas som attraktiv och hälsofrämjande kommun med friska och hälsosamma arbetsplatser. Vi arbetar med kunden i fokus och denna riktlinje är ett steg på vägen i ett hälsofrämjande arbete vars syfte är att skapa rökfria miljöer och att ingen ofrivilligt ska utsättas för passiv rökning i kommunens verksamheter.

Beslut:

Riktlinjerna Rökfri arbetstid i Ulricehamns kommun antas.

Ulricehamns kommun inför rökfri arbetstid successivt från och med 1 april 2016 och samtliga arbetsplatser ska ha infört rökfri arbetstid senast den 30 september 2016 enligt bifogade riktlinjer.

Arbetsgivaren tillhandahåller årligen via företagshälsovård enkelt stöd för rökavvänjning under fritiden för kommunkoncernens anställda.

Riktlinjer vid utformning av vård- och omsorgsboende

Verksamheterna äldreomsorg och fastighet har i samverkan reviderat kommunens boenden och lokaler och även besökt diverse välfungerande, nybyggda och pågående byggnationer av boenden i andra kommuner. Erfarenheter från dessa, lokaltekniska aspekter, vårdpersonalens kunskap samt forskning och framtidsprognoser ligger tillsammans med lagar, regler och råd, till grund för riktlinjerna. Syftet med riktlinjerna är i första hand att finnas som stöd i planeringen av ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre i Gällstad. De bör även vara normerande vid ombyggnationer eller framtida nybyggnationer.

Riktlinjerna formar den ram inom vilken framtidens äldreboende utformas och ska säkerställa ändamålsenliga lokaler för en effektiv och säker verksamhetsmiljö.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar på återremiss så att förvaltningen får möjlighet att beakta de ändringsyrkanden som framkom från olika ledamöter.

Beslut:

Ärendet återremitteras så att förvaltningen får möjlighet att beakta de ändringsyrkanden som framkom från olika ledamöter.

Riktlinjer Ramuppdrag It-enheten 2016 inklusive budget och prislista

Med utgångspunkt från de diskussioner som förts mellan Tranemo kommun och Ulricehamns kommun har riktlinjer ramuppdrag It-enheten 2016 inklusive budget och prislista tagits fram. Detta för att tydliggöra fördelning av It-kostnader mellan Ulricehamns kommun och Tranemo kommun år 2016.

Beslut:

Riktlinjer för ramuppdrag It 2016 antas.

Regler för hantering av budget för kapitalkostnader

Förvaltningen har sett ett behov av att förändra den nuvarande regler när det gäller hanteringen av budget för kapitalkostnader.

Den föreslagna nya rutinen innebär en mer tydlig ekonomisk styrning av de budgetmedel som avsätts för kapitalkostnader. Den nya rutinen innebär samtidigt en förstärkt helhetssyn. I den föreslagna rutinen finns ett förslag att det lämnas ett bemyndigande till ekonomichefen att verkställa justering av verksamheternas ekonomiska ramar avseende förändrade kapitalkostnader.

Beslut:

Regler för hantering av budget för kapitalkostnader antas. Ekonomichefen bemyndigas att fatta beslut om justering av verksamheternas ekonomiska ramar med utgångspunkt från reglerna.

Ansökan om investeringsmedel för ombyggnad av entré och reception i Stadshuset

Sektor service ansöker om investeringsmedel för ombyggnad av stadshusets entré och reception. Den ombyggda entrén ska innebära ett bra mottagande av besökare samt uppfylla de krav som kan ställas gällande säkerhet och tillgänglighet. I investeringsansökan ansöker verksamheten om investeringsmedel motsvarande 1,8 mkr. Investeringsansökan och den finansiering som föreslås har förankrats i kommunens lokalstyrgrupp.

Beslut:

Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för ombyggnad av stadshusets entré 1,8 mkr, kan delvis finansieras via avsatta medel för ändamålet (1,3 mkr) i investeringsbudgeten för 2016. Återstående behov av finansiering (0,5 mkr) kan finansieras via anslagna medel i investeringsbudgeten för 2016 för ej kända projekt.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Kompensation utgår ej för ökade kapitalkostnader.

Ansökan om investeringsmedel – gator, vägar, parker, lekplatser och trafikåtgärder 2016

Sektor miljö- och samhällsbyggnad ansöker om investeringsmedel för gator, vägar, parker, lekplatser och trafikåtgärder. Avstämning av de planerade insatserna har skett i kommunstyrelsens arbetsgrupp för samhällsutveckling. 2016 års investeringsmedel fördelas enligt ansökan på följande projekt:

 • Asfaltering gator GC-vägar. 1 000 tkr
 • Park och Lekplatser upprustning/utveckling 1 000 tkr
 • Trafiksäkerhetsåtgärder statligt medfinansierade 400 tkr
 • Lokalgata Bergsryd 700 tkr
 • Framtagande och påbörjande av vägvisningsplan 400 tkr
 • Bussvändplats med hållplats vid anhalten 350 tkr
 • Krossning av berg 950 tkr
 • Lekpark Birgit Sparres park 200 tkr

I budget 2016 finns avsatt 5 mkr för investering för det aktuella ändamålet. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen.

Beslut:

Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för investeringar i gator, vägar, parker, lekplatser och trafikåtgärder 2016, 5,0 mkr, kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2016.

Kompensation utgår ej för ökade kapitalkostnader.

Tillfällig förlängning av avtal och verksamhetsprogram för FoU Sjuhärad Välfärd

Beslut:

Avtal och verksamhetsprogram för FoU Sjuhärad Välfärd 2015 förlängs tillfälligt, längst till och med 2016-08-31, under förutsättning att Västra Götalandsregionen beslutar att inte längre delta som part och att de av parterna inbetalade medel för 2015 kvarstår i FouS verksamhet under övergångsperioden.

Kränkande behandling sammanställning ht 2015

Inom verksamhet förskola – åk 6, samt verksamhet åk 7-9 och Tingsholm har man gjort en uppföljning av de kränkningar som förekommit inom respektive verksamhet och som anmäldes till skolhuvudmannen under höstterminen 2015. Uppföljningarna har sammanställts i en redovisning som beskriver nuläget, vanligast förekommande kränkningar samt vilka åtgärder som vidtagits.

Beslut:

Kommunstyrelsen noterar att när en kränkning anmäls sker åtgärder. Vidtagna åtgärder ser i en del fall ut att inte ha tillräcklig effekt. En del skolor förekommer frekvent i rapporteringen och uppgifter visar att flera fall handlar om samma elevgrupper.

Åtgärder som vidtas ska leda till att kränkningar minimeras. Förvaltningen får i uppdrag att se över förebyggande åtgärder för att minska antalet och att vidta alla de åtgärder som är motiverade för att allvarliga incidenter inte ska uppstå. En återrapportering av arbetet med åtgärder mot kränkande behandling ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsgrupp Lärande/Välfärd senast i juni 2016.

Redovisningarna läggs till handlingarna.

Bidragsnivåer till gymnasieskolor kalenderåret 2016

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-25, § 283, att fastställa ett preliminärt bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor för kalenderåret 2016. Utifrån den slutgiltigt fastställda budgeten och i enlighet med Ulricehamns kommuns resursfördelningsmodell för gymnasieskolan, erhåller gymnasieskolor ett slutgiltigt bidragsbelopp per elev kalenderåret 2016.

Beslut:

Ett slutgiltigt bidragsbelopp för kalenderåret 2016 för gymnasieskolor fastställs enligt följande:

 • El- och energiprogrammet 14 993 kronor per elev och månad
 • Fordons- och transportprogrammet 21 258 kronor per elev och månad
 • Handels- och administrationsprogrammet 16 991 kronor per elev och månad
 • Industritekniska programmet 19 420 kronor per elev och månad
 • Vård- och omsorgsprogrammet 12 158 kronor per elev och månad
 • Ekonomiprogrammet 5 225 kronor per elev och månad
 • Naturvetenskapsprogrammet 10 244 kronor per elev och månad
 • Samhällsvetenskapsprogrammet 6 724 kronor per elev och månad
 • Teknikprogrammet 6 408 kronor per elev och månad

Bidragsnivåer till Änglagården kalenderåret 2016

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-25, § 280, att fastställa ett preliminärt bidragsbelopp till Änglagården för kalenderåret 2016.

Utifrån den slutgiltigt fastställda budgeten och i enlighet med Ulricehamns kommuns resursfördelningsmodell för förskolan, erhåller Änglagården ett slutgiltigt bidragsbelopp per barn kalenderåret 2016.

Beslut:

Ett slutgiltigt bidragsbelopp för kalenderåret 2016 för Änglagården fastställs enligt följande:

 • Förskola 1-2 år 102,19 kronor per volymtimma
 • Förskola 3-5 år 69,75 kronor per volymtimma

Bidragsnivåer till förskolor och annan pedagogisk verksamhet kalenderåret 2016

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-25, § 278, att fastställa ett preliminärt bidragsbelopp till förskolor och annan pedagogisk verksamhet för kalenderåret 2016. Utifrån den slutgiltigt fastställda budgeten och i enlighet med Ulricehamns kommuns resursfördelningsmodell för förskolan, erhåller förskolor och annan pedagogisk omsorg ett slutgiltigt bidragsbelopp per barn kalenderåret 2016.

Beslut:

Ett slutgiltigt bidragsbelopp för kalenderåret 2016 för förskolor och annan pedagogisk verksamhet fastställs enligt följande:

 • Förskola 1-2 år 102,19 kronor per volymtimma
 • Förskola 3-5 år 69,75 kronor per volymtimma
 • Pedagogisk omsorg 1-2 år (0-15 timmar) 2 423 kronor per månad och barn
 • Pedagogisk omsorg 1-2 år (> 15-över timmar) 9 045 kronor per månad och barn
 • Pedagogisk omsorg 3-5 år (0-15 timmar) 1 460 kronor per månad och barn
 • Pedagogisk omsorg 3-5 år (> 15-över timmar) 5 449 kronor per månad och barn
 • Pedagogisk omsorg 6-12 år (0-15 timmar) 1 047 kronor per månad och barn
 • Pedagogisk omsorg 6-12 år (> 15-över timmar) 3 907 kronor per månad och barn

Bidragsnivåer till förskoleklasser, grundskolor och fritidshem kalenderåret 2016

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-25, § 279, att fastställa ett preliminärt bidragsbelopp till förskoleklasser, grundskolor och fritidshem för kalenderåret 2016. Utifrån den slutgiltigt fastställda budgeten och i enlighet med Ulricehamns kommuns resursfördelningsmodell för grundskolan, erhåller förskoleklasser, grundskolor och fritidshem ett slutgiltigt bidragsbelopp per elev kalenderåret 2016.

Beslut:

Ett slutgiltigt bidragsbelopp för kalenderåret 2016 för förskoleklasser, grundskolor och fritidshem fastställs enligt följande:

 • Fritidshem, 43 434 kronor per elev
 • Förskoleklass, 52 130 kronor per elev
 • Grundskola årskurs 1-6, 83 214 kronor per elev
 • Grundskola årskurs 7-9, 98 416 kronor per elev

 Bidragsnivåer till Fantasia kalenderåret 2016

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-25, § 276, att fastställa ett preliminärt bidragsbelopp till Fantasia för kalenderåret 2016. Utifrån den slutgiltigt fastställda budgeten och i enlighet med Ulricehamns kommuns resursfördelningsmodell för förskolan, erhåller Fantasia ett slutgiltigt bidragsbelopp per barn kalenderåret 2016.

Beslut:

Ett slutgiltigt bidragsbelopp för kalenderåret 2016 för Fantasia fastställs enligt följande:

 • Förskola 1-2 år 102,19 kronor per volymtimma
 • Förskola 3-5 år 69,75 kronor per volymtimma

Bidragsnivåer till Montessoriskolan Lindängen kalenderåret 2016

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-25, § 277, att fastställa ett preliminärt bidragsbelopp till Montessoriskolan Lindängen för kalenderåret 2016. Utifrån den slutgiltigt fastställda budgeten och i enlighet med Ulricehamns kommuns resursfördelningsmodeller för förskolan respektive grundskolan, erhåller Montessoriskolan Lindängen ett slutgiltigt bidragsbelopp per barn/elev kalenderåret 2016. Montessoriskolan Lindängen har en egen elevhälsa, men använder sig i vissa situationer av personal inom kommunens centrala elevhälsa. Vid beräkning av bidraget till huvudmannen har detta beaktats.

Beslut:

Ett slutgiltigt bidragsbelopp för kalenderåret 2016 för Montessoriskolan Lindängen fastställs enligt följande:

 • Förskola 1-2 år, 102,19 kronor per volymtimma
 • Förskola 3-5 år, 69,75 kronor per volymtimma
 • Fritidshem, 43 434 kronor per elev
 • Förskoleklass, 52 130 kronor per elev
 • Grundskola årskurs 1-6, 83 214 kronor per elev

Bidragsnivåer till Ur och skur kalenderåret 2016

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-25, § 282, att fastställa ett preliminärt bidragsbelopp till Ur och skur för kalenderåret 2016. Utifrån den slutgiltigt fastställda budgeten och i enlighet med Ulricehamns kommuns resursfördelningsmodeller för förskolan respektive grundskolan, erhåller Ur och skur ett slutgiltigt bidragsbelopp per barn kalenderåret 2016

Beslut:

Ett slutgiltigt bidragsbelopp för kalenderåret 2016 för Ur och skur fastställs enligt följande:

 • Förskola 1-2 år, 102,19 kronor per volymtimma
 • Förskola 3-5 år, 69,75 kronor per volymtimma
 • Förskoleklass, 52 130 kronor per elev

Bidragsnivåer till Vistaholm kalenderåret 2016

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-25, § 281, att fastställa ett preliminärt bidragsbelopp till Vistaholm för kalenderåret 2016. Utifrån den slutgiltigt fastställda budgeten och i enlighet med Ulricehamns kommuns resursfördelningsmodeller för förskolan respektive grundskolan, erhåller Vistaholm ett slutgiltigt bidragsbelopp per barn/elev kalenderåret 2016. Vistaholm har en egen elevhälsa, men använder sig i vissa situationer av personal inom kommunens centrala elevhälsa. Vid beräkning av bidraget till huvudmannen har detta beaktats.

Beslut:

Ett slutgiltigt bidragsbelopp för kalenderåret 2016 för Vistaholm fastställs enligt följande:

 • Förskola 1-2 år, 102,19 kronor per volymtimma
 • Förskola 3-5 år, 69,75 kronor per volymtimma
 • Fritidshem, 43 434 kronor per elev
 • Förskoleklass, 52 130 kronor per elev
 • Grundskola årskurs 1-6, 83 214 kronor per elev

Förslag till fördelning av 2016 års anslag för kostnadskrävande projekt för föreningar

Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för föreningar. 2016 finns det 704 000 kr budgeterat för bidrag. Anslaget föreslås utökas 2016 genom att omfördela 267 756 kr från överskott av 2016 års anslag för kostnadskrävande projekt allmänna samlingslokaler till 2016 års anslag för kostnadskrävande projekt för föreningar. Ansökningar till 16 projekt från 10 föreningar samt ett projekt som är flerårsfinansierat enligt beslut 2015, har inkommit. Förvaltningen har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen sammanställt ett förslag till fördelning, av årets anslag i enlighet med bilaga 2, till en kostnad om 971 756 kr.

Beslut:

Överskottet på 267 756 kr av 2016 års anslag för kostnadskrävande projekt allmänna samlingslokaler omfördelas till 2016 års anslag för kostnadskrävande projekt för föreningar.

Bidrag till kostnadskrävande projekt för föreningar beviljas med 971 756 kr.

Vegby SK 117 822 kr År 2 av 2

Ulricehamns OK 81 173 kr

Ulricehamns OK 85 500 kr

Timmele GoIF 88 080 kr

Timmele GoIF 48 448 kr

Tvärreds IF 27 835 kr

Tvärreds IF 33 304 kr

Grönahögs IK 47 450 kr

Gällstadsbygdens SoK 78 100 kr

Gällstads IF 16 000 kr

Ulricehamns IF 93 125 kr

Ulricehamns IF 12 497 kr

Ulricehamns GK 127 422 kr

Ulricehamnsbygdens Ridklubb 40 000 kr

Ulricehamnsbygdens Ridklubb 50 000 kr

Ulricehamnsbygdens Ridklubb 25 000 kr

Förslag till fördelning av 2016 års anslag för kostnadskrävande projekt allmänna samlingslokaler

Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler. 2016 finns det 500 000 kr budgeterat för bidrag. Ansökningar till 3 projekt har inkommit och förvaltningen har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen sammanställt ett förslag till fördelning, av årets anslag i enlighet med bilaga 2, till en kostnad om 127 242 kr.

Beslut:

Bidrag till kostnadskrävande projekt för allmänna samlings lokaler beviljas med 127 242 kr.

Liareds Byggnadsförening 16 235 kr

Handikapprörelsens Fastighetsförening 13 932 kr

Torsbo idrott & Samhällsförening 97 075 kr


Publicerat av Elin Johansson den 10 mars 2016, senast ändrad den 10 mars 2016 av