Kommunfullmäktige 31 mars

Här kan du läsa vad som beslutades på senaste mötet med kommunfullmäktige. Du kan också se sammanträdet i efterhand via webb-tv.

Stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Inkomna motioner och medborgarförslag

Motion om strategisk plan för bostadsbyggande i hela kommunen
I en motion till fullmäktige föreslår Roland Karlsson (C) att Ulricehamns kommun tar fram en strategisk plan för byggande av attraktiva lägenheter runt om i Ulricehamns kommun.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion angående inköp av rekonditionerade datorer
Ingemar Basth (MP) föreslår i en motion till fullmäktige att kommunen vid inköp av exempelvis datorer och annan IT-utrustning, undersöker möjligheten att köpa in begagnad utrustning i stället för nyproducerad.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om fler pendelparkeringar
I ett medborgarförslag som inkommit till fullmäktige föreslås att det anläggs fler. pendelparkeringar i kommunen. Förslagsvis på tre lämpliga platser öster om Ulricehamn, Rönnåsens industriområde, Hållplats Valare och Gullered.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslag till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om parkering
I ett medborgarförslag som inkommit till fullmäktige föreslås att parkeringsrutor i grupper om 2-3 fordon skapas längs Jägaregatan. Mellan grupperna skapas avstånd som tillåter mötande trafik. För att dessa inte skall utnyttjas för dygnsparkering utan som besöksparkering föreslås en tidsbegränsning, dygnet runt, på förslagsvis 4 timmar.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslag till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om värdering av ideellt arbeta
I ett medborgarförslag som inkommit till fullmäktige föreslås att värdet av egeninsatsen vid bidrag till föreningslivet höjs till 200:-/timme.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslag till kommunstyrelsen för besvarande.

Inkomna interpellationer och frågor

Fråga till kommunstyrelsen ordförande gällande skolverkets riktlinjer

Skolverkets har nya riktmärken gällande storlekarna på barngrupperna i förskolan. I gruppen 1-3 år bör antalet barn vara mellan sex till tolv, och i gruppen 4- 5 år nio till femton barn.

Mikael Dahl (C) undrar i en fråga ställd till Mattias Josefsson (S), kommer detta påverka förvaltningens arbete med lokalresursplanen, där man räknat med 18 barn per avdelning?

Mattias Josefsson svarar att det är viktigt att notera att Skolverket kommer med riktmärken gällande barngruppernas storlek, inte gällande avdelningarnas storlek. Mattias svarar också att han förutsätter att förvaltningen förhåller sig till de riktmärken som Skolverket ger ut. Vad det innebär för lokalresursplanen är svårt att svara på i dagsläget, det är något som förvaltningen får arbeta igenom. Vidare säger Mattias att också beslutande politiker får tänka på att förhålla sig till Skolverkets riktmärken när det tas beslut om nya förskolor och skolor.

Vägledningsdebatt Landsbygdsstrategi

Beredningen för samhällsutveckling har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att formulera en landsbygdsstrategi för Ulricehamns kommuns framtida utveckling som landsbygdskommun. Strategin ska ange 3 – 4 stycken, väl avgränsade och långsiktiga strategiområden, för hur hela kommunen ska skapa förutsättningar att utvecklas på bästa sätt.

Enligt det processhjul som följer med uppdragsbeskrivningen framgår det att beredningen för samhällsutveckling ska ha en vägledningsdebatt i kommunfullmäktige, mars 2016.

Beslut: De framkomna synpunkterna noteras inför beredningens fortsatta arbete.

Rättelse i Taxa 2016 Samhällsutveckling

Beslut: Beräkningsformeln för planavgift vid planavtal justeras till mPBB*PF*OF*N och texten för lägsta kostnad för framtagandet/ändring av detaljplan ändras till 1/3-del av prisbasbeloppet

Ej verkställda beslut, kvartal 4, enligt SoL och LSS

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader, Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.

Totalt under redovisningsperioden har följande antal beslut fattats inom respektive verksamhetsområde:

  •          Funktionsnedsättning/LSS: 36 beslut har verkställts. 7 beslut från tidigare rapporteringsperioder är fortsatt registrerade som ej verkställda.
  •          Funktionsnedsättning/SoL: 31 beslut har verkställts. 1 beslut från tidigare rapporteringsperioder är fortsatt registrerat som ej verkställt.
  •          Individ- och familjeomsorg och arbete: 1072 beslut. Av dessa har alla verkställts.
  •          Äldreomsorg: 21 beslut har verkställts. Av dessa är 2 beslut från tidigare rapporteringsperioder fortsatt registrerade som ej verkställda. Av dessa har 2 personer erbjudits bostad.

 Beslut: Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2015 lämnas till kommunens revisorer och därefter läggs till handlingarna.

Ansökan om investeringsmedel för fastighetsunderhåll

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansökan om investeringsmedel. Anslagna medel för planerat underhåll i driftbudgeten minskas med 2,4 miljoner kronor.Anslagna medel för planerat underhåll i investeringsbudgeten utökas med 2,4 miljoner kronor.

Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Det utgår ingen kompensation för ökade kapitalkostnader.

Justeringar av budget 2016 med anledning av tillfälliga statsbidrag med mera

Med anledning av flyktingsituationen har riksdagen beslutat om en extra ändringsbudget som innebar att kommunsektorn tillförs 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd. Beloppet har betalats ut i december 2015 och får nyttjas även under 2016. Ulricehamns kommun har fått 30,4 miljoner kronor.

Niclas Sunding (SD) föreslår i ett tilläggsyrkande att meningen ”i återrapporteringen ska kostnads- och utgiftsposter specificeras” läggs till i beslutet.

Mattias Josefsson (S) yrkar avslag på Niclas Sundings yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå Niclas tilläggsyrkande.

Beslut: Budgeten för generella statsbidrag/kommunal utjämning inom finansförvaltningen utökas tillfälligt under 2016, med 28,1 miljoner kronor. Den ekonomiska ramen för kommunstyrelsen utökas tillfälligt under 2016, med 28,1 miljoner kronor.

Kommunchef (för hela förvaltningen) respektive socialchef (för sektor välfärd) äger rätt att besluta om fördelning av de tillfälligt utökade generella statsbidragen inom det verkställighetsmandat som är beskrivet i delegationsordningen för kommunstyrelsen. Det ligger inte inom verkställighetsmandatet att besluta om åtgärder som innebär kostnader från och med 2017 och framåt.

En återrapportering av hur dessa medel används ska ske efter tertial ett, tertial två och i uppföljningen av helåret 2016, eller när kommunstyrelsen så begär.

Samtliga Sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.

Ombudgetering av investeringsanslag

De investeringsanslag som upptagits i investeringsplan, men där projekten inte slutförts, föreslås ombudgeteras till 2016 och 2017 med återstående belopp eller efter det behov som finns.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetering av investeringsanslag från 2015 till 2016 och 2017 fastställs enligt redovisat underlag. Av medel som inte förbrukats under 2015 ombudgeteras totalt 79,6 miljoner kronor (70,2 miljoner kronor till 2016 och 9,4 miljoner kronor till 2017).

Lokala ordningsföreskrifter Torghandel

Roland Karlsson (C) vill i ett ändringsyrkande att beslutsformuleringen ändras till ”lokala ordningsföreskrifter för torghandel på Stora torget Ulricehamn antas”. Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringsyrkandet.

Börje Eckerlid (C) föreslår att paragraf 7 ändras till att gälla samtliga  sprängämnen, inte bara sprängdeg. Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.

Mikael Levander (NU) föreslår i ett ändringsyrkande att öppettiderna för torghandel ändras till att torghandel får förekomma alla dagar mellan klockan 8-20. Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.

Beslut: Lokala ordningsföreskrifter för torghandel på Stora torget i Ulricehamn antas.

Svar på motion om klimatplan 100 % förnybar energi i Ulricehamn

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunfullmäktige antar målet om 100 % förnybar energi i kommunens verksamhet senast år 2030. Inom ramen för detta mål, föreslås även att UEAB får direktiv om 100 % förnybar energi samt kommunförvaltningen får i uppdrag att ta fram en klimatplan för perioden 2015-2020.

Arne Fransson (MP) yrkar som ett tilläggsyrkande att motionen ska ligga till grund som ett ingångsvärde till klimat- och miljöberedningens uppdrag. Kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Samtliga miljöpartister reserverar sig mot beslutet.

Susanne Arneborg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut: Förslaget om att upprätta en klimatplan om 100 % förnybar energi för kommunens verksamheter avslås i den form som beskrivs i motionen. Då klimatplanen är tänkt att inkludera flera olika sorters styrdokument (strategier, mål och planer) anses inte klimatplanen vara i linje med kommunens rådande riktlinjer för hur styrdokument bör tas fram och formuleras.

Däremot bör styrdokument, i enlighet med kommunens riktlinjer, tas fram när det finns resurser för detta arbete.

Förslaget om att anta målet om att all energi som kommunens verksamhet förbrukar bör vara 100 % förnybar samt att ge UEAB direktivet om 100 % förnybar energi avslås men tas med i beaktningen vid kommande framställning av styrdokument och kommunala miljömål. Målen bör då utvärderas utifrån vilka ekonomiska effekter det får för koncernen och om det är möjligt att förverkliga.

Svar på motion om klimatkompensation

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att Ulricehamns kommun snarast börjar klimatkompensera för flygresor som dess medarbetare och förtroendevalda gör. Förslaget innefattar även en uppmaning om att utreda möjligheten att införa ett system för hur övriga transporter och resor som förtroendevalda och kommunmedarbetare gör inom och utanför kommunen kan klimatkompenseras.

Arne Fransson (MP) yrkar bifall till motionen.

Aira Eriksson (S) yrkar avslag på motionen.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till den miljö- och trafiksäkerhetspolicy som kommunens anställda och förtroendevalda idag arbetar utifrån samt den administrativa belastning som arbetet med klimatkompensation skulle medföra.

Samtliga miljöpartister reserverar sig mot beslutet.

Svar på motion om förbättrad trafikmiljö vid Montessoriskolan

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att trafiksituationen vid Montessoriskolan ses över och förbättras genom att det byggs en avlämningsficka.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till pågående detaljplaneprocess.

Svar på motion om kollektivtrafik

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Carl-Johan Molander (M) att kollektivtrafiken bör förbättras genom att utveckla närtrafiken och att regions- och stadstrafiken förstärks.

Lars Holmin (M) yrkar bifall till motionens andra att-sats samt yrkar att motionen i övrigt ska anses besvarad. Kommunfullmäktige beslutar att anta Lars Holmins yrkande.

Beslut: Motionens andra att-sats, stärka trafikstråken inom Ulricehamns tätort för att kunna nå dels industriområdena samt bostadsområdena, antas. I övrigt anses motionen besvarad.

Svar på motion om att ge våra unga möjligheter till praktisk utbildning och snabb integrering i arbetslivet

Aila Kiviharju (SD) yrkar att utbudet av yrkesinriktade gymnasieutbildningar i Ulricehamns kommun utökas, att åtgärder för att stimulera byggandet av studentbostäder utreds, samt att fler praktik- och lärlingsplatser anordnas inom kommunens verksamheter.

Aila Kiviharju (SD) yrkar bifall till motionen. Kommunfullmäktige väljer att avslå yrkandet.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut: Kommunfullmäktige väljer att avslå motionen. Elevunderlaget är för litet för att inrätta fler yrkesinriktade program på Tingsholmsgymnasiet. Det är inte ekonomiskt försvarbart att bedriva gymnasieprogram med för få elever. De kommunala verksamheterna tar emot praktikanter i den omfattning de klarar av. Byggandet av bostäder är en fråga för bostadsföretagen.

Svar på motion om pedagogiska måltider inom äldreomsorgen

Mattias Bengtsson (SD) har tidigare lämnat in en motion angående pedagogiska måltider inom äldreomsorgen. I motionen yrkas att kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa pedagogiska måltider även på somatiska avdelningar inom äldreomsorgen.

Mattias Bengtsson (SD) yrkar bifall till motionen. Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.

Beslut: Kommunfullmäktige väljer att avslå motionen. Somatiska avdelningar inom äldreomsorgen omfattas inte av pedagogiska måltider enligt ”Regler för pedagogiska måltider”, som antogs av kommunstyrelsen i november 2015.

Svar på motion om att låta ersättning utgå för tiden mellan, i en delad tur

Niclas Sunding (SD) och Mattias Bengtsson (SD) föreslår i en motion att låta ersättning utgå för tiden mellan i en delad tur inom äldreomsorgen. Detta skulle vara ett sätt för arbetsgivaren att visa uppskattning för det arbete som utförs. Den lediga tiden beskrivs som en tid då medarbetaren inte fysiskt är på arbetet men är det mentalt då det kan vara svårt att varva ner.

Niclas Sunding (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad. Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.

Per Gustafsson (S), Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ingvor Carlander (MP), och Anders Andersson (C)  yrkar på återremiss av ärendet. Kommunfullmäktige beslutar att avslå återremissen.

Beslut: Kommunfullmäktige väljer att avslå motionen. Kostnaden för ersättning för tiden mellan arbetspassen är svår att beräkna beroende på att det inte framgår vilken typ av ersättning som motionären vill ska utgå. Delade turer hör inte hemma hos en modern och attraktiv arbetsgivare. Därför har förvaltningen i uppdrag att avskaffa dessa. Att införa ersättning vid uppehållet vid delade turer gör inte arbetsvillkoren mindre omoderna. Genom att införa en sådan ersättning kan det framstå som om arbetsgivaren försöker köpa sig fri från att rätta till den grundläggande utmaningen med att avskaffa de delade turerna.

Svar på motion om rökfri arbetstid i Ulricehamns kommun

I en motion till kommunfullmäktige har Sebastian Gustavsson (M), Birgit Andersson (FP), Cristina Bernevång (KD) och Roger Wilhelmsson (M) föreslagit att Ulricehamns kommun inför rökfri arbetstid.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska antas. Det bidrar till en förbättrad arbetsmiljö såväl som att arbetsgivaren underlättar ett rökfritt liv.

Även förtroendevalda omfattas av rökfri arbetstid. Med arbetstid menas all den tid då den förtroendevalde har rätt till ersättning.

Roger Wilhelmsson (M) yrkar bifall till beslutet.

Svar på motion om att stimulera byggnation av energisnåla hus i Ulricehamns kommun

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Josefsson (S) och Jan-Olof Sundh (V) att Ulricehamns kommun ska stimulera byggnation av energisnåla hus. Kommunen ser positivt på att bygga energisnåla hus och arbetar aktivt med att energieffektivisera inom tilldelade ekonomiska ramar.

Arne Fransson (MP) yrkar bifall till motionen. Efter votering som slutade med resultatet 32-16 beslutade kommunfullmäktige att avslå yrkandet.

Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut: Fullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till utredningen i ärendet.

Svar på motion om ekologiskt hållbart byggande inom Ulricehamns kommun 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingemar Basth (MP) att fullmäktige beslutar att ta fram och kraftfullt tillämpa ett ekologiskt utformat inriktat program i arbetet för att komma fram till ett system för ett ekologiskt uthålligt kommunalt byggande etc.

Beslut: Motionären ger ett antal förslag på hur kommunen ska arbeta med ekologiskt hållbart byggande. Bland annat föreslås att kommunen ska ta fram och kraftfullt tillämpa ett ekologiskt inriktat program för att systematiskt arbeta med uthålligt kommunalt byggande. Vidare föreslås även att det arbetas fram en kraftfull miljöpolicy.

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktige i budget 2016 har avsatt medel för en tillfällig beredning i syfte att arbeta fram nya miljömål för Ulricehamns kommun. I övrigt avslås motionen med bland annat hänvisning till att kommunen inte kan ställa högre tekniska särkrav än vad som anges i lag.

Svar på motion om rapporteringsskyldighet vid inställda lektioner

Mikael Levander (NU) föreslår att Ulricehamns kommun snarast inför att skolan blir rapporteringsskyldig via Skola 24 och Infomentor till föräldrarna då lektioner ställs in och att detta även bör gälla retroaktivt för innevarande läsår.

Inga-Kersti Skarland yrkar att motionen avslås, bland annat för att inte belasta skolan med fler administrativa uppgifter. Rapportering av inställda lektioner löser inte problamtiken med inställda lektioner och bristen på behöriga lärare och vikarier. Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till Inga-Kerstis förslag.

Mikael Levander (NU), Mattias Bengtsson (SD) Jan-Olof Sundh (V) och Mikael Dahl (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Efter en votering som slutade 23 röster mot 24, och en som avstod, beslutade kommunfullmäktige i enligt med Inga-Kerstis förslag.

Beslut: Ulricehamns kommun inför inte att skolan blir rapporteringsskyldig via Skola 24 och Infomentor till föräldrarna då lektioner ställs in.

Svar på motion om landsbygdsmiljonen

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Andersson (C) och Liselotte Andersson (C) att Ulricehamns kommun avsätter en miljon för utveckling och tillväxt till kommunens tätorter och landsbygd.

Beslut: Motionen antas med hänvisning till att det avsattes 1 260 000 kr till landsbygdsutvecklingen i 2016 års budget.

Svar på motion om landsbygdsmiljonen

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Karlsson (C) och Börje Eckerlid (C) att resurser avsätts för att inrätta en tjänst som samordnare för utveckling av landsbygden och de små tätorterna i Ulricehamns kommun.

Beslut: Motionen antas med hänvisning till den tjänst som inrättas i Näringsliv Ulricehamn AB som kommer att arbeta med landsbygdsutveckling och som handelsutvecklare i Gällstad.

Valärenden

Emil Boman (C) avsäger sig uppdraget som ledamot i beredningen för välfärd.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att befria Emil från uppdraget.

Till ny ledamot utses Oskar Dahl (C).

Peter Danesved (FP) avsäger sig uppdraget som vice beredningsledare i beredningen för välfärd.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att befria Peter från uppdraget.

Till ny vice beredningsledare utses Ingegerd Andersson (FP).


Publicerat av Elin Johansson den 1 april 2016, senast ändrad den 6 februari 2018