Kommunstyrelsen 7 april 2016

Bild på stadshuset, foto: Charbel SaderStadshuset Foto: Charbel Sader

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Kommunstyrelsens reglemente uppdateras då nya riktlinjer för antagande av detaljplaner ska beslutas. Dessa riktlinjer är i sin tur en anpassning till förändringar som trätt i kraft i Plan- och bygglagen (PBL). Innebörden blir att kommunstyrelsen nu får ett tydligt ansvar för att besluta i planärenden enligt vad som anges i de nya riktlinjerna. Att besluta om planärenden som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse är att anse som myndighetsutövning mot enskild. Dessa planärenden kommer behandlas på sluten del av kommunstyrelsens sammanträden

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att revidering av kommunstyrelsens reglemente antas.

Riktlinjer för antagande av detaljplaner

En ny detaljplaneprocess gäller från och med 1 januari 2015. Riktlinjerna vägleder hur detaljplaneprocessen i kommunen ska gå till med ledning av de nya reglerna som tillkommit. Syftet med detaljplanprocessen är att säkerställa att de lagkrav som finns uppfylls samtidigt som processen blir effektiv.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att riktlinjer för antagande av detaljplaner antas.

Ansökan om investeringsmedel för iordningställande av stadionområde, belysning och spårsystem vid Lassalyckan inför världscupen i längdskidor 2017

Kommunfullmäktige har i budget 2016 anvisat totalt 4 miljoner kr för utveckling av kommunens anläggning. Investeringen ska gå till iordningsställande av stadionområdet, utbyte av belysning på elljusspåret och markåtgärder på befintligt spårsystem. Investeringarna ska bidra till den långsiktiga utvecklingen och att anläggning ska kunna iordningställas enligt de krav som internationella skidförbundet har på en tävlingsklar arena. För att klara av att genomföra världscupen i längdskidor ser förvaltningen att ytterligare 4 miljoner kronor behöver investeras i och omkring Lassalyckan. Investeringen förväntas ge en ökad driftskostnad om 300 000 kr per år.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för iordningställande av stadionområde med mera,8 miljoner, kan delvis finansieras via anslagna medel i investeringsbudgeten 2016 för skidstadion Lassalyckan (2 mkr) och belysning elljusspåret (2 mkr). Utöver de medel som tidigare har funnits med i investeringsplanen avsätts ytterligare 4 miljoner. Ökade driftkostnader till följd av investeringen ska beaktas i budget 2017.

Årsredovisning Sjuhärads Samordningsförbund 2015

Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet.

Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2016

Förvaltningen redovisar en samlad budgetuppföljning per februari 2016. Kommunens ekonomiska resultat för 2016 prognostiseras uppgå till +41,7 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet för året uppgår till 30,3 miljoner kronor. Den ekonomiska prognosen för 2016 är följaktligen 11,4 miljoner bättre än budget. Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till +3,4 miljoner. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 8,0 miljoner bättre än budgeterat. Avvikelsen är helt kopplad till högre förväntade skatteintäkter än budgeterat. Investeringarna under årets två första månader uppgår till 4,8 miljoner (2015: 8,9 mkr).

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2016 läggs till handlingarna.

Årsredovisning 2015 för Ulricehamns kommun

Förvaltningen har upprättat årsredovisning för Ulricehamns kommun 2015. I årsredovisningen ingår bland annat en personalekonomisk redovisning och som bilagor till koncernredovisningen ingår årsredovisningarna från kommunens bolag

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen 2015. Av 2015 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till kommunens resultatutjämningsreserv. Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar att årsredovisningen 2015 fastställs och överlämnas till revisorerna

Svar på motion om trafiksäkerhet i Rånnaväg

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Karlsson (C) att en säker trafikmiljö skapas för oskyddade trafikanter, det vill säga, gående och cyklister genom Rånnavägs samhälle. Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen avslås med hänvisning till att miljö- och samhällsbyggnad kommer beakta utbyggnadsförslaget i en prioriteringslista för utbyggnad av gång och cykelvägar 2017-2023.

Svar på motion om överenskommelse mellan Ulricehamns kommun och sociala ekonomin

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Karlsson (C) och Ann Stockzelius (C) att det startas upp ett arbete för att skapa en överenskommelse mellan Ulricehamns kommun och den sociala ekonomin. Den sociala ekonomin är ett samlingsbegrepp för verksamheter som drivs av allmännytta eller medlemsnytta, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn, till exempel föreningar och stiftelser.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen bifalls. En överenskommelse skulle kunna förbättra samarbetet mellan parterna, förbättra kvaliteten på välfärden och stärka den lokala demokratin.

Svar på motion om att förbättra romernas situation i Rumänien

Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Ulricehamns kommun ska skänka 12 000 kr årligen till SAM-hjälp. SAM-hjälp är en hjälporganisation som fokuserar på hjälp till östra Europa, däribland Rumänien

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen avslås då förslaget inte har stöd i kommunallagen eller i lagen om vissa kommunala befogenheter.

Svar på motion om strategiskt miljö- och klimatarbete i Ulricehamns kommun

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att tjänsten som miljöstrateg återskapas för Ulricehamns kommun

Arne Fransson (MP) yrkar bifall till motionen.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.

Efter en votering som slutade mer 14 röster mot 1 beslutade kommunstyrelsen enligt ordförandens förslag.

Beslut:Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen avslås med hänvisning till budgetprocessen. Ärendet skickas vidare till budgetutskottet och budgetarbetet inför 2017.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Kvalitetsrapport Sektor lärande 2015

Enligt skollagen ska systematiskt kvalitetsarbete genomföras på huvudmannanivå och på enhetsnivå. Arbetet ska dokumenteras. Inom sektor lärande har en uppföljning gjorts av måluppfyllelsen läsåret 2014/2015 inom samtliga verksamheter.

Beslut: Kvalitetsrapport sektor lärande 2015 läggs till handlingarna. Sektor lärande får i uppdrag att arbeta med de, i rapporten, angivna utvecklingsområdena.

Äldreomsorgsplan 2016-2019

Kommunstyrelsen har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för framtidens äldreomsorg.

Beslut: Äldreomsorgsplan 2016-2019 antas.

Begäran om anslag för projektledare inför världscupen i längdskidor 2017

För att effektiv kunna samordna den nödvändiga utvecklingen av kommunens anläggning inför tävlingarna ser kultur och fritid behov av att anställa en projektledare på heltid. Projektledaren ska samordna, leda och fördela arbetet i och omkring Lassalyckan. Förvaltningen och bolagen jobbar redan idag med förberedelser och långsiktig utveckling av anläggningen men det krävs extra insatser för att få klart anläggningen inför världscupen i längdskidor i januari 2017. Kultur och fritid ser att arbetet kommer att intensifieras ytterligare redan innan sommaren och pågår fram tills att världscupen och begär därför extra anslag för att kunna anställa en projektledare.

Beslut: Kultur och fritid beviljas anslag om 500 000 kr för att anställa projektledare. Projektledaren ska leda och fördela kommunens arbete inför världscupen i längdskidor 2017. Anslaget finansieras via oförutsedda utgifter för kommunstyrelsen

 Antagande av ansökan för utbyggnad av cykelvägar längs regionala vägar i Västra Götaland 2016-2020

Trafikverket har bett kommunen skicka in underlag för en regional utbyggnadsplan för cykelvägar 2016-2020.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att lämna in upprättad ansökan till Trafikverket, vilket samtidigt innebär att kommunen förklarar sig beredd att medfinansiera projektering och utbyggnad med 50 % av de föreslagna objekten.

Planbesked Sanatorieskogen 1:38

Beslut: Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att upprätta en detaljplan för Sanatorieskogen som även innefattar Sanatorieskogen 1:38. Miljö- och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Sanatorieskogen som även innefattar Sanatorieskogen 1:38.

Ny firmatecknare under ordinarie kommunchefs tjänstledighet

Kommunchef Håkan Sandahl har tidigare utsetts till firmatecknare för Ulricehamns kommun (tillsammans med kommunstyrelsens ordförande). Under den tid kommunchefen kommer vara tjänstledig under 2016-2017 behöver den vikarierande kommunchefen, Carita Brovall, utses som firmatecknare

Beslut Carita Brovall utses till ordinarie firmatecknare, i förening med kommunstyrelsens ordförande, under tiden för ordinarie kommunchefs tjänstledighet.

Svar på medborgarförslag om Västtrafiks planer på förändrad tidtabell för busslinje 200 mellan Ulricehamn och Borås

I ett tidigare medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att kommunen hjälper till att styra upp Västtrafiks nya tidtabell för busslinje 200 mellan Ulricehamn och Borås.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är regionen som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län.

Svar på medborgarförslag om att utöka parkeringsmöjligheterna på Lindängsvägen

I ett tidigare medborgarförslag föreslås att parkeringsmöjligheterna på Lindängsvägen förbättras genom att använda parken till snedparkeringar. Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att anläggning av nya parkeringsplatser längs Lindängsvägen inte är motiverat kopplat till parkeringsbehovet i området.

Svar på medborgarförslag Tour de Vist – ja visst

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande att flytta skidstadion på Lassalyckan till Vist skidområde.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte äger marken.


Publicerat av Elin Johansson den 7 april 2016, senast ändrad den 7 april 2016