Kommunfullmäktiges beslut i korthet 26 maj 2016

Här hittar du beslut i korthet och webb-tv sändning från kommunfullmäktiges möte 26 maj 2016.

Ulricehamn. Foto Charbel Sader/Ulricehamns kommun

 

Inkomna motioner och medborgarförslag

Motion om uppföljning av äldreomsorgen

Hanna Brunnegård (C) och Ing-Marie Andersson (C) föreslår i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag att via en extern konsult utreda hur arbetsmiljön påverkats för våra anställda inom äldreomsorgen av de förändringar som genomfördes förra året. Beslut: Motionen skickas vidare till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om motioner

Roland Karlsson (C) föreslår i en motion att en praxis eller regelverk tas fram då man anser att en motion är bifallen, avslagen eller besvarad. Beslut: Motionen skickas vidare till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om att utöka kommunala mark för kolonilotter

I en motion föreslår mats Bogren (NU) och Mikael Levander (NU) att kommunen ser över möjligheterna att utöka kommunal mark för kolonilotter samt odlingsmöjligheter i områden med lägenheter, både på landsbygden och i centralorten. Ett befintligt exempel där odlingsmöjligheter finns är området Åsundavy. Beslut: Motionen skickas vidare till kommunstyrelsen för besvarande.

Inkomna interpellationer och frågor

Fråga om miljöprojekt

Arne Fransson (MP) ställde en fråga gällande möjligheten för kommunen att söka pengar från särskilda medel som regeringen avsatt för miljöprojekt. Svaret från kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) är att förvaltningen jobbar på detta men att inge projekt har satts igång i nuläget.

Partistöd 2016

Partistödet utgörs av:

Ett grundstöd som uppgår till ett prisbasbelopp för det aktuella året per parti och år (för 2016 gäller 44 300 kr)

Ett mandatstöd som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet för det aktuella året per mandat och år (för 2016 gäller 13 290 kr per mandat)

Partistöd utbetalas årligen i förskott efter beslut i kommunfullmäktige under maj månad.

Kommunfullmäktiges beslut: Partistöd utbetalas för 2016 med totalt 1 036 620 kr. I 2016 års budget har anslagits 1 049 900 kr för partistöd. Utbetalningen verkställs under juni 2016.

partistöd 2016

Områdesbestämmelser för del av Sträckås

Kommunstyrelsen gav 2012-03-05 Miljö- och samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta områdesbestämmelser för del av Sträckås. Syftet med arbetet är att reglera byggnationen för att kunna bevara och förstärka områdets speciella karaktär. Områdesbestämmelserna är sedan vägledande vid bygglovsprövning och förfrågningar om förhandsbesked.

Mikael Levander (NU) yrkar att ärendet återremitteras och att antalet områden minskas på Sträckås från de föreslagna 7 till 3-4.

Mattias Josefsson (S) och Arne Fransson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut: Områdesbestämmelser för del av Sträckås antas.

Mot beslutet reserverade sig Mikael Levander (NU) och Mats Bogren (NU).

Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken

I den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken behandlas 53 dokument. Några av dokumenten bedöms kunna utgå ur författningshandboken utan att ersättas av ett nytt liknande dokument. En del dokument som är tidsatta till 2015 har redan reviderats eller ersatts av nya dokument och bör utgå. Ytterligare några dokument är felaktigt benämnda som policy, riktlinjer mm, vilket gjort att de hamnat under fel dokumenttyp. Andra dokument har felaktigt hamnat i författningshandboken, t ex samverkansavtalet och några andra avtal. Dessa kommer att fortsätta gälla men bör tas bort från författningshandboken.

Beslut: Förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken antas. Uppdrag från kommunfullmäktige 2015 § 114 avslutas.

Årsredovisning 2015 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har 2016-03-11, § 13, beslutat fastställa årsredovisning för 2015. Tillsammans med revisionsberättelsen överlämnas den till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen.

Beslut: Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Rättelse detaljplan för Vist 10:2 industriområde etapp 3

Ett uppenbart skrivfel har hittats i den antagna detaljplanen för Vist 10:2 ”Industriområde etapp 3”. Hänvisningslinjerna som borde ha hänvisat beteckningen ”u” till de prickade markområdena saknas i plankartan. En rättelse har därför gjorts genom att lägga till hänvisningslinjer till beteckningen ”u”. Både beteckningen ”u” och linjerna är rödmarkerade. Beslut: Rättelse för antagen detaljplan Vist 10:2 ”industriområde etapp 3” antas.

Förstärkning av ledarresurser inom sektor lärande

Situationen vid Ulricehamns kommuns högstadieskolor är i nuläget ansträngd och således har förvaltningen fått i uppdrag att skriva fram ett förslag på hur ledarresursen kan förstärkas. Sektor lärande föreslår att sektor lärande, med hänsyn till den rådande situationen vid Stenbocksskolan och Ätradalsskolan, samt med hänsyn till vad som sägs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö, tillförs medel motsvarande 1,3 miljoner kronor för att kunna förstärka ledningsresursen vid Stenbocksskolan och Ätradalsskolan med 1,0 tjänst vardera.

Inga-Kersti Skarland (S), Mikael Levander (NU), Jan-Olof Sundh (V) och Mikael Dahl (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut: Sektor lärande tillförs 1,3 miljoner kronor för att kunna förstärka ledningsresurserna vid Stenbocksskolan och Ätradalsskolan med 1,0 tjänst vardera. Syfte är att förbättra situationen vid de båda skolorna, samt för att uppfylla de krav som anges i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö. Finansiering sker via kommunens rörelsekapital. Kommunstyrelsen noterar att förvaltningen sedan tidigare arbetar med att se över förutsättningarna för chefer inom förvaltningen.

Svar på motion – Mikroplast en miljöfara

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Karlsson (C) och Hanna Brunnegård (C) att förvaltningen får uppdraget att utreda och minska alla inköp av produkter med tillsats av mikroplaster. Att återkommande redovisa hur en utfasning av produkter med tillsatt mikroplast har fortskridit. Samt att utreda eventuella andra möjliga åtgärder för att för hindra spridning av mikroplaster i naturen. Kommunstyrelsens förslag är att motionen avslås med hänvisning till att det inte finns resurser för att utreda eller arbeta med uppdraget.

Hanna Brunnegård (C) yrkar på återremiss med förhoppningen att miljöarbetet behandlas i budget 2017 och att motionen därefter kan gå åter till kommunfullmäktige för beslut.

Petra Wolf (MP), Mattias Bengtsson (SD), Arne Fransson (MP), Mats Bogren (NU), Ingemar Basth (MP), yrkar bifall till Hanna Brunnegårds (C) yrkande om återremiss.

Inga-Kersti Skarland (S), Catharina Ståhl-Lind (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut: motionen återremitteras enligt Hanna Brunnegårds förslag.

Svar om motion om bildande av föreningsråd

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Karlsson (C) och Mikael Dahl (C) att en utredning tillsätts för att visa hur man på bästa sätt kan skapa återkommande forum för dialog mellan föreningslivet och kommunen. Förvaltningen anser att en sådan här fråga samlat bör initieras av föreningslivet om intresse finns.

Roland Karlsson (C) yrkar på att ärendet återremitteras för att få svar på motionen.

Beslut: Motionen återremitteras.

Valärenden

Val av ledamöter till tillfällig beredning – Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor

Kommunfullmäktige beslutade att följande ledamöter ska ingå i den tillfälliga beredningen för kommunens arbete med lokala miljömål:

Jan Brobjer (S) Amke Hector (S) Rebecka Ramnelid ( C) Karin Eliasson ( C) Ingvar Ideström (M) – vice beredningsledare Arne Fransson (MP) – beredningsledare Erica Grenås (V) Torbjörn Brandhill (L) Frida Edberg (KD)

Avsägelse av uppdrag i kommunstyrelsen

I skrivelse 2016-05-18 avsäger sig Arne Fransson (MP) uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.


Publicerat av Elin Johansson den 27 maj 2016, senast ändrad den 6 februari 2018