Kommunstyrelsens beslut i korthet 4 maj 2016

Ulricehamn. Foto Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Kommunstyrelsen fattade följande beslut under sammanträdet:

Ärenden som bereds till kommunfullmäktige

Partistöd 2016

Partistödet utgörs av:

Ett grundstöd som uppgår till ett prisbasbelopp för det aktuella året per parti och år (för 2016 gäller 44 300 kr)

Ett mandatstöd som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet för det aktuella året per mandat och år (för 2016 gäller 13 290 kr per mandat)

Partistöd utbetalas årligen i förskott efter beslut i kommunfullmäktige under maj månad.

Roland Karlsson (C) yrkade en redaktionell ändring så att partierna ordnas enligt resultatet i valet 2014.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut: Partistöd utbetalas för 2016 med totalt 1 036 620 kr. I 2016 års budget har anslagits 1 049 900 kr för partistöd. Utbetalningen verkställs under juni 2016.

Områdesbestämmelser för del av Sträckås

Kommunstyrelsen gav 2012-03-05 Miljö- och samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta områdesbestämmelser för del av Sträckås. Syftet med arbetet är att reglera byggnationen för att kunna bevara och förstärka områdets speciella karaktär. Områdesbestämmelserna är sedan vägledande vid bygglovsprövning och förfrågningar om förhandsbesked.

Mikael Levander (NU) lämnar in ändringsyrkande att antalet områden minskas ner från sju till tre eller fyra.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut: Områdesbestämmelser för del av Sträckås daterad 2015-10-19 antas.

Mikael Levander (NU) reserver sig.

Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken, maj 2016

I den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken behandlas 53 dokument. Några av dokumenten bedöms kunna utgå ur författningshandboken utan att ersättas av ett nytt liknande dokument. En del dokument som är tidsatta till 2015 har redan reviderats eller ersatts av nya dokument och bör utgå. Ytterligare några dokument är felaktigt benämnda som policy, riktlinjer mm, vilket gjort att de hamnat under fel dokumenttyp. Andra dokument har felaktigt hamnat i författningshandboken, t ex samverkansavtalet och några andra avtal. Dessa kommer att fortsätta gälla men bör tas bort från författningshandboken.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut: Förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken antas.

Årsredovisning 2015 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har 2016-03-11, § 13, beslutat fastställa årsredovisning för 2015. Tillsammans med revisionsberättelsen överlämnas den till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut: Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Rättelse detaljplan för Vist 10:2 industriområde etapp 3

Ett uppenbart skrivfel har hittats i den antagna detaljplanen för Vist 10:2 ”Industriområde etapp 3”. Hänvisningslinjerna som borde ha hänvisat beteckningen ”u” till de prickade markområdena saknas i plankartan. En rättelse har därför gjorts genom att lägga till hänvisningslinjer till beteckningen ”u”. Både beteckningen ”u” och linjerna är rödmarkerade.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut: Rättelse för antagen detaljplan Vist 10:2 ”industriområde etapp 3” antas.

Förstärkning av ledarresurser inom sektor lärande

Situationen vid Ulricehamns kommuns högstadieskolor är i nuläget ansträngd och således har förvaltningen fått i uppdrag att skriva fram ett förslag på hur ledarresursen kan förstärkas. Sektor lärande föreslår att sektor lärande, med hänsyn till den rådande situationen vid Stenbocksskolan och Ätradalsskolan, samt med hänsyn till vad som sägs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö, tillförs medel motsvarande 1,3 miljoner kronor för att kunna förstärka ledningsresursen vid Stenbocksskolan och Ätradalsskolan med 1,0 tjänst vardera.

Mikael Levander (NU) yrkar bifall.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall.

Per Johansson (M) yrkar bifall.

Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall.

Mikael Dahl (C) yrkar bifall.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut: Sektor lärande tillförs 1,3 miljoner kronor för att kunna förstärka ledningsresurserna vid Stenbocksskolan och Ätradalsskolan med 1,0 tjänst vardera. Syfte är att förbättra situationen vid de båda skolorna, samt för att uppfylla de krav som anges i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Finansiering sker via kommunens rörelsekapital. Kommunstyrelsen noterar att förvaltningen sedan tidigare arbetar med att se över förutsättningarna för chefer inom förvaltningen.

Svar på motion – Mikroplast en miljöfara

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Karlsson (C) och Hanna Brunnegård (C) att förvaltningen får uppdraget att utreda och minska alla inköp av produkter med tillsats av mikroplaster. Att återkommande redovisa hur en utfasning av produkter med tillsatt mikroplast har fortskridit. Samt att utreda eventuella andra möjliga åtgärder för att för hindra spridning av mikroplaster i naturen.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionen avslås med hänvisning till att det inte finns resurser för att utreda eller arbeta med uppdraget. Kommunstyrelsen noterar att budgetutskottet sedan tidigare har fått till sig att inför 2017 års budget överväga att prioritera resurser till strategiskt klimat- och miljöarbete.

Svar om motion om bildande av föreningsråd

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Karlsson (C) och Mikael Dahl (C) att en utredning tillsätts för att visa hur man på bästa sätt kan skapa återkommande forum för dialog mellan föreningslivet och kommunen. Förvaltningen anser att en sådan här fråga samlat bör initieras av föreningslivet om intresse finns.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionen avslås med hänvisning att frågan bör initieras av föreningslivet om intresse finns.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Lärande i Sverige AB

Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås kommun från och med läsåret 2017/2018. Skolan, Realgymnasiet i Borås, har för avsikt att utöka redan befintlig verksamhet. Ansökan avser utbildningar inom El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Fullt utbyggd kommer skolan att, utöver de 87 elever som går vid skolan idag, ta emot ytterligare 150 elever.

Förvaltningen anser att Lärande i Sverige AB:s ansökan bör avstyrkas då den i det fallet den godkänns får alltför negativa effekter på de utbildningar som redan idag erbjuds inom Ulricehamns kommun och dess samverkansområde.

Mikael Dahl (C) yrkar på att tillstyrka ansökan.

Per Johansson (M) yrkar bifall till Mikaels Dahls yrkande.

Birgit Andersson (L) yrkar bifall till Mikaels Dahls yrkande.

Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Mikael Levander (NU) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Arne Fransson (MP) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Omröstning begärdes och resultatet blev 8 röster för ordförandes förslag och 7 röster för Mikael Dahls yrkande.

Beslut: Lärande i Sverige AB:s ansökan avstyrks.

Ansökan om bidrag för 2016 från Kvinnojouren Borås

Kvinnojouren i Borås är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som aktivt tar avstånd från våld i nära relationer, det vill säga det våld som framförallt riktas mot kvinnor och barn. Kvinnojouren i Borås erbjuder stöd och hjälp till utsatta, bland annat i form av skyddat boende, enskilda samtal, hembesök eller telefonsamtal. Man riktar sina insatser både mot kvinnorna och barnen.

Till kvinnojouren i Borås hör, förutom Borås stad, även Ulricehamns kommun, Bollebygds kommun och Herrljunga kommun. Finansieringen av kvinnojouren sker i första hand genom kommunalt bidragsstöd. För 2015 beviljade Ulricehamns kommun Kvinnojouren i Borås bidrag med 278 928 kronor, motsvarande 12 kronor per invånare.

Beslut: Kvinnojouren i Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2016 med 12 kronor per invånare, totalt 281 928 kronor. Bidraget finansieras inom budget för individ- och familjeomsorgen.

Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt för kulturföreningar år

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2014 att bidrag till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar årligen ska delas ut. Bidraget uppgår till totalt 150 000 per år och bidrag lämnas med högst 20 000 per projekt. Ansökningar till 13 projekt har inkommit från 12 föreningar och verksamheten har analyserat och bedömt de inkomna ansökningarna utifrån gällande kriterier och sammanställt ett förslag till fördelning av bidraget i enlighet med bilaga 1, till en kostnad av 150 000 kr.

Beslut: Bidrag till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar beviljas med 150 000 kr fördelat enligt nedan.

Kölaby Hembygdsförening 20 000 kr
Grönahögs Hembygdsförening 20 000 kr
Vegbyortens Hembygdsförening 20 000 kr
Södra Vings Hembygdsförening 20 000 kr
Hössna Hembygdsförening 20 000 kr
Miljövärn Grovare – Fänneslunda 20 000 kr
Miljövärn Grovare – Fänneslunda 3 500 kr
Varnums Hembygdsförening 6 500 kr
Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn 20 000 kr

Redovisning av konsekvenser av beslutet att inte erbjuda fria arbetsresor för personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS

Kommunstyrelse beslutade 2015-06-03 att från och med 1 september 2015 hänvisa enskilda med beslut om daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) till att vid behov ansöka om färdtjänst/arbetsresa enligt kommunens gällande riktlinjer. Kommunstyrelsen beslutade också att konsekvenserna av detta beslut skulle utredas och redovisas till kommunstyrelsen i maj 2016.

Beslutet har inte inneburit att deltagandet i den dagliga verksamheten har minskat. Dock har antalet dagar minskat för någon person på grund av att det kostar för mycket. De flesta som inte har rätt till färdtjänst tar sig till den dagliga verksamheten på egen hand, till exempel genom att gå. Cirka 5-7 personer som inte har bedömts ha rätt till färdtjänst har problem att ta sig till den dagliga verksamheten på egen hand och får hjälp av sina föräldrar. Det ändrade arbetssättet har inneburit att kostnaden för färdtjänst har ökat med cirka 80 000 kronor per månad och ett tillägg på budgeten för 2016 gjordes med 1 miljon kronor för att täcka kostnaderna för färdtjänst för denna grupp.

Beslut: Redovisningen av konsekvenser av beslutet att inte erbjuda fria arbetsresor för personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) läggs till handlingarna.

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2015

Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska skrivas senast den 1 mars varje år och göras tillgänglig för den som vill ta del av den. Patientsäkerhetsberättelsen har flera syften:

  • Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete
  • Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, exempelvis allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer.

En patientsäkerhetsberättelse för Ulricehamns kommun har upprättats av medicinska ansvarig sjuksköterska (MAS). En patientsäkerhetsberättelse ska åtföljas av en åtgärdsplan för det nya verksamhetsåret.

Beslut: Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2015 godkänns.

Hyra av psykiatriboende och behov av modell för hantering av hyresökningar på kommunens nya boenden

Under perioden 2015-2018 ska kommunen, enlig det kommunalpolitiska handlingsprogrammet, bygga/skapa fler boenden för personer med funktionsnedsättning. I kommunens boendeplan enligt LSS beskrivs också nödvändiga åtgärder som att fler bostäder säkras och att gruppbostäderna renoveras för att uppnå fullvärdig och god standard.

Under 2014/2015 genomförde konsultbolag en lokalrevision där verksamheternas lokalresursbehov synliggjordes. Riddaregatans lokaler utdömdes och gruppbostädernas behov av renovering/ombyggnation påpekades. Det är nu av vikt att både säkra att nödvändiga åtgärder genomförs och att en modell för hur brukarna ska kunna hantera de ökade hyreskostnader som om- och nybyggnationer innebär, tas fram.

Beslut: Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med att ersätta Riddaregatans psykiatriboende genom att hyra fastigheten Svalan, och på så sätt säkra bostäder med god standard, ändamålsenlig verksamhet och icke-institutionsboende för gruppen, i enlighet med LSS och SoL.

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till en modell för att hantera de hyresökningar som nybyggnationer och renoveringar av särskilda boendeformer kommer innebära för personer med beslut om bostad enligt LSS och SoL.

Riktlinje för boendestöd

Riktlinjer mot boendestöd har tidigare funnits i ”Riktlinjer för Socialpsykiatrin” samt ”Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen – inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning”. Insatsen har utvecklats sedan dessa skrevs och en uppdatering av riktlinjerna behöver därför göras. Det finns ett behov att göra en egen riktlinje gällande boendestöd som lyfter fram alla målgrupper och som förtydligar beslut, innehåll och genomförande.

Beslut: Riktlinje för boendestöd antas.

Riktlinjer vid utformning av vård- och omsorgsboende

Syftet med riktlinjerna är i första hand att finnas som stöd i planeringen av ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre i Gällstad. De bör även vara normerande vid ombyggnationer eller framtida nybyggnationer. Riktlinjerna formar den ram inom vilken framtidens äldreboende utformas och ska säkerställa ändamålsenliga lokaler för en effektiv och säker verksamhetsmiljö.

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till förvaltningen vid sitt sammanträde den 9 mars 2016. Nu finns en ny reviderad version för beslut.

Mikael Levander (NU) lämnar ett ändringsyrkande som lyder: ”Lägenheterna ska vara minst 34 kvadratmeter.”

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslut: Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för utformning av vård- och omsorgsboende.

Höjning av takbelopp i högkostnadsskydd inom hemtjänst, dagverksamhet och hemsjukvård

Kommunens rätt att ta ut en avgift för insatser inom hemtjänst, dagverksamhet och hemsjukvård regleras i 8 kap. 5 § Socialtjänstlagen (SoL). Riksdagen beslutade den 15 december 2015 att ändra i Socialtjänstlagen så att kommunerna får ta ut en högre avgift för insatserna. Taket för högkostnadsskyddet ändras då från 1 772 kronor i månaden till 1 991 kronor i månaden. I och med detta beräknas kommunerna kunna öka sina intäkter med 148 miljoner kronor. Därmed minskas anslaget från den kommunalekonomiska utjämningen med samma belopp. Avgifterna som enskilda betalar täcker cirka 4 procent av kommunens kostnader för insatserna, enligt siffror från 2012.

Mikael Levander (NU) yrkar avslag till ordförandens förslag.

Beslut: Taket för högkostnadsskyddet för reducerbara insatser inom hemtjänst, dagverksamhet och hemsjukvård höjs i enlighet med ändringen i 8 kap. 5 § Socialtjänstlagen från och med 1 juni 2016.

Mikael Levander (NU) reserverar sig mot beslutet.

Intern kontrollplan 2016

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan för 2016 utifrån genomförda riskanalyser. Kommunstyrelsen föreslås anta intern kontrollplan 2016 och ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet.

Mikael Dahl (C) yrkar att stycke fyra under 5:3 som handlar om små skolenheter stryks.

Beslut: Intern kontrollplan 2016 antas och förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet.

Revisionsrapport granskning av rutiner kring intern kontroll

Revisionen har inkommit med revisionsrapporten ”Granskning av rutiner kring intern kontroll”. I rapporten har revisionen gjort bedömningar och lämnat rekommendationer. Det noteras att kommunens arbete med att utveckla den interna kontrollen utförs strukturerat och att implementeringen av processen ännu inte fullt ut är genomförd.

Beslut: Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Ansökan om investeringsmedel för ombyggnad kök Kvarnlyckans förskola

Ombyggnad av kök som leder till väsentligt förbättrad arbetsmiljö och hygien. Köket byggs ut och hel renoveras. Ny placering av personalrum på en mer central plats i förskolan medför att köket kan göras större.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för ombyggnad av kök Kvarnlyckans förskola (625 tkr) kan finansieras via anslagna medel i investeringsbudgeten 2016 för ej kända projekt.

Ansökan om investeringsmedel för interna trygghetslarm på vård och omsorgsboende

På samtliga vård och omsorgsboende finns behov av att ha väl fungerande interna trygghetslarm. Trygghetslarmen syftar till att de boende ska kunna påkalla personalens uppmärksamhet. Larmen fungerar också som en säkerhet för den enskilde för att förhindra fall eller påkalla uppmärksamhet om någon lämnar sin lägenhet.

Ansökan om investeringsmedel för ombyggnad högspänning URC

Strömförsörjning av URC sker i dag med leverans av högspänning till av kommunen ägd transformatorstation med tillhörande utrustning, placerad i byggnaden. I revisionsbesiktning av elanläggningen 2014-09-15 rekommenderas, på grund av flera brister, avveckla högspänningsanläggningen och i stället ordna strömförsörjningen via lågspänningsmatning och i samband med detta förbereda för ett framtida reservkraftaggregat placerat vid URC.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för konvertering av högspänningsanläggning vid URC (750 tkr) kan finansieras via anslagna medel i investeringsbudgeten 2016 för ej kända projekt.

Ansökan om investeringsmedel för permanent byggnation av toalettbyggnad vid Sturebadet

Nuvarande situation med förhyrd toalett vid Sturebadet har varit otillfredsställande under många år, dessutom med höga driftkostnader för täta tömningsintervall. Syftet är att ersätta nuvarande lösning med förhyrd toalett, med en stationär toalettbyggnad, som även är anpassad för personer med funktionsnedsättning. Kommunfullmäktige har i budget 2016 anvisat 600 000 kr, för permanent byggnation av toalettbyggnad vid Sturebadet. Under projekteringen har dock framkommit att redan anvisade medel behöver förstärkas med ytterligare 150 000 kr till en totalkostnad om 750 000 kr.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för permanent toalettbyggnad vid Sturebadet, 750 tkr, kan finansieras via anslagna medel i investeringsbudgeten 2016 för permanent toalettbyggnad Sturebadet (600 tkr). Återstående behov av finansiering (150 tkr) kan finansieras via anslagna medel i investeringsbudgeten för 2016 för ej kända projekt.

Detaljplan för Trasten 1

Ett detaljplaneförslag har tagits fram för kvarteret Trasten 1 i Ulricehamn, som nu skickas in för samråd.

Beslut: Planförslaget för Trasten 1, daterat 2016-02-05 skickas ut för samråd.

Detaljplan för Blidsberg 30:1

Blidsberg 30:1 som varit samlingslokal ska ändras till bostäder.

Beslut: Detaljplan för Blidsberg 30:1 skickas ut för samråd.

Planbesked för glastaket över gågatan

Glastak c/o Hökerum Fastigheter AB har inkommit med en begäran om planbesked för inglasning av delar av gågatan i Ulricehamn. Området är detaljplanelagt som allmänplatsgågata i gällande detaljplaner från 1980-talet. Syftet med begäran är att på sikt underlätta för handeln i Ulricehamns centrum och skapa mötesplatser. För att pröva möjlighet till detta behöver en eller flera ny detaljplaner tas fram.

Kommunens samlade bedömning är att en eller flera ny detaljplaner är positivt för kommunen och ligger i linje med kommunens ambitioner att skapa mötesplatser och bättre förutsättningar för kommersiell service.

Kommuner ser dock att detaljplanearbetet måste föregås av ett omfattande utredningsarbete, särskilt måste glastakets utformning och gestaltning utredas vidare med beaktande av att planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård.

Hela planprocessen beräknas ta cirka 2 – 3 år. Påbörjas planarbetet hösten 2016 beräknas detaljplanen kunna antas tidigast hösten 2018. Observera att en eventuell överklagandeprocess påverkar när detaljplanen vinner laga kraft.

Roland Karlsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag med tilläggsyrkandet: ”Beslutet att upprätta en eller flera detaljplaner innebär inget ställningstagande i sakfrågan.”

Jan- Olof Sundh (V) yrkar avslag till ordförandens förslag.

Birgit Andersson (L) yrkar bifall till Roland Karlssons (C) tilläggsyrkande.

Mikael Levander (NU) yrkar avslag till ordförandens förslag.

Arne Fransson (MP) yrkar avslag till ordförandens förslag.

Per Johansson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag och Roland Karlssons (C) tilläggsyrkande.

Inga-Kersti Skarland yrkar bifall till ordförandens förslag.

Niclas Sunding (SD) yrkar avslag till ordförandens förslag.

Cristina Bernevång (KD) yrkar avslag till ordförandens förslag.

Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till Roland Karlssons (C) tilläggsyrkande.

Votering begärs och utfallet blir tio röster för ordförandens förslag och fem för avslag.

Mikael Levander (NU), Niklas Sunding (SD), Jan-Olof Sundh (V) och Arne Fransson (MP) reserverar sig mot beslutet.

Roland Karlssons (C) tilläggsyrkande antas.

Beslut: Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att upprätta en eller flera detaljplaner för ett glastak över delar av gågatan i Ulricehamns centrum. Miljö- och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en eller flera detaljplaner för att möjliggöra ett glastak över gågatan i Ulricehamns centrum. Beslutet att upprätta en eller flera detaljplaner innebär inget ställningstagande i sakfrågan.

Planbesked Vist 10:24 mfl

Ulricehamns Energi AB har inkommit med en ansökan om planbesked för fastigheterna Vist 10:24 och Vist 10:12, söder om Vist industriområde i Ulricehamn. Området är inte detaljplanelagt. Avsikten är att skapa möjlighet för att uppföra Energi- och Miljöcenter, innehållande ny panncentral för fjärrvärme samt reningsverk med biogasanläggning. För att pröva möjlighet till detta behöver en ny detaljplan tas fram. Hela planprocessen beräknas ta ca 2 – 3 år. Påbörjas planarbetet hösten 2016 beräknas detaljplanen kunna antas tidigast hösten 2018. Observera att en eventuell överklagandeprocess påverkar när detaljplanen vinner laga kraft.

Per Johansson (M) anmäler jäv och lämnar salen. Sebastian Gustavsson (M) ersätter honom.

Sebastian Gustavsson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag om återremiss.

Beslut: Ärendet återremitteras till förvaltningen. Kommunen har enligt 5 kap. 4 § plan- och bygglagen kommit överens med Ulricehamns Energi AB om att inte fatta beslut om planbesked inom fyra månader från begäran inkom med hänvisning till att lokaliseringen behöver utredas ytterligare.

Svar på medborgarförslag om replokaler för musiker

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande att tillhandahålla gratis replokaler till musiker.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med motivering att kommunen inte tillhandahåller fria lokaler till privatpersoner.

Svar på medborgarförslag om förbud gällande all trådlös teknik och införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling, i skolor och förskolor i Ulricehamns kommun

Ett medborgarförslag har inkommit gällande att Ulricehamns kommun fattar beslut om förbud gällande all trådlös teknik och införande av trådbunden Internet och telefonuppkoppling i skolor och förskolor. Vidare uppmanas kommunen noga läsa de bilagor som medsänts medborgarförslaget. I bakgrunden finns en stark oro för barnens psykiska hälsa och utveckling.

Det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med att exponeras för radiovågor från trådlösa datornätverk. Därför finns det inga strålskyddsskäl för att undvika att installera eller använda sådana, vare sig på skolor eller i hemmiljö.

Beslut: Medborgarförslaget avslås då smartphones, surfplattor och trådlös teknik är en del i kommunens allt mer mobila arbetssätt.

Svar på medborgarförslag om större skatepark vid Tingsholm

I ett medborgarförslag föreslås att skateparken ska utökas genom en större asfalterad yta med diverse ramper. Vid anläggningen finns idag en asfalterad yta framför betonggropen och i samband med att gropen anlades så köptes det in diverse ramper. I dagsläget finns inga planer på utbyggnad av anläggningen.

Mikael Levander (NU) yrkar återremiss genom att förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för en utbyggnad.

Beslut: Ärendet återremitteras genom att förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för en utbyggnad.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 4 maj 2016, senast ändrad den 6 maj 2016 av Ulrika Emtervall