Kommunfullmäktige 22 juni 2016

Här kan du läsa vad som beslutades på det sista fullmäktigemötet innan sommaruppehållet.

Bild från Kommunfullmäktige 22 juni

Inkomna motioner och medborgarförslag

Motion angående behovet av en ny rese- och mötespolicy för anställda och förtroendevalda i Ulricehamns kommun och kommunens bolag

Arne Fransson (MP) föreslår i en motion att en rese- och mötespolicy för anställda och förtroendevalda i Ulricehamns kommun och kommunens bolag tas fram som ersätter nuvarande ”Miljö- och trafiksäkerhetspolicy” och ” Policy vid val av hotell- och konferensanläggningar”

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om Hössna som nästa utvecklingsområde

Jan-Åke Claesson (C) och Anders Andersson (C) föreslår i en motion att det ska tas fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för området mellan Hössnamotet och samhället Hössna.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Uppdragsdebatt – Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor 

Beslut: Den tillfälliga beredningen ges i uppdrag att ta fram en strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor i enlighet med uppdragsbeskrivningen från kommunfullmäktiges presidium. I sitt arbete ska beredningen ta hänsyn till förvaltningens PM som innehåller omvärldsanalys och nulägesbeskrivning.

Vägledningsdebatt – strategi Attityder till skolan 7-9 

Beredningen för lärande fick den 29 oktober 2015 i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en strategi gällande attityder till skolan 7-9, utifrån uppdragsbeskrivningen. Enligt det processhjul som följer med uppdragsbeskrivningen framgår det att beredningen för lärande ska ha en vägledningsdebatt i kommunfullmäktige i juni 2016.

Beslut: De synpunkter som framkommit under vägledningsdebatten noteras inför beredningens fortsatta arbete.

Överlämning till kommunfullmäktige – Landsbygdsstrategi

Beredningen för samhällsutveckling har arbetat fram en landsbygdsstrategi med tre strategiområden; kommunikation & infrastruktur, kommunen som samarbetspartner och boende.

Arbetet har nu kommit så långt att det är dags att överlämna strategidokumentet till kommunfullmäktige.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att ta emot strategidokumentet och i sin tur överlämna det till kommunstyrelsen för yttrande avseende ekonomi, laglighet och konsekvenser.

Årsredovisning 2015 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har fastställt årsredovisning för 2015 och översänt den tillsammans med revisionsberättelsen till medlemskommunerna för antagande.

Beslut: Ledamöterna i direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun 

 

Kommunfullmäktiges arbetsordning har reviderats utifrån Sveriges kommuner och landstings rekommendationer och Ulricehamn kommuns lokala förutsättningar. Den nya arbetsordningen ersätter den gamla och börjar gälla 1 juli 2016.

Beslut: Kommunfullmäktiges arbetsordning antas.

Revidering av kommunstyrelsens reglemente juni 2016  

 Sebastian Gustavsson (M) föreslår i ett ändringsyrkande att texten i delen ”Digitala arbetssätt (§ 22) i styrdokumentet ersätts med följande:

Den som är förtroendevald i kommunstyrelsen behöver tillgång till kommunens IT-miljö för att tillgodogöra sig de digitala utskick som genomförs inför möten m.m. För att få tillgång till IT-miljön krävs att ett IT-användaravtal tecknas av ledamoten/ersättaren vid ny mandatperiod samt vid byte av ledamot/ersättare.

IT-användaravtalet innefattar:

  • ett e-postkonto som används som kommunikationskanal för ledamoten/ersättaren i förtroendeuppdraget
  • tillgång till kommunens intranät där viktig information för förtroendeuppdraget publiceras
  • tillgång till kommunens relevanta applikationer
  • ett konto för ledamotens/ersättarens läsplatta

Beslut: Kommunstyrelsens reglemente antas med Sebastian Gustavssons ändringsyrkande.

Heltid som norm i Ulricehamns kommun

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för heltid som norm där samtliga nyrekryteringar samt visstidsanställningar längre än sex (6) månader, ska anställas på heltid från och med den 1 december 2016. Heltid som norm kommer successivt införas fram till 31 december 2018. Syftet med heltid som norm är att Ulricehamns kommun ska uppfattas som en attraktiv, jämställd arbetsgivare som ger likvärdiga villkor till våra medarbetare.

Beslut: De nya riktlinjerna för anställda avseende heltid som norm antas. Samtliga anställningar längre än sex (6) månader, ska anställas på heltid från och med den 1 december 2016.

Undantag från heltid som norm vid nyanställning sker enligt delegation från och med 1 december 2016. Utvecklingen av andelen månadsavlönade heltidsanställda ska följas från och med 1 januari 2017 och redovisas i personalekonomiskredovisning för delår och årsredovisning.

Ulricehamns kommun inför heltid som norm successivt från och med den 1 december 2016 och samtliga sektorer ska ha infört heltid som norm senast den 31 december 2018.

Vid tillämpning av heltid som norm ska förvaltningen beakta den enskildes behov och önskan om möjlighet till en lägre tjänstgöringsgrad i form av tjänstledighet även där det inte regleras i lag eller avtal. Tjänsterna ska dock alltid i grunden vara heltid även i dessa fall.

Under införandet justeras delegationsordning för kommunstyrelsen där beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom budget (7.1) flyttas till kommunchef respektive verksamhetschef inom sektor lärande och välfärd. För sektor service flyttas beslut om återbesättande av tjänst till sektorchef. Sektor miljö och samhällsbyggnad är undantaget justering av delegationsordning.

Kommunledningsstaben beviljas ett tillfälligt anslag under 2016 om 500 000 kronor för att anställa en projektledare. Projektledaren ska skapa en projektorganisation och stödja samt koordinera sektorernas arbete i samband med införande av heltid som norm samt hanteringen av delade turer och minimering av andelen timavlönad. Projektledaren ska också ta fram förslag hur en eller flera bemanningspooler ska inrättas med tillsvidareanställd personal utifrån olika verksamhetskrav.

Anslaget 2016 finansieras via oförutsedda utgifter för kommunstyrelsen.

Finansiering av 2017 års kostnader för projektledning och utbildningsinsatser ska beaktas i budget 2017.

Tjänstegarantier

Roland Karlsson (C) yrkar på följande beslut: Tjänstegarantier är en viktig demokratisk process som ger kommunens invånare, organisationer och företag ökat inflytande över de tjänster som kommunen tillhandahåller och stärker kommunens kvalitetsarbete.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under hösten ta fram fem tjänstegarantier som ska gälla från 1 januari 2017 och som utvärderas under hösten samma år.

Cristina Bernevång (KD) och Mattias Bengtsson (SD) yrkar bifall till Roland Karlssons yrkande.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Niklas De Loughery Nordin (MP) yrkar på följande ändring i Roland Karlssons försag: Kommunstyrelsen får i uppdrag att under hösten ta fram 1 eller flera tjänstegarantier som ska gälla från 1 januari 2017 och som utvärderas under hösten samma år.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå Niklas De Loughery Nordins ändringsyrkande.

Efter en votering, där 28 röstade för kommunstyrelsens förslag till beslut och 19 för Roland Karlssons yrkande, beslutade fullmäktige att avslå Roland Karlssons yrkande.

Beslut: Ärendet från kommunfullmäktige 15 december 2008 (§ 200) om införande av tjänstegarantier avslutas.

Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) – kvartal 1, 2016

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras.

Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.

Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige som information.

Beslut: Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 2016, överlämnas till kommunens revisorer och läggs därefter till handlingarna.

Svar på motion om rökfritt område med mera i Ulricaparken

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att skyltar sätts upp i Ulricaparken om rökfritt område, att det införs hundförbud på lekplatsområde och att skyltar sätts upp med förbudet samt att det sätts upp belysning inom hela lekplatsområdet.

Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till den första delen i motionen, att skyltar sätts upp i Ulricaparken om rökfritt område.

Efter en votering där 3 röstade för Niclas Sundings yrkande, och 44 röstade för kommunstyrelsens förslag till beslut, så avslog fullmäktige Niclas yrkande.

Beslut: Motionens del avseende att sätta upp skyltar för rökfritt område på lekplatsen avslås med hänvisning till att Ulricehamns kommun saknar legal grund för att genomföra ett sådant.

Motionens del avseende att införa ett hundförbud på lekplatsområdet och sätta upp skyltar kopplat till detta avslås med hänvisning till Ulricehamns kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Motionens del avseende belysning i Ulrikaparken avslås med hänvisning till att belysning sattes upp i området juni 2015 och var redan planerad då motionen lämnades in.

Valärenden

Arne Fransson (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.

Beslut: Arne Fransson befrias från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Val av ny ledamot bordläggs till nästkommande sammanträde.

Ulla Sundhage (V) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslut: Ulla Sundhage (V) befrias från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Matthias Nordgren (S) avsäger sig i skrivelse uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och beredningsledare i val- och arvodesberedningen.

Beslut: Matthias Nordgren (S) befrias från uppdragen. Val av ny beredningsledare i val- och arvodesberedningen bordläggs till nästa sammanträde.


Publicerat av Elin Johansson den 23 juni 2016, senast ändrad den 6 februari 2018