Kommunstyrelsens beslut i korthet 16 juni 2016 

Ulricehamn. Foto: Jan TöveUlricehamn. Foto: Jan Töve

Kommunstyrelsen fattade följande beslut under sammanträdet:

Lokalförsörjningsplan 2017-2026

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-02-04 § 50 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan med prioriteringar. En lokalförsörjningsplan innehåller aktiviteter i form av exempelvis investeringar eller avvecklingar som prioriteras utifrån kommunens behov och förutsättningar. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till lokalförsörjningsplan för åren 2017-2026 som skall ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete med lokalförändringar.

Per Johansson (M) lägger tilläggsyrkandet: Förvaltningen får i uppdrag att under 2016 projektera för byggnation av en ny förskola i modul, två avdelningar vid Hössna Skola med möjlighet att utöka till fyra avdelningar om behovet uppstår när kommunen lämnar hyrda lokaler vid avtalets upphörande 2018. Och att finansiera byggnationen genom medel avsatta i 2016 års investeringsbudget för skolor och förskolor.

Roland Karlsson (C), Niclas Sunding (SD) Birgit Andersson (L) Christina Bernevång (KD), Arne Fransson (MP) och Mikael Levander (NU) yrkar bifall till Per Johanssons tilläggsyrkande.

Inga-Kersti Skarland (S) lägger till en protokollsanteckning och yrkar bifall till ordförandes förslag och avslag till Per Johanssons tilläggsyrkande.

Jan Olof Sundh (V) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Beslut: Lokalförsörjningsplanen för åren 2017-2026 ska ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete med lokalförändringar och överlämnas till budgetutskottet för vidare beredning. Kommunstyrelsen noterar dock att avsatta medel gällande Hössna förskola utifrån en långsiktig lösning kan komma att justeras inom ramen för investeringsbudgeten.

Beslut om tilläggsyrkande efter votering (10-ja-röster, 5 nej-röster):
Förvaltningen får i uppdrag att under 2016 projektera för byggnation av en ny förskola i modul, två avdelningar vid Hössna Skola med möjlighet att utöka till fyra avdelningar om behovet uppstår när kommunen lämnar hyrda lokaler vid avtalets upphörande 2018. Och att finansiera byggnationen genom medel avsatta i 2016 års investeringsbudget för skolor och förskolor.

Inga Kersti Skarland (S) kommer lämna in en skriftlig reservation till beslut om tilläggsyrkandet. Jan-Olof Sundh bifaller reservationen.

 


Publicerat av Ulrika Emtervall den 16 juni 2016, senast ändrad den 16 juni 2016