Kommunstyrelsens beslut i korthet 2 juni 2016

Ulricehamn. Foto Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Kommunstyrelsen fattade följande beslut under sammanträdet:

Ärenden som bereds till kommunfullmäktige

Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor

Kommunfullmäktige avser att ge en tillfällig beredning i uppdrag att ta fram en strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor. Strategin ska innehålla förutsättningar för ett långsiktigt hållbart miljöarbete inom kommunen samtidigt som kommunens utveckling och tillväxt främjas. Uppdraget startar den 1 september 2016.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut: Den tillfälliga beredningen ges i uppdrag att ta fram en strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor i enlighet med uppdragsbeskrivningen från kommunfullmäktiges presidium. I sitt arbete ska beredningen ta hänsyn till förvaltningens PM som innehåller omvärldsanalys och nulägesbeskrivning.

Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun

Kommunfullmäktiges arbetsordning har reviderats utifrån Sveriges kommuner och landstings rekommendationer och Ulricehamn kommuns lokala förutsättningar. Den nya arbetsordningen ersätter den gamla och börjar gälla 2016-07-01.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktiges arbetsordning antas.

Revidering av kommunstyrelsens reglemente juni 2016

Kommunstyrelsens reglemente revideras för att möta de förtydliganden som genomförs parallellt i kommunstyrelsens delegationsordning kopplat till ärendegrupp 4 (mark- och fastighetsärenden) samt några ytterligare mindre förtydliganden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Kommunstyrelsens reglemente antas.

Heltid som norm i Ulricehamns kommun

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för heltid som norm. Syftet med heltid som norm är att Ulricehamns kommun ska uppfattas som en attraktiv, jämställd arbetsgivare som ger likvärdiga villkor till våra medarbetare.

Per Johansson (M) begär tilläggsyrkandet att vid tillämpning av heltid som norm skall förvaltningen beakta den enskildes behov och önskan om möjlighet till en lägre tjänstgöringsgrad i form av tjänstledighet även där det inte regleras i lag eller avtal. Tjänsterna ska dock alltid i grunden vara heltid även i dessa fall.

Jan-Olof Sundh (V) Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till förslaget samt till Per Johanssons tilläggsyrkande.

Mikael Levander (NU) yrkar bifall till förslaget samt till Per Johanssons tilläggsyrkande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: De nya riktlinjerna ska antas för anställda avseende heltid som norm. Samtliga anställningar längre än sex (6) månader, ska anställas på heltid från och med den 1 december 2016. Undantag från heltid som norm vid nyanställning sker enligt delegation från och med 2016-12-01.
Vid tillämning av heltid som norm skall förvaltningen beakta den enskildes behov och önskan om möjlighet till en lägre tjänstgöringsgrad i form av tjänstledighet även där det inte regleras i lag eller avtal. Tjänsterna ska dock alltid i grunden vara heltid även i dessa fall.

Utvecklingen av andelen månadsavlönade heltidsanställda ska följas från och med 2017-01-01 och redovisas i personalekonomiskredovisning för delår och årsredovisning.
Ulricehamns kommun inför heltid som norm successivt från och med den 1 december 2016 och samtliga sektorer ska ha infört heltid som norm senast den 31 december 2018.

Kommunledningsstaben beviljas ett tillfälligt anslag under 2016 om 500 tkr för att anställa projektledare. Projektledaren ska skapa en projektorganisation och stödja samt koordinera sektorernas arbete i samband med införande av heltid som norm samt hanteringen av delade turer och minimering av andelen timavlönad. Projektledaren ska också ta fram förslag hur en eller flera bemanningspooler ska inrättas med tillsvidareanställd personal utifrån olika verksamhetskrav. Anslaget 2016 finansieras via oförutsedda utgifter för kommunstyrelsen. Finansiering av 2017 års kostnader för projektledning och utbildningsinsatser ska beaktas i budget 2017.

Tjänstegarantier

Kommunfullmäktige gav 2008-12-15 (§ 200) kommunstyrelsen uppdrag att genomföra ett förberedande arbete för att införa tjänstegarantier och att som ett första steg ta fram en genomförandeplan för hela kommunkoncernen. Ulricehamns kommun har sedan uppdraget om att införa tjänstegarantier delades ut, infört flera kvalitetshöjande och kvalitetssäkrande processer. En ny och tydligare organisation infördes 1 januari 2015. Arbetet med att tydliggöra vad som kan erbjudas och levereras till kund eller medborgare, inom olika områden i kommunen, har bl a skett genom utvecklingen av vårt styr- och ledningssystem och arbetet med verksamhetsplaner och intern kontroll.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Ärendet från KF 2008-12-15 § 200 om införande av tjänstegarantier avslutas.

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) – kvartal 1, 2016
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Kommunstyrelsen överlämnar kvartalsrapporten, kvartal 1 2016, till kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

Svar på motion om rökfritt område m.m i Ulricaparken

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att skyltar sätts upp i Ulricaparken om rökfritt område, att det införs hundförbud på lekplatsområde och att skyltar sätts upp med förbudet samt att det sätts upp belysning inom hela lekplatsområdet.

Niclas Sunding (SD) yrkar bifall på att-sats ett och två.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionens del avseende att sätta upp skyltar för rökfritt område på lekplatsen avslås med hänvisning till att Ulricehamns kommun saknar legal grund för att genomföra ett sådant beslut. Motionens del avseende att införa ett hundförbud på lekplatsområdet och sätta upp skyltar kopplat till detta avslås med hänvisning till Ulricehamns kommuns lokala ordningsföreskrifter. Motionens del avseende belysning i Ulricaparken avslås med hänvisning till att belysning sattes upp i området juni 2015 och var redan planerad då motionen lämnades in.

Niclas Sunding (SD) reserverar sig mot beslutet att förslå avslag på attsats ett och två.

Årsredovisning 2015 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2016-02-26, § 7, att fastställa årsredovisning för 2015 samt att översända den tillsammans med revisionsberättelsen till medlemskommunerna för antagande. I revisionsberättelsen framgår det att revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Ledamöterna i direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning revideras. Delegationen tydliggörs i några avsnitt, layouten är justerad och dispositionen följer de senast genomförda organisationsjusteringarna. De flesta föreslagna förändringarna är av mindre eller redaktionell karaktär.

Beslut: Kommunstyrelsens delegationsordning antas.

Budget- och verksamhetsuppföljning april 2016

Inga handlingar finns i ärendet. Handlingarna redovisas direkt till kommunstyrelsen.
Beslut: Redovisningen läggs till handlingarna.

Brandskyddsregler

Styrdokumentet brandskyddsregler ersätter det gamla styrdokumentet från 2004. Vidare kompletterar och förtydligar styrdokumentet kommunens ståndpunkter i brandskyddsarbetet med ett antal regler som krävs för ett bra och tydligt förebyggande arbete i kommunen. Styrdokumentet fungerar också som vägledning i vanligt förekommande brandskyddsfrågor i Ulricehamns kommuns fastigheter.

Beslut: Styrdokumentet brandskyddsregler antas.

Behovsutredning 2017-2019 – Samverkansnämnden miljö och bygg, samt begäran om ytterligare resurser

Samverkansnämnden miljö och bygg har antagit en behovsutredning och begärt medel kopplat till behovsutredning av kommunstyrelsen. Av behovsutredningen framgår vilka resurser som krävs för att nämnden bland annat ska kunna utföra sitt tillsynsansvar. Ulricehamn har ett samarbete med Tranemo i miljö och byggfrågor. Vid samverkansmötet mellan kommunernas kommunstyrelsepresidier kom man överens om att två tjänster skulle tillsättas på Byggenheten och att övriga behov skulle finnas med i den kommande budgetprocessen.

Beslut: Behovsutredningen för 2017-2019 och samverkansnämndens begäran tas med för beaktande i budgetprocessen. Kommunstyrelsen noterar att Ulricehamns kommun kommit överens med Tranemo kommun om att inrätta två tjänster på byggenheten.

Resursbehov för Samhällsutvecklingsenheten på Miljö- och samhällsbyggnad

Förvaltningen har fått i uppdrag att inkomma med uppgifter om resursbehovet för samhällsutvecklingsenheten inför den kommande budgetprocessen. Samhällsutvecklingsenheten arbetar aktivt med kommunens utveckling och tillväxt. Organisationen kan dock inte möta den efterfrågan som finns kopplat till bland annat behovet av bostäder, kommunal service och industrimark.

Beslut: Resursbehovet på samhällsutvecklingsenheten noteras och förvaltningen får i uppdrag att ta detta under beaktande i kommunens budgetprocess inför 2017. Förvaltningen får även uppdraget att se över möjligheterna att fördela medel under innevarande år för att genomföra viss förstärkning inom samhällsutvecklingsenheten snarast.

Ansökan om investeringsmedel för arbetsmiljöåtgärder i Dalums skola

Arbetsmiljöverket genomförde den 24 april 2014, inom ramen för verkets nationella inspektionsaktivitet ”Skolan 2013-2016”, en inspektion vid Dalums skola. Vid inspektionen framkom brister och således ställer Arbetsmiljöverket krav på kommunen att bristerna i lokalerna åtgärdas.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för arbetsmiljöåtgärder i Dalums skola, 650 tkr, kan finansieras via anslagna medel i investeringsbudgeten 2016 för arbetsmiljöåtgärder.

Ansökan om investeringsmedel för upprustning av skolgård vid Timmele skola

Timmele skolas skolgård består till största delen av en asfalterad yta. Skolans utemiljö har inte hängt med i utvecklingen efter att förskoleklasser och fritidshem nu finns integrerade på skolan. Den är mycket eftersatt och inte anpassad till de mindre barnen. Förvaltningen ansöker om 2 000 tkr, i enlighet med investeringsplan 2016, för ombyggnad av skolgården vid Timmele skola
Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för upprustning av skolgården vid Timmele skola, 2,0 mkr, kan finansieras via anslagna medel i investeringsbudgeten 2016 för skolgård Timmele skola.

Ansökan om investeringsmedel, kompletterande, för att åtgärda brister i brandsäkerheten vid Ekero

Ekero har flera brister i brandskyddet som varit kända sedan länge. Bristerna har påtalats i tidigare tillsyn 2012-02-07 och var tänkta att åtgärdas i samband med ombyggnad 2013. Ombyggnaden genomfördes inte som planerat. Vid förnyad tillsyn 2014-12-15 föreläggs kommunen att snarast åtgärda brister vad gäller brandlarm samt att förhindra brandspridning i ventilationssystemet vid eventuell brand.

Beslut: Ansökan om tillskott av investeringsmedel beviljas. Tillskott av investeringsmedel för brandskyddsåtgärder vid Ekero, 1,0 mkr, kan finansieras via omfördelning av anslagna medel i investeringsbudgeten 2016 för planerat fastighetsunderhåll 2016.

Ansökan om investeringsmedel för inventarier inom lärande, välfärd och service

Sektor lärande, sektor välfärd och sektor service ansöker gemensamt om investeringsmedel till inventarier på totalt 2,5 mkr.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för investeringar i inventarier, 2,5 mkr, kan finansieras via avsatta medel för diverse verksamhetsinventarier i investeringsbudgeten för 2016.

Ansökan om investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet kost

Ett mål för kostverksamheten är att ha en bra arbetsmiljö i köken. För att uppnå detta mål krävs det en ständig översyn av maskinparken i samtliga kök.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för köksinventarier, 1,0 mkr, kan finansieras via avsatta medel för Diverse investeringar inom köksverksamheten i investeringsbudgeten för 2016.

Föreningsbidrag till Ulricehamns Riksteaterförening 2016

Beslut: Kommunstyrelsen beviljar Ulricehamns Riksteaterförening 90 000 kronor för verksamhetsår 2016.

Ansökan om arrangörsstöd från Varnums hembygdsförening, O´Konor-mysteriet

Varnums hembygdsförening ansöker om 60 000 kronor i arrangörsstöd för arrangemanget O´Konor-mysteriet, 2016.

Beslut: Bidrag beviljas med 20 000 kr till Varnums hembygdsförening för arrangemanget O´Konormysteriet.

Svar på medborgarförslag om utökad parkeringstid på Sturegatan

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Sten Claesson att fem till sex parkeringsplatser vid Sturegatan får utökad parkeringstid till tre timmar.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förlängd parkeringstid medför sämre tillgänglighet till centrum eftersom omsättningen på parkeringsplatserna minskar.

Utredning om fixartjänst i Ulricehamns kommun

Förvaltningen har på uppdrag från Kommunfullmäktige tagit fram ett förslag på hur en fixartjänst skulle kunna organiseras i Ulricehamns kommun, samt kostnaden för en sådan. Förvaltningen föreslår att en fixartjänst i Ulricehamns kommun riktar sig till personer som är 67 år eller äldre, att den gäller för tjänster inomhus och att uppgiften utförs av en person anställd av kommunen och vars organisatoriska tillhörighet är Förebyggandeenheten.

Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Beslut: Utredningen överlämnas till budgetutskottet för vidare beredning.

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun

Förvaltningen har tagit fram en ny jämställdhetsplan som är utformad utifrån bestämmelser och anvisningar i lagen mot diskriminering i arbetslivet, 2008:567. Jämställdhetsplanen syftar till att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter som anställd hos arbetsgivaren. Denna plan ersätter tidigare jämställdhetsplan.

Beslut: Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun antas.

Avståndsmarkeringar på banvallen

Arne Fransson (MP) inkommer med ett initiativärende där han återigen vill att avståndsmarkeringar, kilometeranvisningar, sätts upp på banvallen.
Beslut: Ärendet remitterandes till förvaltningen för beredning

Informationsärenden till kommunstyrelsen

Beslut: Informationen läggs till handlingarna.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 3 juni 2016, senast ändrad den 3 juni 2016