Kommunstyrelsen 8 september 2016

Kommunstyrelsen fattade följande beslut under sammanträdet den 8 september

Bild på stadshuset, foto: Charbel SaderStadshuset Foto: Charbel Sader

Ärenden som bereds till kommunfullmäktige:

Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2015

Styrelsen för stiftelsen Molanders Minne har lämnat årsredovisning för verksamheten 2015.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut: Årsredovisning 2015 för stiftelsen Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2015.

Årsredovisning 2015 Tolkförmedling Väst

Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2016-04-15, § 227, beslutat godkänna årsredovisning för 2015 och översända den till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut: Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Budget och verksamhetsplan för år 2016 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har beslutat att för egen del anta budget och verksamhetsplan för 2016 och att översända den till medlemskommunerna för godkännande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Budget och verksamhetsplan 2016 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns.

Revisionsrapport – granskning av kommunstyrelsens arbete med att sänka sjuktalen

Kommunfullmäktige har inom ramen för god ekonomisk hushållning beslutat att sjuktalen ska sänkas. Revisionen har därför genomfört en granskning av kommunstyrelsens arbete med att sänka sjuktalen inom ramen för god ekonomisk hushållning. Målet uppfylldes inte 2014 och enligt bedömning i delårsrapporten kommer inte heller målet att uppfyllas 2015.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Förvaltningen får i uppdrag att återrapportera åtgärder utefter granskningsrapporten. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsens sammanträde i december 2016.

Finanspolicy för Ulricehamns kommun

Den nu gällande finanspolicyn i Ulricehamns kommun antogs av kommunfullmäktige 2008. Förvaltningen har utarbetat ett förslag avseende nytt styrdokument som ersätter det tidigare.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Antar finanspolicy för Ulricehamns kommun. Denna policy ersätter tidigare finanspolicy.

Riktlinjer för placering av pensionsmedel

I Kommunallagen regleras att fullmäktige ska fastställa föreskrifter om medelsförvaltningen och för medel avsatta för pensionsförpliktelser. Den nu gällande placeringspolicyn antogs av kommunfullmäktige i november 2004. Styrdokumentet behöver uppdateras.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Antar riktlinjer för placering av pensionsmedel. Riktlinjerna ersätter tidigare placeringspolicy.

Riktlinjer gällande bidrag för kostnadskrävande projekt över 0,5 mnkr

Utgångspunkten för ärendet är en motion om att stimulera lokalt engagemang och ansvar genom anläggningslån. Fullmäktiges beslut var att motionen ska bifallas och att en ny bidragsform ska inrättas; kostnadskrävande projekt över 0,5 mnkr. Förvaltningen har arbetat fram ett styrdokument gällande bidraget med grundprincipen att föreningen ska uppfylla kommunens allmänna bestämmelser för föreningar som söker bidrag samt generella bestämmelser för fritidsföreningar eller kulturföreningar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Riktlinjerna gällande bidrag för kostnadskrävande projekt över 0,5 mnkr godkänns.

Riktlinjer för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska bostadsförsörjningen i kommunerna säkerställas genom riktlinjer. I takt med en växande befolkning ökar även efterfrågan och behovet av bostäder. I nuläget är antalet lediga bostäder begränsade inom kommunen och det råder bostadsbrist. Målsättningen med kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen är därför att kunna erbjuda samtliga invånare goda bostäder i hela kommunen. Riktlinjerna för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning har tagit särskild hänsyn till redan befintliga styrdokument, så som kommunens översiktsplan och befolkningsprognos bland annat.

Roland Karlssons (C) tilläggsyrkan: En uppföljning av arbetet med de prioriterade områdena i Ulricehamns kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning återrapporteras till kommunstyrelsen under fjärde kvartalet 2017.

Niclas Sunding (SD) yrkar som ändringsyrkande att stycket ”Behovet av bostäder för nyanlända” tas bort ur texten i riktlinjerna för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Riktlinjerna för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning antas likväl som att tilläggsyrkandet antas.

Niclas Sunding (SD) reserverar sig till beslutet.

Uppdrag att utreda cykelled till kommungränsen mot Jönköping

I budget för 2015 fick miljö och samhällsbyggnad uppdraget att på nytt utreda en cykelled till kommungränsen mot Jönköping. Miljö och samhällsbyggnad har under 2015 och 2016 redovisat sina utredningar för kommunstyrelsens arbetsgrupp för samhällsutveckling. Vid senaste redovisningen för arbetsgruppen fick miljö och samhällsbyggnad rekommendationen att avsluta uppdraget och i stället prioritera cykelprojekt som genererar arbetspendling.

Roland Karlsson (C) lägger ett yrkande om förslag till beslut: Uppdragen kopplade till cykelled till Jönköping avslutas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Uppdragen kopplade till cykelled till Jönköping avslutas.

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) – kvartal 2, 2016

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen får vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige som information.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Kommunstyrelsen överlämnar kvartalsrapporten, kvartal 2 2016, till kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

Avtal om överlåtelse av mark mellan Ulricehamns kommun och ICA Fastigheter Sverige AB

Ulricehamns kommun har genom ramavtal förbundit sig att överlåta fastigheten Ubbarp 8:20 och del av fastigheten Ubbarp 8:16 till ICA Fastigheter Sverige AB, när detaljplanen för ICA Maxis etablering vunnit laga kraft. Nämnda plan vann laga kraft 2016-04-30.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Ulricehamns kommun överlåter fastigheten Ubbarp 8:20 och del av fastigheten Ubbarp 8:16 till ICA Fastigheter Sverige AB avtal. Ulricehamns kommun förvärvar del av fastigheten Chile 2 ”3D-utrymmet” från ICA Fastigheter Sverige AB enligt avtal. Medel för köpeskillingen för fastigheten, 12 mnkr, anslås i investeringsbudgeten 2016. Anslaget kan finansieras inom den lånelimit för 2016 som kommunfullmäktige har fastställt.

Yttrande över förslag till avtal mellan Ulricehamns kommun och Ulricehamn Ski Event AB

I januari 2017 kommer Ulricehamn Ski Event AB att arrangera världscup i längdskidor på Lassalyckans friluftsområde. Mellan kommunen och Ulricehamn Ski Event AB har upprättats ett förslag till avtal som reglerar ansvar och åtagande för olika delar i arrangemanget, till exempel säkerhet, ekonomisk ersättning mm.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Att godkänna förslag till avtal mellan Ulricehamns kommun och Ulricehamn Ski Event AB. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och kommunchef.

Svar på motion om rening av vatten från läkemedelsrester

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Liselotte Andersson (C) att i samband med nybyggnad av reningsverk, utreda bland annat kapaciteten med rening av läkemedelsrester.

Liselotte Andersson (C) yrkar på att motionen antas.

Votering där tio röstade enligt kommunstyrelsens förslag och fem röstade enligt Liselotte Anderssons yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionen anses besvarad med hänvisning till att mycket kvarstår innan planeringen av ett nytt reningsverk har kommit så långt att lämplig reningsteknik behöver utredas. Utveckling pågår inom området och den följs av såväl förvaltning, UEAB som Länsstyrelsen i egenskap av prövningsmyndighet. Det går därför inte i nuläget att binda sig för olika specifika processer.

Svar på motion om bro över Ätran

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Aila Kiviharju (SD) att Ulricehamns kommun utreder möjligheten att endast ha en gång- och cykelbro över Ätran. Enligt antagen översiktsplan är området för Karlsnäs och Bronäs viktiga områden för framtida exploatering. Boråsvägen är den väg som knyter samman dessa områden med centrum.

Niclas Sundings (SD) yrkar på bifall mot motionen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionen avslås med hänvisning till att Boråsvägen med bron över Ätran är en utav dom viktigaste förbindelserna mellan områdena Bronäs och Karlsnäs som pekas ut i översiktsplanen och centrala Ulricehamn.

Svar på motion om gång- och cykelövergång vid Fahlmansgatan där den korsar Strandgatan

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingvor Carlander (MP) att gång- och cykelövergång görs vid Fahlmansgatan där den korsar Strandgatan. Ett övergångsställe skulle upplysa den bakomvarande bilen om att den framförvarande stannat för att släppa över en fotgängare eller cyklist. Att anlägga ett övergångsställe vid Fahlmansgatan skulle öka risken för olyckor. Vid övergångställen upplevs en så kallad falsk trygghet, då fotgängare tar för givet att bilisterna ska lämna företräde. Övergångsställe ska endast anläggas där det är en stor mängd oskyddade trafikanter som är i behov av att korsa vägen.

Niclas de Loughery Nordin (MP) yrkar bifall på motionen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionen avslås med hänvisning till att anläggning av en gång- och cykelövergång vid Fahlmansgatan skulle öka risken för olyckor.

Niclas de Loughery Nordin reserverar sig mot beslutet

Svar på motion om att sätta upp två grillar i parken Ekhagen

Niclas Sunding (SD) föreslår att grillplatser sätts upp i Ekhagens park.

Niclas Sunding SD) yrkar bifall på beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionen antas med hänvisning till att grillar har satts upp på Ekhagens park under juni 2016.

Svar på motion om slopad maxhöjd på nya vindkraftverk

Roland Eriksson (FP) och Birgit Andersson (FP) föreslår att Ulricehamns kommun initierar en revidering av vindkraftsplanen med målsättningen att ta bort maxhöjden på nya verk.

Niclas Sunding (SD) yrkar avslag på motionen

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall på förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionen antas med hänvisning till att kommunfullmäktige den 28 januari 2016 har tagit ett förtydligande beslut om kommunens vindkraftsplan.

Niclas Sunding (SD) reserverar sig mot beslutet.

Svar på motion om trafiksituationen i Timmele

Sebastian Gustavsson (M) föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta kontakt med Trafikverket och kräva en bättre trafiklösning i Timmele. Minst ett övergångsställe behöver anläggas i den norra delen av samhället. Miljö- och samhällsbyggnad anser att det är motiverat att anlägga ett övergångsställe för att öka framkomligheten för de oskyddade trafikanterna som ska korsa den hårt trafikerade Rv46.

Per Johansson (M) yrkar bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionen antas med motiveringen att öka framkomligheten för de oskyddade trafikanterna som ska korsa den hårt trafikerade Rv46.

Svar på motion om att sätta upp regn- och vindskydd vid lekplatsen Ulricaparken

I en motion till fullmäktige föreslår Aila Kiviharju (SD) och Mattias Bengtson (SD) att det sätts upp tre mindre och ett större regn-och vindskydd på lämpliga platser i lekparksområdet i Ulrikaparken. Under 2016 uppförde miljö och samhällsbyggnad ett större, regn- och vindskydd i parken.

Niclas Sunding (SD) yrkar bifall på ordförandes förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionen avslås med hänvisning till det regn- och vindskydd som kommunen uppfört under 2016.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning september 2016

Kommunstyrelsens delegationsordning revideras med anledning av antagandet av ny finanspolicy och nya riktlinjer för placering av pensionsmedel.
Beslut: Kommunstyrelsens delegationsordning antas.

Bidrag till studieförbund 2016

Fördelning av kommunbidrag om 449 999 kronor till studieförbund verksamma i Ulricehamns kommun 2016 föreslås ske enligt rekommenderad statlig fördelningsmodell för studieförbunden.
Beslut: Bidrag beviljas om totalt 449 999 kronor till studieförbund 2016.

Bidragen föreslås fördelas enligt följande:

ABF: 114 682 kr

Studieförbundet Bilda Väst: 18 131 kr

Folkuniversitetet: 3336 kr

NBV Borås: 8625 kr

Sensus: 32 211 kr

Studieförbundet Vuxenskolan: 155 842 kr

Medborgarskolan: 1308 kr

Ibn Rushd: 9249 kr

Kulturens: 189 kr

Totalt: 449 999 kr

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete och folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun

Under 2016 har två nya folkhälsoavtal arbetats fram i dialog mellan kommunerna och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands landsting, samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamns kommun 2017-2020 och samverkansavtal avseende folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun från den 1 januari 2017 och tills vidare.
Beslut: Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamns kommun 2017-2020 och samverkansavtal avseende folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun från 1 januari 2017 och tills vidare godkänns.

Verksamhetsplan för folkhälsoarbetet 2017

Förslag och budget till verksamhetsplan folkhälsa 2017 har tagits fram efter dialogmöte mellan politiska företrädare för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun samt i samråd med berörda verksamhetschefer.
Beslut: Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2017, inklusive budget, antas.

Justerad överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn från och med 1 februari 2016

Ulricehamns kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Från och med 2015-11-01 var överenskommelsen på 14 platser. Den 7 januari 2016 undertecknade kommunstyrelsens ordförande en justerad överenskommelse på 91 platser för målgruppen som gällde från och med 1 februari 2016. Antalet stämde bättre överens med kommunens verkliga mottagande under hösten 2015.

Niclas Sunding (SD) yrkar avslag på ordförandens förslag.
Inga-Kersti Skarland (S), Per Johansson (M), Roland Karlsson (C), Birgit Andersson (L), Jan-Olof Sundh (V), Niklas De Loughery Nordin (MP), Mikael Levander (NU) och Cristina Bernevång (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen med Migrationsverket om asylplatser för asylsökande ensamkommande barn, vilket innebär att kommunen förbinder sig att från och med 1 februari 2016 hålla 91 platser tillgängliga för asylsökande ensamkommande barn.

Niclas Sunding (SD) reserverar sig mot beslutet.

Avtal FoU Sjuhärad Välfärd 2016-09-01 – 2019-12-31

FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) är sedan 1999 ett samarbete mellan de åtta Sjuhäradskommunerna, Västra Götalandsregionen och Högskolan i Borås. Högskolan är huvudman. Regionen har nu sagt upp sitt engagemang i FoUS och ett tillfälligt avtal reglerar FoUS:s verksamhet till och med augusti 2016. Kommunerna och högskolan har nu arbetat fram ett förslag på ny inriktning för FoUS verksamhet, omfattande hela det kommunala verksamhetsområdet inom den sociala sektorn. Behovet av samverkan när det gäller kompetens och utvecklingsfrågor är stort, inte minst på grund av verksamheternas alltmer ökande komplexitet.
Beslut: Avtal och Verksamhetsprogram för FoU Sjuhärad Välfärd 2016-09-01 – 2019-12-31 godkänns.

Riktlinjer för ersättning till familjehem och släktinghem

Sveriges kommuner och landsting har gett stöd och vägledning kring handläggning av ärenden som berör familjehemsvård, även ersättning i samband med dessa insatser. Det är generella rekommendationer och kommuner uppmanas att ta fram egna riktlinjer.
Besult: Riktlinjer för ersättning till familjehem och släktinghem antas.

Regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2016-05-04, § 142, att ta fram en modell för att hantera de hyresökningar som blir följden av nybyggda och renoverade bostäder. Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun inför ett kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF) för att säkerställa möjligheten för dessa personer att kunna acceptera beslut om bra bostad, trots hög hyra.
Beslut: Kommunalt bostadstillägg införs enligt Regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning, och inkluderas i budgetarbetet för 2017.

Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland 2016-2018

Västra Götalandsregionen har tillsammans med VästKom tagit fram en handlingsplan i syfte att stödja utvecklingen och förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre i regionen. Syftet är också att uppnå och upprätthålla en god kvalitet på arbetet kring de mest sjuka äldre och sträva efter att de gemensamma resurserna används på bästa möjliga effektiva sätt.
Beslut: Ulricehamns kommun ställer sig bakom Handlingsplan ”Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland 2016-2018”.

Planprioriteringslista för 2016

Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till uppdragskatalog för detaljplanering, program och utredningar. Planuppdragen som finns med i prioriteringslistan initieras antingen av privat aktör, eller av kommunen.
Beslut: Planprioriteringen ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta planarbete.

Detaljplan för kv. Chile 2 m.fl. ”Bibliotek”

Ett detaljplaneförslag har tagits fram för kv. Chile 2 m.fl. ”Bibliotek”, enligt uppdrag från Kommunstyrelsen. Förslaget har varit ute på samråd, samt granskning och därefter reviderats. Planen skickas nu in för antagande. Detaljplanearbetets syfte är att möjliggöra byggnation av bibliotekslokaler på del av planområdet, som idag används för handel och parkering.

Mikael Levander (NU) yrkar på att ärendet återremitteras och att förvaltningen utreder möjligheten och kostnaden för att bygga till ytterligare ett plan på 3D byggnaden för att kunna skapa ett kulturcentrum med bl.a. utställningshall, konstutställning och samlingslokal. För det krävs att detaljplanen omarbetas.
Beslut: Planförslaget för kv. Chile 2 m.fl. ”Bibliotek”, daterad 2016-07-20 antas.

Mikael Levander (NU) reserverar sig mot beslutet.

Planbesked Ubbarp 8:23 m fl

Ulricehamns Energi AB har inkommit med ansökan om planbesked för fastigheten Ubbarp 8:23 m fl., norr om Rönnåsen industriområde i Ulricehamn. Området används idag för UEABs avfallsverksamhet och är idag inte detaljplanelagt. En ny detaljplan som bidrar till uppfyllelse av de nationella miljömålen, behöver tas fram för att möjliggöra önskad etablering. Förvaltningens utredning föreslår att planområdet ska innefatta hela UEABs verksamhet i området. Påbörjas planarbetet år 2018 beräknas detaljplanen kunna antas tidigast hösten år 2019.
Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att upprätta en ny detaljplan för Ubbarp 8:23 m fl.

Detaljplan Trasten 1

Ett detaljplaneförslag har tagits fram för kvarteret Trasten 1 i Ulricehamn, som nu skickas in för granskning.
Beslut: Planförslaget för Trasten 1, daterat 2016-02-05 skickas ut för granskning.

Antagande av detaljplaneändring för del av Borgmästarehagen inom fastigheten Kalkstenen 2

Ett förslag till en detaljplaneändring har tagits fram för del av Kalkstenen 2, enligt uppdrag från Kommunstyrelsen. Förslaget har varit ute på samråd och skickas nu in för antagande. Syfte med detaljplaneändringen är att möjliggöra byggnation av en ny lokalgata inklusive en vändplan på fastigheten Kalkstenen 2.
Beslut: Planförslaget för del av Borgmästarehagen inom fastigheten Kalkstenen 2, daterad 2016-07-27 antas.

Tillståndsansökan vindkraftpark Dållebo

Eolus Vind inkom med en ansökan 2014 gällande vindkraftsetablering på Dållebo avseende fyra vindkraftverk med totalhöjd på högst 180 meter. Ansökan kompletterades på länsstyrelsens begäran och remitteras till kommunen för beslut om tillstyrkan eller avstyrkan.

Niclas Sunding (SD) yrkar avslag till ordförandes förslag.

Beslut: Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun tillstyrker tillståndsansökan till vindkraft, vindpark Dållebo i Ulricehamns kommun av Eolus Vind AB, med stöd av miljöbalken 16 kap. 4§.

Niclas Sunding (SD) reserverar sig mot förslaget.

Nytt gatunamn: Hammaregatan

Namnsätta en ny lokalgata på Vist industriområde.
Beslut: Nytt gatunamn Hammaregatan fastställs.

Försäljning av fastigheterna Domherren 1 och Hökerum 1:73

Förvaltningen ser inte något verksamhetsmässigt långsiktigt behov vad gäller fastigheterna Domherren 1 och Hökerum 1:73 och föreslår därför försäljning.
Beslut: Förvaltningen får i uppdrag att försälja fastigheterna Domherren 1 och Hökerum 1:73 till högstbjudande efter värdering.

Hastighetsplan för Ulricehamns kommun

Hastighetsplanens syfte är att vara ett underlag för framtida beslut angående justering av hastighetsgränser samt vid planering av åtgärder som öka hastighetsefterlevnaden på kommunens gator och vägar.
Beslut: Förvaltningen får i uppdrag att revidera hastighetsplanen från 2010 och att det upprättas en kostnadskalkyl samt en tidsplan för när åtgärderna ska vara gjorda i samband med antagandet av hastighetsplanen.

Ansökan om investeringsmedel för projektering av trafiklösning vid Marknadsplatsen

Sektor miljö- och samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beviljar investeringsmedel om 0,5 mnkr för en projektering av trafiklösning för cirkulationerna vid Marknadsplatsen. Projektet kan inrymmas i investeringsplan 2016 via anslaget för gator, vägar, parker, lekplatser och trafikåtgärder.
Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas för projektering av trafiklösning för cirkulationsplatserna vid Marknadsplatsen med 0,5 mnkr. Projektet kan inrymmas i investeringsplan 2016 via anslaget för gator, vägar, parker, lekplatser och trafikåtgärder.

Ansökan om investeringsmedel för slutreglering på Ulricehamnsmotet

Sektor miljö- och samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beviljar investeringsmedel för slutreglering av avtal för breddning och förhöjd standard av Ulricehamnsmotet enligt två stycken avtal med Trafikverket med dnr 2011.0688.
Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas för slutreglering av avtal för breddning och förhöjd standard av Ulricehamnsmotet med 1,5 miljoner kronor.

Ansökan om investeringsmedel för byggnation av lokalgata i Hesters industriområde

Sektor miljö- och samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beviljar investeringsmedel om 1,7 miljoner kronor för anläggande av lokalgata enligt gällande detaljplan för Hesters industriområde Hester 5:3. Investeringen möjliggör försäljning av mark.
Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för anläggande av lokalgata vid industriområdet Hester, 1,7 miljoner kronor, kan finansieras via avsatta medel förmarkförvärv och exploateringsverksamhet i investeringsbudgeten för 2016.

Ansökan om investeringsmedel för projektering av förskola i Hössna

Ulricehamns kommun har antagit direktiv för lokalanvändning som innebär att kommunen i så stor utsträckning som möjligt skall äga de fastigheter i vilken kommunen bedriver långsiktig verksamhet. I Hössna bedrivs förskoleverksamheten idag i hyrda lokaler. Enligt Kommunstyrelsens beslut § 190/2016 fick förvaltningen i uppdrag att under 2016 projektera för byggnation av en ny förskola i modul, två avdelningar vid Hössna Skola med möjlighet att utöka till fyra avdelningar om behovet uppstår när kommunen lämnar hyrda lokaler vid avtalets upphörande 2018. Byggnationen ska finansieras genom medel avsatta i 2016 års investeringsbudget för skolor och förskolor. Förvaltningen ansöker om 0,7 mnkr för projektering.

Roland Karlsson ( C) och Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslut: Förvaltningen beviljas 0,7 mnkr i investeringsmedel till projektering gällande förvärv och byggnation av förskola i Hössna.

Svar på medborgarförslag angående området vid reningsverket

I ett medborgarförslag som tidigare inkommit till kommunfullmäktige föreslås att det i det angränsande området kring det nuvarande reningsverket byggs en gemensam byggnad för f-9 skola, ett stads-/skolbibliotek, ett kulturhus och en fritidsgård. Till förslaget hör även att en idrottshall byggs inom området.
Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till de utredningar som just nu pågår kring reningsverkets eventuella flytt och områdets utveckling.

Svar på medborgarförslag om belysning utefter delar av Lugnåsvägen i området Stadsskogen

I ett medborgarförslag som tidigare inkommit till kommunfullmäktige föreslås att del av Lugnåsvägen i området Stadsskogen blir belyst. I kommunfullmäktiges investeringsbudget för 2016 avsattes inget särskilt anslag för belysning av Lugnåsvägen. Förvaltningen har vidare för avsikt att genomföra en inventering och utbyggnadsplan av belysning på kommunens gator och gång- och cykelvägar. Genom att ta fram en belysningsplan kan olika behov vägas mot varandra och kommunens resurser används effektivt och där behoven är som störst.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till arbetet med att ta fram en belysningsplan.

Svar på medborgarförslag om införande av Eduroam SSID i alla kommunala byggnader för nyttjande av trådlösa nätverk

I ett medborgarförslag som tidigare inkommit till kommunfullmäktigeföreslås att kommunen ansluter sina trådlösa nät till Eduroam som är universitet och högskolevärldens gemensamma nätfederation för digitalt arbete på distans. Vidare önskas accesspunkter vid busstationen där många invånare och turister rör sig.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar notera att Eduroam ingår i en utredning kring besöks-WiFi som pågår. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.


Publicerat av Elin Johansson den 8 september 2016, senast ändrad den 5 december 2016