Beslut i korthet från kommunstyrelsens möte 5 oktober 2016

Här kan du läsa beslut i korthet från kommunstyrelsens möte. Protokollet från mötet är ännu inte justerat.

Kommunstyrelsens möte.

Ärenden till kommunfullmäktige

Redovisning av motioner och medborgarförslag hösten 2016
2016/369

Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under beredning. Enligt kommunallagen 5 kap 33 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling.

Beslut: Redovisningen läggs till handlingarna.

Årlig redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 2016
2016/370

I kommunens arbete med intern kontroll åläggs kanslifunktionen att årligen i oktober redovisa de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att återföra till kommunstyrelsen och de uppdrag kommunstyrelsen beslutat att återföra till förvaltningen. Redovisningen innefattar också de uppdrag som har utförts samt de uppdrag som kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige under året beslutat att avsluta utan åtgärd.

Beslut: Redovisningen läggs till handlingarna.

Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige
2016/371

Förslag till sammanträdesdagar 2017 har tagits fram för kommunfullmäktige. Sammanträden i kommunfullmäktige genomförs med start kl. 18.00, sessionssalen i stadshuset.

Beslut: Följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige fastställs:

Torsdag 26 januari
Torsdag 23 februari
Torsdag 30 mars
Torsdag 27 april
Tisdag23 maj
Onsdag 21 juni
Torsdag 28 september
Torsdag 26 oktober
Torsdag 23 november
Torsdag 14 december

Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2016
2016/524

Förvaltningen redovisar en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2016. I rapporten sammanfattas bland annat den ekonomiska prognosen och väsentliga händelser kopplat till de olika verksamheterna. Det redovisas även uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk hushållning, pensionsportföljen och de tillfälliga statsbidrag som följde av den så kallade flyktingöverenskommelsen.

Beslut:

Godkänner rapporten per augusti 2016 avseende budget- och verksamhetsuppföljning.
Godkänner rapporten per augusti 2016 avseende kommunens pensionsportfölj.
Godkänner rapporten per augusti 2016 avseende beslut om fördelning av det särskilda statsbidraget till kommunerna till följd av flyktingöverenskommelsen.

Skattesats år 2017 för Ulricehamns kommun
2016/517

Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för kommande år. Om det inte sker, ska kommunstyrelsen under oktober ändå föreslå skattesats för det följande året.
Budget/flerårsplan 2017-2019, ekonomiska styrprinciper, skattesats 2017 mm, ska fastställas vid kommande kommunfullmäktiges sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut
föreslås utdebiteringen för 2017 oförändrad till 21:05 per skattekrona.

Mikael Levander (NU) yrkade för att ändra skatten till 21:30 per skattekrona.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkade bifall till ordförandes förslag.

Per Johansson (M) yrkade bifall till ordförandes förslag.

Beslut: Utdebiteringen för 2017 föreslås oförändrad till 21:05 per skattekrona.

Mikael Levander (NU) reserverade sig.

Revisionsrapport stiftelser och donationsfonder år 2015
2016/471

Sammanställning, årsredovisning och revisionsrapporter för 2015 överlämnas härmed avseende stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar.

Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder pågår.

Under hösten 2016 kommer det att lämnas in en ansökan om att få förbruka kapitalet i ytterligare tio stiftelser. Kvarvarande stiftelser kan ansöka om att få förbruka kapitalet 2017.

Beslut: Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2015. Sammanställning, årsredovisning för stiftelsen Gerda Stombergs minne (donationsfond) och revisionsrapporter 2015 läggs till handlingarna.

Svar på motion om gestaltningsprogram för stadens centrala delar
2016/258

Birgit Andersson (L) och Peder Danesved (L) har inkommit med en motion med förslaget att ta fram ett Gestaltningsprogram för stadens centrala delar.

Vi befinner oss i ett viktigt skede i att definiera hur morgondagens Ulricehamn skall gestaltas. Vi har en skyldighet att bygga Ulricehamns kommun på ett sådant sätt att människor erbjuds de stadskvaliteter som kommuninvånarna efterfrågar.

För att planering och genomförandet skall fungera effektivt är det viktigt att förvaltningen har styrdokument i relevant omfattning för att kunna styra utvecklingen av staden i rätt ritning över tid.

Ytterligare ett par motioner och medborgarförslag har inkommit vilka rör stadsutvecklingen och tätortsutvecklingen inom hela kommunen.

Birgit Andersson (L) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Beslut: Motionen antas med hänvisning till att förvaltningen får i uppdrag att ta fram Riktlinjer för stadsbyggnad och vid behov skapa gestaltningsprogram utifrån riktlinjerna.

Svar på motion om bilpool för kommuninvånare
2015/309

I en motion från Jan-Olof Sundh (V) och Arne Sjögren (V) önskar de att kommunen ger möjlighet till kommuninvånarna att hyra bil genom en kommunal bilpool.

Hanna Gundberg (MP) yrkade bifall till motionen.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att en kommun inte ska medverka i konkurrerande verksamhet samt att biluthyrning inte ligger inom ramen för det kommunala kompetensområdet.

Ärenden beslutade i kommunstyrelsen

Sammanträdestider 2017 för kommunstyrelsen
2016/458

Förslag till sammanträdesdagar 2017 har tagits fram för kommunstyrelsen. Sammanträden i kommunstyrelsen genomförs med start kl. 08.00, sessionssalen i stadshuset.

Beslut: 

Följande sammanträdesdagar 2017 för kommunstyrelsen fastställs.

Onsdag 4 januari
Torsdag 2 februari
Torsdag 9 mars
Torsdag 6 april
Torsdag 4 maj
Torsdag 1 juni
Torsdag 24 augusti
Torsdag 7 september
Torsdag 5 oktober
Torsdag 2 november
Torsdag 30 november

Avståndsmarkeringar på Banvallen
2016/340

I ett initiativärende inlämnat till kommunstyrelsen den 2 juni 2016 föreslår Arne Franson (MP) att, en kilometermärkning utförs med skyltar och vägmarkeringar utmed Banvallarna.

Märkningen har tidigare funnits men saknas numera då skyltar försvunnit och vägmarkeringarna slitits bort med tiden.

Beslut: Kilometermärkning med skyltar vid banvallen genomförs. Miljö och samhällsbyggnad finansierar åtgärden genom underhållsmedel.

Initiativärende avskaffa delade turer
2015/34

Inga-Kersti Skarland (S) anmälde den 7 oktober 2013 som ett initiativärende att kommunstyrelsen antar en tydlig politisk målformulering för sin roll som arbetsgivare och avskaffar delade turer och minimerar andelen timanställd personal.

Den 22 juni 2016 fattade kommunfullmäktige beslut, § 116/2016, i ärendet Heltid som norm (2016/234), att bevilja kommunledningsstaben ett tillfälligt anslag under 2016 om 500 000 kronor för att anställa projektledare. Projektledaren ska skapa en projektorganisation och stödja samt koordinera sektorernas arbete i samband med införandet av heltid som norm samt hanteringen av
delade turer och minimering av andelen timavlönad personal.

Beslut: Initiativärendet antas med hänvisning till att frågorna har hanterats och tagits om hand i ärendet Heltid som norm.

Riktlinjer för färdtjänst, föredragning
2016/486

Riktlinjer för färdtjänst antogs av kommunstyrelsen 2015-11-05 § 290. Därefter har verksamheten uppmärksammat ett behov av att revidera riktlinjen för att passa de rådande förhållandena i Ulricehamns kommun.

Förvaltningen förslår följande ändringar:
Under 7.1 ”Resor i annan kommun” stryks meningen ”Varje resa kostar 60 kronor för vuxen och 45 kronor för ungdom”.

Under punkt 8 ”Ledsagare” stryks meningen ”Om en färdtjänstberättigad har beviljats färdtjänst innebär det inte någon skyldighet för kommunen att tillhandahålla eller anskaffa ledsagare”.

Hela stycket 16.1 ”Resa i annan kommun (RIAK)” stryks från handlingen.

Beslut: Riktlinjer för färdtjänst, med föreslagna ändringar, antas och ersätter Riktlinjer för färdtjänst som antogs av kommunstyrelsen 2015-11-05 § 290.

Riktlinjer för riksfärdtjänst, föredragning
2016/487

Riktlinjer för riksfärdtjänst antogs av kommunstyrelsen 2015-11-05 § 289. Därefter har verksamheten uppmärksammat vissa delar i riktlinjen behöver förtydligas för att bättre stämma överens med rådande förhållanden i Ulricehamns kommun.

Som konsekvens av tidigare beslut föreslår förvaltningen följande ändring:
Under punkt 7 ”Ledsagare” stryks meningen ”Om en riksfärdtjänstberättigad har beviljats tillstånd till ledsagare innebär det inte någon skyldighet för kommunen att tillhandahålla eller anskaffa ledsagare”.

Beslut: Riktlinjer för riksfärdtjänst, med föreslagen ändring, antas och ersätter Riktlinjer för riksfärdtjänst som antogs av kommunstyrelsen 2015-11-05 § 289.

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Ulricehamns kommun
2016/513

Förvaltningen föreslår att kommunen inför kommunal hyresgaranti med stöd i Lag (2009:47 6§) om vissa kommunala befogenheter. Det innebär att kommunen kan gå i borgen för att säkra att ett hushåll får en hyresbostad med besittningsrätt, om det enskilda hushållets behov av en sådan bostad inte kan tillgodoses på annat sätt.

Beslut: Kommunal hyresgaranti införs i Ulricehamns kommun enligt Riktlinjer för kommunal hyresgaranti.

Nytt gatunamn: Kalkstensgatan
2016/488

I samband med att en detaljplaneändring tagits fram inom fastigheten Kalkstenen 2 i Ulricehamn, behöver det göras en namnsättning av vägen inom planområdet.

Beslut: Nytt gatunamn är Kalkstensgatan.

Nytt gatunamn: Täljstensgatan
2016/473

Fastighetsägaren till kvarteret Täljstenen 1 har inkommit med en begäran om adressättning på de nya flerfamiljshusen som byggts på fastigheten.

Beslut: Nytt gatunamn är Täljstensgatan.

Nytt gatunamn: Ubbarpsvägen
2016/425

I samband med att en ny detaljplan tagits fram för handelsverksamhet vid rv 46 i Ulricehamn, behöver det göras en namnsättning av vägen inom planområdet.

Beslut: Nytt gatunamn är Ubbarpsvägen.

Nytt gatunamn: Vist kyrkväg
2016/426

I samband med att en ny detaljplan tagits fram för fordonsservice vid rv 46 i Ulricehamn, behöver det göras en namnsättning av vägen inom planområdet.

Beslut: Nytt gatunamn är Vist kyrkväg.

Ansökan om investeringsmedel för energieffektiviseringar 2016
2016/211

Sektor service ansöker om investeringsmedel för genomförande av energiinvesteringar. I investeringsbudgeten för 2016 har 1,0 mnkr avsatts för ändamålet. De åtgärder som planeras under 2016 beräknas innebära minskad miljöpåverkan samtidigt som driftkostnaderna sänks.

Investeringsmedlen 2016 är planerade att fördelas på följande objekt:

  • Nya ishallen 250 tkr
  • Nitta förskola 200 tkr
  • Ytterbelysningar 550 tkr

Åtgärderna förväntas medföra avsevärda energibesparingar under lång tid och samtidigt höja den tekniska statusen i fastigheterna. Återbetalningstid för åtgärderna genom energibesparingar beräknas till 4-8 år. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för energieffektiviseringar, 1,0 mnkr, kan finansieras via anslagna medel i investeringsbudgeten 2016 för energieffektiviseringar.

Kvalitetsrapport gällande avvikelser inom Välfärd kvartal 1-2 2016, föredragning
2016/485

Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun följer utvecklingen av förvaltningens avvikelsehantering och erhåller regelbundet kvalitetsrapporter från kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS). Syftet med avvikelserapporteringen är att undanröja eller minska risk för upprepning och att förbättra processer och rutiner för god och säker vård.

Beslut: Kvalitetsrapport gällande avvikelser inom Välfärd kvartal 1 -2 2016 läggs till handlingarna.


Publicerat av Elin Johansson den 7 oktober 2016, senast ändrad den 7 oktober 2016 av