Kommunfullmäktige 29 september 2016

Här kan du läsa vad som beslutades på höstens första fullmäktigemöte, informationen kommer från ett ojusterat protokoll.

Bild från fullmäktigemöte

Motioner och medborgarförslag

Motion angående servering av lunchmat vid intern samt extern representation

Mattias Bengtsson (SD) föreslår i en motion att: kommunstyrelsen ges i uppdrag att komplettera representationspolicyn och införa direktivet att den lunchmat som serveras vid intern eller extern representation, ska vara samma som serveras i våra skolor eller inom omsorgen.

Beslut: Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om ålderstest av ensamkommande

Niclas Sunding (SD) föreslår i en motion att fullmäktige beslutar att berörd nämnd/förvaltning får i uppdrag att skyndsamt utreda om de finns laglig möjlighet att införa ålderstester på ensamkommande flyktingbarn. Vidare föreslås att fullmäktige beslutar att Ulricehamns kommun snarast möjligt införa ålderstester på ensamkommande flyktingbarn om utredningen visar att detta är möjligt.

Beslut: Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om mångkulturellt bokslut

Niclas Sunding (SD) föreslår i en motion att fullmäktige beslutar årligen upprättar ett dokument vid namn ”Mångkulturellt bokslut”, för att ta reda på intäkter och utgifter som följd av invandring till Ulricehamns kommun. Redovisning ska ske i samband med förvaltningens förslag till budget.

Beslut: Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion angående det kommunala bostadsbyggandet

Mattias Bengtsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Niclas Sunding (SD) föreslår i en motion fullmäktige besluta att: ge Stubo AB direktivet att vid nybyggnation av flerfamiljshus, förutom att beakta omkringliggande arkitektur även beakta värdet av t.ex. traditionell arkitektur där byggnader förses med smakfull, stilfull dekoration.

Vidare föreslås fullmäktige besluta att förvaltningen ges i uppdrag att i detaljplaner för centralorten Ulricehamn föra in att byggnation av flerfamiljshus ska beakta traditionell arkitektur samt stilfullt och smakfullt utsmyckade fasader.

Beslut: Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om underhåll av Stubos garagefastigheter vid Karlslätt

Mikael Levander (NU) föreslår i en motion att Stubo snarast renoverar de förfallna garagelängorna vid Karlslätt alternativt att man river dem om de inte längre används.

Beslut: Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om att äldre ska ha rätt till tryggt boende

Cristina Bernevång (KD) föreslår i en motion att Ulricehamns kommun ger personer över 85 år, som själva upplever att behoven i det dagliga livet inte täcks av hemtjänst med mera och/eller upplever otrygghet, oro och ensamhet, rätt att få plats i särskilt boende eller serviceboende om de vill det.

Beslut: Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om snabbare internetuppkoppling i skolorna

Mikael Levander (NU) föreslår i en motion att IT-enheten, i dialog med användarna, utreder vilka skolor som har undermålig internetuppkoppling samt åtgärdar kapacitetsbristen på dessa skolor snarast!

Beslut: Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om pendelparkering

I ett medborgarförslag föreslås att det upprätta en pendelparkering vid Rönnåsen (nära en busshållplats).

Beslut: Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Inkomna interpellationer och frågor

Interpellation om statlig ersättning gällande flyktingmottagandet

Niclas Sunding (SD) undrar i en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande:

  • Hur mycket räknar Ulricehamns kommun förlora i statlig ersättning?
  • Har Ulricehamns kommun några avtal med privata aktörer som ej går att brytas?
  • Kommer Ulricehamns kommun att emotsätta sig mottagandet på något sätt?
  • Har Ulricehamns kommun gjort någon utredning om hur många ensamkommande flyktingbarn vi klarar att ta emot och integrera in i samhället på ett bra sätt?
  • Vad är den totala kostnaden för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn under första och andra tertialen?
  • Vad är den totala ersättningen för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn under första och andra tertialen?
  • Hur påverkar de budgeten om de sker en förändring i ersättningsnivåerna under pågående budgetår?

Beslut: Interpellationen bordläggs till nästkommande sammanträde.

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande med anledning av borttagning av delade turer

Mattias Bengtsson (SD) undrar i en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande: Arbetar förvaltningen, med arbetet att ta bort delade turer, under förutsättningen att det kommer ske en förstärkning i grundbemanningen inom omsorgen?

Mattias Josefsson (S) säger att svaret på frågan är både ja och nej. Svaret är nej därför att förvaltningen just nu arbetar med att anställa en projektledare för införandet, därför är det i dagsläget inte klart hur införandet kommer ske. Svaret är också ja därför att förvaltningen kontinuerligt arbetar med att höja grundbemanningen.

Fråga om våld mot anställda

Niclas Sunding (SD) undrar i en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande: Har de förekommit några hot eller våldshandling mot de anställda som arbetar med någon form av flyktingmottagande?

Mattias Josefsson (S) svarar att förvaltningen har gjort ett grundligt jobb med att kontrollera om hot eller våld förekommit, men man har kommit fram till att det inte inträffat. Svaret är därför nej.

Fråga om riksväg 40

Mattias Bengtsson (SD) undrar i en fråga ställd till kommunstyrelsen ordförande: Förs det någon interndialog, alternativt en dialog med vägverket om hur vi kan åtgärda den situation som nu råder för att göra infarten mer vacker och representativ för Ulricehamn?

Mattias Josefsson (S) svarar att det internt förs en dialog med Näringsliv Ulricehamn AB om vad som kan göras med området. Externt har samtal förts med Skrotfrag. Någon åtgärd är inte aktuell just nu. Förvaltningen har inget politiskt uppdrag att arbeta med frågan.

Fråga om belysning i Grönahög

Roland Karlsson (C) undrar i en fråga ställd till kommunstyrelsen ordförande: Har trafikmätning och belysningsanalys gjorts vid återvinningsstationen i Köttkulla?

Mattias Josefsson (S) svarar att förvaltningen kommer att ta hela kommunen i beaktande när de börjar arbeta med belysningsplanen.

Enkel fråga om ombyggnad av skolgården på Timmele skola

Mikael Levander (NU) undrar i en enkel fråga ställd till kommunstyrelsen ordförande: Varför har inte investeringen genomförts och när kan elever och personal räkna med att den står färdig?

Mattias Josefsson (S) svarar att kommunstyrelsen i juni i år tog beslut om investera 2 miljoner i ombyggnad av skolgården. Sedan dess har det också blivit möjligt att ansöka om statliga bidrag för utveckling av skolgårdar. Förvaltningen har ansökt om extra bidrag för att kunna satsa ytterligare på skolgårdens ombyggnad. Så snart förvaltningen får besked om bidraget kommer man ta ställning till hur arbetet ska fortgå.

Enkel fråga om återvinningsstation vid Stadsskogen

Mikael Levander (NU) undrar i en enkel fråga ställd till kommunstyrelsen ordförande: Varför har det inte hänt något med återvinningsstationen vid Stadsskogen och när kan boende i den här delen av staden räkna med att en återvinningsstation står färdig?

Mattias Josefsson (S) svarar att Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) har planer på att anlägga en återvinningsstation i området. I dagsläget har de meddelat att de inte vet när de kommer att ställa i ordning stationen. Kommunen får föra en dialog med FTI för att komma vidare i frågan.

Vägledningsdebatt Integrationsstrategi

Beredningen för välfärd har tidigare fått i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi för Ulricehamns kommun. Enligt det processhjul som följer med uppdragsbeskrivningen framgår det att beredningen ska ha en vägledningsdebatt i kommunfullmäktige i september 2016.

Beslut: De synpunkter som framkommit under vägledningsdebatten noteras inför beredningens fortsatta arbete.

Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2015

Beslut: Årsredovisning 2015 för stiftelsen Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2015.

Årsredovisning 2015 Tolkförmedling Väst

Beslut: Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Budget och verksamhetsplan för år 2016 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Beslut: Budget och verksamhetsplan 2016 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns.

Revisionsrapport – granskning av kommunstyrelsens arbete med att sänka sjuktalen

Roland Karlsson (C) föreslår i ett tilläggsyrkande att revisionen vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober redovisar rapporten och svarar på frågor utifrån den redovisningen. Roland Karlsson (C) yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Arne Fransson (MP) yrkar bifall till Roland Karlsson förslag.

Beslut:Förvaltningen får i uppdrag att återrapportera åtgärder utefter granskningsrapporten. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsens sammanträde i december 2016.

Fullmäktige beslutar att revisionen vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober får redovisa rapporten och svarar på frågor utifrån den redovisningen. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Finanspolicy för Ulricehamns kommun

Arne Fransson (MP) yrkar på återremiss av ärendet. Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut.

Arne Fransson yrkande på återremiss ställdes mot kommunstyrelsens förslag till beslut. Efter votering som slutade med 44 röster mot 3 avslogs Arne Franssons återremissyrkande.

Beslut: Kommunfullmäktige antar finanspolicy för Ulricehamns kommun. Denna policy ersätter tidigare finanspolicy.

Riktlinjer för placering av pensionsmedel

Arne Fransson (MP) yrkar på återremiss av ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag och avslog yrkandet på återremiss.

Beslut: Fullmäktige antar riktlinjer för placering av pensionsmedel. Riktlinjerna ersätter tidigare placeringspolicy

Riktlinjer gällande bidrag för kostnadskrävande projekt över 500 000 kronor

Beslut: Fullmäktige godkänner regler gällande bidrag för kostnadskrävande projekt över 500 000 kronor.

Riktlinjer för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning

Niclas Sunding (SD) föreslår i ett ändringsyrkande att stycket ”behov av bostäder för nyanlända” tas bort ur texten riktlinjer för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning.

Efter en votering som slutade med 42 röster mot 5 avslog kommunfullmäktige ändringsyrkandet.

Beslut: Riktlinjerna för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning antas. En uppföljning av arbetet med de prioriterade områdena i Ulricehamns kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning återrapporteras till kommunstyrelsen under fjärde kvartalet 2017.

Samtliga Sverigedemokrater reserverade sig mot beslutet.

Uppdrag att utreda cykelled till kommungränsen mot Jönköping

Under 2015 fick miljö och samhällsbyggnad uppdraget att på nytt utreda en cykelled till kommungränsen mot Jönköping. Miljö och samhällsbyggnad har under 2015 och 2016 redovisat sina utredningar för kommunstyrelsens arbetsgrupp för samhällsutveckling. Vid senaste redovisningen för arbetsgruppen fick miljö och samhällsbyggnad rekommendationen att avsluta uppdraget och i stället prioritera cykelprojekt som genererar arbetspendling.

Beslut: Uppdragen kopplade till cykelled till Jönköping avslutas.

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) – kvartal 2, 2016

För andra kvartalet 2016, det vill säga beslut som fattades under perioden 1 januari till sista mars 2016, har sju beslut fattats men inte verkställts inom tre månader. Det är beslut fattade både enligt SoL och LSS, och förutom två beslut om daglig verksamhet enligt LSS är det olika insatser. Av de ärenden som rapporterades som ej verkställda första kvartalet 2016, är det fem som fortfarande inte är verkställda. Detta beror i huvudsak på att personer har tackat nej till erbjudande av insatser eller väntar på att boenden ska stå färdigt. För andra kvartalet 2016 har tre beslut verkställts efter tre månader och fem ärenden har avslutats av annan anledning än verkställighet.

Beslut: Kommunstyrelsen överlämnar kvartalsrapporten, kvartal 2 2016, till kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

Avtal om överlåtelse av mark mellan Ulricehamns kommun och ICA Fastigheter Sverige AB

Beslut: Ulricehamns kommun överlåter fastigheten Ubbarp 8:20 och del av fastigheten Ubbarp 8:16 till ICA Fastigheter Sverige AB enligt avtal. Ulricehamns kommun förvärvar del av fastigheten Chile 2 ”3D-utrymmet” från ICA Fastigheter Sverige AB enligt avtal. Medel för köpeskillingen för fastigheten, 12 miljoner kronor, anslås i investeringsbudgeten 2016. Anslaget kan finansieras inom den lånelimit för 2016 som kommunfullmäktige har fastställt.

Yttrande över förslag till avtal mellan Ulricehamns kommun och Ulricehamn Ski Event AB

Mikael Levander (NU) yrkar på återremiss av ärendet.

Mattias Josefsson (S) och Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå återremissen.

Beslut: Fullmäktige godkänner förslag till avtal mellan Ulricehamns kommun och Ulricehamn Ski Event AB. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och kommunchef

Mikael Levander (NU) reserverade sig mot beslutet.

Svar på motion om rening av vatten från läkemedelsrester

Roland Karlsson (C) yrkar på att ärendet bordläggs då motionären inte är närvarande.

Beslut: Ärendet bordläggs.

Svar på motion om bro över Ätran

Niclas Sundig (SD) yrkar bifall till motionen.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att Boråsvägen med bron över Ätran är en utav dom viktigaste förbindelserna mellan områdena Bronäs och Karlsnäs som pekas ut i översiktsplanen och centrala Ulricehamn.

Svar på motion om gång- och cykelövergång vid Fahlmansgatan där den korsar Strandgatan

Niclas De Loughery Nordin yrkar bifall till motionen.

Fullmäktige beslutar att avslå yrkandet.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att anläggning av en gång- och cykelövergång vid Fahlmansgatan skulle öka risken för olyckor.

Samtliga miljöpartister reserverar sig mot beslutet.

Svar på motion om att sätta upp två grillar i parken Ekhagen

Beslut: Motionen antas med hänvisning till att grillar har satts upp på Ekhagens park under juni 2016

Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Svar på motion om slopad maxhöjd på nya vindkraftverk

Niclas Sundig (SD) yrkar avslag på motionen. Inga-Kersti Skarland (S) och Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut: Motionen antas med hänvisning till att kommunfullmäktige den 28 januari 2016 har tagit ett förtydligande beslut om kommunens vindkraftsplan.

Svar på motion om trafiksituationen i Timmele

Sebastian Gustavsson (M), Roland Eriksson (L), Mikael Levander (NU), Roland Karlsson (C) samt Arne Fransson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut: Motionen antas med motiveringen att öka framkomligheten för de oskyddade trafikanterna som ska korsa den hårt trafikerade Rv46.

Svar på motion om att sätta upp regn- och vindskydd vid lekplatsen Ulricaparken

Mattias Bengtsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till det regn- och vindskydd som kommunen uppfört under 2016.

Valärenden

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att befria Arne Fransson (MP) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.
Beslut: Till ny ledamot i kommunstyrelsen väljs Hanna Gundberg (MP).

Matthias Nordgren (S) har tidigare befriats från uppdraget som beredningsledare i val- och arvodesberedningen.
Beslut: Till ny beredningsledare i val- och arvodesberedningen väljs Per Gustafsson (S)

Karl-Olof Tiberg (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslut: Fullmäktige beslutar att befria Karl-Olof Tiberg från uppdraget.

Information om ny ledamot blir Susanne Arneborg (V) och ny blir ersättare Erin Winslow (V) i kommunfullmäktige.
Beslut: Redovisningen läggs till handlingarna.

Bengt Johansson (C) avsäger sig uppdraget som ledamot och ordförande i stiftelsen Gerda Stombergs Minne.
Beslut: Bengt befrias från uppdraget. Till ny ledamot tillika ordförande utses Börje Eckerlid (C).

Lars Karlberg (MP) avsäger sig uppdraget som lekmannarevisor Näringsliv Ulricehamn AB.
Beslut: Ärendet återremitteras.

Lena Gilbertsson (S) avsäger sig uppdraget som nämndeman i Borås Tingsrätt.
Beslut: Lena befrias från uppdraget. Till ny nämndeman utses Carina Gustafsson.

Fredrik Skattberg (C) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Beslut: Fredrik Skattberg befrias från uppdraget.


Publicerat av Elin Johansson den 4 oktober 2016, senast ändrad den 6 februari 2018