Beslut i korthet från kommunfullmäktige

Här kan du läsa beslut i korthet från kommunfullmäktiges möte 27 oktober 2016. Du kan också se webb-tv från mötet.

Bild från fullmäktigemöte

 

Inkomna motioner och medborgarförslag

Motion angående renovering av fasaden på Stenbocksskolans annex

I en motion från Mattias Bengtsson (SD) och Niclas Sunding (SD) föreslås att fullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att snarast projektera och genomföra en fasadrenovering av Stenbockskolans annex samt att fullmäktige, ifall första attsatsen avslås, beslutar ge förvaltningen i uppdrag att föra upp en fasadrenovering av Stenbocksskolans annex på prioriteringslistan om den inte redan förts upp där.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om uppföljning av bredbandsmålet

Ulricehamns kommun har antagit det nationella målet om att 90% av kommunens hushåll skall ha tillgång till bredband 2020. I en motion från Roland Karlsson (C) och Bengt Leander (C) föreslås att kommunen på ett tydligt sätt årligen följer upp och redovisar var man befinner sig i förhållandet till bredbandsmålet.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om belysning av återvinningsstationer

I en motion från Roland Karlsson (C) och Inger Broberg (C) föreslås att samtliga nuvarande och tillkommande återvinningsstationer utrustas med belysning som standard.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarförslag om solpark

Kjell Arvidsson föreslår i ett medborgarförslag att Ulricehamns kommun anlägger en solpark liknande en sådan som finns i Katrineholm.

Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Redovisning av motioner och medborgarförslag

Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under beredning. Enligt kommunallagen 5 kap 33 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling.

Beslut: Redovisningen läggs till handlingarna.

Årlig redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

I kommunens arbete med intern kontroll åläggs kanslifunktionen att årligen i oktober redovisa de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att återföra till kommunstyrelsen och de uppdrag kommunstyrelsen beslutat att återföra till förvaltningen. Redovisningen innefattar också de uppdrag som har utförts samt de uppdrag som kommunstyrelsen eller  kommunfullmäktige under året beslutat att avsluta utan åtgärd.

Beslut: Redovisningen läggs till handlingarna.

Årlig redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 2016

I kommunens arbete med intern kontroll åläggs kanslifunktionen att årligen i oktober redovisa de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att återföra till kommunstyrelsen och de uppdrag kommunstyrelsen beslutat att återföra till förvaltningen. Redovisningen innefattar också de uppdrag som har utförts samt de uppdrag som kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige under året beslutat att avsluta utan åtgärd.

Beslut: Rapporten läggs till handlingarna

Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige

Följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige fastställs:

Torsdag 26 januari
Torsdag 23 februari
Torsdag 30 mars
Torsdag 27 april
Tisdag 23 maj
Onsdag 21 juni
Torsdag 28 september
Torsdag 26 oktober
Torsdag 23 november
Torsdag 14 december

Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2016

Förvaltningen redovisar delårsbokslut för kommunen och koncernen per 2016-08-31, samt en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2016. I rapporten sammanfattas bland annat den ekonomiska prognosen och väsentliga händelser kopplat till de olika verksamheterna. Det redovisas även uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk hushållning, pensionsportföljen och de extra statsbidragen som följde av flyktingöverenskommelsen.

Beslut:

Rapporten per augusti 2016 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns.
Rapporten per augusti 2016 avseende kommunens pensionsportfölj godkänns.
Rapporten per augusti 2016 avseende beslut om fördelning av det särskilda statsbidraget till kommunerna till följd av flyktingöverenskommelsen godkänns.

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2016-08-31

Kommunens revisorer har 10 oktober 2016 lämnat ett utlåtande avseende delårsrapport 2016-08-31 till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges ordförande Celso Silva Goncalves yrkar att rapporten läggs till handlingarna.

Beslut: Rapporten läggs till handlingarna.

Skattesats år 2017 för Ulricehamns kommun

Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för kommande år. Om det inte sker, ska kommunstyrelsen under oktober ändå föreslå skattesats för det följande året.
Budget/flerårsplan 2017-2019, ekonomiska styrprinciper, skattesats 2017 mm, ska fastställas vid kommande kommunfullmäktiges sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut föreslås utdebiteringen för 2017 oförändrad till 21:05 per skattekrona.

Mikael Levander (NU) yrkar att utdebitering av skattesats för år 2017 fastställs till 21:30 per skattekrona.

Jan-Olof Sundh (V), Inga-Kersti Skarland (S), Per Johansson (M), Niclas Sunding (SD), Roland Karlsson (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden (S) ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag till beslut och Mikael Levanders yrkande. Ordföranden (S) finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut: Utdebiteringen för 2017 föreslås oförändrad till 21:05 per skattekrona.

Nya Ulricehamns partigrupp reserverar sig mot beslutet.

Revisionsrapport stiftelser och donationsfonder år 2015

avseende stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar. Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas
eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder pågår. Under hösten 2016 kommer det att lämnas in en ansökan om att få förbruka kapitalet i ytterligare tio stiftelser. Kvarvarande stiftelser kan ansöka om att få förbruka kapitalet 2017.

Beslut: Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2015. Sammanställning, årsredovisning för stiftelsen Gerda Stombergs minne (donationsfond) och revisionsrapporter 2015 läggs till handlingarna.

Svar på motion om gestaltningsprogram för stadens centrala delar

Birgit Andersson (L) och Peder Danesved (L) har inkommit med en motion med förslaget att ta fram ett Gestaltningsprogram för stadens centrala delar. Vi befinner oss i ett viktigt skede i att definiera hur morgondagens Ulricehamn skall gestaltas. Vi har en skyldighet att bygga Ulricehamns kommun på ett sådant sätt att människor erbjuds de stadskvaliteter som kommuninvånarna efterfrågar. För att planering och genomförandet skall fungera effektivt är det viktigt att förvaltningen har styrdokument i relevant omfattning för att kunna styra utvecklingen av staden i rätt ritning över tid. Ytterligare ett par motioner och medborgarförslag har inkommit vilka rör stadsutvecklingen och tätortsutvecklingen inom hela kommunen.

Birgit Andersson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut: Motionen antas med hänvisning till att förvaltningen får i uppdrag att ta fram Riktlinjer för stadsbyggnad och vid behov skapa gestaltningsprogram utifrån riktlinjerna.

Svar på motion om bilpool för kommuninvånare

I en motion från Jan-Olof Sundh (V) och Arne Sjögren (V) önskar de att kommunen ger möjlighet till kommuninvånarna att hyra bil genom en kommunal bilpool. En kommun ska enligt kommunallagen inte medverka i konkurrerande verksamhet. Biluthyrning ligger inte heller inom ramen för det kommunala kompetensområdet.

Susanne Arneborg (V) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen.
Arne Fransson (MP) yrkar att motionen återremitteras till förvaltningen i syfte att beaktas
vid framtagandet av en ny modern resepolicy för kommunen.
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mats Bogren (NU) yrkar på återremiss.
Per Johansson (M) och Lars Holmin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Susanne Arneborg (V) drar tillbaka sitt förslag och ställer sig bakom Arne Franssons (MP)
förslag.
Ordföranden (S) ställer proposition om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller
återremittera detsamma. Ordföranden (S) finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra
ärendet i dag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning för omröstningen:
Ja-röst för att ärendet avgörs idag
Nej-röst för återremiss
Vid upprop avges 30 ja-röster och 18 nej-röster. Bilaga 1 § 180.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Arne Franssons (MP) yrkande om återremiss.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar enligt Arne Franssons (MP) yrkande om återremiss.

Svar på motion om rening av vatten från läkemedelsrester

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Liselotte Andersson (C) att i samband med nybyggnad av reningsverk, utreda bland annat kapaciteten med rening av läkemedelsrester. Utifrån ovanstående inventering göra en kostnadsbedömning för att få en fullskalig reningsteknik på plats. När det nya reningsverket byggs investera i att rena vattnet från läkemedelsrester och att identifiera de utsläppskällor som finns ”uppströms” i reningsverket för att förbättra reningskapaciteten tidigare.

Roland Karlsson ( C) yrkar att ärendet återremitteras för att besvara motionärens yrkande om
att i samband med framtida nybyggnad av reningsverk utreda rening av läkemedelsrester.
Inga-Kersti Skarland yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden (S) ställer proposition om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller
återremittera detsamma. Ordföranden (S) finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra
ärendet i dag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning för omröstningen:
Ja-röst för att ärendet avgörs idag
Nej-röst för återremiss
Vid upprop avges 32 ja-röster och 16 nej-röster. Bilaga 2 § 181.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Roland Karlssons (C) yrkande om återremiss.

Beslut: Ärendet återremitteras för att besvara motionärens yrkande om att i samband med framtida nybyggnad av reningsverk utreda rening av läkemedelsrester.

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om statlig ersättning för flyktingmottagandet

Niclas Sunding (SD) har till Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-29 lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) om statlig ersättning gällande mottagandet för ensamkommande flyktingbarn. Nedan finns frågorna och svaren från kommunstyrelsens ordförande.

Hur mycket räknar Ulricehamns kommunförlora i statlig ersättning?

Det nya ersättningssystemet är planerat att träda i kraft den 1 juli 2017. Förvaltningens bedömning är att det kommer att innebära 10 miljoner kronor mindre i ersättning från Migrationsverket för de ensamkommande barnen, under 2017.

Har Ulricehamns kommun några avtal med privata aktörer som ej går att bryta?

I Ulricehamns kommun bedrivs verksamheten i egen regi till, uppskattningsvis, 85 procent. Kommunen har inga avtal med privata aktörer som inte går att bryta utan alla avtal kan brytas om kommunen bedömer att behovet kan tillgodoses på annat sätt. Alla avtal med privata aktörer har en månads uppsägningstid.

Kommer Ulricehamns kommun att emotsätta sig mottagandet på något sätt?

Ulricehamns kommun är, liksom alla kommuner, enligt lag bundna att ta emot de ensamkommande flyktingbarn som anvisas till oss.

Har Ulricehamns kommun gjort någon utredning om hur många ensamkommande flyktingbarn vi klarar av att ta emot och integrera in i samhället på ett bra sätt?

Förvaltningen har ingen möjlighet att utreda hur många ensamkommande barn som kommunen klarar av att ta emot och integrera. Det finns ingen fakta eller seriösa undersökningar som talar för att det finns någon gräns för hur stort antal nya ett samhälle klarar av att ta hand om. Kommunen arbetar för att ta hand om alla de personer som kommer till kommunen på bästa sätt för att de ska komma in i och bli en del av samhället. Detta är av stor vikt både för individen och för samhället.

Vad är den totala kostnaden för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn under första och andra tertialen?

Ulricehamns kommuns totala kostnader för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn under första och andra tertialen uppgår till 43 495 ooo kronor. Under samma period har kommunen fått ersättning från Migrationsverket med 43 100 ooo kronor. Skillnaden i utgifter och inkomster beror på att kommunen byggt upp en överkapacitet för mottagandet som man nu arbetar med att få ner. Överkapaciteten byggdes upp baserat på de prognoser Migrationsverket gjort. Dessa har skrivits ner allt eftersom året har gått. Ett omställningsarbete pågår och förvaltningen bedömer att man kommer att hamna på plus minus noll vid slutet av året.

Hur påverkar det budgeten om det sker en förändring i ersättningsnivåerna under pågående budgetår?

Den minskade ersättningen från Migrationsverket påverkar budgeten på så sätt att IFO får mindre intäkter från staten. Detta kommer inte att påverka den kommunala driftsbudgeten till IFO på något sätt. Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn är ett eget system där intäkterna kommunen får från staten ska täcka de kostnader som kommunen har för mottagandet.

På grund av det minskade inflödet och de ändrade reglerna för ersättning kommer verksamheten behöva göra vissa anpassningar för 2017. Bland annat ser man över placeringsformen stödboende, som är en mindre resurskrävande verksamhet än HVB, och de som har kommit till kommunen som ensamkommande barn och hinner fylla 18 år innan beslut om uppehållstillstånd kommer i större utsträckning än förut hänvisas tillbaka till Migrationsverket s0m har ansvar för boende och ekonomi för vuxna asylsökande.

Valärenden

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

I skrivelse 2016-10-12 avsäger sig Petra Wolf (MP) uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslut: Petra Wolf (MP) befrias från uppdraget. Val av ny ledamot i kommunfullmäktige bordläggs.

Avsägelse av uppdrag som lekmannarevisor i Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)

I skrivelse 2016-08-11 avsäger sig Lars Karlberg (MP) uppdrag/en som lekmannarevisor i Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB). Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september, § 164.

Beslut: Lars Karlberg (MP) befrias från uppdraget. Mats Jönsson (V) väljs som lekmannarevisor i NUAB och att uppdraget som ersättare är vakant tills vidare.


Publicerat av Elin Johansson den 3 november 2016, senast ändrad den 6 februari 2018