Beslut i korthet från kommunstyrelsens möte 3 november

Här kan du läsa beslut i korthet från kommunstyrelsens möte. Protokollet från mötet är ännu inte justerat.

Bild från kommunstyrelsens möteBild från kommunstyrelsens möte den 3 november

Ärende till kommunfullmäktige

Budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 – förvaltningens förslag

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar att förvaltningens förslag till budget revideras enligt det samlade förslaget ”Fortsatt framtidstro i Ulricehamn” vilket innebär justeringar i driftsbudget, taxor och investeringsplan. Budgeten kompletteras också med uppdrag som redovisas i det samlade förslaget.

Per Johansson (M) yrkar bifall till Inga-Kersti Skarlands (S) förslag.

Ordförande Mattias Josefsson (S) drar tillbaka ordförandens förslag.

Roland Karlsson (C) yrkar att förvaltningens förslag till budget revideras enligt Centerpartiets budgetförslag vilket innebär justeringar i driftbudget och investeringsplan.

Mikael Levander (NU) yrkar som ett ändringsyrkande på att musikskoleavgiften sänks i motsvarande grad som det statsbidrag som finns att söka för sänkta avgifter i kultur och musikskolan ger ifall bidraget på 200 000 kr erhålls.  Han yrkar också bifall till Nya Ulricehamns budget.

Niclas Sunding (SD) yrkar som ett ändringsyrkande att Sverigedemokraternas reviderade budgetförslag 2017 ”Så mycket bättre” ska antas i sin helhet.

Hanna Gundberg (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budget.

Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till Inga-Kersti Skarlands (S) förslag.

Ordföranden (S) ställer proposition mellan Inga-Kersti Skarlands (S) yrkande, Roland Karlssons (C) yrkande, Mikael Levanders (NU) yrkande, Niclas Sundings (SD) yrkande och Hanna Gundbergs (MP) yrkande. Ordföranden (S) finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Inga-Kersti Skarlands (S) förslag till beslut.

Omröstning begärs.

Ordföranden (S) finner att huvudförslaget är Inga-Kersti Skarlands (S) förslag till beslut i omröstningen.

För att utse motförslag till Inga-Kersti Skarlands förslag ställer ordföranden (S) proposition mellan Roland Karlssons (C) yrkande, Mikael Levanders (NU) yrkande Niklas Sundings (SD) yrkande och Hanna Gundbergs (MP) yrkande. Ordföranden (S) finner att kommunstyrelsen beslutat att Roland Karlssons (C) yrkande är motförslag till Inga-Kersti Skarlands (S) förslag till beslut.

Ordföranden (S) ställer proposition mellan Roland Karlssons (C) yrkande och Inga-Kersti Skarlands förslag till beslut. Ordföranden (S) finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Inga-Kersti Skarlands förslag till beslut.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för Inga-Kersti Skarlands (S) förslag till beslut
Nej-röst för Roland Karlssons (C) yrkande

Vid upprop avges 9 ja-röster, 3 nej-röster och 3 avstår från att rösta med reservation för sina egna förslag.

Kommunstyrelsen har beslutat enligt Inga-Kersti Skarlands (S) förslag till beslut.

Ordföranden (S) ställer proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Mikael Levanders ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå ändringsyrkandet.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för avslag
Nej-röst för bifall

Vid upprop avges 9 ja-röster och 6 nej-röster.

Kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att förvaltningens förslag till budget revideras enligt det samlade förslaget ”Fortsatt framtidstro i Ulricehamn” vilket innebär justeringar i driftsbudget, taxor och investeringsplan. Budgeten kompletteras också med uppdrag som redovisas i det samlade förslaget.

Reservationer

Niclas Sunding (SD), Mikael Levander (NU) och Hanna Gundberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för de egna budgetförslagen.

Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2017

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 1 januari 2017 inom samverkansnämnden miljö och byggs ansvarsområde antas.

Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från om med 1 januari 2017 inom kommunstyrelsens ansvarsområde antas.

Överenskommelse med Ulricehamns Kallbadhusförening

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att förslag till överenskommelse mellan Ulricehamns kommun och Ulricehamns Kallbadhusförening godkänns.

Ansökan om investeringsmedel för ersättningsfritids vid Bogesundsskolan.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för ombyggnad av suterrängplan för fritids/förskoleklass i Övre skolan på Bogesundsskolan, 5, 3 miljoner kronor kan finansieras via nedanstående anslag i investeringsbudgeten 2016:
– Ersättningsfritids vid Bogesundsskolan, 4,5 miljoner kronor
– Diverse projekteringar, 800 000 kronor

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3, 2016, enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service för vissa funktionsnedsatta (LSS)

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 2016, lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

För tredje kvartalet 2016, det vill säga beslut som fattades under perioden 1 april 2016 – 30 juni 2016 och som inte blivit verkställda senast 30 september 2016 har ett beslut fattats som inte har verkställts inom tre månader. Detta beror på att det inte har gått att komma i kontakt med personen. Två insatser har avbrutits utan att beslutet har kunnat verkställas på nytt inom tre månader. Anledningen till detta är att personerna valt att avvakta eller tackat nej till erbjudande.

Uppföljning av måldokument för folkhälsoarbete Ulricehamns kommun 2012-2016.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att uppföljningsuppdraget till beredningen för välfärd antas.

Bakgrunden till beslutet är att beredningen för välfärd ges i uppdrag att följa upp måldokument för folkhälsoarbete – Ulricehamns kommun 2012-2016.

Uppföljning av måldokument Framtidens gymnasium, Tingsholmsgymnasiet

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att uppföljningsuppdraget till beredningen för lärande antas.

Bakgrunden till beslutet är att beredningen för lärande ges i uppdrag att följa upp måldokument Framtidens gymnasium, Tingsholmsgymnasiet.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Uppdrag – Återbruk på återvinningscentralen

Roland Karlsson (C) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med UEAB återkomma med ett justerat förslag för återbruk på Övreskog.

Mikael Levander (NU) och Hanna Gundberg (MP) yrkar bifall till Roland Karlssons (C) förslag.

Inga-Kersti Skarland (S) och Per Johansson (M) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Beslut: Detta uppdrag avslutas. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på alternativa placeringar för återbruk. Roland Karlssons (C) yrkande avslogs.

Nya Ulricehamn reserverade sig mot beslutet.

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg 2016-2018

Beslut: Genom fastställandet av Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg 2016-2018 anse kostnadsfördelningen vara godkänd.

Återrapportering av revisionsrapport – granskning av rutiner och verksamhetssystem inom äldreomsorgen.

Beslut: Återrapporteringen godkänns.

Handlingsplan för att motverka hemlöshet

Hemlöshet har blivit ett allt mer strukturellt problem och omständigheterna bakom detta berör flera områden, både arbetsmarknad, bostadsmarknad och migration. Insatser behövs samtidigt på flera nivåer i samhället. Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan som ska ligga till grund för framtagandet av en modell för det förebyggande arbetet och för samverkan kring att motverka hemlöshet. Modellen ska omfatta vräkningsförebyggande arbete, samverkan och kartläggning

Niclas Sunding (SD) yrkar en ändring under punkten 5.2.2 Allmännyttan, privata fastighetsägare och hyresvärdar. Sista stycket stryks och ersätts med följande ordalydelse: Vid exploatering, och när kommunen äger marken, kan kommunen i markanvisningsavtal styra byggnationens kosmetiska inriktning vid nyproduktion av flerfamiljshus i syfte att utveckla hela Ulricehamns kommun.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar avslag på Niclas Sundings (SD) ändringsyrkande och bifall till ordförandens (S) förslag.

Ordföranden (S) ställer proposition om kommunstyrelsen kan anta övriga delar av Handlingsplan mot hemlöshet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta övriga delar av planen. Därefter ställer ordförande proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Niclas Sundings (SD) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå ändringsyrkandet och antar Handlingsplan för att motverka hemlöshet i sin helhet.
Beslut: Handlingsplan för att motverka hemlöshet antas.

Svar på medborgarförslag om vilken del av Storgatan som är lämpligast att glasa in

Beslut: Medborgarförslag avslås med hänvisning till att kommunstyrelsen den 8 september fattade beslutet att återta planuppdraget för glastaket.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 8 november 2016, senast ändrad den 8 november 2016 av Elin Johansson