Kommunfullmäktiges beslut i korthet 24 november

Här kan du läsa beslut i korthet från kommunfullmäktiges möte 24 november 2016. Du kan också se mötet på webb-tv.

webb-tv, sänding från kommunfullmäktigewebb-tv, sänding från kommunfullmäktige

Inkomna motioner och medborgarförslag

Förbättra trafiksituationen för cykel och gångtrafikanter

Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) föreslår i sin motion att kommunfullmäktige beslutar att ge berörd förvaltning/nämnd i uppdrag att förbättra
trafiksituationen i korsningen mellan GC vägen och Prångenvägen.

Beslut: Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredande.

Se över rutinerna gräsklippning vid informationstavlor

Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) föreslår i sin motion att berörd förvaltning får i uppdrag att se över sina rutiner och förändra rutinerna
för gräsklippning vid informationstavlorna så att turisterna inte ska behöva gå i halvmeter högt gräs.

Beslut: Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredande.

Se över rutinerna för tömning av papperskorgar

Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) föreslår i sin motion att berörd förvaltning får i uppdrag att se över sina rutiner och förändra rutinerna för förning av papperskorgar i hela Ulricehamns kommun, så att denna sanitära olägenhet upphör, samt att berörd förvaltning får i uppdrag att inspektera alla papperskorgar i Ulricehamns kommun och iordningställa de papperskorgar som trasiga eller felvända.’

Beslut: Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredande.

Pendlingsparkeringar vid infarterna

Ingvar Carlander (MP), Ingemar Basth (MP) och Arne Fransson (MP) föreslår i sin motion att då kommunen arbetar fram en gestaltningsplan samtidigt görs utrymme för pendlingsparkeringar vid infarterna till Staden.

Beslut: motionen lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Överlämning till kommunfullmäktige – Integrationsstrategi

Beredningen för välfärd har arbetat fram en integrationsstrategi. Detta i enlighet med i kommunfullmäktige beslutad uppdragsbeskrivning, § 263 från 17 december 2015. I kommunens processhjul för beredningens arbete är det således dags att överlämna strategidokumentet till kommunfullmäktige, som i sin tur har att överlämna strategidokumentet till kommunstyrelsen för yttrande avseende ekonomi, laglighet och konsekvenser.

Beslut: Integrationsstrategin överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande avseende ekonomi, laglighet och konsekvenser i övrigt.

Budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 – förvaltningens förslag 2016

Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 avslutades med budgetutskottets möte 2016-09-30. Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen.

Per Johansson (M) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet.
Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:
– Att tillföra 4,35 mnkr i investeringsbudgeten till gata, vägar, parker etc.
– Att tillföra 0,2 mnkr i höjt stöd till föreningslivet för skötsel av grönytor i kommunen
– Att ge uppdrag till Ulricehamns stadshus AB att se över fördelningen av koncernbidrag inom kommunkoncernen i syfte att utöka budgeten för marknadsföring i NUAB med 0,4 mnkr.
Roland Karlsson (C), Inga-Kersti Skarland (S) och Birgit Andersson (L) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag och Mattias Josefssons (S) tilläggsyrkanden.
Mikael Levander (NU) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt Nya Ulricehamns budgetförslag.

Arne Fransson (MP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt Miljöpartiets budgetförslag.
Niklas Sunding (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt Sverigedemokraternas budgetförslag.
Roger Wilhelmsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag från den 3 november och meddelar att en protokollsanteckning ska biläggas protokollet, bilaga 1.
Mattias Bengtsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budget.
Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och yrkar som ett ändringsyrkande till investeringsbudgeten att posterna om/till/nybyggnad av skolor i centralorten etc utgår. Ny post om/till/nybyggnad av skolor, inklusive skol- och friidrottsplats och grundsärskola tillförs. Till detta avsätts 2 miljoner 2017 till projektering, 20 miljoner 2018.
Susanne Arneborg (V) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag och Mattias Josefsson (S) tilläggsyrkanden.
Aila Kiviharju (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budget.
Cristina Bernevång (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag från den 3 november och ställer sig bakom Roger Wilhelmssons (M) protokollsanteckning.
Mats Bogren (NU) yrkar bifall till Nya Ulricehamns budget.
Anders Andersson (C) och Mikael Dahl (C) yrkar bifall till Mattias Josefsson (S) yrkanden.

Ordföranden (S) ställer proposition om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå Jan-Olof Sundhs (V) ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå ändringsyrkandet.

Ordföranden (S) ställer proposition mellan de fem budgetförslagen; kommunstyrelsens förslag, Nya Ulricehamns budget, Miljöpariets budget, Sverigedemokraternas budget samt Roger Wilhelmssons (M) och Christina Bernevångs (KD) förslag. Ordföranden (S) finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut:

Förvaltningens förslag till budget revideras enligt det samlade förslaget ”Fortsatt framtidstro i Ulricehamn” vilket innebär justeringar i driftsbudget, taxor och investeringsplan. Budgeten kompletteras också med uppdrag som redovisas i det samlade förslaget.

Lägger informationen om bolagens investeringar till handlingarna. Lämnar uppdrag till förvaltningen att komplettera budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 med redovisat underlag.

Till budgeten görs följande tillägg:
– Att tillföra 4,35 mnkr i investeringsbudgeten till gata, vägar, parker etc.
– Att tillföra 0,2 mnkr i höjt stöd till föreningslivet för skötsel av grönytor i kommunen
– Att ge uppdrag till Ulricehamns stadshus AB att se över fördelningen av koncernbidrag inom kommunkoncernen i syfte att utöka budgeten för marknadsföring i NUAB med 0,4 mnkr.

Reservationer
Jan-Olof Sundh (V) och Susanne Arneborg (V) reserverar sig mot beslutet att avslå Jan-Olof Sundhs (V) ändringsyrkande.
Nya Ulricehamns och Miljöpartiets partigrupper reserverar sig mot budgetbeslutet till förmån för sina egna förslag.
Niclas Sunding (SD), Mattias Bengtsson (SD) och Aila Kiviharju (SD) reserverar sig mot beslutet att anta budget ”fortsatt framtidstro i Ulricehamn” inklusive samtliga attsatser, till förmån för sin egen budget, Så mycket bättre.

Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2017

Av 12 kap 10 § Plan- och bygglagen framgår att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige, därför hanteras Miljö och samhällsbyggnads taxor och beräkningsunderlag i ett separat ärende. Miljö och samhällsbyggnad i Ulricehamns kommun har tagit fram förslag till taxor och beräkningsgrunder för år 2017. Taxorna består av taxor och beräkningsgrunder för Samverkansnämnden miljö och byggs ansvarsområde och kommunstyrelsens ansvarområde inom miljö- och samhällsbyggnad. Taxorna inom samverkansnämndens ansvarområde är gemensamma för nämndens myndighetsutövning i Ulricehamns kommun och Tranemo kommun

Beslut: Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 2017-01-01 inom Samverkansnämnden miljö och byggs ansvarsområde antas.
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från om med 2017-01-01 inom kommunstyrelsens ansvarsområde antas.

Överenskommelse med Ulricehamns Kallbadhusförening

 

En ansökan om bidrag från Ulricehamns Kallbadhusförening behandlades av Ulricehamns kommunfullmäktige i februari 2007. Beslutet i kommunfullmäktige innebar bland annat att föreningen beviljades ett ränte- och amorteringsfritt lån med 2 mnkr under en femårsperiod. Tidsperioden för lånet har löpt ut, ärendet har aktualiserats och förvaltningen har haft överläggningar med företrädare för Kallbadhusföreningen vid flera tillfällen.

Ur förvaltningens perspektiv har det varit angeläget att kunna lägga fram förslag på en långsiktig överenskommelse som innebär att föreningen får en amorteringsplan som är rimlig med utgångspunkt från föreningens ekonomiska förutsättningar och som dessutom innebär att man betalar ränta på lånet från kommunen.

I den föreslagna överenskommelsen ingår en del som innebär subventionerat kallbad för kommunens anställda. Kallbad är exempel på en friskvårdsförmån som arbetsgivare kan erbjuda skattefritt till sina anställda. Den överenskommelse som föreslås är resultatet av de förhandlingar som förts med föreningen. Förvaltningens bedömning är att såväl kommunens som föreningens intressen har tagits tillvara på ett rimligt sätt.

Beslut: Godkänner förslag till överenskommelse mellan Ulricehamns kommun och Ulricehamns Kallbadhusförening.

Ansökan om investeringsmedel för ersättningsfritids vid Bogesundsskolan

Behovet av en ny avdelning för fritids och förskoleklass är stort eftersom verksamheten idag bedrivs i lokaler i Gula villan som inte är anpassade för sådan verksamhet. Ombyggnaden avser en totalrenovering av hela suterrängplanet i Övre skolan på Bogesundsskolan. Budgeterade medel (4,5 mnkr) kommer inte att räcka då projekteringen har visat på en högre byggkostnad än vad som avsatts i budget. Det finns möjlighet att lösa det återstående behovet av finansiering genom omfördelning av investeringsmedel som avsatts för ”diverse projektering”. Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för ombyggnad av suterrängplan för fritids/förskoleklass i Övre skolan på Bogesundsskolan, 5,3 mnkr, kan finansieras via nedanstående anslag i investeringsbudgeten 2016:

  • Ersättningsfritids vid Bogesundsskolan, 4,5 mnkr
  • Diverse projekteringar, 0,8 mnkr

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3, 2016, enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service för vissa funktionsnedsatta (LSS)

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.

Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige som information.

Beslut: Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 2016, lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Uppföljning av måldokument för folkhälsoarbete Ulricehamns kommun 2012-2016

 

Beredningen för välfärd ges i uppdrag att följa upp måldokument för folkhälsoarbete – Ulricehamns kommun 2012-2016.

Beslut: Uppföljningsuppdraget till beredningen för välfärd antas.

Uppföljning av måldokument Framtidens gymnasium, Tingsholmsgymnasiet

Beredningen för lärande ges i uppdrag att följa upp måldokument Framtidens gymnasium, Tingsholmsgymnasiet.

Beslut: Uppföljningsuppdraget till beredningen för lärande antas.

Valärenden

Länsstyrelsen utser Ingvor Carlander som ny ledamot och Clara Jara Pedreros som ny ersättare i kommunfullmäktige.

Beslut: Redovisningen läggs till handlingarna.


Publicerat av Elin Johansson den 28 november 2016, senast ändrad den 2 februari 2018 av