Kommunfullmäktige 15 december 2016

Här kan du läsa vad som beslutades på årets sista fullmäktigemöte, informationen kommer från ett ojusterat protokoll.

Inkomna interpellationer och frågor

Interpellation om en gymnasieskola för alla

Ingvor Carlander (MP) undrar i en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande: Hur rustad är Ulricehamn för att kunna genomföra att estetiskt ämne eventuellt ska ingå bland de gymnasiegemensamma ämnena redan detta 2018?

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på nästa sammanträde.

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande

Mattias Bengtsson (SD) undrar i en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande: Har Ulricehamns kommun någon fordran till Migrationsverket?

Kommunstyrelsens ordförande, Mattias Josefsson (S), svarar att  kommunen har fodringar hos Migrationsverket. Det rör sig om ca 25, 6 miljoner. Se hela svaret via webb-tv.

Överlämning till kommunfullmäktige – Strategi Attityder till skolan 7-9

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att strategin ”Attityder till skolan” överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande när det gäller ekonomi, laglighet och konsekvenser i övrigt.

Budget- och verksamhetsuppföljning oktober 2016

 

Ordförande Celso Silva Gonçalves (S) yrkar som ett ändringsyrkande att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra lärarlönelyftet från och med 2016-07-01. Finansiering av 2016 års kostnader sker inom beslutad ekonomisk ram för kommunstyrelsen samt att kommunstyrelsen uppdras att göra en partiell inlösen av pensioner motsvarande ca 20 miljoner kronor inklusive löneskatt. Kostnaderna finansieras i 2016 års bokslut.

Arne Fransson (MP) yrkar som ändringsyrkande att 5 miljoner 2016 avsätts till arbetsmiljöförbättrande insatser för hela förvaltningen. Av dessa medel ska sedan avräkning om 3,3 miljoner ske till alla legitimerade lärare (utom förstelärare) anställda i kommunen hösten 2016. Alla ska ha lika. Finansiering av 2016 års kostnader sker genom beslutad ekonomisk ram för kommunstyrelsen.

Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till Arne Franssons (MP) ändringsyrkande. Vidare yrkar han som ett tilläggsyrkande att för 2017 och tills vidare avsätts pengar till arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Av dessa medel ska sedan avräkning ske till de legitimerade (utom förstelärare) som ej får del av det statliga lärarlönelyftet. Summan och fördelning skall vara lika som hösten 2016. Finansiering sker genom avräkning från kommunens budgeterade resultat för 2017.

Susanne Arneborg (V) yrkar bifall till Arne Franssons (MP) ändringsyrkande och Jan-Olof Sundhs (V) tilläggsyrkande.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens ändringsyrkande.

Ingemar Basth (MP) yrkar bifall till Arne Franssons (MP) ändringsyrkande.

Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till Arne Franssons (MP) ändringsyrkande.

Ordföranden (S) ställer proposition mellan ordförandens ändringsyrkande och Arne Franssons (MP) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt ordförandens (S) ändringsyrkande.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning för omröstningen:

Ja-röst för att bifalla Arne Franssons (MP) ändringsyrkande

Nej-röst för att avslå Arne Franssons (MP) ändringsyrkande

Vid upprop avges 9 Ja-röster, 37 Nej-röster.

Kommunfullmäktige har beslutat att avslå Arne Franssons (MP) ändringsyrkande.

Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå Jan-Olof Sundhs (V) tilläggsyrkande. Ordföranden (S) finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Jan-Olof Sundhs (V) tilläggsyrkande.

Beslut: Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra lärarlönelyftet från och med 2016-07-01. Finansiering av 2016 års kostnader sker inom beslutad ekonomisk ram för kommunstyrelsen samt att kommunstyrelsen uppdras att göra en partiell inlösen av pensioner motsvarande ca 20 mnkr inklusive löneskatt. Kostnaderna finansieras i 2016 års bokslut.

Ansökan om investeringsmedel för Hökerums skola

Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Hökerums skola, 14,5 miljoner kronor, kan finansieras via investeringsbudgeten 2016.

Reviderat reglemente för Samverkansnämnd IT

 

Beslut: Reglemente för samverkansnämnd It, Ulricehamn och Tranemo antas.

Reviderat samverkansavtal för Samverkansnämnden IT

Beslut: Samverkansavtal för IT-samverkan för samverkansnämnd It, Ulricehamn och Tranemo antas. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa en utvärdering av IT-samverkan till kommunfullmäktige i juni 2018.

Behovsutredning skolidrottsplats för friidrott

Mikael Levander (NU) yrkar som ett tilläggsyrkande att kommunen avsätter 500 000 kronor från årets resultat för att utreda hur de identifierade behoven av en samlad friidrottsanläggning kan tillgodoses samt underhålla de nuvarande skolidrottsplatserna. Av dessa 500 000 kronor avsätts cirka 200 000 kronor för att påskynda en sådan utredning samt inventera behoven utanför centralorten och 300 000 kronor för att underhålla och upprusta de nuvarande skolidrottsplatserna, så att friidrottsverksamheten kan fortgå även under 2017.

Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå Mikael Levanders (NU) tilläggsyrkande. Ordföranden (S) finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Mikael Levanders (NU) tilläggsyrkande.

Beslut: Budgetuppdraget från 2015 avslutas med hänvisning till genomförd utredning. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur de identifierade behoven kan tillgodoses i en samlad lösning. Uppdraget ska beakta den utredning om grundskolan i centralorten som förvaltningen fick i samband med budget 2017.

Förvaltningen får även i uppdrag att inventera behoven utanför centralorten.

Sänkning av sjuktalen i Ulricehamns kommun

Arne Fransson (MP) yrkar som tilläggsyrkande att 500 000 kr avsätts för arbetsmiljöförbättrande insatser som kan bidra till att sänka sjuktalen i enlighet med revisionsrapportens rekommendation. Finansieras via kommunens resultat.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet.

Mattias Josefsson (S) och Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut: Målen avseende sjuktal ska från och med 1 januari 2017 brytas ner sektorsvis, verksamhetsvis och enhetsvis och hanteras via chefskontrakt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska föras in till förvaltningens digitala styr- och ledningssystem för att möjliggöra enklare återkoppling av delegerade arbetsmiljöuppgifter. Detta ska vara infört senast 30 juni 2018.

Utbildningar i förebyggande arbetsmiljöarbete ska prioriteras under 2017-2018. Kommunens medarbetarengagemang (personalnyckeltal HME) ska redovisas i årsredovisning från och med 2017 uppdelat per sektor samt för förvaltningen som helhet.

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet i förmån för eget förslag.

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2017

Beslut: Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs. Direktionen uppmanas att inför kommande års taxor inhämta medlemskommunernas yttrande.

Svar på motion om mångkulturellt bokslut

Niclas Sunding (SD) och Mattias Bengtsson (SD)och Aila Kiviharju (SD) yrkar bifall till motionen.

Sebastian Gustavsson (M), Jan-Olof Sundh (V), Ingemar Basth (MP), Roland Karlsson (C),  Birgit Andersson (L), Mats Bogren (NU), Per Johansson (M), Anders Andersson (C), Mattias Josefsson (S), Leif Dahl (S) Susanne Arneborg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå motionen. Ordföranden (S) finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen.

Omröstning begärs.

Vid upprop avges 45 Ja-röster, 3 Nej-röster. Kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att det av flera skäl inte är möjligt att upprätta ett mångkulturellt bokslut.

Mattias Bengtsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Niclas Sunding (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt följande: Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. Att avslå motionen.

Svar på motion om avtal med Migrationsverket

Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att förslaget strider mot Ulricehamns kommuns ledningsfilosofi och värdegrund. Förslaget strider även mot de ekonomistyrprinciper som kommunfullmäktige fastställt.

Svar på motion om reglemente för valda revisorer

Beslut: Motionen bifalls. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ge förvaltningen uppgiften att göra en översyn av reglementet för valda revisorer med anledning av framförda synpunkter i motionen.

Svar på motion om rening av vatten från läkemedelsrester

Liselott Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut: Motionen anses besvarad då lämplig reningsteknik för bland annat läkemedelsrester kommer att utredas innan man bygger ett nytt reningsverk.

Valärenden

Mikael Zsiga (L) avsäger sig uppdragen som representant till årsmöte med Vist-Timmele fiskevårdsområde och representant i Ätrans vattenråd. Fullmäktige befriar Mikael från uppdragen.

Beslut: Fullmäktige befriar Mikael från uppdragen. Val ny representant bordläggs till nästkommande sammanträde.


Publicerat av Elin Johansson den 19 december 2016, senast ändrad den 6 februari 2018