Kommunstyrelsen 1 december 2016

Här kan du läsa beslut i korthet från kommunstyrelsens möte den 1 december.

Stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommunFoto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Beredning/yttrande- ärenden till kommunfullmäktige

Budget- och verksamhetsuppföljning oktober 2016

Förvaltningen redovisar en samlad budgetuppföljning per oktober 2016. I rapporten sammanfattas den ekonomiska prognosen kopplat till de olika verksamheterna. Kommunens ekonomiska resultat för 2016 beräknas uppgå till +72 miljoner kronor.

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till +26,9 miljoner kronor. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 13,7 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Mot bakgrund av den starka ekonomiska prognosen så lägger förvaltningen förslag avseende den fortsatta hanteringen av lärarlönelyftet under 2016. Det prognostiserade ekonomiska resultatet skapar även utrymme för att försäkra delar av kommunens pensionsåtagande när det gäller pensionsrättigheter som intjänats före 1998. Mikael Levander (NU), Mats Bogren (NU) och Hanna Gundberg (MP) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet.

Jan-Olof Sundh (V) yrkar som ett ändringsyrkande att alla legitimerade lärare plus övriga men ej förstelärare som är tillsvidareanställda i Ulricehamns kommun den 1/11 2016 ska få lika stor andel i kronor/månad av det förväntade lärarlönelyftet 3,3 miljoner kronor. Pengarna tas från kommunens resultat 2016. Vidare yrkar han som ett tilläggsyrkande att 2017 ska lärarlönelyftet betalas ut enligt intentionerna (förslaget). Övriga pedagoger behåller tillägget från ht 2016. Pengarna tas från kommunens budgeterade resultat.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Niklas De Loughery Nordin (MP) yrkar på att istället för förvaltningens förslag avsätta 5 mkr att använda för arbetsmiljöförbättrande insatser för hela förvaltningen. Av dessa medel kan sedan avräkning ske till lärare eller lärarlönelyftet.

Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till Niklas De Loughery Nordins (MP) ändringsyrkande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag när det gäller ekonomiska rapporten och kommunens pensionsportfölj. Ordföranden (S) konstaterar att Jan-Olof Sundhs (V) tilläggsyrkande hör ihop med ändringsyrkandet och att ifall ändringsyrkandet avslås kommer inte tilläggsyrkandet att tas upp för behandling.

Ordföranden (S) ställer proposition mellan ordförandens förslag, Jan-Olof Sundhs (V) ändringsyrkande samt Niklas De Loughery Nordin (MP) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt ordförandens (S) förslag.

Omröstning begärs.

Ordföranden (S) finner att ordförandens (S) förslag är huvudförslaget i omröstningen.

För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden (S) proposition mellan Jan-Olof Sundhs (V) ändringsyrkande och Niklas De Loughery Nordins (MP) ändringsyrkande. Ordföranden (S) finner att kommunstyrelsen beslutat att Niklas De Loughery Nordins (MP) ändringsyrkande är motförslag till ordförandens förslag till beslut.

Omröstning begärs.

Vid upprop avges 2 Ja-röster, 1 Nej-röst och 12 ledamöter avstod att rösta. Kommunstyrelsen har beslutat att Niklas De Loughery Nordins (MP) ändringsyrkande är motförslag till huvudförslaget.

Efter ytterligare en omröstning med 12 ja-röster, 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen har beslutat enligt ordförandens (S) förslag.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten per oktober 2016 samt rapporten per oktober 2016 avseende kommunens pensionsportfölj.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att förvaltningen får i uppdrag att genomföra lärarlönelyftet från och med 1 juli 2017. Finansiering av 2016 års kostnader sker inom beslutad ekonomisk ram för kommunstyrelsen.

Förvaltningen får i uppdrag att göra en partiell inlösen av pensioner motsvarande ca 20 miljoner kronor inklusive löneskatt. Kostnaderna finansieras i 2016 års bokslut.

Jan-Olof Sundh (V), Niklas De Loughery Nordin (MP) och Niclas Sunding (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ansökan om investeringsmedel för Hökerums skola

Behovet av en om- tillbyggnad på Hökerums skola är stort i de utrymmen som används för träslöjd, musik och matsal. Det är trångt och inte ändamålsenligt och Arbetsmiljöverket har gjort anmärkningar vid arbetsmiljöinspektion. En inventering av behoven utifrån arbetsmiljöverkets rapport samt tillsammans med verksamheten på skolan har genomförts.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Hökerums skola, 14,5 miljoner kronor, kan finansieras via anslag i investeringsbudgeten 2016.

Reviderat reglemente för Samverkansnämnd IT

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att reglemente för samverkansnämnd It, Ulricehamn och Tranemo antas.

Reviderat samverkansavtal för Samverkansnämnden IT

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att samverkansavtal för IT-samverkan för samverkansnämnd It, Ulricehamn och Tranemo antas. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa en utvärdering av IT-samverkan till kommunfullmäktige i juni 2018.

Behovsutredning skolidrottsplats för friidrott

I Lassalyckans närområde saknas i nuläget en bra plats för utövande av friidrott för skolor och friidrottsföreningen. För att få kunskap om vilka behov som finns fick förvaltningen i budget 2015 uppdraget att genomföra en behovsutredning. De behov som identifierats i utredningen varierar mellan de olika idrottsplatserna, skolorna och friidrottsföreningen, men de sammanlagda behoven är omfattande. Det generella behovet för skolorna är ett behov av att kunna bedriva en säker och mer heltäckande undervisning inom friidrott. Friidrottsföreningens generella behov är att kunna bedriva en verksamhet med möjlighet att utöva fler friidrottsgrenar på ett bra och säkert sätt. Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att budgetuppdraget från 2015 avslutas med hänvisning till genomförd utredning. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur de identifierade behoven kan tillgodoses i en samlad lösning.

Uppdraget ska beakta den utredning om grundskolan i centralorten som förvaltningen fick i samband med budget 2017.

Förvaltningen får även i uppdrag att inventera behoven utanför centralorten.

Sänkning av sjuktalen i Ulricehamns kommun

Utifrån kommunrevisionens granskning är den samlade bedömningen att styrelsens arbete med att sänka sjuktalen inte i tillräcklig utsträckning säkerställer att det bedrivs ett effektivt och målinriktat arbete bland förvaltningens chefer. Genom att konkretisera målstyrningen och digitalisera det systematiska arbetsmiljöarbetet i syfte att möjliggöra uppföljning samt prioritera förebyggande insatser kommer arbetet successivt bli mer effektivt och målinriktat under 2017-2018. Hanna Gundberg (MP) yrkar som ett tilläggsyrkande att 500 000 kr avsätts för arbetsmiljöförbättrande insatser som kan bidra till att sänka sjuktalen i enlighet med revisionsrapportens rekommendation. Finansieras via kommunens resultat.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Hanna Gundbergs (MP) tilläggsyrkande. Ordföranden (S) finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå Hanna Gundbergs (MP) tilläggsyrkande.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att målen avseende sjuktal ska från och med 1 januari 2017 brytas ner sektorsvis, verksamhetsvis och enhetsvis och hanteras via chefskontrakt. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska föras in till förvaltningens digitala styr- och ledningssystem för att möjliggöra enklare återkoppling av delegerade arbetsmiljöuppgifter. Detta ska vara infört senast 30 juni 2018.

Utbildningar i förebyggande arbetsmiljöarbete ska prioriteras under 2017-2018. Kommunens medarbetarengagemang (personalnyckeltal HME) ska redovisas i årsredovisning från och med 2017 uppdelat per sektor samt för förvaltningen som helhet.

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2017

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs. Direktionen uppmanas att inför kommande års taxor inhämta medlemskommunernas yttrande.

Svar på motion om mångkulturellt bokslut

Niclas Sunding (SD) föreslår i en tidigare motion om mångkulturellt bokslut att: Kommunfullmäktige beslutar årligen upprättar ett dokument vid namn ”Mångkulturellt bokslut”, för att ta reda på intäkter och utgifter som följd av invandring till Ulricehamnskommun. Redovisning skall ske i samband med förvaltningens förslag till budget. Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till motionen.

Jan-Olof Sundh (V), Roland Karlsson (C), Inga-Kersti Skarland (S), Birgit Andersson (L), Per Johansson (M), Hanna Gundberg (MP), Bengt Andelius (KD) och Mikael Levander (NU) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Ordföranden (S) ställer proposition mellan Niclas Sundings (SD) bifallsyrkande och ordförandens (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens (S) förslag.

Omröstning begärs.

Vid upprop avges 14 Ja-röster och 1 Nej-röst.

Kommunstyrelsen har beslutat enligt ordförandens (S) förslag.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att motionen avslås med hänvisning till att det av flera skäl inte är möjligt att upprätta ett mångkulturellt bokslut. Niclas Sunding (SD) reserverar sig mot beslutet.

Svar på motion om avtal med Migrationsverket

Niclas Sunding (SD) föreslår i en tidigare motion om avtal med migrationsverket, att: Ulricehamns kommun redovisar de faktiska kostnaderna för flyktingmottagandet i budgeten för 2017. Niklas Sunding (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att avslå motionen med hänvisning till att förslaget strider mot Ulricehamns kommuns ledningsfilosofi och värdegrund. Förslaget strider även mot de ekonomistyrprinciper som kommunfullmäktige fastställt.

Svar på motion om reglemente för valda revisorer

Arne Fransson (MP), Roland Karlsson (C) och Mikael Levander (NU) har i en tidigare motion föreslagit att reglementet för valda revisorer för Ulricehamns kommun ses över så att det beaktar frågan om anställning av sakkunniga samt övriga ändringar som anses påkallade.

Hanna Gundberg (MP) yrkar som ett ändringsyrkande att kommunstyrelsen får i uppdrag att ge förvaltningen uppdraget att göra en översyn av reglementet för valda revisorer med anledning av framförda synpunkter i motionen.

Roland Karlsson (C), Inga-Kersti Skarland (S), Jan-Olof Sundh (V) yrkar bifall till Hanna Gundbergs (MP) förslag.

Ordföranden (S) drar tillbaka sitt förslag.

Beslut: Fullmäktige föreslås anta motionen. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ge förvaltningen uppdraget att göra en översyn av reglementet för valda revisorer med anledning av framförda synpunkter i motionen.

Svar på motion om rening av vatten från läkemedelsrester

I en tidigare motion till kommunfullmäktige föreslår Liselotte Andersson (C) att i samband med nybyggnad av reningsverk, utreda bland annat kapaciteten med rening av läkemedelsrester och göra en kostnadsbedömning för att få en fullskalig reningsteknik på plats. Liselotte Andersson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Beslut: Motionen anses besvarad då lämplig reningsteknik för bland annat läkemedelsrester kommer att utredas innan man bygger ett nytt reningsverk.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Ändrade avgiftsnivåer maxtaxa

Kommunen får statsbidrag om en viss högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem. Avgifter för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem indexuppräknas baserat på inkomsttaket. Övriga taxor är oförändrade, vilket innebär oförändrade intäkter.

Inkomsttaket för 2017 är indexuppdaterat och därför behöver avgiftsnivåerna för maxtaxan ändras enligt bilaga.

Beslut: Avgiftsnivåerna för maxtaxan ändras.

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning december 2016

Beslut: Kommunstyrelsens delegationsordning antas.

Samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis

Den 7 januari 2016 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att starta upp ett nytt brottsförebyggande råd i kommunen. Rådet som hade sitt första möte i april 2016 har sedan uppstarten arbetat med att ta fram en ny samverkansöverenskommelse med polisen. I arbetet med den nya överenskommelsen har i stora drag en nationell handbok för lokalt brottsförebyggande arbete och samverkan använts.

Genom bland annat medarbetardialoger, statistik och olika undersökningar har kommun och polis undersökt hur situationen gällande brott och otrygghet ser ut i Ulricehamns kommun och kommit fram till att särskilt samverka kring tre fokusområden:

 • Trafiksäkerhet
 • Kriminalitet bland unga, med fokus på alkohol och droger
 • Organiserad brottslighet

Efter att samverkansöverenskommelsen med valda fokusområden undertecknats kommer rådet att ta fram en åtgärdsplan. En uppföljning av samverkansöverenskommelsen, dess fokusområden samt åtgärdsplan ska göras årligen och revideras vid behov.

Beslut: Kommunstyrelsen antar Samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområde Borås och Ulricehamns kommun.

Avslut och permutation av stiftelser/fonder 2016

Beslut: Ansökan görs hos länsstyrelsen om tillstånd att få förbruka stiftelsens kapital för stiftelserna Bygg-Sjögrens stipendiefond, Ekmanska donationen, Tage Hellstrands stipendiefond, Ungdomens Röda Kors fond, A.P. Holméns fond Mors minne, Sven och Alvida Svenssons kommunalfond, Gustaf Lindqvists donation, Hilda Serafia Petterssons fond, August Larssons donationsfond, Johan Fredrik Anderssons donationsfond och Ulricehamns Sparbanks stipendiefond.

Ansökan om investeringsmedel för Stadsskogen

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för att täcka ett tidigare underskott och färdigställande arbete vid området stadsskogen, 1,4 miljoner kronor, kan finansieras via avsatta medel för markförvärv och exploateringsverksamhet i investeringsbudgeten för 2016.

Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar, parker, lekplatser och trafikåtgärder 2017

Beslut: Investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för investeringar i gator, vägar, parker, lekplatser och trafikåtgärder 2017, 4 550 tkr, kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2017.

Planprioriteringslista våren 2017

Beslut: Planprioriteringen ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta planarbete.

Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för: 1. Del av Bogesund 1:86, Lilla torget

Detaljplan för Trasten 1

Ett detaljplaneförslag har tagits fram för kvarteret Trasten 1 i Ulricehamn. Förslaget har varit ute på samråd, samt granskning och därefter reviderats. Planen skickas nu in för antagande.

Beslut: Planförslaget för Trasten 1, daterat 2016-02-05, antas.

Planbesked för Brunnsbo 6

En begäran om planbesked har inkommit 5 april 2016 för Brunnsbo 6, vilket är en del av det industriområde som ligger ca 600 meter söder om stadskärnan i Ulricehamn. Avsikten är att på det obebyggda området bygga bostäder och att ändra markanvändningen till bostadsändamål. Idag är området planlagt för industriändamål från en detaljplan från år 1961. Roger Wilhelmsson (M) yrkar avslag på ordförandens (S) förslag.

Bengt Andelius (KD) yrkar bifall till Roger Wilhelmssons (M) avslagsyrkande.

Roland Karlsson (C) yrkar bifall till ordförandens (S) förslag.

Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till Roger Wilhelmssons (M) avslagsyrkande.

Birgit Andersson (L), Inga-Kersti Skarland (S), Jan-Olof Sundh (V) och Mikael Levander (NU) yrkar bifall till ordförandens (S) förslag.

Ordföranden (S) ställer proposition mellan ordförandens (S) förslag och Roger Wilhelmsson (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens (S) förslag.

Beslut: Kommunstyrelsen ställer sig positiv till upprättandet av detaljplan för området Brunnsbo 6, utformningen av bebyggelsen prövas i detaljplaneprocessen.

Miljö- och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Brunnsbo 6, när planeringen för reningsverkets flytt är påbörjad och programmet för kvarteren Fiskebacken och Brunnsbo samt riktlinjerna för stadsbyggnad är klara. Roger Wilhelmsson (M), Per Johansson (M) och Bengt Andelius (KD) reserverar sig mot beslutet.

Regler för Årets hus i Ulricehamns kommun

Reglerna för byggnadspriset Årets hus i Ulricehamns kommun har formaliserats och förtydligats efter ett uppdrag från kommunstyrelsens ordförande. Formaliseringen av reglerna har inneburit att ändringar har gjorts för att minimera sårbarheten och öka transparensen i arbetsprocessen inom förvaltningen och gentemot allmänheten.

Reglerna för Årets hus innehåller följande justeringar och ändringar:

 • Tidpunkt för priset ändras. Priset kommer delas ut efterföljande år för att minimera risken att exkludera byggnader som färdigställs under slutet av året.
 • Skrivelsen om vad priset ska premiera har ändrats och inkluderar nu även hållbart byggande.
 • Kommittén utökas från tre till fem medlemmar genom kommunens stadsarkitekt och Sektorchef miljö- och samhällsbyggnad.
 • Bedömningsområden införs för att tydliggöra på vilka grunder bedömningen ska göras.

Beslut: Reglerna för Årets hus i Ulricehamns kommun antas.

Alkohol- och drogpolicy

Förvaltningens tidigare alkohol- och drogpolicy har reviderats i samband med det långsiktiga arbetet att sänka sjuktalen i organisationen.

Beslut: Ny alkohol- och drogpolicy för anställda antas. Denna policy ersätter tidigare policy (Dnr 2012.0166).

Handlingsplan stärkt skydd för barn och unga

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en handlingsplan ”Stärkt skydd för barn och unga – handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården” som innehåller en behovsinventering med 44 förbättringsförslag. SKL har också rekommenderat kommunerna att ta fram en lokal handlingsplan för att stärka skyddet för barn och unga i kommunen, utifrån lokala förutsättningar.

Beslut: Handlingsplan Stärkt skydd för barn och unga antas.

Uppdrag om kostnad- och genomförandeanalys för att optimera Hökerumsgården ur ett trygghets- och gemensamhetsperspektiv

Förvaltningen fick den 2 mars 2015 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en kostnads- och genomförandeplan för att optimera Hökerumsgården ur ett trygghets- och gemensamhetsperspektiv. Förvaltningen bedömer att det är positivt att skapa möjlighet för trygghetsboende i anslutning till Hökerumsgården.

Beslut: Rapporteringen av uppdraget att ta fram en kostnads- och genomförandeplan för att optimera Hökerumsgården ur ett trygghets- och gemensamhetsperspektiv godkänns.

Avtal och finansiering Utväg Södra Älvsborg

Utväg Södra Älvsborg startade 2001 och arbetar med våld i nära relation. Inom Utväg bedrivs vård och stöd genom enskilda samtal och gruppverksamhet till våldsutsatta och deras barn samt påverkandeinatser för våldsutövare. Det är en öppen verksamhet som allmänheten kan söka sig till utan bistånd eller remiss. Verksamheten ska också vara ett metod- och kompetensstöd till de samverkande myndigheternas personal samt sprida kunskap om våld i nära relation mer generellt.

Beslut: Ulricehamns kommun ställer sig bakom Boråsregionens rekommendation angående finansiering för Utväg Södra Älvsborg från 2017 samt en utökning av Utvägs personal med en årsarbetare.

Preliminära bidragsnivåer till förskolor och annan pedagogisk verksamhet 2017

Beslut: Ett preliminärt bidragsbelopp för kalenderåret 2017 för förskolor och annan pedagogisk verksamhet fastställs enligt följande:

 • Förskola 1-2 år 105,05 kronor per volymtimma
 • Förskola 3-5 år 71,70 kronor per volymtimma
 • Pedagogisk omsorg 1-2 år (0-15 timmar) 2 428 kronor per månad och barn
 • Pedagogisk omsorg 1-2 år (> 15-över timmar) 9 065 kronor per månad och barn
 • Pedagogisk omsorg 3-5 år (0-15 timmar) 1 463 kronor per månad och barn
 • Pedagogisk omsorg 3-5 år (> 15-över timmar) 5 462 kronor per månad och barn
 • Pedagogisk omsorg 6-12 år (0-15 timmar) 1 049 kronor per månad och barn
 • Pedagogisk omsorg 6-12 år (> 15-över timmar) 3 916 kronor per månad och barn

Preliminära bidragsnivåer till förskoleklasser, grundskolor och fritidshem 2017

Beslut: Ett preliminärt bidragsbelopp för kalenderåret 2017 för förskoleklass, grundskola och fritidshem fastställs enligt följande:

 • Fritidshem, 44 650 kronor per elev
 • Förskoleklass, 53 589 kronor per elev
 • Grundskola årskurs 1-6, 89 330 kronor per elev
 • Grundskola årskurs 7-9, 101 171 kronor per elev

Preliminära bidragsnivåer till gymnasieskolor 2017

Beslut: Ett preliminärt bidragsbelopp för kalenderåret 2017 för gymnasieskolor fastställa enligt följande:

 • El- och energiprogrammet 15 413 kronor per elev och månad (kommunal skola)
 • El- och energiprogrammet 16 337 kronor per elev och månad (fristående skola)
 • Fordons- och transportprogrammet 21 853 kronor per elev och månad (kommunal skola)
 • Fordons- och transportprogrammet 23 164 kronor per elev och månad (fristående skola)
 • Handels- och administrationsprogrammet 17 467 kronor per elev och månad (kommunal skola)
 • Handels- och administrationsprogrammet 18 515 kronor per elev och månad (fristående skola)
 • Industritekniska programmet 19 964 kronor per elev och månad (kommunal skola)
 • Industritekniska programmet 21 163 kronor per elev och månad (fristående skola)
 • Vård- och omsorgsprogrammet 12 498 kronor per elev och månad (kommunal skola)
 • Vård- och omsorgsprogrammet 13 248 kronor per elev och månad (fristående skola)
 • Ekonomiprogrammet 5 371 kronor per elev och månad (kommunal skola)
 • Ekonomiprogrammet 5 693 kronor per elev och månad (fristående skola)
 • Naturvetenskapsprogrammet 10 531 kronor per elev och månad (kommunal skola)
 • Naturvetenskapsprogrammet 11 162 kronor per elev och månad (fristående skola)
 • Samhällsvetenskapsprogrammet 6 912 kronor per elev och månad (kommunal skola)
 • Samhällsvetenskapsprogrammet 7 327 kronor per elev och månad (fristående skola)
 • Teknikprogrammet 6 587 kronor per elev och månad (kommunal skola)
 • Teknikprogrammet 6 984 kronor per elev och månad (fristående skola)

Preliminära bidragsnivåer Fantasia 2017

Beslut: Ett preliminärt bidragsbelopp för kalenderåret 2017 för Fantasia fastställs enligt följande:

 • Förskola 1-2 år 105,05 kronor per volymtimma
 • Förskola 3-5 år 71,70 kronor per volymtimma

Preliminära bidragsnivåer till Montessoriskolan 2017

Beslut: Ett preliminärt bidragsbelopp för kalenderåret 2017 för Montessoriskolan Lindängen fastställs enligt följande:

 • Förskola 1-2 år, 105,05 kronor per volymtimma
 • Förskola 3-5 år, 71,70 kronor per volymtimma
 • Fritidshem, 44 650 kronor per elev
 • Förskoleklass, 53 589 kronor per elev
 • Grundskola årskurs 1-6, 85 544 kronor per elev

Preliminära bidragsnivåer till Ur och skur 2017

Beslut: Ett preliminärt bidragsbelopp för kalenderåret 2017 för Ur och skur fastställs enligt följande:

 • Förskola 1-2 år 105,05 kronor per volymtimma
 • Förskola 3-5 år 71,70 kronor per volymtimma
 • Fritidshem, 44 650 kronor per elev
 • Förskoleklass, 53 589 kronor per elev

Preliminära bidragsnivåer Vistaholm 2017

Beslut: Ett preliminärt bidragsbelopp för kalenderåret 2017 för Vistaholm fastställs enligt följande:

 • Förskola 1-2 år, 105,05 kronor per volymtimma
 • Förskola 3-5 år, 71,70 kronor per volymtimma
 • Fritidshem, 44 650 kronor per elev
 • Förskoleklass, 53 589 kronor per elev
 • Grundskola årskurs 1-6, 85 544 kronor per elev

Preliminära bidragsnivåer till Änglagården 2017

Beslut: Ett preliminärt bidragsbelopp för kalenderåret 2017 för Änglagården fastställs enligt följande:

 • Förskola 1-2 år 105,05 kronor per volymtimma
 • Förskola 3-5 år 71,70 kronor per volymtimma

Ungdomsledarstipendium 2016

Ulricehamns ungdomsledarstipendium delas ut årligen.

Beslut: Ulricehamns ungdomsledarstipendium 2016 tilldelas Annika Berglund, UIF Skidor, och till Jens Lindblad, Ulricehamns Motorklubb.

Kulturpris 2016

Ulricehamns kulturpris delas ut årligen.

Beslut: Kulturpriset 2016 tilldelas Sven-Bertil Mårtensson.

Kulturstipendium 2016

Ulricehamns kulturstipendium delas ut årligen.

Beslut: Kulturstipendium 2016 tilldelas Julius Marstorp.


Publicerat av Elin Johansson den 5 december 2016, senast ändrad den 5 december 2016