Beslut i korthet från kommunfullmäktiges möte 26 januari

Här kan du läsa beslut i korthet från kommunfullmäktiges senaste möte 26 januari 2016. Du kan också följa mötet i efterhand på webb-tv.

webb-tv, sänding från kommunfullmäktigewebb-tv, sänding från kommunfullmäktige

Se hela mötet på webb-tv

Inkomna motioner och medborgarförslag

Motion om cykelprogram för ökad cykling i kommunen

Arne Fransson (MP) skriver in sin motion att Ulricehamns kommun tar fram ett cykelprogram och riktlinjer för cykelinfrastrukturen i Ulricehamns kommun för att skapa ett ramverk för kommande utvecklingsarbete gällande cykelfrågor. Att satsa på ökad och säker cykling i Ulricehamns kommun är en lönsam
investering ur många aspekter: attraktivare miljöer, ökad jämlikhet och jämställdhet i transportsystemet och friskare befolkning ger stora ekonomiska, ekologiska och sociala vinster till vårt samhälle, skriver motionären.

Beslut: motionen lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion angående LSS

Mattias Bengtsson (SD) skriver i sin motion att fullmäktige beslutar att Ulricehamns kommun skall ha som policy att, då en brukare med personlig assistent får sin assistansersättning neddragen, erbjuda samma antal timmar personlig assistans enligt myndighetens tidigare beslut utan extra kostnad för brukaren, tills beslutet vunnit laga kraft.

Beslut: motionen lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om bredband i Ulricehamns landsbygd

I ett medborgarförslag från Fredrik Gotting mfl. vill man ställa krav på att en tidplan samt handlingsplan tas fram där det beskrivs vad som krävs för att Ulricehamns Energi AB (UEAB) skall uppnå målet att 90 % i Ulricehamns kommun har bredband till 2020.

Beslut: medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed Boråsvägen i Vegby

I ett medbrogarförslag skriver Per-Ola Johannson att Ulricehamns kommun och Ulricehamns energi AB i samråd med Trafikverket ser över möjligheten att gemensamt hitta en lösning så att en gång- och cykelväg kan anläggas utmed Boråsvägen I Vegby. Detta kan med fördel samordnas när fiber skall grävas ner 2018.

Beslut: medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om informationsskyltar om fåglar

I ett medborgarförslag föreslår Ros-Marie Rosén att det ska sättas upp skyltar med namn, fakta och bilder på de olika fåglar vi har på sjön Åsunden, samt vad de äter och hur man matar dem.

Beslut: medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om miljöpåverkan

I sitt medborgarförslag skriver Kjell Arvidsson bland annat att Ulricehamns mål borde vara att bli koldioxidneutralt.

Beslut: medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Inkomna interpellationer och frågor

Interpellation om estetiska ämnen på gymnasiet

I den statliga utredningen ”En gymnasieutbildning för alla” föreslås bland annat att ett estetiskt ämne ska ingå som en del av de gymnasiegemensamma ämnena. Med hänvisning till vad som sägs i denna utredning ställer Irigvor Carlander (MP) i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande frågan i vilken utsträckning Ulricehamns kommun är rustad för att till hösten 2018 kunna genomföra intentionerna i utredningen.

Svar från kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S):

Tingsholmsgymnasiet bedriver idag utbildning inom bild, musik, design och media. I vilken utsträckning befintlig personal kan tas i anspråk beror på hur den undervisning i estetiska ämnen som redan förekommer behöver anpassas till eventuella nya förutsättningar. Man kan till exempel tänka sig att behovet av vissa idag valbara kurser förändras i och med ett införande av ett estetiskt ämne. Men det är för tidigt att uttala sig mer konkret om detta.

Införandet av ett estetiskt ämne kan således betyda att Tingsholmsgymnasiet både behöver nyrekrytera och utöka sina kostnader, men oavsett vilket så är gymnasiet väl rustat för att implementera reformen.

Revidering av Riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun

I Ulricehamns kommun finns av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för den politiska organisationen. Med anledning av en ny politisk majoritet i kommunen så revideras dessa riktlinjer. Revideringen tar sikte på de mest nödvändiga förändringar som behöver genomföras.

Vice ordföranden i kommunstyrelsen benämns framöver förste vice ordförande.

Kommunstyrelsens presidium utökas med en andre vice ordförande, tillika oppositionsråd.

Kommunstyrelsens arbetsgrupp för välfärd/lärande får ytterligare en samtalsledare, tillika biträdande kommunalråd.

En grundligare revidering kommer genomföras inför mandatperioden 2019-2022.

Beslut: De reviderade riktlinjerna för politisk organisation i Ulricehamns kommun antas.

Revidering av kommunstyrelsens reglemente januari 2017

Med anledning av en ny politisk majoritet i kommunen så revideras kommunstyrelsens reglemente.

Utöver förändringarna i föregående ärende, införs två stycken gällande områden som kommunstyrelsen har ansvar för. Det gäller dels ansvar vid höjd beredskap enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Dels gäller det kommunstyrelsens ansvar enligt Arkivlagen (1990:782). Det förtydligas även att beredande utskottet utgör kommunens lönenämnd.

Tilläggsyrkande från Mattias Josefsson (S): Revideringen ska även omfatta en översyn av de villkor som gäller de förtroendevaldas rätt till socialförsäkringar (sjukförsäkring, föräldrapenning m.m.) och andra lagar på arbetsmarknaden (semesterlönelagen och de förtroendevaldas rätt till personalförmåner m.m.). Denna revidering ska färdigställas så att beslut kan fattas på kommunfullmäktige senast i juni 2017.

Beslut: Tilläggsyrkande antas. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas.

Val- och arvodesberedningen ges i uppdrag att bereda valärenden med anledning av denna revidering till ordinarie möte i kommunfullmäktige 23 februari 2017.

Val- och arvodesberedningen ges också uppdraget att bereda en revidering av dokumentet Ersättningar och arvoden för kommunens förtroendevalda – m.fl. till ordinarie möten i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i mars 2017.

Tolkförmedling Väst – delårsrapport per 2016-08-31

Revisorerna i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 2016-08-31. Revisorernas samlade bedömning är att resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat om, såväl de finansiella som de övergripande för verksamheten. Revisorerna kan dock inte bedöma resultatet i delårsrapporten med avseende på verksamhetsmålen 2016, eftersom det i de flesta fall saknas redovisning av utfallet.

Beslut: Revisorernas granskning av Tolkförmedling Västs delårsrapport läggs till handlingarna.

Ansökan om investeringsmedel för bro över Ätran på Boråsvägen

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för bro över Ätran på Boråsvägen, 13 mnkr. Investeringen möjliggör ombyggnaden av bro över Ätran på Boråsvägen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2016. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för bro över Ätran på Boråsvägen, 13 mnkr finansieras via avsatta medel i investeringsbudgeten för 2016.

Svar på motion om säkerhetsservice för äldre – fixartjänst

Cristina Bernevång (KD) lämnade 2015-01-28 en motion om att en säkerhetsservice för äldre – fixartjänst, införs i Ulricehamns kommun. Förvaltningen fick i budgeten för 2016 i uppdrag att ta fram ett förslag för hur en fixartjänst kan utformas, och kostnaderna för att tillhandahålla en sådan. Förvaltningen har skrivit fram ett sådant förslag och kommunstyrelsen beslutade 2016-06-02 att lämna förslaget vidare till budgetutskottet och arbetet med budgeten för 2017. Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om budget för 2017, 2016-11-23 § 193, att införa en fixartjänst under 2017.

Beslut: Motionen antas i enlighet med det beslut om att införa en fixartjänst som togs i kommunfullmäktige 2016-11-23 § 193 i samband med budget 2017.

Planbesked Vist 10:24 mfl reningsverket

Ulricehamns Energi AB har inkommit med en ansökan om planbesked för fastigheterna Vist 10:24 och Vist 10:12, söder om Vist industriområde i Ulricehamn. Området är inte detaljplanelagt. Avsikten är att skapa möjlighet för att uppföra Energi- och Miljöcenter, innehållande ny panncentral för fjärrvärme samt reningsverk med biogasanläggning. För att pröva möjlighet till detta behöver en ny detaljplan tas fram. Hela planprocessen beräknas ta ca 2 – 3 år. Påbörjas planarbetet våren 2017 beräknas detaljplanen kunna antas tidigast våren 2019. Observera att en eventuell överklagandeprocess påverkar när detaljplanen vinner laga kraft.

Beslut: Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Vist 10:24 m.fl.

Ansökan om medel för cirkulationsplatsen utmed väg 46 vid Ubbarp

Förvaltningen ansöker om finansiering för cirkulationsplatsen utmed väg 46 vid Ubbarp, 10,8 mnkr. Medel för ändamålet avsattes i bokslutet för 2015 då kommunen bokförde kostnaden för projektet. Kommunens åtagande ska definieras som ett bidrag till statlig infrastruktur. Bidraget har i sin helhet redovisats som en kostnad under 2015. Eftersom cirkulationsplatsen inte kommer att vara någon anläggningstillgång hos kommunen är det inte aktuellt med några kapitalkostnader.

Beslut: Ansökan om medel beviljas. Kostnaden för cirkulationsplatsen utmed väg 46 vid Ubbarp, 10,8 mnkr, finansieras via de medel som avsattes i bokslutet för 2015.

Yttrande över Ulricehamns kommun – en landsbygdsstrategi i tre delar

Beredningen för samhällsutveckling lämnade i juni 2016 över sitt förslag på landsbygdsstrategin till kommunfullmäktige. Innan förslaget behandlas för antagande av kommunfullmäktige ska det lämnas över till kommunstyrelsen som ska yttra sig om förslagets laglighet, ekonomi och konsekvenser. Kommunstyrelsen har därför gett Sektor miljö- och samhällsbyggnad i uppgift att sammanställa ett yttrande som behandlar laglighet, ekonomi och konsekvenser av beredningens förslag.

I yttrandet framgår att förvaltningen är positiv till att de tre strategiområdena har en övergripande nivå men konstaterar att kommunens möjligheter att arbeta med utpekade strategiområden varierar samt att resurser kan behöva frigöras eller tillföras för det fortsatta arbetet utifrån strategin. Förvaltningen identifierar ett behov av ett tydligare helhetsgrepp om landsbygdsutveckling där politiska ställningstaganden, analyser av landsbygdens förutsättningar, kvaliteter och resurser tillsammans med landsbygdsstrategin sätter ramarna för kommunens fortsatta arbete för att främja landsbygdsutveckling.

Beslut: Strategidokumentet Ulricehamns kommun – en landsbygdsstrategi i tre delar antas. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta utifrån landsbygdsstrategin och ta fram en handlingsplan som bryter ner strategin och preciserar vad som ska göras. I det fall handlingsplanen medför en ökad ambitionsnivå som inte kan hanteras i nuvarande budget så får förvaltningen även i uppdrag att redovisa behov av resurser för att kunna verkställa genomförandet.

Valärenden

Vist-Timmele fiskevårdsområde och representant i Ätrans vattenråd

Roland Eriksson (L) Gläntavägen 7, 523 72 Timmele väljs som ny representant till Vist-Timmele fiskevårdsområde och representant i Ätrans vattenråd.

Ulricehamns sparbank

Följande huvudmän utses till Ulricehamns Sparbank för tiden till och med sparbanksstämman 2021:

  1. Celso Silva Concalves (S), Krokusvägen 1, 523 33 Ulricehamn
  2. Ruza Glavic, (S), Köhlerplatsen 4, 523 31 Ulricehamn
  3. Roger Wilhelmsson (M), Rådhusgatan 11, 523 35 Ulricehamn
  4. Elisabeth Andersson (C), Kullgrensgatan 8, 523 31 Ulricehamn
  5. Eva Udd (MP), Furuvägen 5, 523036 Ulricehamn
  6. Stefan Höglund (V), Lindängsvägen 21, 523 36 Ulricehamn

Publicerat av Elin Johansson den 27 januari 2017, senast ändrad den 2 februari 2018 av