Kommunstyrelsen 4 januari 2017

Ärende till Kommunfullmäktige

Revidering av Riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun

Riktlinjerna för politisk organisation i Ulricehamns kommun revideras med anledning av en ny politiskt majoritet i kommunen.
Beslut: De reviderade riktlinjerna antas.

Revidering av kommunstyrelsens reglemente januari 2017

Med anledning av en ny politisk majoritet i kommunen så revideras kommunstyrelsens reglemente.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas. Val- och arvodesberedningen ges i uppdrag att bereda valärenden med anledning av denna revidering till ordinarie möte i kommunfullmäktige 23 februari 2017. Val- och arvodesberedningen ges också uppdraget att bereda en revidering av dokumentet Ersättningar och arvoden för kommunens förtroendevalda – m.fl. till ordinarie möten i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i mars 2017.

Tolkförmedling Väst – delårsrapport per 2016-08-31

Revisorerna i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 2016-08-31. Revisorernas samlade bedömning är att resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat om, såväl de finansiella som de övergripande för verksamheten. Revisorerna kan dock inte bedöma resultatet i delårsrapporten med avseende på verksamhetsmålen 2016, eftersom det i de flesta fall saknas redovisning av utfallet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Revisorernas granskning av Tolkförmedling Västs delårsrapport läggs till handlingarna.

Ansökan om investeringsmedel för bro över Ätran på Boråsvägen

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för bro över Ätran på Boråsvägen, 13 mnkr. Investeringen möjliggör ombyggnaden av bro över Ätran på Boråsvägen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2016. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för bro över Ätran på Boråsvägen, 13 mnkr finansieras via avsatta medel i investeringsbudgeten för 2016.

Svar på motion om säkerhetsservice för äldre – fixartjänst

Cristina Bernevång (KD) lämnade 2015-01-28 en motion om att en säkerhetsservice för äldre – fixartjänst, införs i Ulricehamns kommun. Förvaltningen fick i budgeten för 2016 i uppdrag att ta fram ett förslag för hur en fixartjänst kan utformas, och kostnaderna för att tillhandahålla en sådan. Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-02 att lämna förslaget vidare till budgetutskottet och arbetet med budgeten för 2017. Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om budget för 2017, 2016-11-23 § 193, att införa en fixartjänst under 2017.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionen antas i enlighet med det beslut om att införa en fixartjänst som togs i kommunfullmäktige 2016-11-23 § 193 i samband med budget 2017.

Planbesked Vist 10:24 mfl reningsverket

Ulricehamns Energi AB har inkommit med en ansökan om planbesked för fastigheterna Vist 10:24 och Vist 10:12, söder om Vist industriområde i Ulricehamn. Området är inte detaljplanelagt. Avsikten är att skapa möjlighet för att uppföra energi- och miljöcenter, innehållande ny panncentral för fjärrvärme samt reningsverk med biogasanläggning. För att pröva möjlighet till detta behöver en ny detaljplan tas fram. Hela planprocessen beräknas ta ca 2 – 3 år. Påbörjas planarbetet våren 2017 beräknas detaljplanen kunna antas tidigast våren 2019. Observera att en eventuell överklagandeprocess påverkar när detaljplanen vinner laga kraft.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Vist 10:24 m.fl.

Ansökan om medel för cirkulationsplatsen utmed väg 46 vid Ubbarp

Förvaltningen ansöker om finansiering för cirkulationsplatsen utmed väg 46 vid Ubbarp, 10,8 mnkr. Medel för ändamålet avsattes i bokslutet för 2015 då kommunen bokförde kostnaden för projektet. Kommunens åtagande ska definieras som ett bidrag till statlig infrastruktur. Bidraget har i sin helhet redovisats som en kostnad under 2015. Eftersom cirkulationsplatsen inte kommer att vara någon anläggningstillgång hos kommunen är det inte aktuellt med några kapitalkostnader.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Ansökan om medel beviljas. Kostnaden för cirkulationsplatsen utmed väg 46 vid Ubbarp, 10,8 mnkr, finansieras via de medel som avsattes i bokslutet för 2015.

Yttrande över Ulricehamns kommun – en landsbygdsstrategi i tre delar

Beredningen för samhällsutveckling lämnade i juni 2016 över sitt förslag på landsbygdsstrategin till kommunfullmäktige. Innan förslaget behandlas för antagande av kommunfullmäktige ska det lämnas över till kommunstyrelsen som ska yttra sig om förslagets laglighet, ekonomi och konsekvenser. Kommunstyrelsen har därför gett Sektor miljö- och samhällsbyggnad i uppgift att sammanställa ett yttrande som behandlar laglighet, ekonomi och konsekvenser av beredningens förslag. Förvaltningen är positiv till att de tre strategiområdena har en övergripande nivå men konstaterar att kommunens möjligheter att arbeta med utpekade strategiområden varierar samt att resurser kan behöva frigöras eller tillföras för det fortsatta arbetet utifrån strategin. Förvaltningen identifierar ett behov av ett tydligare helhetsgrepp om landsbygdsutveckling där politiska ställningstaganden, analyser av landsbygdens förutsättningar, kvaliteter och resurser tillsammans med landsbygdsstrategin sätter ramarna för kommunens fortsatta arbete för att främja landsbygdsutveckling.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Strategidokumentet Ulricehamns kommun – en landsbygdsstrategi i tre delar antas. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta utifrån landsbygdsstrategin och ta fram en handlingsplan som bryter ner strategin och preciserar vad som ska göras. I det fall handlingsplanen medför en ökad ambitionsnivå som inte kan hanteras i nuvarande budget så får förvaltningen även i uppdrag att redovisa behov av resurser för att kunna verkställa genomförandet.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

Tjänsteman i beredskap i Ulricehamns kommun

Förvaltningen ser behov av att inrätta en tjänsteman i beredskap (TIB) för att säkerställa kommunens förmåga att hantera extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Tjänsteman I beredskap (TIB) är benämningen på en funktion som finns på myndigheter, landsting, vissa statliga bolag och kommuner för att möjliggöra en förmåga att agera utanför kontorstid. Detta för att i ett tidigt skede kunna hantera händelser och kriser som kan ge stora personskador och skador på egendom, infrastrukturanläggningar, miljö etc. Funktionen TIB har således koppling till krisberedskapssystemet i Sverige och är en funktion som är nåbar på icke kontorstid. Att vara TIB är en tillikauppgift för ett antal utpekade tjänstemän i kommunen. Planeringen och samordningen sker centralt, av kommunchef och kanslifunktionen. Uppdraget är sammanfattat att ta emot larm eller information via kommunens TIB-telefonnummer på icke kontorstid gällande allvarliga händelser som påverkar eller kommer att påverka den kommunala verksamheten, personalen eller kommunala anläggningar. TIB gör då en första bedömning om händelsens omfattning och möjliga konsekvenser samt avgör därefter vem som ska informeras och beroende på händelsens art vidta åtgärder. Under ordinarie kontorstid är kommunens säkerhetssamordnare TIB.
Beslut: Förvaltningen får i uppdrag att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap under 2017. Finansiering sker inom beslutad budgetram.

Reviderade riktlinjer för pensionssparande genom löneavstående

Förvaltningen har sett över gällande riktlinjer för löneväxling till pensionsförsäkring i syfte att modernisera och förenkla riktlinjerna som arbetsgivare, där alla tillsvidareanställda medarbetare erbjuds möjligheter att löneväxla utifrån reviderade riktlinjer.
Beslut: Justerade riktlinjer antas, dessa ersätter tidigare antagna riktlinjer och regelverk (Dnr 2008.0118). Förvaltningen har i uppdrag att löpande hantera lag och avtalsreglerat regelverk utifrån gällande riktlinjer.
Beslut: Ärendet återremitteras till förvaltningen för att få svar på varför lägsta bruttolöneavdraget höjs i de reviderade riktlinjerna och för att utreda konsekvenserna av att ev. låta lägsta bruttolöneavdraget vara kvar på dagens 500 kr.

Riktlinjer för Ramuppdrag IT 2017

Med utgångspunkt från den dialog som förts mellan Tranemo och Ulricehamns kommuner överlämnas förslag till ramuppdrag för Ulricehamns och Tranemo kommuner för 2017.
Beslut: Riktlinjerna antas.

Detaljplan för Blidsberg 30:1 granskningsskede

Fastigheten Blidsberg 30:1 är planlagt för samlingslokal men ska nu planläggas för bostäder.
Beslut: Detaljplan för Blidsberg 30:1 går ut på granskning.

Prioriteringslista för utbyggnad av belysning på gång- och cykelvägar

Förvaltningen har upprättat ett förslag på prioriteringslista för utbyggnad av belysning vid gång- och cykelvägar i Ulricehamns kommun. Prioriteringslistan ska utgöra kommunens målsättning för utbyggnad av belysning vid gång- och cykelvägnätet.
Beslut: Prioriteringsordningen enligt bilaga 1 ska utgöra kommunens målsättning för utbyggnad av belysning vid gång- och cykelvägnätet i Ulricehamns kommun. Förvaltningen får även i uppdrag att beakta behovet av utbyggnad av belysning på banvallen i Vegby.

Utbyggnadsplan för gång- och cykelvägar

Kommunen behöver uppdatera tidigare prioriteringslista för utbyggnad av gång- och cykelvägar i Ulricehamns kommun för att göra den aktuell. Förvaltningen har sammanställt behovsinventering av gång- och cykelvägar, dels inom centralorten och dels utanför centralorten. Sammanställningen är gjord i form av prioriteringslistor med tillhörande approximativa kostnadsberäkningar.
Beslut: Prioriteringsordningen enligt bilaga 1,2 och 3 ska utgöra kommunens prioriteringsordning för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i Ulricehamns kommun.

Upphävande av tomtindelningar för kvarteren Bäckebotomt, Vitsippan, Kråkan, Central-amerika, Vårlöken, Öresten, Lindö, Herralyckan samt Halleberg

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog den 21 december år 2009 ett beslut om att upphäva kommunens gamla tomtindelningar eftersom tomtindelning bedöms vara en otidsenlig reglering som hindra stadsutveckling.
Beslut: Tomtindelningar för rubricerade kvarter upphävs.

Upphävande av tomtindelningar kv Ålen, Lövryd mfl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog den 21 december år 2009 ett beslut om att upphäva kommunens gamla tomtindelningar eftersom tomtindelning bedöms vara en otidsenlig reglering som hindra stadsutveckling. Upphävande av tomtindelningar för kv Lövryd, Ängryd, Studenten, Ålen, Ängen, Vakteln, Åsunda, Tranan, Åslund, Åshem, Åsborg, Åstun samt Åsgård har varit på samråd under perioden 13-27 maj 2016.
Beslut: Tomtindelningar för rubricerade kvarter upphävs.

Ansökan om investeringsmedel för genomförande av detaljplaner 2017

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för detaljplanering Ubbarp 8:20, detaljplanering Vist 10:25 och detaljplanering Svalan, 2,9 mnkr. Investeringen möjliggör genomförande av våra detaljplaner. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2017. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2018.
Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för genomförande av följande detaljplaner; Ubbarp 8:20, Vist 10:25 och Svalan, 2,9 mnkr. Detta finansieras via avsatta medel för genomförande av detaljplaner 2017 vilken omfattar 3 mnkr

Investeringsansökan för utbyggnad av belysning 2017

Kommunstyrelsen har i budget för 2017 avsatt 5 mnkr för investering i gator, vägar, parker, lekplatser och trafikåtgärder, av dessa finns 0,45 mnkr kvar att söka. Av tilläggsyrkande i kommunfullmäktige fick förvaltningen 4,35 mnkr extra i budget för att bygga ut belysningen 2017. Förvaltningen ansöker därför om investeringsmedel för utbyggnad av belysning 2017 med 4,8 mnkr. Investeringen möjliggör utbyggnaden av belysning på gång- och cykelvägar samt återvinningsstationer. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för utbyggnad av belysning 2017, 4,8 mnkr finansieras via avsatta medel för gator, vägar, parker och trafikåtgärder i investeringsbudgeten för 2017.

Ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg i Ulricehamns kommun – Ek-o-lek barnomsorg AB

Ekolek barnomsorg AB ansöker om att få bedriva pedagogisk omsorg i Ulricehamns kommun. I första hand erbjuds pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 å, men verksamheten kan även erbjuda omsorg för barn i skolåldern upp till 12 år. Förvaltningen konstaterat att Ekolek barnomsorg AB följer Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg. Inom kommunen ligger fokus i första hand på plats i förskola, men då behovet av förskoleplatser är fortsatt stort kan möjligheten att också kunna erbjuda plats inom pedagogisk omsorg kan vara ett alternativ. Förvaltningen ställer sig såldes positiv till ansökan.
Beslut: Ansökan från Ekolek barnomsorg AB:s om att få bedriva pedagogisk omsorg i Ulricehamns kommun beviljas.
Kommunens hantering av Migrationsverkets åldersuppskrivning av ensamkommande flyktingbarn
Med anledning av att det förekommer att Migrationsverket skriver upp åldern för asylsökande under 18 år under själva asylprocessen eller i samband med beslutet om uppehållstillstånd, har det under sommaren och hösten aktualiserats ett antal frågor kring legaliteten av dessa beslut. Kommunen måste nu ta ställning till hur dessa åldersuppskrivningar ska hanteras.
Beslut: Antar förvaltningens tolkning av rättsläget vilket innebär att ensamkommande flyktingbarn som skrivs upp i ålder under pågående asylprocess ska ha fortsatt rätt till boende och god man från kommunen i avvaktan på att Migrationsverkets beslut om uppskrivning av ålder vinner lagakraft.

Policy för avgifter i skolan

Inom skolan i Ulricehamns kommun tar man idag ut avgifter i samband med friluftsaktiviteter av olika slag och vid skolresor, eller studiebesök uppmanas vårdnadshavare i vissa fall att skicka med fickpengar. Det förekommer även att vårdnadshavare uppmanas att skicka med frukt eller fika. En del vårdnadshavare har ifrågasatt att skolan har tagit ut en avgift och andra har ställt frågor om vad som gäller. Det finns också en viss osäkerhet inom rektorsgruppen då det gäller skolans möjlighet att ta ut avgifter. Detta har lett till vissa diskussioner huruvida skolan i Ulricehamns kommun ska vara helt avgiftsfri, eller inte. Sektor lärande har utarbetat en policy i syfte att tydliggöra vad som gäller i fråga om avgifter inom skolan. Policyn lyfter även fram förslag om att inrätta någon form av ”bank” där elever erbjuds möjlighet att låna olika typer av utrustning, samt förslag om införande av ett aktivitetsanslag som ligger utanför skolornas budgetram.
Beslut: ”Policy för skolan” införs från och med den 31/3 2017.

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett policydokument om vilken typ av aktiviteter som en elev ska få ta del av inom ramen för utbildningen och hur dessa ska finansieras. Denna fråga bör lösas skyndsamt.

Handlingsplan för ekonomiskt utsatta barn

I Ulricehamns kommuns budget för 2016 gavs förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att minska andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll samt stödja de barn som idag lever i den typen av hem. Handlingsplanen ska fungera som stöd för sektorsövergripande och strategiskt arbete för ekonomiskt utsatta barn och unga. Den har en tydlig förankring i barnkonventionen, eftersom ekonomisk utsatthet ökar riskerna för att barns rättigheter inte tillgodoses. Planen syftar till att åter göra kommunens arbete med att förverkliga konventionen aktuellt. Det handlar dels om arbetsmarknads- och utbildningsinsatser, för att främja människors möjligheter till egenförsörjning, och dels om att fokusera på konsekvenserna av ekonomisk utsatthet.
Beslut: Handlingsplan för ekonomiskt utsatta barn antas.

Utgifter för markåtgärder på Lassalyckan

Vid möte med Ulricehamn Ski event AB 2016-11-28 har bolaget framfört synpunkter kring det upprättade avtalet mellan Ulricehamns kommun och bolaget, KF § 151/2016. Synpunkterna gäller publikåtgärder och bolaget anser att avtalets strikta uppdelning vad gäller åtgärder som avser tävlingarnas publik inte är rimlig då stora delar av åtgärderna är av långsiktig karaktär. Förvaltningen konstaterar att åtgärderna enligt avtalet ska utföras av arrangören men ser samtidigt att åtgärderna tillför ett långsiktigt värde för anläggningen.
Beslut: Godkänner att Ulricehamns kommun bekostar åtgärder upp till ett belopp på 0,7 mnkr utöver tidigare anslagna investeringsmedel (8,0 mnkr) för projekt 49506 Skidstadion – belysning, spår mm. Beslutet avser åtgärder för markarbeten, dränering, grusning och schaktning som tillför ett långsiktigt värde för anläggningen. Finansieringen av de tillkommande utgifterna sker via investeringsbudgeten för 2016.

Avvikelse i investeringsbudget för IT gällande 2016 års budget

Förvaltningen har av ekonomiska skäl gjort en övergång till egen finansiering av It-utrustning inför 2016. It-verksamheten ansökte då investeringsmedel om 14,3 mnkr. Utfallet avseende It-investeringar har under 2016 blivit högre än ansökta medel. De avvikelser som föreligger gentemot kostnader och volymer i investeringsansökan förklaras nedan.
Beslut: Kommunstyrelsen godkänner rapporten.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 9 januari 2017, senast ändrad den 10 januari 2017