Beslut i korthet från kommunfullmäktiges möte 23 februari

Här kan du läsa beslut i korthet från kommunfullmäktiges senaste möte 23 februari 2017. Du kan också följa mötet i efterhand på webb-tv.

webb-tv, sänding från kommunfullmäktigewebb-tv, sänding från kommunfullmäktige

Se hela mötet på webb-tv

Inkomna motioner och medborgarförslag

Motion om utbyggd cykelbana från södra Ulricehamn till centrum

Ingvor Carlander (MP) föreslår i sin motion att Ulricehamns kommun ska göra det säkrare att med cykel nå centrum från södra Ulricehamn. Detta genom att anknyta den befintliga cykelleden och anlägga en ny bana på södra delen av Jägargatan fram till Ekhultsgatan och låter den löpa utmed den sistnämnda ner till Storgatan och därefter följer denna fram till centrum, helst ända fram till Stora torget.

Beslut: Motionen lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om åtgärd vid motorvägen

Mikael Levander (NU) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att försköna det området bredvid motorvägen där en skrotfrag i dag har sin verksamhet. Motionen innehåller också en önskan om att förvaltningen får i uppdrag att redovisa vad de olika alternativen kostar och att
politiken skyndsamt, efter att de erhållit utredning och prisförslag, vidtar lämplig åtgärd.

Beslut: Motionen lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om mer tomtmark för sällanköpsvaror

Mikael Levander (NU) föreslår i en motion att förvaltningen bör skyndsamt utreda var mer tomtmark för sällanköpsvaror kan tillskapas i kommunen då det verkar finnas ett ökat behov och intresse från den typen av företag.

Beslut: Motionen lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om att inrätta en hundpark

Minna Frändås föreslår att en inhägnad hundpark inrättas i de centrala delarna av Ulricehamn. Hon föreslår att Stadsparkens befintliga fårhage rustas upp eller att ett område på Lassalyckan vigs åt en sådan park.

Beslut: Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om förbud mot pyroteknisk användning

Helena Koskelainen lämnar ett medborgarförslag om att förbjuda all pyroteknisk användning i tätbebyggt område under nyårs- och påskhelgerna. Detta för att minska djurplågeri och lidande för personer som kommer från krigshärjade områden. Förslagslämnaren vill också att kommunen ordnar en plats för ett gemensamt firande utanför tätbebyggt område där alla som vill kan avfyra raketer.

Beslut: Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om att familjerådgivning borde ordnas i Ulricehamn

Malin Holmqvist har inkommit med ett medborgarförslag gällande att Ulricehamns kommun borde erbjuda familjerådgivning. Familjer som är i behov av det behöver idag åka till annan kommun.

Beslut: Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Frågor

 

Interpellationer och frågor

Fråga kring åtgärder med anledning av ny lag vid visselblåsning

Arne Fransson (MP) ställer frågan till Kommunstyrelsens ordförande kring vilka åtgärder som har vidtagits eller ämnar majoriteten föreslå med anledning av den nya lagstiftningen för att skydda arbetstagare i Ulricehamn som larmar om allvarliga missförhållanden?

Svar från Mattias Josefsson: Sedan 2014 har förvaltningen chefsutvecklingsprogram yttrandefrihet som en del som ingår i arbetsmiljöutbildningen. Sedan 2016 har man ytterligare förstärkt denna del där då pågående chefsutbildningsgrupper har dialog kring repressaliefrågor. När en ny grupp sätter i gång i april med 20 nya chefer, kommer den nya lagstiftningen nämnas. Under 2017 kommer samtliga chefer informeras om den nya repressalielagen.

Ärenden

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2017-2018 2016/784

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har bildat en ny politisk majoritet i Ulricehamns kommun och lämnar in ett nytt kommunalpolitiskt handlingsprogram för 2017-2018.

Beslut: Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2017-2018 antas.

Regler för inkallande av ersättare 2017-2018 2017/21

Enligt 6 kap 10 § i kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. Partigrupperna lämnar in sina önskemål om ersättare under 2017-2018.

Beslut: Följande regler gäller för inkallande av ersättare under 2017-2018.
S- S, C, L, M, KD, V, NU, MP
C- C, L, S, NU, MP, M, KD, V, SD
L- L, C, S, M, KD, NU, MP
M- M, KD, C, L, S, NU, MP
SD- SD, M, KD, NU, C, L, S, V, MP
MP- MP, NU, V, C, S, L, KD, M, SD
NU- NU, MP, V, C,KD, M, S, L, SD
KD- KD, M, C, L, S, NU, MP, V, SD
V- V, MP, NU, S, C, L, KD, M, SD
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de valts enligt kommunfullmäktiges beslut.

Revidering av reglemente för krisledningsnämnden 2016/284

Krisledningsnämndens reglemente revideras för att förtydliga hur kommunen ska fatta beslut om att efter begäran lämna hjälp till andra kommuner, begära stöd från annan kommun samt lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av en händelse.

Beslut: Reviderat reglemente för krisledningsnämnden antas.

Ansökan om investeringsmedel för IT-inventarier 2017 2016/746

It har sedan 1 januari 2016 övergått till egen finansiering av IT-utrustning. IT har tillsammans med verksamheterna gjort en uppskattning av investeringsbehovet för 2017 och ansöker om investeringsmedel om 19,3 mnkr.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för IT-inventarier, 19,3 mnkr, kan delvis finansieras via avsatta medel för ”investeringar i IT-utrustning” (14,3 mnkr) i investeringsbudgeten för 2017. Det återstående behovet av finansiering sker genom att anslaget för investeringar i ITutrustning utökas med 5 mnkr. Det utökade anslaget kan finansieras inom den lånelimit för 2017 som kommunfullmäktige har fastställt.

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2016 enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) 2017/17

 

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite. Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige som information.

Beslut: Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2016, lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Svar på motion om att ny rese- och mötespolicy för anställda och förtroendevalda tas fram 2016/398

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att en rese- och mötespolicy för anställda och förtroendevalda i Ulricehamns kommun och kommunens bolag tas fram. Den nya rese- och mötespolicyn ska ersätta nuvarande Miljö- och trafiksäkerhetspolicy samt Policy vid val av hotell- och konferensanläggningar. Ulricehamns kommun bör verka för att allt resande som görs i tjänsten av anställda och förtroendevalda ska ske på ett sätt som är effektivt och hållbart för både miljön, kommunens ekonomi och arbetsmiljön. Resor och logi regleras idag av kommunens Miljö- och trafiksäkerhetspolicy samt Policy vid val av hotell- och konferensanläggningar. Dessa båda dokument är dock delvis inaktuella och ofullständiga och stämmer inte överens med kommunens styr- och ledningssystem. Exempelvis uttrycks ingenting om boendets standard eller resfria möten. Eftersom det är viktigt att de styrdokument som reglerar kommunala resor och logi kan fungera vägledande bör dessa dokument revideras. För att skapa en helhet kring samt tydliggöra kommunens ställningstagande när det gäller resor och logi kan det vid en revidering vara positivt att skapa ett gemensamt styrdokument för kommunala resor och logi. Vid en revidering bör valet av vilken typ av styrdokument ett nytt dokument ska vara ses över. Huruvida trafiksäkerhet för anställda och förtroendevalda samt inköp och skötsel av fordon ska behandlas i samma styrdokument som resor och logi eller i ett separat styrdokument bör utredas. De kommunala bolagens skyldighet att följa antagna styrdokument regleras i företagspolicyn och mer direkt i ägardirektiven. I ägardirektiven står att ”riktlinjer och policies som beslutas av kommunfullmäktige och som kan vara relevanta för bolagets verksamhet skall vara vägledande för bolaget”. Det är således inte obligatoriskt för bolagen att använda ett styrdokument om resor och logi.

Beslut: Motionen antas genom att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt styrdokument för resor och logi för anställda och förtroendevalda i kommunen.

Valärenden

Beslut kring valärenden kommer redovisas då protokollet är justerat.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 24 februari 2017, senast ändrad den 2 februari 2018 av