Kommunstyrelsen 2 februari 2017

Här kan du läsa beslut i korthet från kommunstyrelsens möte. Protokollet från mötet är ännu inte justerat.

Bild på stadshuset, foto: Charbel SaderStadshuset Foto: Charbel Sader

Ärende till Kommunfullmäktige

Kommunalpolitiskt handlingsprogram

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har bildat en ny politisk majoritet i Ulricehamns kommun och lämnar in ett nytt kommunalpolitiskt handlingsprogram för 2017-2018

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att kommunalpolitiskt handlingsprogram 2017-2018 antas.

Regler för inkallande av ersättare 2017-2018

Enligt 6 kap 10 § i kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att följande regler gäller för inkallande av ersättare under 2017-2018.
S- S, C, L, M, KD, V, NU, MP
C- C, L, S, NU, MP, M, KD, V, SD
L- L, C, S, M, KD, NU, MP
M- M, KD, C, L, S, NU, MP
SD- SD, M, KD, NU, C, L, S, V, MP
MP- MP, NU, V, C, S, L, KD, M, SD
NU- NU, MP, V, C,KD, M, S, L, SD
KD- KD, M, C, L, S, NU, MP, V, SD
V-V, MP, NU, S, C, L, KD, M, SD

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de valts enligt kommunfullmäktiges beslut.

Revidering av reglemente för krisledningsnämnden

Krisledningsnämndens reglemente revideras för att förtydliga hur kommunen ska fatta beslut om att efter begäran lämna hjälp till andra kommuner, begära stöd från annan kommun samt lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av en händelse.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att reviderat reglemente för krisledningsnämnden antas.

Ansökan om investeringsmedel för IT-inventarier 2017

Verksamhet It har sedan 1 januari 2016 övergått till egen finansiering av It-utrustning. It har tillsammans med verksamheterna gjort en uppskattning av investeringsbehovet för 2017 och ansöker om investeringsmedel om 19,3 miljoner kronor.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för IT-inventarier, 19,3 miljoner kronor, kan delvis finansieras via avsatta medel för ”investeringar i IT-utrustning” (14,3 miljoner kronor) i investeringsbudgeten för 2017.

Det återstående behovet av finansiering sker genom att anslaget för investeringar i IT-utrustning utökas med 5 miljoner kronor. Det utökade anslaget kan finansieras inom den lånelimit för 2017 som kommunfullmäktige har fastställt.

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2016 enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras.

Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.

För fjärde kvartalet 2016 har tre beslut fattats som inte har verkställts inom tre månader. Detta beror antingen på att planering/förberedelser pågår, att man väntar på boende eller på att personen mår dåligt och inte kan ta till sig insatsen. Ett beslut har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader beroende på att personen vårdas inneliggande.

Tio ärenden återrapporteras då de fortfarande inte har verkställts. Fyra av dessa berör boenden i någon form (tre LSS och ett SoL). Personerna har blivit erbjudna boenden och väntar på att boendena ska bli klara, vilket beräknas ske under våren 2017. Utöver boendebeslut finns fyra beslut om daglig verksamhet enligt LSS och ett beslut om dagverksamhet enligt SoL som ännu inte har verkställts. Anledningarna till detta varierar: i två ärenden har personerna begärt uppehåll och i ett ärende är det svårt att komma i kontakt med personen.

För fjärde kvartalet 2016 är det tre beslut som rapporteras in som verkställda först efter tre månader. Ett av dessa, ärendet om avlösning i hemmet, har tidigare rapporterats in felaktigt då det i praktiken har varit verkställt men registrerats felaktigt i systemet. Två ärenden har avslutats av annan anledning än verkställighet.

Totalt under kvartalet har 1 505 beslut fattats.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2016, lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Svar på motion om att ny rese- och mötespolicy för anställda och förtroendevalda tas fram

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att en rese- och mötespolicy för anställda och förtroendevalda i Ulricehamns kommun och kommunens bolag tas fram. Den nya rese- och mötespolicyn ska ersätta nuvarande Miljö- och trafiksäkerhetspolicy samt Policy vid val av hotell- och konferensanläggningar.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen antas genom att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt styrdokument för resor och logi för anställda och förtroendevalda i kommunen.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Kommunstyrelsens internbudget 2017

Beslut: Verksamheternas nettoramar fastställs enligt bifogat förslag till internbudget för kommunstyrelsen.

Ekonomichefen bemyndigas att verkställa omfördelning mellan verksamheterna inom budget 2017 till följd av justerade interna priser när det gäller tjänster från IT-verksamheten, lönepott, införande av Office 365 och förändrade förvaltningsinterna rutiner.

Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet 2016

Beslut: Verksamhetsberättelse med budgetuppföljning för det gemensamma folkhälsoarbetet 2016 mellan Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun antas.

Bruttolöneförmåner för medarbetare

Beslut: Förvaltningen får i uppdrag att löpande tillhandahålla löneväxling för attraktiva brutto- och nettolöneförmåner för alla anställda i Ulricehamns kommun i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare. Dessa förmåner ska vara kostnadsneutrala för kommunen och ska följa och ta hänsyn till rådande skatteregler.

Ansökan om investeringsmedel för färdigställande av lokalgata och murar inklusive staket på Rönnåsens industriområde

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för färdigställande av lokalgata och murar inklusive staket på Rönnåsens industriområde, 2,8 miljoner, finansieras via avsatta medel för ”markförvärv och exploateringsområden” i investeringsbudgeten för 2017.

Ansökan om investeringsmedel för ombyggnad av kontor i museet, Höjdgatan och URC

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för ”Rum för alla”, 4,5 miljoner kronor, kan finansieras via avsatta medel för ”Kontorsarbetsplatser förvaltning- utökning i investeringsbudgeten” för 2017 (3 miljoner) samt genom att 1,5 miljoner kronor överförs från anslaget för ”Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar” i investeringsbudgeten för 2017.

Ansökan om investeringsmedel för projektering av nybyggnad av Stadsbibliotek

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Stadsbibliotek, 1 miljon kronor. Investeringen möjliggör projektering av ett nytt Stadsbibliotek enligt ramavtal och avtal om överlåtelse av 3D-fastighet, båda tecknade med ICA Fastigheter Sverige AB.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för projektering av Stadsbibliotek, 1 miljon kronor kan finansieras via avsatta medel för ”Stadsbibliotek” i investeringsbudgeten för 2017.

Ansökan om investeringsmedel för ombyggnad av skolgård vid Hökerums skola

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för upprustning av skolgård vid Hökerums skola, 2 miljoner kronor. Investeringen möjliggör att tillgodose barnens behov, krav på säkerhet, tillgänglighet och arbetsmiljö.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för upprustning av skolgård vid Hökerums skola, 2 miljoner, kan finansieras via avsatta medel för ”Upprustning skolgårdar” i investeringsbudgeten för 2017.

Detaljplan för Skansen 1 och Skansen 2

Hökerum bygg AB har inkommit med en begäran om planbesked för fastigheterna Skansen 1 och Skansen 2.

Området är detaljplanelagt för allmänt ändamål. Avsikten är att skapa möjlighet för att uppföra bostäder. Utformningen av bebyggelsen med tanke på områdets förutsättningar, framförallt gällande kulturmiljön, gestaltning och placering utreds vidare i detaljplaneprocessen.

Kommunens samlade bedömning är att en ny detaljplan är positivt för kommunen och ligger i linje med översiktsplanens intentioner om att skapa en ökad bostadsbebyggelse. Hela planprocessen beräknas ta cirka 1-2 år. Påbörjas planarbetet våren 2017 beräknas detaljplanen vinna laga kraft våren 2018. Observera att en eventuell överklagandeprocess påverkar när detaljplanen vinner laga kraft.

Beslut: Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att upprätta en ny detaljplan för Skansen 1 och Skansen 2.

Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Skansen 1 och Skansen 2.

Översyn av programutbudet på Tingsholm 2016

Förvaltningen har sett över förutsättningarna för ett utökat programutbud vid Tingsholmsgymnasiet. De program som främst har varit aktuella vid en eventuell utökning är

Bygg- och anläggningsprogrammet och Estetiska programmet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att inrätta Bygg- och anläggningsprogrammet och uppdrar åt förvaltningen att snarast undersöka möjligheten att förhyra och iordningställa utbildningslokaler på det att Ulricehamns kommun ska kunna påbörja utbildningen med start 2018/2019.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att inrätta Estetiska programmet med start 2018/2019 och villkorar utbildningsstart med ett fastställt krav antal elever (åtta elever).

Kommunstyrelsen förutsätter i och med inrättandet av ett estetiskt program att det genomförs utåtriktad verksamhet inom musikområdet som kan komma allmänheten till del.

Svar på medborgarförslag om solpark i Ulricehamn

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 3 oktober 2016 förslås att Ulricehamns kommun bör etablera en solpark eller motsvarande likt den som drivs av ETCel i Katrineholm. I förslaget förespråkas att en solpark i Ulricehamn ska drivas som en ideell förening i likhet med kallbadhuset.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det finns en planerad utredning kring etablerandet av en solcellspark på den sluttäckta deponin i Övreskog år 2021-2022.

Initiativärende om ensamkommande ungdomar

Hanna Gundberg (MP) föreslår i ett initiativärende att det utreds hur kommunen kan hjälpa de ensamkommande ungdomar som är boende i Ulricehamns kommun och som fyller 18 år under 2017.

Beslut: Ärendet överlämnas till förvaltningen för besvarande.


Publicerat av Elin Johansson den 3 februari 2017, senast ändrad den 3 februari 2017