Beslut i korthet från kommunstyrelsens möte 9 mars

Läs beslut i korthet från kommunstyrelsens möte 9 mars 2017.

Kommunstyrelsens möte.

Beredning av ärenden till kommunfullmäktige

Budget och verksamhetsplan för år 2017 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har 2016-12-09, § 83 beslutat att för egen del anta budget och verksamhetsplan för år 2017 och att översända den till medlemskommunerna för godkännande.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige: Budget och verksamhetsplan 2017 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns.

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda

Med anledning av de reviderade riktlinjerna för kommunstyrelsen fick val- och arvodesberedningen ett uppdrag av kommunfullmäktige den 26 januari 2017 att bereda en revidering av dokumentet Ersättningar och arvoden för kommunens förtroendevalda- m.fl. till ordinarie möten i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i mars.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige: Förslag till revidering av bilaga heltids-, deltids- och begränsade månadsarvoden i dokumentet Ersättningar och arvoden för kommunens förtroendevalda – m.fl. fastställs.

Befolkningsprognos 2016-2025 – konsekvenser för kommunens planering

Årligen tar förvaltningen fram en befolkningsprognos som sträcker sig 10 år framåt i tiden. Underlaget används för planering av kommunens olika verksamheter. Under hösten 2016 har förvaltningsledningen sammanställt en särskild analys kopplat till denna befolkningsprognos. Analysen beskriver vilka behov kommunen kommer behöva möta i form av personal, kompetens, lokaler etc. i förhållande till befolkningsprognosen.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige: Redovisningen läggs till handlingarna.

Förvaltningen får i uppdrag att i sitt fortsatta planeringsarbete utgå från målprognosen och återkomma till budgetutskottet med preciserat underlag i det fortsatta arbetet med planering och konsekvensbeskrivning i budgetarbetet.

Förvaltningen får även i uppdrag att utveckla arbetet med löpande och strukturerad omvärldsbevakning för att bättre kunna förutse framtida behov gällande verksamhets- och lokalbehov.

Ombudgetering av investeringsanslag 2016

De investeringsanslag som upptagits i investeringsplan, men där projekten inte slutförts, föreslås ombudgeteras till 2017 med återstående belopp eller efter det behov som föreligger. Ombudgetering föreslås ske med totalt 83,7 miljoner kronor till 2017 års investeringsbudget. Den totala investeringsbudgeten 2016 har uppgått till ca 174,9 miljoner kr. Av detta har ca 91,3 miljoner kronor förbrukats. Ej förbrukade medel per 2016-12-31 uppgår följaktligen till ca 83,7 miljoner kronor. Av överskottet föreslås ombudgetering av totalt 83,7 miljoner kronor. Beslut enligt förvaltningens förslag innebär att det totala investeringsanslaget 2017 kommer att uppgå till 181,1 miljoner kronor.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige: Ombudgetering av investeringsanslag från 2016 till 2017 fastställs enligt redovisat underlag. Av ej förbrukade medel från 2016 ombudgeteras totalt 83,7 mnkr till 2017 års investeringsbudget.

Ansökan om investeringsmedel för planerat underhåll 2017

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för planerat underhåll, 11,5 mnkr. Investeringen möjliggör att avsatta medel i investeringsbudgeten och driftbudgeten kan användas för planerat underhåll. Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2017. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2018.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för planerat underhåll, 11,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Reinvesteringar fastigheter – utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2017.

Hälso- och sjukvårdsavtal 2017-2020 och överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

Sedan regionbildningen 1999 har samverkan och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård reglerats i ett gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de områden där kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR) har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt § 3 och § 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Ett förslag på nytt hälso- och sjukvårdsavtal har tagits fram, och föreslås gälla under perioden 1 april 2017 – 31 december 2020. Ett förslag på ”Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk” har också tagits fram och blir ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet. Underavtalet har samma avtalstid och förutsätter att huvudavtalet är giltigt.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020 och Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

Ansökan om investeringsmedel för etablering av temporära förskolelokaler

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för etablering av flyttbara temporära förskolelokaler och inventarier, 1,7 miljoner kronor. Investeringen möjliggör för sektor lärande att erbjuda förskoleplats fram till att planerade byggnationer av nya förskolor är färdigställda. Medel för ändamålet finns inte avsatt i investeringsplanen för 2017. Kommunfullmäktige bör därför fatta beslut i ärendet även om investeringen är på en beloppsmässig nivå som i normalfallet kan beslutas av kommunstyrelsen. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2018.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel anslås för etablering av flyttbara temporära förskolelokaler och inventarier, 1,7 miljoner kronor. Anslaget kan finansieras inom den lånelimit för 2017 som kommunfullmäktige har fastställt.

Svar på motion om att förbättra trafiksituationen för cykel och gångtrafikanter

Den 4:e oktober 2016 inkom en motion från Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) som påtalade en konfliktpunkt mellan trafikanter vid gång och cykelöverfart Prångenvägen. Samhällsutvecklingsenheten konstaterar att bommen behöver flyttas och att varningsmärket A16 behöver sättas upp.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen antas. Förvaltningen ska beställa flytt av bom samt uppsättning av varningsmärke.

Svar på motion om trafiksituationen på Nygatan vid Bogesundsskolan

Birgitta Molander (M) lämnade 2015-04-15 in en motion till kommunfullmäktige gällande trafiksituationen på Nygatan vid Bogesundsskolan. Den ansträngda trafiksituationen vid Bogesundsskolan är ett känt problem hos förvaltningen. Sedan motionen skickades in har förvaltningen genomfört åtgärder för att förbättra trafiksituationen kring Bogesundsskolan och arbetet med fler åtgärder för att förbättra trafiksituationen och trafiksäkerheten kring skolan pågår.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen antas med hänvisning till att förbättringsåtgärder för trafiksituationen och trafiksäkerheten vid Bogesundsskolan genomförts och arbete med ytterligare åtgärder pågår.

Svar på motion om cykelställsparkering vid Hökerumsmotet

Mikael Levander (NU) lämnade 2016-04-25 in en motion om cykelställsparkering vid Hökerumsmotet och att man ser över om det kan vara aktuellt på något mer ställe i kommunen. Cykelställ är beställt av Västtrafik till Hökerumsmotet som kommunen iordningställer vid leverans. Kommunen arbetar även vidare med att etablera cykelställsparkeringar där behovs finns.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen antas med hänvisning till att förvaltningen har beställt och kommer att iordningställa ett cykelställ vid Hökerumsmotet samt arbetar även vidare med att etablera cykelställ där behovs finns.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Ansökan om investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet kost 2017

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kost, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör att en bra och säker arbetsmiljö upprätthålls i verksamhet kost alla kök. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2017. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för investeringar i kostverksamheten, 1,0 miljoner kronor, finansieras via avsatta medel för diverse investeringar i köksverksamheten i investeringsbudgeten för 2017.

Ansökan om investeringsmedel för inventarier i samband med kontorsöversyn

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utgifter i samband med pågående kontorsöversyn ”rum för fler”, 1,1 miljoner kronor. Investeringen möjliggör en utökning av antalet kontorsplatser. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2016. Av investeringsmedel som avsatts för ”diverse verksamhetsinventarier” återstår 1,5 miljoner kronor som har varit reserverade för förväntade utgifter till följd av den pågående översynen av kontorslokaler. Återstående medel för diverse verksamhetsinventarier föreslås ombudgeteras till 2017 års investeringsbudget. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.

Beslut:Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för utgifter för inventarier i samband med pågående kontorsöversyn, 1,1 miljoner kronor, finansieras via ombudgeterade medel från investeringsbudgeten 2016 avseende diverse verksamhetsinventarier.

Ansökan om investeringsmedel för ärendehanteringssystem m.m. på miljö och samhällsbyggnad

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ärendehanteringssystem m.m. på miljö och samhällsbyggnad, 1,0 miljoner kronor. Investeringen krävs för att kunna bedriva en effektiv och serviceinriktad myndighetsutövning. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsplanen för 2016-2018. 0,2 mnkr är avsatt 2016, 0,7 mnkr finns avsatt i investeringsbudgeten för 2017. I planen för 2018 finns 0,1 miljoner kronor avsatta för ändamålet. Verksamheten ansöker nu om samtliga avsatta medel i samma ansökan, vilket är en rimlig hantering av ärendet ur förvaltningens perspektiv. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2018.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för ärendehanteringssystem m.m. på miljö och samhällsbyggnad, 1,0 miljoner kronor, kan finansieras via avsatta medel för ”Uppgradering ärendehanteringssystem miljö och bygg” i investeringsplanen för 2016-2018, vilket innebär att avsatta medel i planen för 2018 framflyttas ett år.

Reviderade riktlinjer för pensionssparande genom löneavstående

Förvaltningen har sett över gällande riktlinjer för löneväxling till pensionsförsäkring i syfte att modernisera och förenkla riktlinjerna som arbetsgivare, där alla tillsvidareanställda medarbetare erbjuds möjligheter att löneväxla utifrån reviderade riktlinjer. Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-04 (§ 14/2017) att ärendet skulle återremitteras till förvaltningen i syfte att se över lägsta nivån för löneväxling och huruvida lägstanivån skulle kunna vara kvar på nuvarande nivå.

Beslut: Justerade riktlinjer antas, dessa ersätter tidigare antagna riktlinjer och regelverk (Dnr 2008.0118) och lägsta nivå är 500 kr/månad. Förvaltningen har i uppdrag att löpande hantera lag och avtalsreglerat regelverk utifrån gällande riktlinjer.

Policy för markförvärv

Ulricehamns kommun äger idag begränsat med mark som kan användas för framtida samhällsexpansion och behov av bostäder, verksamheter och allmänna ändamål. Det finns ett behov av att öka det kommunala markinnehavet och därigenom förbättra kommunens förutsättningar att möta marknadens svängningar och skapa en jämn utbyggnadstakt.

En markförvärvspolicy har tagits fram för att tydliggöra kommunens ambitioner gällande markförvärv. Kommunen ska sträva efter att utöka markinnehavet kring centralorten samt kring flera områden som är utpekade som utvecklingsområden i Översiktsplanen för Ulricehamns kommun1 . Lämplig bytesmark ska förvärvas när tillfälle ges oavsett läge i kommunen.

På kort sikt ska förvärv och byten genomföras för att skapa en markreserv i balans, där kommunen har tillräckligt med mark för att kunna tillgodose de närmast angelägna behoven av bostäder, verksamheter och allmänna ändamål. På lång sikt ska kommunen bygga upp en markreserv som ger kommunen goda möjligheter att styra utvecklingen i kommunen och underlättar framtida tillväxt.

Beslut: Markförvärvspolicyn antas. Förvaltningen får i uppdrag att i bilaga tillföra kartor som redogör kommunens markinnehav i de större tätorterna.

Förnyad tillståndsansökan vindkraftpark Lundby

Schönborg Vind AB inkom med en förnyad tillståndsansökan till länsstyrelsen 2016-09-22. Ansökan avser 5 st. vindkraftverk med en totalhöjd om max 200 meter. I tillståndsansökan ingår att verkens placeringar ska kunna justeras vid behov, såsom sträckning av vägar och elledningar. Ansökan kompletterades på länsstyrelsens begäran och remitteras till kommunen för beslut om tillstyrkan eller avstyrkan.

Beslut: Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun begär hos Länsstyrelsen att Schönborg Vind AB kompletterar tillståndsansökan till vindkraft, vindpark Lundby i Ulricehamns kommun i enlighet med kommunfullmäktiges beslut § 18/2016: ”Vid uppförande av verk som är högre än huvudregeln, det vill säga en totalthöjd på max 170 meter, ska den sökande i en särskild utredning åskådliggöra vilka effekter de högre verken får i förhållande till vindbruksplanens grundregel.”

Kommunstyrelsen noterar att den sökande har bedömt att underlaget utifrån kommunfullmäktiges beslut behöver kompletteras med utredning om fotomontage, hinderbelysning, ljud- och skuggberäkningar.

Kommunstyrelsen anser inte att den sökande har utrett hinderbelysningen i särskild utredning och hur den påverkar boende i närområdet i förhållande till vindbruksplanens grundregel. Därför anser kommunstyrelsen att ansökan behöver kompletteras. Detta för att kommunstyrelsen ska kunna ta ställning till tillstyrkan eller avstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. Kommunstyrelsen noterar också att i samband med att kommunstyrelsen den 2014-11-26 behandlade ansökan inte hade något att erinra vad gäller placering av verken.

Samrådsyttrande gällande översiktsplan 2017-2030 Falköpings kommun

Ett förslag till översiktsplan för Falköpings kommun 2017-2030 har tagits fram och skickats ut på samråd för yttrande. Ulricehamns kommun har tagit del av samrådshandlingarna och sammanställt ett samrådsyttrande gällande översiktsplanen som tar upp aspekter kopplade till vindkraftverk, mellankommunala frågor och användandet av digitala kartverktyg.

Beslut: Det av förvaltningen framtagna samrådsyttrande skickas till Falköpings kommun.

Planbesked för fastigheten Vegby 4:170

LM Logistik AB har inkommit med en begäran om planbesked för fastigheten Vegby 4:170. Området är detaljplanelagt för småindustri. LM Logistik AB vill utveckla sin verksamhet genom en utbyggnad. Utbyggnaden hindras dock av, i detaljplan, reserverad vägmark. Vägmarken reserverades för att möjliggöra en tillfartsväg för eventuell utbyggnad av ytterligare industri öster om planområdet. Någon ytterligare etablering av industri uteblev och således förlorade den reserverade marken sin funktion. Med detta i åtanke vill LM Logistik AB kunna nyttja hela sin fastighet för avsatt ändamål. Hela planprocessen beräknas ta cirka 4 månader. Påbörjas planarbetet våren 2017 beräknas detaljplanen kunna antas sommaren 2017. Observera att en eventuell överklagandeprocess påverkar när detaljplanen vinner laga kraft.

Beslut: Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Vegby 4:170. Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för fastigheten Vegby 4:170.

Fördelning av 2017 års anslag för kostnadskrävande projekt för föreningar

Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för föreningar. Ansökningar till 16 projekt från 13 föreningar har inkommit. Förvaltningen har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag i enlighet med bilaga 2, till en kostnad av 628 762 kr.

Beslut: Bevilja bidrag till kostnadskrävande projekt för föreningar med 628 762 kr fördelat enligt bilaga 2.

Fördelning av 2017 års anslag för kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler

Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler. Ansökningar till 11 projekt från 9 föreningar har inkommit. Förvaltningen har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag i enlighet med bilaga 2, till en kostnad av 417 877 kr.

Beslut: Bevilja bidrag till kostnadskrävande projekt för föreningar med 417 877 kr fördelat enligt bilaga 2.

Svar på medborgarförslag om pendelparkering vid Rönnåsen

Den 9 december 2016 inkom ett medborgarförslag från Isa Nyberg gällande att etablering av en pendelparkering i anslutning till en busshållplats på Rönnåsen. Sektor miljö- och samhällsbyggnad har ett uppdrag med att hitta lämpliga platser för pendelparkering i Ulricehamns kommun. Uppdraget har resulterat i att en nyetablering av en pendelparkering på Rönnåsen planeras genomföras under 2018.

Beslut: Medborgarförslagen antas med hänvisning till planerna på att nyetablera en pendelparkering på Rönnåsen under 2018.

Svar på medborgarförslag om fler pendlings p-platser öster om staden Ulricehamn

I ett medborgarförslag från Anna-Lena Wullf 2016-03-18 föreslås att kommunen ska etablera tre platser för pendelparkering, en i Rönnåsens industriområde, en i Valared (Hössna – Kinnared) och en i Gullered. Kommunen arbetar med frågan om pendelparkeringar och planerar att bygga ut och nyetablera pendelparkeringar vid Ulricehamnsmotet och Rönnåsen. Kommunen för också en dialog med Trafikverket och Västtrafik om pendelparkeringar i stort.

Beslut: Medborgarförslaget antas med hänvisning till planer på att bygga ut och nyetablera pendelparkeringar vid Ulricehamnsmotet och Rönnåsen och pågående dialog med Trafikverket och Västtrafik om pendelparkeringar i stort.

Återrapportering av vidtagna åtgärder utifrån IVOs tillsyn 2015-02-11

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde en tillsyn på Individ- och familjeomsorgens (IFO) verksamhet för barn och unga den 25-26 februari 2014. Den 11 februari 2015 lämnade IVO en tillsynsrapport efter tillsynen där de beskrev betydande brister i dokumentationen hos verksamheten, vad gällde förhandsbedömningar, utredningar och placeringar. Den 1 april 2015 beslutade kommunstyrelsen att översända förvaltningens skrivelse som yttrande till IVO. I beslutet från kommunstyrelsen fick förvaltningen också i uppdrag att återrapportera vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen. IVO avslutade ärendet i ett beslut daterat 2015-05-07.

Beslut: Återrapporteringen av vidtagna åtgärder utifrån IVOs tillsyn 2015-02-11 godkänns och läggs till handlingarna.

Patientsäkerhetsberättelse 2016

Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. Av patientsäkerhetsberättelsen ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.

Beslut: Patientsäkerhetsberättelsen 2016 noteras till protokollet och läggs till handlingarna.

Fastställda bidragsnivåer till förskolor och annan pedagogisk verksamhet 2017

Förskola och annan pedagogisk verksamhet erhåller ett slutgiltigt bidragsbelopp kalenderåret 2017 enligt följande:

 • Förskola 1-2 år 104,41 kronor per volymtimma
 • Förskola 3-5 år 69,58 kronor per volymtimma
 • Pedagogisk omsorg 1-2 år (0-15 timmar) 2 442 kronor per månad och barn
 • Pedagogisk omsorg 1-2 år (> 15-över timmar) 9 116 kronor per månad och barn
 • Pedagogisk omsorg 3-5 år (0-15 timmar) 1 471 kronor per månad och barn
 • Pedagogisk omsorg 3-5 år (> 15-över timmar) 5 492 kronor per månad och barn
 • Pedagogisk omsorg 6-12 år (0-15 timmar) 1 055 kronor per månad och barn
 • Pedagogisk omsorg 6-12 år (> 15-över timmar) 3 938 kronor per månad och barn

Fastställda bidragsnivåer till förskoleklasser, grundskolor och fritidshem 2017

Förskoleklass, grundskola och fritidshem erhåller ett slutgiltigt bidragsbelopp kalenderåret 2017 enligt följande:

 • Fritidshem, 42 088 kronor per elev och år
 • Förskoleklass, 48 684 kronor per elev och år
 • Grundskola årskurs 1-6, 86 323 kronor per elev och år
 • Grundskola årskurs 7-9, 102 542 kronor per elev och år

Fastställda bidragsnivåer till gymnasieskolor 2017

Gymnasieskola i kommunal regi och fristående gymnasieskola erhåller ett slutgiltigt bidragsbelopp kalenderåret 2017 enligt följande:

El- och energiprogrammet 12 566 kronor per elev och månad (tidigare preliminärt belopp 15 413 kronor) – kommunal skola

El- och energiprogrammet 13 320 kronor per elev och månad (tidigare preliminärt belopp 16 337 kronor) – fristående skola

Fordons- och transportprogrammet 18 530 kronor per elev och månad (tidigare preliminärt belopp 21 853 kronor) – kommunal skola

Fordons- och transportprogrammet 19 642 kronor per elev och månad (tidigare preliminärt belopp 23 164 kronor) – fristående skola

Handels- och administrationsprogrammet 9 852 kronor per elev och månad (tidigare preliminärt belopp 17 467 kronor) – kommunal skola

Handels- och administrationsprogrammet 10 443 kronor per elev och månad (tidigare preliminärt belopp 18 515 kronor) – fristående skola

Industritekniska programmet 13 782 kronor per elev och månad (tidigare preliminärt belopp 19 964 kronor) – kommunal skola

Industritekniska programmet 14 609 kronor per elev och månad (tidigare preliminärt belopp 21 163 kronor) – fristående skola

Vård- och omsorgsprogrammet 12 040 kronor per elev och månad (tidigare preliminärt belopp 12 498 kronor) – kommunal skola

Vård- och omsorgsprogrammet 12 763 kronor per elev och månad (tidigare preliminärt belopp 13 248 kronor) – fristående skola

Ekonomiprogrammet 8 517 kronor per elev och månad (tidigare preliminärt belopp 5 371 kronor) – kommunal skola

Ekonomiprogrammet 9 028 kronor per elev och månad (tidigare preliminärt belopp 5 693 kronor) – fristående skola

Naturvetenskapsprogrammet 10 540 kronor per elev och månad (tidigare preliminärt belopp 10 531 kronor) – kommunal skola

Naturvetenskapsprogrammet 11 172 kronor per elev och månad (tidigare preliminärt belopp 11 162 kronor) – fristående skola

Samhällsvetenskapsprogrammet 5 737 kronor per elev och månad (tidigare preliminärt belopp 6 912 kronor) – kommunal skola

Samhällsvetenskapsprogrammet 6 081 kronor per elev och månad (tidigare preliminärt belopp 7 327 kronor) – fristående skola

Teknikprogrammet 7 596 kronor per elev och månad (tidigare preliminärt belopp 6 587 kronor) – kommunal skola

Teknikprogrammet 8 051 kronor per elev och månad (tidigare preliminärt belopp 6 984 kronor) – fristående skola

Tillägg för nationell idrottsutbildning – Längdskidor 1 250 kronor per elev och månad på kommunal skola

Fastställda bidragsnivåer Fantasia 2017

Fantasia erhåller ett slutgiltigt bidragsbelopp för kalenderåret 2017 enligt följande:

 • Förskola 1-2 år 104,41 kronor per volymtimma
 • Förskola 3-5 år 69,58 kronor per volymtimma

Fastställda bidragsnivåer till Montessoriskolan 2017

Montessoriskolan erhåller ett slutgiltigt bidragsbelopp för kalenderåret 2017 enligt följande:

 • Förskola 1-2 år 104,41 kronor per volymtimma
 • Förskola 3-5 år 69,58 kronor per volymtimma
 • Fritidshem 42 088 kronor per elev och år
 • Förskoleklass 48 684 kronor per elev och år
 • Grundskola årskurs 1-6 82 173 kronor per elev och år

Fastställda bidragsnivåer till Ur och skur 2017

Ur och skur erhåller ett slutgiltigt bidragsbelopp för kalenderåret 2017 enligt följande:

 • Förskola 1-2 år 104,41 kronor per volymtimma
 • Förskola 3-5 år 69,58 kronor per volymtimma
 • Fritidshem 42 088 kronor per elev och år
 • Förskoleklass 48 684 kronor per elev och år

Fastställda bidragsnivåer Vistaholm 2017

Vistaholm erhåller ett slutgiltigt bidragsbelopp kalenderåret 2017 enligt följande:

 • Förskola 1-2 år 104,41 kronor per volymtimma
 • Förskola 3-5 år 69,58 kronor per volymtimma
 • Fritidshem 42 088 kronor per elev och år
 • Förskoleklass 48 684 kronor per elev och år
 • Grundskola årskurs 1-6 82 173 kronor per elev och år

Fastställda bidragsnivåer till Änglagården 2017

Änglagården erhåller ett slutgiltigt bidragsbelopp för kalenderåret 2017 enligt följande:

 • Förskola 1-2 år 104,41 kronor per volymtimma
 • Förskola 3-5 år 69,58 kronor per volymtimma

Avsägelse som ersättare i beredande utskottet, IngaKersti Skarland (S)

Inga-Kersti Skarland (S) befrias från uppdraget.

Till ledamot i beredande utskottet utses Birgit Andersson (L).

Val av biträdande kommunalråd för 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Till biträdande kommunalråd för 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, till och med 2018, utses Birgit Andersson (L).

Val av ledamot till budgetutskott

Till ledamot i budgetutskottet utses Mikael Dahl (C).

Till ersättare i budgetutskottet utses Liselotte Andersson (C) och Victor Sund (C).


Publicerat av Elin Johansson den 10 mars 2017, senast ändrad den 10 mars 2017 av