Beslut i korthet Kommunfullmäktige 30 mars

Läs beslut i korthet och se webb-tv från mötet den 30 mars.

webb-tv, sänding från kommunfullmäktigewebb-tv, sänding från kommunfullmäktige

Uppföljning av måldokument Framtidens gymnasium, Tingsholmsgymnasiet

Beredningen för lärande fick den 24 november 2016 i uppdrag av kommunfullmäktige att följa upp ”Måldokument för framtidens gymnasium, Tingsholmsgymnasiet, som antogs av kommunfullmäktige 2012-09-24. Beredningen redovisar nu sin uppföljning och sina slutsatser.

Beslut: Beredningens uppföljning överlämnas till kommunstyrelsen för ytterligare överväganden.

Uppföljning av måldokument för folkhälsoarbete Ulricehamns kommun 2012-2016

Beredningen för välfärd fick den 24 november 2016 i uppdrag av kommunfullmäktige att följa upp ”Måldokument för folkhälsoarbete- 2012-2016”, som antogs av kommunfullmäktige 2013-05-27. Beredningen redovisar sin uppföljning och sina rekommendationer.

Beslut: Beredningens uppföljning överlämnas till kommunstyrelsen för ytterligare överväganden.

Inledningsdebatt Kulturstrategi

Kommunfullmäktige avser att ge beredningen för samhällsutveckling i uppdrag att ta fram en strategi för Ulricehamns kommuns strategiska arbete inom kulturområdet.
Beslut: Uppdragsbeskrivningen kompletteras med budget och processhjul till uppdragsdebatten i kommunfullmäktige den 23 maj.
Budget och verksamhetsplan för år 2017 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.  Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har 2016-12-09, § 83 beslutat att för egen del anta budget och verksamhetsplan för år 2017 och att översända den till medlemskommunerna för godkännande

Beslut: Att kommunfullmäktige antar uppdraget Kulturstrategi och att uppdragsbeskrivningen kompletteras med budget och processhjul.

Inkomna motioner och medborgarförslag

Motion om kompetensutbildning inom lärande

Cristina Bernevång (kd) och Per Johansson (m) skriver i sin motion att i Borås stad har all personal på Dalsjöskolan, Fristadskolan och Sandgärdsskolan fått genomgå en specialutbildning om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) omfattande bland annat adhd. Fortbildningen har resulterat i att verksamheten och undervisningen numera anpassas efter elever med NPF-diagnoser, istället för tvärtom. Det rapporteras mycket goda resultat som följd av förändringen. Exempelvis har 95-99 procent av eleverna på dessa skolor uppnått behörighet till gymnasiet.
Motionären anser att en liknande utbildning för personalen vid skolorna i Ulricehamns kommun skulle vara till stor hjälp i vår strävan att uppnå bättre resultat i grundskolan.
Motionären yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på ett utbildningspaket om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för all personal inom skolans område och att medel för genomförandet av en sådan utbildning avsätts i kommande budgetar.

Beslut: Motionen lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om fortsättning och eventuell utökning av Sommarlyftet för nyanlända

Arne Sjögren (v) och Susanne Arneborg (v)skriver i en motion att Sommarlyftet 2016 vände sig till ensamkommande ungdomar där man under tre veckor jobbade med olika teman som samhälle, demokrati, natur och socialt samspel. Förmiddagarna innehöll undervisning, rollspel, diskussioner och reflektioner och eftermiddagarna uteaktiviteter och sport. En av Sommarlyftets största framgångar var att bygga upp en miljö där diskussioner (som troligtvis lett till konflikt i hemlandet) kunde genomföras med bibehållen respekt för varandra. Yttrandefriheten är ju en central del i vårt samhälle men kan vara straffbart hos andra så det var inte alltid lätt för deltagarna att kunna eller våga hävda sig. Man lade också tid på känsliga ämnen som sex, hur man pratar med tjejer och vilka andra sociala koder som gäller (tidspassning, mutor, ansvar mm). Deltagandet var frivilligt och högt och lovorden ramlade in från både ungdomar och ledare. Genom att ledarna intresserade sig för människan och behandlade alla med respekt så växte dom märkbart under dessa tre veckor. I deltagarnas utvärderingar kan man b la läsa att dom lärde sig om respekt och förmågan att diskutera. Vänsterpartiet vill se en fortsättning på detta 2017 men även utveckla och sprida koncept så att inte bara ungdomar utan även vuxna får möjlighet att delta. Gärna också att det sker i fler sammanhang än på sommaren.

Beslut: Motionen lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om den demokratiska processen i Ulricehamns kommun

Arne Sjögren (v) skriver i en motion att införandet av systemet med beredningar ej har utvärderats för att kunna fastställa om det har förbättrat den demokratiska beslutsprocessen
Motionären uppmanar kommunfullmäktige att ge revisorerna uppdrag att kontrollera alla beredningarnas betydelse i den demokratiska beslutsprocessen.
Beslut: Motionen lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag gällande Sötsaker i skolan

Patrik Strömbom föreslår i ett medborgarförslag att vi slutar exponera våra barn för sötsaker i förskola/skola och istället lär dom hitta alternativ. Effektivast vore att ta hjälp av Hälsofrämjandet eller liknande extern verksamhet med projekt som utbildar, motiverar och inspirerar barn till att vilja välja en hälsosammare livsstil. Med sådan hjälp kommer vi snart att uppnå läroplanens mål om hälsa på riktigt.

Beslut: Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om att lägga ner arbetet med en höghastighetsjärnväg

Kjell Arvidsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen släpper idéerna om höghastighetståg. Istället föreslår han en satsning på Elon Musk och hans vision om hyperloop. Snabbare, billigare och väderokänsligt. Bygg gärna en demoanläggning där Sveriges högskolor kunde komma och provköra sina fordon. Det skulle bli bra PR för kommunen

Beslut: Medborgarförslaget lämnas kommunstyrelsen för besvarande.

Ärenden

Budget och verksamhetsplan för år 2017 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har 2016-12-09, § 83 beslutat att för egen del anta budget och verksamhetsplan för år 2017 och att översända den till medlemskommunerna för godkännande

Beslut: Budget och verksamhetsplan 2017 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda

Med anledning av de reviderade riktlinjerna för kommunstyrelsen fick val- och arvodesberedningen ett uppdrag av kommunfullmäktige den 26 januari 2017 att bereda en revidering av dokumentet Ersättningar och arvoden för kommunens förtroendevalda- m.fl. till ordinarie möten i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i mars.

Beslut: Anta revidering av bilagan heltids-, deltids- och begränsade månadsarvoden i dokumentet Ersättningar och arvoden för kommunens förtroendevalda – m.fl.

Befolkningsprognos 2016-2025 – konsekvenser för kommunens planering

Årligen tar förvaltningen fram en befolkningsprognos som sträcker sig 10 år framåt i tiden. Underlaget används för planering av kommunens olika verksamheter. Under hösten 2016 har förvaltningsledningen sammanställt en särskild analys kopplat till denna befolkningsprognos. Analysen beskriver vilka behov kommunen kommer behöva möta i form av personal, kompetens, lokaler etc. i förhållande till befolkningsprognosen.

Beslut: Redovisningen läggs till handlingarna. Förvaltningen får i uppdrag att i sitt fortsatta planeringsarbete utgå från målprognosen och återkomma till budgetutskottet med preciserat underlag i det fortsatta arbetet med planering och konsekvensbeskrivning i budgetarbetet. Förvaltningen får även i uppdrag att utveckla arbetet med löpande och strukturerad omvärldsbevakning för att bättre kunna förutse framtida behov gällande verksamhets- och lokalbehov.

Ombudgetering av investeringsanslag 2016

De investeringsanslag som upptagits i investeringsplan, men där projekten inte slutförts, föreslås ombudgeteras till 2017 med återstående belopp eller efter det behov som föreligger. Ombudgetering föreslås ske med totalt 83,7 mnkr till 2017 års investeringsbudget.  Den totala investeringsbudgeten 2016 har uppgått till ca 174,9 mnkr. Av detta har ca 91,3 mnkr förbrukats. Ej förbrukade medel per 2016-12-31 uppgår följaktligen till ca 83,7 mnkr. Av överskottet föreslås ombudgetering av totalt 83,7 mnkr. Beslut enligt förvaltningens förslag innebär att det totala investeringsanslaget 2017 kommer att uppgå till 181,1 mnkr.

Beslut: Ombudgetering av investeringsanslag från 2016 till 2017 fastställs enligt redovisat underlag. Av ej förbrukade medel från 2016 ombudgeteras totalt 83,7 mnkr till 2017 års investeringsbudget.

Ansökan om investeringsmedel för planerat underhåll 2017

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för planerat underhåll, 11,5 mnkr. Investeringen möjliggör att avsatta medel i investeringsbudgeten och driftbudgeten kan användas för planerat underhåll. Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2017. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2018.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för planerat underhåll, 11,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för ”Reinvesteringar fastigheter – utbyte av komponenter” i investeringsbudgeten för 2017.

Hälso- och sjukvårdsavtal 2017-2020 och överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

Sedan regionbildningen 1999 har samverkan och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård reglerats i ett gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de områden där kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR) har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt § 3 och § 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Ett förslag på nytt hälso- och sjukvårdsavtal har tagits fram, och föreslås gälla under perioden 1 april 2017 – 31 december 2020. Ett förslag på ”Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk” har också tagits fram och blir ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet. Underavtalet har samma avtalstid och förutsätter att huvudavtalet är giltigt.

Beslut: Kommunfullmäktige godkänner Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020 och Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

Ansökan om investeringsmedel för etablering av temporära förskolelokaler

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för etablering av flyttbara temporära förskolelokaler och inventarier, 1,7 mnkr. Investeringen möjliggör för sektor lärande att erbjuda förskoleplats fram till att planerade byggnationer av nya förskolor är färdigställda. Medel för ändamålet finns inte avsatt i investeringsplanen för 2017. Kommunfullmäktige bör därför fatta beslut i ärendet även om investeringen är på en beloppsmässig nivå som i normalfallet kan beslutas av kommunstyrelsen. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2018.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel anslås för etablering av flyttbara temporära förskolelokaler och inventarier, 1,7 mnkr. Anslaget kan finansieras inom den lånelimit för 2017 som kommunfullmäktige har fastställt.

Svar på motion om att förbättra trafiksituationen för cykel och gångtrafikanter

Den 4:e oktober 2016 inkom en motion från Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) som påtalade en konfliktpunkt mellan trafikanter vid gång och cykelöverfart Prångenvägen. Samhällsutvecklingsenheten konstaterar att bommen behöver flyttas och att varningsmärket A16 behöver sättas upp.

Beslut: Motionen antas. Förvaltningen ska beställa flytt av bom samt uppsättning av varningsmärke.

Svar på motion om trafiksituationen på Nygatan vid Bogesundsskolan

Birgitta Molander (M) lämnade 2015-04-15 in en motion till kommunfullmäktige gällande trafiksituationen på Nygatan vid Bogesundsskolan. Den ansträngda trafiksituationen vid Bogesundsskolan är ett känt problem hos förvaltningen. Sedan motionen skickades in har förvaltningen genomfört åtgärder för att förbättra trafiksituationen kring Bogesundsskolan och arbetet med fler åtgärder för att förbättra trafiksituationen och trafiksäkerheten kring skolan pågår.

Beslut: Motionen antas med hänvisning till att förbättringsåtgärder för trafiksituationen och trafiksäkerheten vid Bogesundsskolan genomförts och arbete med ytterligare åtgärder pågår.

Svar på motion om cykelställsparkering vid Hökerumsmotet

Mikael Levander (NU) lämnade 2016-04-25 in en motion om cykelställsparkering vid Hökerumsmotet och att man ser över om det kan vara aktuellt på något mer ställe i kommunen. Cykelställ är beställt av Västtrafik till Hökerumsmotet som kommunen iordningställer vid leverans. Kommunen arbetar även vidare med att etablera cykelställsparkeringar där behov finns.

Beslut: Motionen antas med hänvisning till att förvaltningen har beställt och kommer att iordningställa ett cykelställ vid Hökerumsmotet samt arbetar även vidare med att etablera cykelställ där behov finns.

Valärendet

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i beredningen för samhällsutveckling, Lena Gilbertsson (S) 2017

I skrivelse 2017-02-24 avsäger sig Lena Gilbertsson (S) uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i beredningen för samhällsutveckling.

Beslut: Lena Gilbertsson (S) befrias från uppdragen. Val av ny ledamot i kommunfullmäktige bordläggs. Som ledamot i beredningen för samhällsutveckling väljs Börje Enander.

Avsägelse representant i Viskans vattenråd, Kenneth Johansson (M) 2017

I skrivelse 2017-02-17 avsade sig Kenneth Johansson (M) bland annat uppdraget som representant i Viskans vattenråd. Kenneth Johansson (M) har befriats från uppdraget. Samverkansnämnden miljö och bygg fick i uppdrag att föreslå en representant till Viskans vattenråd. Samverkansnämnd miljö och bygg 2017-03-07, § 19, lämnar förslag på representant.

Beslut: Till ny representant i Viskans vattenråd väljs Eva Ek Josefsson.

 


Publicerat av Ulrika Emtervall den 31 mars 2017, senast ändrad den 2 februari 2018 av