ELSA – En Likvärdig Skola för Alla

Nu ska nya skolan utvecklas i Ulricehamn.

Elev på grundskolan. Foto: Sören HåkanlindFoto: Sören Håkanlind

Under våren startar Ulricehamns kommun upp projektet ELSA – En Likvärdig Skola för Alla. Projektet har initierats av Navet Science Center i Borås och Ulricehamn kommer vara den kommun i Sverige som de samarbetar med. Detta ligger helt i linje med kommunens arbete mot målet att vara Sveriges bästa skolkommun 2025.

– Vi är fantastiskt glada för att vi fick frågan från Navet att vara den kommun som kommer hjälpa till att forma en ny skola. Vi vill omkullkasta invanda tankemönster, tänka helt nytt och inkludera flera olika kompetenser och delar av vårt samhälle, säger Gülsen Özdenkos, barn-och utbildningschef i Ulricehamns kommun.

ELSA syftar till att skapa en ny skola som i framtiden ska kunna implementeras var som helst i Sverige, både som ny skola och i befintlig verksamhet. Projektet omfattar initialt barn och ungdomar 6-16 år. Förskolan och gymnasiet kommer att komma med i ett senare skede. Fokus ligger på att skapa en skola där alla barn ska må bra och nå målen.

Arbetet kommer att projektledas av Navet då de har lång erfarenhet av skolutveckling och ske i samverkan med Ulricehamns kommun och Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Skolverket är en av flera aktörer som uppmuntrar Navet att starta detta projekt. Det är sedan på Navets initiativ som Ulricehamn har valts ut som samarbetspartner.

– Från politiskt håll har vi undertecknat den avsiktsförklaring som behövs för att söka medel till projektet. Vi ser det som mycket spännande att Ulricehamn blivit utvalda av Navet att tillsammans med dem utveckla en ny modellskola, säger Inga-Kersti Skarland (S), biträdande kommunalråd.

Varför blev Ulricehamn utvald kommun?

– Sektor lärande har under flera år haft ett gott samarbete med Navet Science Center. De senaste åren har vi samverkat kring ett antal kompetensutvecklingsinsatser och det har skett med stöd av Skolverket. Det gäller såväl förskola och grundskola och inriktningen har varit att utveckla de entreprenöriella kompetenserna. Det senaste mycket uppskattade projektet var kring elever i behov av särskilt stöd, HELA, Holistiskt Engagerat Lärande för Alla. Utifrån detta goda samarbete fick Ulricehamns kommun erbjudandet att vara med i ELSA, säger Gülsen Özdenkos.

Än så länge har projektet presenterats för fackliga representanter, skolledningar och förskolechefer. De har i sin tur har informerat sin personal ute i förskolor och skolor. Det finns en långsiktig tidplan som spänner över flera år där arbetsgrupper med personal från olika delar av kommuns skolor involveras. Det kommer också innebära stöd från forskare och experter inom olika områden, kompetensutveckling av personal och en referensgrupp som tex. består av elever.

 


Publicerat av Katrin Högborn den 24 mars 2017, senast ändrad den 3 oktober 2017 av Ulrika Emtervall