Ulricehamns kommun fortsätter arbetet för en järnvägsstation

I dag presenterade Trafikverket en förhandskopia kring sin studie gällande bansträckningen av höghastighetsjärnvägen och dess tänkta stationsorter på sträckan Linköping-Borås. Rapporten innehåller ingen utredning kring ett stationsläge i Ulricehamn.

– Det var tyvärr inte heller väntat med tanke på Sverigeförhandlingens besked våren 2016. Men, med bakgrund av tidigare utredningars resultat tycker jag ändå att det är anmärkningsvärt att inte Trafikverket fått det uppdraget i sin utredning, säger, Mattias Josefsson, kommunstyrelsens ordförande

Mattias syftar på den utredning som gjordes 2010 av dåvarande Banverket där Ulricehamn pekas ut som lämpligt stationsort. Här anges att sträckningen som går den rakaste vägen mellan Jönköping och Borås också skulle vara den mest lämpade.

Trafikverket utreder fyra olika sträckningar inom ett område från Dalum i norr till Limmared i söder. Utredningen ser till förutsättningar för och påverkan av befintlig bebyggelse, miljö och landskapskaraktär. Kostnader för att möjliggöra de olika dragningarna för respektive stråk har också definierats. Trafikverket föreslår inget av stråken specifikt utan ger i sin rapport endast fakta.

Enligt Ulricehamns kommun är en sträckning av järnvägen söder om Åsunden sedan tidigare avfärdad av dåvarande Banverket med anledning av jordbrukslandskapet och de höga naturvärdena i området.

Den dragning som Ulricehamns kommun förordar och som möjliggör en central station, är det stråk som Trafikverket i sin rapport klassar som ett av de dyrare att färdigställa.

– Stråket som i rapporten kallas område 8, fördyras av Trafikverkets plan med en tunnel under mossen och bro under Åsunden. Vi föreslår istället en modifierad sträckning som ligger i linje med vad dåvarande Banverket och experter tidigare har pekat ut som den bästa. Förslaget innebär, förutom att 1 miljon resenärer årligen kan kliva på tåget i Ulricehamn, att vi sparar in bygget av en tunnel och en dyr och barriärskapande bro över Åsunden, säger Roland Karlsson, kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Redan i dag finns ett starkt pendlingsmönster bland invånarna både österut och västerut. Kollektivtrafikresandet har exempelvis ökat med cirka 20 procent på fem år mellan Borås – Ulricehamn. En bra förbindelse med Jönköping är också ett utpekat viktigt stråk för Västra Götalandsregionen. Ulricehamns kommun har därför under en tid fört dialog med Västra Götalandsregionen.

– Med stöd av dessa samtal, där bland annat regionstyrelsens politiska ledning har ingått, ser vi det som högst troligt att regionen inom kort fattar beslut att ge Trafikverket ett uppdrag om en fördjupad utredning av en sträckning med station i Ulricehamn, säger Mattias Josefsson

Ulricehamns kommun kommer att återkomma till Trafikverket med synpunkter på rapporten.

För mer information kontakta:

Mattias Josefsson
kommunstyrelsens ordförande
e-post: mattias.josefsson@ulricehamn.se
telefon: 0321-595 024

 


Publicerat av Ulrika Emtervall den 1 mars 2017, senast ändrad den 1 mars 2017