Beslut i korthet, kommunstyrelsen 6 april 2017

Ulricehamn. Foto: Jan TöveUlricehamn. Foto: Jan Töve

Årsredovisning 2016 för Ulricehamns kommun

Förvaltningen har upprättat årsredovisning för Ulricehamns kommun 2016. I årsredovisningen ingår bland annat en personalekonomisk redovisning och som bilagor till koncernredovisningen ingår årsredovisningarna från kommunens bolag.
Beslut: Årsredovisningen 2016 fastställs och överlämnas till revisorerna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Årsredovisningen 2016 godkänns. Av 2016 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till kommunens resultatutjämningsreserv. Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna.

Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken, mars 2017

I den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken behandlas 42 dokument. Några av dokumenten bedöms kunna utgå ur författningshandboken utan att ersättas av ett nytt liknande dokument. En del dokument som är tidssatta till 2016 har redan reviderats eller ersatts av nya dokument och bör utgå. Ytterligare några dokument är felaktigt benämnda som policy, riktlinjer mm, vilket gjort att de hamnat under fel dokumenttyp. Andra dokument har felaktigt hamnat i författningshandboken, t ex Lex Sara rutinen. Dessa kommer att fortsätta gälla men bör tas bort från författningshandboken. Förvaltningen fick 2015 § 114 av kommunfullmäktige uppdraget att kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen årligen tar ställning till de styrdokument som under året är aktuella för att upphöra gälla. Förvaltningen har nu rutiner för att detta årligen sker.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att föreslagna förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten antas.

Årlig översyn av mål och uppdrag

Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt beslutade. Som framgår av bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag har arbetet inneburit sortering av vilka mål och uppdrag som är klara (grön markering), vilka som inte har gått att genomföra (röd markering). De som är kvar att arbeta med (gul/grå markering) återfinns ej i detta dokument utan finns med i bilagor till årsredovisning 2016. Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende.
Beslut: Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att de mål och uppdrag som i översynen har bedömts vara klara och de som ej går att genomföra ska avslutas.

Redovisning av motioner och medborgarförslag våren 2017

Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. Enligt kommunallagen 5 kap 33 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling.
Beslut: Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att redovisningen läggs till handlingarna.

Svar på motion om pendelparkering vid infarterna

Ingvor Carlander (MP), Ingmar Basth (MP), Arne Fransson (MP) skickade 2016-11-23 in en motion om pendelparkering vid infarterna. I motionen föreslås att pendelparkeringen vid Ulricehamnsmotet utvidgas samt att pendelparkeringar byggs vid infarterna till Ulricehamn från Grönahög och Gällstad. Pendelparkeringen vid Ulricehamnsmotet planeras utökas med 29 parkeringsplatser under 2018. För pendelparkeringar vid infarterna Grönahög och Gällstad anses det inte finns underlag som motiverar att tid och medel avsätts för att etablera infartsparkeringar i nuläget.
Beslut: Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta motionen gällande förslaget till att utvidga pendelparkeringen vid Ulricehamnsmotet.
Motionen avslås gällande förslaget att etablera pendelparkeringar vid infarterna Grönahög och Gällstad då det inte finns underlag som motiverar att tid och medel avsätts för att etablera infartsparkeringar i nuläget.

Svar på motion angående LSS

Mattias Bengtsson (SD) lämnade den 22 januari 2017 en motion angående LSS. I motionen hänvisas till beslut i kommunstyrelsen 2017-01-04 § 24 om hur kommunen ska agera i de fall Migrationsverket skriver upp ett ensamkommande barn i ålder innan beslut om avvisning eller utvisning vunnit laga kraft. Mattias Bengtsson (SD) yrkar att fullmäktige beslutar att Ulricehamns kommun ska ha som policy att, då en brukare med personlig assistent enligt myndighetens tidigare beslut får sin assistansersättning neddragen, erbjuda samma antal timmar personlig assistans enligt myndighetens tidigare beslut utan extra kostnad för brukaren, tills beslutet vunnit laga kraft. Förvaltningen anser att det saknas lagstöd för att införa en sådan policy och föreslår att motionen avslås.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen eftersom det saknas lagstöd för att införa en sådan policy som beskrivs i motionen.

Yttrande över Integrationsstrategi i Ulricehamns kommun

I november 2016 överlämnade beredningen för välfärd sitt förslag på integrationsstrategi i Ulricehamns kommun till kommunfullmäktige. Innan förslaget behandlas för antagande av kommunfullmäktige ska det lämnas över till kommunstyrelsen som ska yttra sig om förslagets laglighet, ekonomi och konsekvenser. Kommunstyrelsen har därför gett sektor välfärd i uppgift att sammanställa ett yttrande som behandlar laglighet, ekonomi och konsekvenser. Sektor välfärd har granskat de fyra strategiområdena som presenteras i strategidokumentet utifrån laglighet, ekonomi och konsekvenser. Förvaltningen är positiv till att de fyra strategiområdena har en övergripande nivå och ser inga tveksamheter ur laglighetssynpunkt. Utifrån strategidokumentet är det svårt att säga något om de ekonomiska konsekvenserna utan det får tydliggöras och konkretiseras i samband med den kommande handlingsplanen. Som övriga konsekvenser beskrivs att det är många aktörer involverade i arbetet med asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd och att det är viktigt att kommunen inte tar över någon annan huvudmans ansvar.
Beslut: kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta strategidokumentet Integrationsstrategi i Ulricehamns kommun. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta utifrån integrationsstrategin och ta fram en handlingsplan som bryter ner strategin och preciserar vad som ska göras. I det fall handlingsplanen medför en ökad ambitionsnivå som inte kan hanteras i nuvarande budget så får förvaltningen även i uppdrag att redovisa behov av resurser för att kunna verkställa genomförandet.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Budgetuppföljning februari 2017

Förvaltningen redovisar en samlad budgetuppföljning per februari 2017. Kommunens ekonomiska resultat för 2017 prognostiseras uppgå till +52,1 mnkr. Det budgeterade resultatet för året uppgår till 31,6 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2017 är följaktligen 20,5 mnkr bättre än budget. Kommunfullmäktiges beslut om budget 2017 innebär att det görs anpassningar och omfördelningar av resurser inom förvaltningen motsvarande 0,5 procent av omsättningen i driftbudgeten. Förvaltningen har fått i uppdrag att redovisa var dessa anpassningar och omfördelningar ska genomföras och vilka effekter dessa får i samband med första ekonomiska uppföljningen under året. Förvaltningen lämnar nu en redovisning avseende detta.
Beslut: Kommunstyrelsen godkänner rapporten

Bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro mm

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-04, § 56, om behörighet att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro. Med anledning av personalförändringar behöver beslutet förnyas.
Beslut: Att i ärendet nämnda personer bemyndigas att två i förening överföra medel från kommunens konto i en bank till kommunens konto i en annan bank, samt mellan dispositionskonton inom centralkonto (s.k. koncernkonto). Att i ärendet nämnda personer får två i förening teckna checkar och göra utbetalningar av försörjningsstöd från specifikt konto avsett för individ- och familjeomsorgen.

Finansiering av reviderad politisk organisation

Kommunfullmäktige har fattat beslut om reviderade riktlinjer för den politiska organisationen. Förändringarna innebär bland annat att kommunstyrelsens presidium utökas med ytterligare en vice ordförande och ytterligare ett biträdande kommunalråd. Med anledning av förändringarna i organisationen kommer även reglerna för ersättningar och arvoden till förtroendevalda att revideras. Den förändrade organisationen medför tillkommande kostnader. Om utgångspunkten är att den nya organisationen tillämpas från och med 1 mars 2017 så beräknas de tillkommande kostnaderna för 2017 uppgå till ca 770 tkr. Kostnaderna på helårsbasis beräknas uppgå till ca 920 tkr. Förvaltningen gör bedömningen att 350 tkr av de tillkommande kostnaderna 2017 kan finansieras inom redan avsatta medel för den politiska organisationen. Det återstående behovet av finansiering under innevarande år uppgår därmed till 420 tkr.
Beslut: Budgeterade medel för den politiska organisationen år 2017 utökas med 420 tkr. Anslaget 2017 finansieras via kommunstyrelsens anslag oförutsedda utgifter. Finansiering av kommande års kostnader för den förändrade politiska organisationen beaktas inför budget 2018.

Årsredovisning 2016 Sjuhärads Samordningsförbund

Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund har fastställt årsredovisningen 2016 för förbundet. I revisionsberättelsen för år 2016 tillstyrks att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Beslut: Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Detaljplan del av Vist 10:2 mfl

Ett detaljplaneförslag har tagits fram för del av Vist 10:2 m.fl på uppdrag av kommunstyrelsen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av industriverksamhet med tillhörande kontor. Del av planområdet är tidigare planlagd för industri
Beslut: Planförslaget för del av Vist 10:2 m.fl. daterat 2017-02-23 skickas ut på samråd.

Planbesked Nord-Afrika 9

Svenska kyrkan har inkommit med begäran om planbesked för fastigheten Nord-Afrika 9. Fastigheten är planlagd 1957 för bostads- och handelsändamål. I dag bedrivs en stor del av kyrkans verksamhet i fastigheten och planer finns på att kunna utöka kyrkans behov av bl a kontorsutrymmen inom fastigheten, därför vill fastighetsägaren att en ny detaljplan tas fram som överensstämmer med dagens och framtidens verksamheter och behov. För att pröva möjlighet till detta behöver en ny detaljplan tas fram. Hela planprocessen beräknas ta närmare 1 år. Påbörjas planarbetet hösten 2017 beräknas detaljplanen kunna antas hösten 2018. Observera att en eventuell överklaganprocess påverkar när detaljplanen vinner laga kraft.
Beslut: Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att upprätta en ny detaljplan för Nord-Afrika 9. Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Nord-Afrika 9.

Samrådsyttrande för ny översiktsplan Borås Stad

Ett förslag till ny översiktsplan för Borås har tagits fram och skickats ut på samråd för yttrande. Ulricehamns kommun har tagit del av samrådshandlingarna och sammanställt ett samrådsyttrande gällande översiktsplanen som berör korridorer för Götalandsbanan, vindkraft, mellankommunala frågor och samverkan inom regionen.
Beslut: Det av förvaltningen framtagna samrådsyttrandet skickas till Borås Stad.

Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en rekommendation för kommunernas arbete med att öka kvaliteten nattetid i särskilda boenden för äldre. Rekommendationen utgår ifrån den ändring som har gjorts i Socialtjänstförordningen och fokuserar på fyra punkter: Koll på läget, planera utifrån individens behov, ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter och ledarskap.
Beslut: Ulricehamns kommun antar rekommendationen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gällande ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre.

Ansökan om bidrag för 2017 från Kvinnojouren i Borås

Kvinnojouren i Borås har ansökt om verksamhetsbidrag med 12 kronor per invånare för 2017. Kvinnojouren arbetar med stöd och hjälp till personer utsatta för våld i nära relationer. Förutom Borås stad hör också Herrljunga kommun, Bollebygd kommun och Ulricehamns kommun till Kvinnojouren i Borås. Kvinnojouren finansierar sin verksamhet i första hand genom kommunalt bidragsstöd. Förvaltningen tillstyrker Kvinnojouren i Borås ansökan om verksamhetsbidrag för 2017.
Beslut: Kvinnojouren i Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2017 med 12 kronor per invånare, totalt 286 980 kronor. Bidraget finansieras inom budget för individ- och familjeomsorgen.

Förslag till fördelning av 2017 års anslag för kostnadskrävande projekt för kulturföreningar

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2014 att bidrag till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar årligen ska delas ut. Bidraget uppgår till totalt 150 tkr per år och bidrag lämnas med högst 20 tkr per projekt. Ansökningar till 6 projekt har inkommit från 6 föreningar och verksamhet kultur har analyserat och bedömt de inkomna ansökningarna utifrån gällande kriterier och sammanställt ett förslag till fördelning av bidraget i enlighet med bilaga 1, till en kostnad av 89 000 kronor.
Beslut: Bidrag till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar beviljas med 89 000 kr fördelat enligt nedan. Kölaby hembygdsförening 20 000 kronor, Miljövärn Grovare – Fänneslunda 19 000 kronor, Grovared Fänneslunda hembygdsförening Avslag Liareds hembygdsförening 10 000 kronor, Hössna hembygdsförening 20 000 kronor, och Södra Vings hembygdsförening 20 000 kronor.

Ansökan om skolpeng för att studera på utlandsskola, Scandinavian School of Brussels

Eleven går första året på samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Europa i världen, vid Bäckängsgymnasiet i Borås. Under sitt andra studieår önskar hon studera vid Scandinavian School of Brussels. Vårdnadshavarna ansöker om att den skolpeng som Ulricehamns kommun betalar till Borås överförs till Scandinavian School of Brussels om dottern blir antagen vid skolan. Vårdnadshavarna ansöker även om att inackorderingstillägg betalas ut under det år som dottern studerar utomlands.
Beslut: Ansökan om överföring av skolpeng till Scandinavian School of Brussels beviljas under förutsättning att det inte medför några extra kostnader för Ulricehamns kommun. Skolpengen uppgår i dagsläget till 35 500 kronor per termin.
Ansökan om inackorderingstillägg avslås då det är en merkostnad för Ulricehamns kommun. Beslutet gäller under förutsättning att eleven antas för studier vid Scandinavian School of Brussels under läsåret 2017/2018.

Ansökan om skolpeng för studier på Svenska skolan i London

Eleven går första året på naturvetenskapsprogrammet, inriktning ledarskap, vid Bäckängsgymnasiet i Borås. Under sitt andra studieår önskar hon studera vid Svenska skolan i London. Vårdnadshavare ansöker om att den skolpeng som Ulricehamns kommun betalar till Borås överförs till Svenska skolan i London om dottern antagen vid skolan.
Beslut: Ansökan om överföring av skolpeng till Svenska skolan i London beviljas under förutsättning att det inte medför några extra kostnader för Ulricehamns kommun. Skolpengen uppgår i dagsläget till 41 400 kronor per termin. Beslutet gäller under förutsättning att eleven antas för studier vid Svenska skolan i London under läsåret 2017/2018.

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2017-04-06

Beslut: Informationen läggs till handlingarna.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 6 april 2017, senast ändrad den 6 april 2017