Kommunfullmäktige 27 april 2017

Här kan du läsa beslut i korthet från kommunfullmäktiges den möte 27 april 2017. Du kan också följa mötet i efterhand på webb-tv.

Se hela webb-tv sändningen från mötet

Information

Se ärendet på webb-tv

Inkomna motioner och medborgarförslag

Motion angående bekämpning av Jättebjörnlokan

Jan-Olof Sundh (V) föreslår i en motion att kommunen upprättar en samordnande handlingsplan och söker LONA-bidrag hos länsstyrelsen för att bekämpa Jättebjörnlokan. Notera att även om det är kommunen som söker bidraget så går det utmärkt att fördela vidare till ideella föreningar och markägare.

Beslut: Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för behandling.

Revisionsberättelse år 2016

Beslut: Revisorernas revisionsberättelse läggs till handlingarna.

Med hänvisning till att revisorerna i sin revisionsberättelse tillstyrkt ansvarsfrihet, lämnar kommunfullmäktige kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder, fullmäktigeberedningar och enskilda förtroendevalda i dessa organ, ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning och räkenskaper.

Årsredovisning 2016 för Ulricehamns kommun

Beslut: Årsredovisningen 2016 godkänns. Av 2016 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till kommunens resultatutjämningsreserv.

Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna.

Rapport – Granskning av kommunens rutiner kring tillfälligt stöd för Flyktingmottagande

Revisionen har inkommit med revisionsrapporten ”Granskning av kommunens rutiner kring tillfälligt stöd för flyktingmottagande”. Granskningens innehåll och slutsatser redovisas.

Beslut: Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken, mars 2017

I den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken behandlas 42 dokument. Några av dokumenten bedöms kunna utgå ur författningshandboken utan att ersättas av ett nytt liknande dokument. En del dokument som är tidssatta till 2016 har redan reviderats eller ersatts av nya dokument och bör utgå. Ytterligare några dokument är felaktigt benämnda som policy, riktlinjer mm, vilket gjort att de hamnat under fel dokumenttyp.

Andra dokument har felaktigt hamnat i författningshandboken, t ex Lex Sara rutinen. Dessa kommer att fortsätta gälla men bör tas bort från författningshandboken. Förvaltningen har tidigare fått av kommunfullmäktige uppdraget att kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen årligen tar ställning till de styrdokument som under året är aktuella för att upphöra gälla. Förvaltningen har nu rutiner för att detta årligen sker.

Beslut: Föreslagna förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten antas.

Årlig översyn av mål och uppdrag

Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt beslutade. Som framgår av bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag har arbetet inneburit sortering av vilka mål och uppdrag som är klara (grön markering), vilka som inte har gått att genomföra (röd markering). De som är kvar att arbeta med (gul/grå markering) återfinns inte i detta dokument utan finns med i bilagor till årsredovisning 2016.

Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende.

Beslut: De mål och uppdrag som i översynen har bedömts vara klara och de som ej går att genomföra avslutas.

Redovisning av motioner och medborgarförslag våren 2017

Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. Enligt kommunallagen 5 kap 33 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling.

Beslut: Redovisningen läggs till handlingarna.

Yttrande över Integrationsstrategi i Ulricehamns kommun

I november 2016 överlämnade beredningen för välfärd sitt förslag på integrationsstrategi i Ulricehamns kommun till kommunfullmäktige. Innan förslaget behandlas för antagande av kommunfullmäktige ska det lämnas över till kommunstyrelsen som ska yttra sig om förslagets laglighet, ekonomi och konsekvenser. Kommunstyrelsen har därför gett sektor välfärd i uppgift att sammanställa ett yttrande som behandlar laglighet, ekonomi och konsekvenser.

Beslut: Strategidokumentet Integrationsstrategi i Ulricehamns kommun antas. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta utifrån integrationsstrategin och ta fram en handlingsplan som bryter ner strategin och preciserar vad som ska göras. I det fall handlingsplanen medför en ökad ambitionsnivå som inte kan hanteras i nuvarande budget så får förvaltningen även i uppdrag att redovisa behov av resurser för att kunna verkställa genomförandet.

Inför vägledningsdebatt- Strategi för kommunens arbete med lokala Miljöfrågor

Beslut: De framkomna synpunkterna noteras inför beredningens fortsatta arbete.

Svar på motion om pendelparkering vid infarterna

Ingvor Carlander (MP), Ingmar Basth (MP), Arne Fransson (MP) har tidigare skickat in en motion om pendelparkering vid infarterna. I motionen föreslås att pendelparkeringen vid Ulricehamnsmotet utvidgas samt att pendelparkeringar byggs vid infarterna till Ulricehamn från Grönahög och Gällstad. Pendelparkeringen vid Ulricehamnsmotet planeras utökas med 29 parkeringsplatser under 2018. För pendelparkeringar vid infarterna Grönahög och Gällstad anses det inte finns underlag som motiverar att tid och medel avsätts för att etablera infartsparkeringar i nuläget.

Beslut: Motionen antas gällande förslaget till att utvidga pendelparkeringen vid Ulricehamnsmotet. Motionen avslås gällande förslaget att etablera pendelparkeringar vid infarterna Grönahög och Gällstad då det inte finns underlag som motiverar att tid och medel avsätts för att etablera infartsparkeringar i nuläget.

Svar på motion angående LSS

Mattias Bengtsson (SD)  har tidigare lämnat in en motion angående LSS. I motionen hänvisas till beslut i kommunstyrelsen 2017-01-04 § 24 om hur kommunen ska agera i de fall Migrationsverket skriver upp ett ensamkommande barn i ålder innan beslut om avvisning eller utvisning vunnit laga kraft. Mattias Bengtsson (SD) yrkar att fullmäktige beslutar att Ulricehamns kommun skall ha som policy att, då en brukare med personlig assistent enligt myndighetens tidigare beslut får sin assistansersättning neddragen, erbjuda samma antal timmar personlig assistans enligt myndighetens tidigare beslut utan extra kostnad för brukaren, tills beslutet vunnit laga kraft.

Beslut: Motionen avslås eftersom det saknas lagstöd för att införa en sådan policy som beskrivs i motionen.

Valärenden

Lars Vesterlund (M) avsäger sig uppdrag som ersättare i samverkansnämnden IT.

Beslut: Lars Vesterlund (M) befrias från uppdraget. Val av ny ersättare i samverkansnämnd IT bordläggs.

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att befria Lena Gilbertsson (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslut: Länsstyrelsen redovisar att Tommy Johansson, Älmestad, blir ny ledamot i kommunfullmäktige samt att Peter Edström, Ulricehamn, blir ny ersättare.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 28 april 2017, senast ändrad den 2 februari 2018 av