Kommunfullmäktige den 23 maj

Här kan du läsa beslut i korthet och se webb-tv från mötet den 23 maj.

Stadshuset i Ulricehamn. Foto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommunFoto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommun

Motioner

Pedagogiska måltider på somatiska avdelningar inom äldreomsorgen 2.0

Mattias Bengtsson (SD) och Niclas Sunding (SD) har inkommit med en motion angående pedagogiska måltider på somatiska avdelningar inom äldreomsorgen 2.0
De yrkar:
Att: Fullmäktige beslutar att förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur situationen ser ut på våra äldreboenden i Ulricehamns kommun gällande undernäring och risk för undernäring och presentera resultatet för fullmäktige.
Att: Fullmäktige beslutar att förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur kommunen jobbar med att stimulera en god aptit hos våra äldre, samt agerar vid misstanke om undernäring, och presenterar resultatet för fullmäktige.
Att: Fullmäktige beslutar att, i dokumentet ”Regler för pedagogiska måltider”, som antogs av kommunstyrelsen 25 november 2015, införa att pedagogiska måltider även skall gälla vårdpersonal på somatisk avdelning.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Medborgarförslag

Discgolfbana i Ulricehamn

Sven Gardell har inkommit med medborgarförslaget att inrätta en discgolfbana i stadsparken. Han anser att de stora ytorna är oanvända och miljön passar utmärkt till en varierad bana. En 18-hålsbana skulle kunna göra så att människor rör sig i hela parken. På en 18-hålsbana kan uppemot 100 personer vara igång på samtidigt.

Beslut: Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Ärenden

Ansökan om partistöd 2017

Kommunfullmäktige har fastställt regler för partistöd att gälla från och med mandatperioden 2014-2018. Samtliga partier har lämnat in ansökan för partistöd 2017. Av 2 kap 12 § kommunallagen framgår att beslut om utbetalning av partistöd ska fattas i kommunfullmäktige varje år.

Beslut:
Att partistöd 2017 betalas ut enligt följande:
Grundstöd Mandatstöd (antal mandat)
S 44 800 kr (13) 174 720 kr
C 44 800 kr (10) 134 400 kr
M 44 800 kr (10) 134 400 kr
SD 44 800 kr (3) 40 320 kr (tom stol)
NU 44 800 kr (3) 40 320 kr
MP 44 800 kr (3) 40 320 kr
V 44 800 kr (2) 26 880 kr
L 44 800 kr (2) 26 880 kr
KD 44 800 kr (2) 26 880 kr
Summa grundstöd 403 200 Summa mandatstöd 645 120 kr
Totalt 1 048 320 kr

Uppdragsbeskrivning med budget och processhjul – Kulturstrategi

Kommunfullmäktige avser att ge beredningen för samhällsutveckling i uppdrag att ta fram en strategi för kommunens arbete med kultur.

Beslut: Beredningen för samhällsutveckling ges i uppdrag att ta fram en strategi för kommunens arbete med kultur, i enlighet med uppdragsbeskrivningen från kommunfullmäktiges presidium. I sitt arbete ska beredningen ta hänsyn till förvaltningens PM som innehåller omvärldsanalys och nulägesbeskrivning.

Svar på motion om motioner

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Karlsson (C) att en praxis eller ett regelverk tas fram för formerna kring besvarande av motioner och när det kan anses vara motiverat att föreslå om motioner ska bifallas, avslås eller anses som besvarade. Förvaltningen bedömer att ett enhetligt regelverk för besvarande av motioner är önskvärt och framhåller att det i nuläget pågår ett arbete med att ta fram generella riktlinjer för handläggning av politiska beslutsärenden, som fyller den funktion som efterfrågas i motionen.

Beslut: Motionen antas genom att dess förslag verkställs i utformandet av kommunens nya riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden.

Svar på motion om inrättande av fullmäktigeberedning för kulturfrågor

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Matthias Nordgren (S) att en tillfällig fullmäktigeberedning för kultur inrättas och att denna beredning får i uppdrag att utarbeta ett måldokument för kommunens arbete med kulturfrågor. Förvaltningen ställer sig positiv till detta förslag och kan konstatera att det för närvarande förbereds ett uppdrag till fullmäktiges beredning för samhällsutveckling om att ta fram en kulturstrategi för kommunen.

Beslut: Motionen antas genom att dess förslag införlivas i det pågående arbetet med att utarbeta ett förslag på uppdrag till fullmäktiges beredning för samhällsutveckling om att ta fram en kulturstrategi för kommunen.

Svar på motion om att äldre ska ha rätt till tryggt boende

Cristina Bernevång (KD) har den 27 september 2016 lämnat en motion om att äldre ska ha rätt till tryggt boende. I motionen föreslås att Ulricehamns kommun ger personer över 85 år, som själva upplever att behoven i det dagliga livet inte täcks av hemtjänst m.m. och/eller upplever otrygghet, oro och ensamhet, rätt till plats i särskilt boende eller serviceboende om de vill det. Förvaltningen bedömer att detta inte är möjligt ur laglighetssynpunkt då varken socialtjänstlagen eller kommunallagen medger en sådan hantering.

Beslut: Motionen avslås då en sådan hantering som föreslås i motionen inte är möjlig ur laglighetssynpunkt.

Årsredovisning 2016 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har 2017-03-17, § 10, beslutat fastställa årsredovisning för 2016. Tillsammans med revisionsberättelsen överlämnas den till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen
Beslut: Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Årsredovisning 2016 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2017-03-30, att fastställa årsredovisning för 2016 samt att översända den tillsammans med revisionsberättelsen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. I revisionsberättelsen framgår det att revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2016 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Beslut: Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Förvärv av fastigheten Hössna 1.26

Enligt beslut § 236/2016 i Kommunstyrelsen den 8 september 2016 beviljades förvaltningen 0,7 mnkr i investeringsmedel till projektering gällande förvärv och byggnation av förskola i Hössna. Ulricehamns kommun hyr i dag lokaler i fastigheten Hössna 1:26 som inrymmer förskolan i Hössna. Fastigheten ägs av Sandahls Fastighets AB. Detaljplanearbete och projektering har inletts för att bygga om och till förskolan i Hössna 1:26. För att det ska vara en hållbar långsiktighet i verksamheten har förvaltningen under lång tid fört förhandlingar med fastighetsägaren om att få förvärva fastigheten. Sandahls Fastighets AB har slutligen beslutat att sälja den till kommunen. Fastigheten Hössna 1:26 kommer överlåtas genom en bolagsaffär vilket innebär att fastigheten ägs av ett aktiebolag där fastigheten är enda tillgången och kommunen förvärvar samtliga aktier i detta bolag.
Beslut: Kommunen förvärvar samtliga aktier i Hössna 1:26 i Ulricehamn AB. Köpeskillingen och tillkommande kostnader, totalt 4,2 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för ”Förskola och skola för hela kommunen” i investeringsbudgeten för 2017 (ombudgeterade medel från 2016).

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2017 enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite. Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.

Beslut: Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2017, lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Begäran om förlängd tid – Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor

En tillfällig beredning fick i uppdrag av kommunfullmäktige den 22 juni 2016 § 110, att ta fram en strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor utifrån uppdragsbeskrivningen. I enighet med beredningens processhjul genomfördes en vägledningsdebatt i kommunfullmäktige den 27 april 2017. Beredningen begär nu förlängd tid för sitt arbete och önskar överlämna uppdraget till kommunfullmäktige på sammanträdet i oktober månad.
Beslut: Den tillfälliga beredningen får förlängd tid för sitt arbete till och med den 30 september 2017 med undantag för juli då beredningens arbete tar uppehåll.

Begäran om förlängd tid – Frånvaro för förtroendevald med hel- och deltidsarvode

Genom ett beslut i KF 26 januari 2017 får val- och arvodesberedningen i uppdrag att genomföra en revidering och översyn av de villkor som gäller de förtroendevaldas rätt till socialförsäkringar (sjukförsäkring, föräldrapenning m.m.) och andra lagar på arbetsmarknaden (semesterlönelagen och de förtroendevaldas rätt till personalförmåner m.m.). Denna revidering skulle färdigställas så att beslut kan fattas på kommunfullmäktige senast i juni 2017. Val- och arvodesberedningen begär nu förlängd tid för sitt arbete.
Beslut Val- och arvodesberedningen får förlängd tid för att utreda frågan vidare till och med den 31 oktober 2017.

Valärenden

Silvio Silva Goncalves (S) befrias från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Peder Danesved (L) befrias från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Emma Dahl (NU) befrias från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Bo Larsson (V) befrias från uppdraget som ledamot i beredningen för samhällsutveckling.

 


Publicerat av Ulrika Emtervall den 24 maj 2017, senast ändrad den 2 februari 2018 av