Kommunstyrelsen 4 maj 2017

Här kan du läsa beslut i korthet från kommunstyrelsens möte den 4 maj 2017.

Stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommunFoto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Beredning/yttrande- ärenden till kommunfullmäktige

Ansökan om partistöd 2017

Beslut: Fullmäktige förslås besluta att partistöd 2017 betalas ut enligt följande:

Grundstöd                                          Mandatstöd (antal mandat)

S 44 800 kr                                             (13) 174 720 kr
C 44 800 kr                                             (10) 134 400 kr
M 44 800 kr                                            (10) 134 400 kr
SD 44 800 kr                                           (3) 40 320 kr (tom stol)
NU 44 800 kr                                          (3) 40 320 kr
MP 44 800 kr                                          (3) 40 320 kr
V 44 800 kr                                             (2) 26 880 kr
L 44 800 kr                                             (2) 26 880 kr
KD 44 800 kr                                         (2) 26 880 kr

———————————————————————————————————-
Summa grundstöd 403 200                  Summa mandatstöd 645 120 kr
Totalt 1 048 320 kr

Uppdragsbeskrivning med budget och processhjul – Kulturstrategi

Kommunfullmäktige avser att ge beredningen för samhällsutveckling i uppdrag att ta fram en strategi för kommunens arbete med kultur.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att beredningen för samhällsutveckling ges i uppdrag att ta fram en strategi för kommunens arbete med kultur, i enlighet med uppdragsbeskrivningen från kommunfullmäktigespresidium. I sitt arbete ska beredningen ta hänsyn till förvaltningens PM som innehåller omvärldsanalys och nulägesbeskrivning.

Svar på motion om motioner

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Karlsson (C) att en praxis eller ett regelverk tas fram för formerna kring besvarande av motioner och när det kan anses vara motiverat att föreslå om motioner ska bifallas, avslås eller anses som besvarade.

Beslut: Fullmäktige förslås besluta att motionen antas genom att dess förslag verkställs i utformandet av kommunens nya riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden.

Svar på motion om inrättande av fullmäktigeberedning för kulturfrågor

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Matthias Nordgren (S) att en tillfällig fullmäktigeberedning för kultur inrättas och att denna beredning får i uppdrag att utarbeta ett måldokument för kommunens arbete med kulturfrågor.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att motionen antas genom att dess förslag införlivas i det pågående arbetet med att utarbeta ett förslag på uppdrag till fullmäktiges beredning för samhällsutveckling om att ta fram en kulturstrategi för kommunen.

Svar på motion om att äldre ska ha rätt till tryggt boende

Cristina Bernevång (KD) har den 27 september 2016 lämnat en motion om att äldre ska ha rätt till tryggt boende. I motionen föreslås att Ulricehamns kommun ger personer över 85 år, som själva upplever att behoven i det dagliga livet inte täcks av hemtjänst med mera och/eller upplever otrygghet, oro och ensamhet, rätt till plats i särskilt boende eller serviceboende om de vill det.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att motionen avslås då en sådan hantering som föreslås i motionen inte är möjlig ur laglighetssynpunkt.

Årsredovisning 2016 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Årsredovisning 2016 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Förvärv av fastigheten Hössna 1.26

Beslut: Kommunen förvärvar samtliga aktier i Hössna 1:26 i Ulricehamn AB.

Köpeskillingen och tillkommande kostnader, totalt 4,2 miljoner kronor, kan finansieras via avsatta medel för ”Förskola och skola för hela kommunen” i investeringsbudgeten för 2017 (ombudgeterade medel från 2016).

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2017 enligt socialtjänstlagen(SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum.

Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras.

Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.

Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2017, lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

 Yttrande gällande laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, §§ 35, 42 och 43, sluten omröstning. Mål nr 1485-1

Ulricehamns kommun har av Förvaltningsrätten i Jönköping ålagts att inkomma med ett yttrande avseende laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23 §§ 35, 42 och 43, sluten omröstning. Ett yttrande är framtaget och ska snarast tillställas Förvaltningsrätten i Jönköping.

Beslut: Yttrandet antas och skickas till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Yttrande gällande laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, § 42, jäv. Mål nr 1484-17

Ulricehamns kommun har av Förvaltningsrätten i Jönköping ålagts att inkomma med ett yttrande avseende laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23 § 42, jäv. Ett yttrande är framtaget och ska snarast tillställas Förvaltningsrätten i Jönköping

Beslut: Yttrandet antas och skickas till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Ansökan om investeringsmedel – Arbetsmiljöåtgärder Ulrikaskolan

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för Arbetsmiljöåtgärder Ulrikaskolan, 1 050 000 kronor, kan delvis finansieras via avsatta medel för arbetsmiljöåtgärder i investeringsbudgeten för 2017 (850 000 kronor), samt genom att 200 000 överförs från anslaget för ej kända projekt.

Samlad organisation för kommunens grönytor

I dagsläget hanteras grönytor både i kommunens organisation och inom Ulricehamns Energi AB (UEAB). I syfte att skapa en bättre samordning och tydligare ansvarsfördelning initierade förvaltningen en översyn gällande hanteringen av kommunens grönytor. Översynen visar att en samlad organisation bedöms skapa bättre förutsättningar för god förvaltning och utveckling av kommunens grönytor, bättre samordning och tydligare ansvarsfördelning.

Beslut: Kommunens grönyteskötsel sammanförs till en samlad organisation inom kommunstyrelsens förvaltning och kommunens samarbetsavtal med Ulricehamns energi (UEAB) avseende § 3 (första stycket) och § 5 (första stycket) revideras utifrån denna förändring med start 1 september 2017. Ersättning för grönyteskötsel kommer från och med 1 september inte att utgå till UEAB.

Riktlinjer för stadsbyggnad i Ulricehamns stad

Ulricehamn har många kvaliteter som bidrar till stadens attraktivitet. Småstadsidyllens koppling till Åsunden och närheten till naturen är några av stadens främsta egenskaper.

Riktlinjerna belyser specifika värden som är viktiga att beakta och ta tillvara i stadsutvecklingen. Riktlinjerna ska vara vägledande i frågor som berör arkitektur, gestaltning och utveckling av den byggda miljön. De ska användas i arbetet med planer, program och i bygglov. Externt förmedlar riktlinjerna kommunenens intentioner gällande stadsbyggnad till byggföretag, näringsidkare och enskilda.

Beslut: Riktlinjer för stadsbyggnad i Ulricehamns stad antas.

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Borås

Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås kommun från och med läsåret 2018/2019. Skolan, Realgymnasiet i Borås, har för avsikt att utöka redan befintlig verksamhet. Ansökan avser utbildningar inom Fordons- och transportprogrammet samt Handels- och administrationsprogrammet.

Beslut: Ulricehamns kommun avstår från att yttra sig.

Begäran om ny överenskommelsetid för förskoleverksamhet på intraprenad

Emilia Centrum har under drygt fem år bedrivit de tre förskolorna Stadsskogen, Tre Rosor och Åsundavy i form av intraprenad. En överenskommelse om intraprenad ska vara tidsbegränsad och får normalt löpa över tre år, det ska dock finnas en möjlighet till förlängning. Begäran om förlängning ska göras senast sex månader innan överenskommelsen går ut.

Företrädare för Emilia Centrum har inkommit med en begäran om att under en ny överenskommelsetid på tre år få driva förskolorna som en intraprenad under perioden 2018-2020.

Beslut: Kommunstyrelsen ställer sig positiv till begäran om en ny överenskommelsetid och uppdrar åt förvaltningen att utarbeta ett förslag på ett nytt avtal för perioden 2018-2020.

Svar på initiativärende om att hjälpa ensamkommande ungdomar i kommunen

Hanna Gundberg (MP) lämnade 2 februari 2017 ett initiativärende till kommunstyrelsen där det framkom att hon vill att förvaltningen ska undersöka hur Ulricehamns kommun kan hjälpa de ungdomar som är bosatta här, efter att de har fyllt 18 år. Förvaltningen instämmer i den problematik och de svårigheter som beskrivs i initiativärendet.

Kommunens socialtjänst gör i dagsläget en individuell bedömning om personen har sådana individuella vårdbehov att han eller hon behöver vara fortsatt placerad i kommunens boende. Finns ett sådant behov föreslås nämnden att fatta beslut om fortsatt placering och kommunen kan då få ersättning för kostnaderna för placeringen från Migrationsverket.

Beslut: Initiativärendet avslås då det krävs ett individuellt beslut om personen har fortsatt behov av vård enligt Socialtjänstlagen eller lagen och särskilda bestämmelser om vård av unga.

Redovisning av åtgärder vidtagna efter tillsyn av grundsärskola i Ulricehamns kommun, dnr 43-2016:4711

Under hösten 2016 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av Ulricehamns kommun, varvid bland annat grundsärskolan granskades. Utifrån vad som framkom vid tillsynen gjorde Skolinspektionen bedömningen att det förelåg brister inom följande område:

– Huvudmannen tar emot anmälningar från rektorer om angivna kränkningar mot elever, utreder skyndsamt omständigheterna kring de angivna kränkningarna och vidtar i förekommande fall de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling.

Sektor lärande har, med beaktande av det som Skolinspektionen lyfter fram i sin rapport, under innevarande läsår vidtagit åtgärder i syfte att åtgärda de brister som påtalats. I de fall åtgärder inte har kunnat vidtas omgående har en plan lagts fast för att under kommande läsår komma till rätta med bristerna.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner de vidtagna och planerade åtgärderna för att komma tillrätta med de påtalade bristerna. Redovisningen översänds till Skolinspektionen.

Redovisning av åtgärder vidtagna efter tillsyn av förskola i Ulricehamns kommun, dnr 43-2016:4708

Under hösten 2016 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av Ulricehamns kommun, varvid bland annat förskoleverksamheten granskades. Utifrån vad som framkom vid tillsynen gjorde Skolinspektionen bedömningen att det förelåg brister inom följande område:

– Huvudmannen tar emot anmälningar från förskolechefer om angivna kränkningar mot barn, utreder skyndsamt omständigheterna kring de angivna kränkningarna och vidtar i förekommande fall de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling.

Sektor lärande har, med beaktande av det som Skolinspektionen lyfter fram i sin rapport, under innevarande läsår vidtagit åtgärder i syfte att åtgärda de brister som påtalats. I de fall åtgärder inte har kunnat vidtas omgående har en plan lagts fast för att under kommande läsår komma till rätta med bristerna.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner de vidtagna och planerade åtgärderna för att komma tillrätta med de påtalade bristerna. Redovisningen översänds till Skolinspektionen.

Redovisning av åtgärder vidtagna efter tillsyn av förskoleklass och grundskola i Ulricehamns kommun, dnr 43-2016:4709

Under hösten 2016 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av Ulricehamns kommun, varvid bland annat förskoleklass och grundskola granskades. Utifrån vad som framkom vid tillsynen gjorde Skolinspektionen bedömningen att följande brister förelåg:

– Huvudmannen ser till att det på grundskoleenheterna finns tillgång till elevhälsa för eleverna i förskoleklass och grundskola, så att den kan användas främst förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot målen

– Huvudmannen ser till att det vid grundskoleenheterna erbjuds studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det.

– Huvudmannen tar emot anmälningar från rektorer om angivna kränkningar mot elever, utreder skyndsamt omständigheterna kring de angivna kränkningarna och vidtar i förekommande fall de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Sektor lärande har, med beaktande av det som Skolinspektionen lyfter fram i sin rapport, under innevarande läsår vidtagit åtgärder i syfte att åtgärda de brister som påtalats. I de fall åtgärder inte har kunnat vidtas omgående har en plan lagts fast för att under kommande läsår komma till rätta med bristerna.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner de vidtagna och planerade åtgärderna för att komma tillrätta med de påtalade bristerna. Redovisningen översänds till Skolinspektionen.

Redovisning av åtgärder vidtagna efter tillsyn av fritidshem i Ulricehamns kommun, dnr 43-2016:4707

Under hösten 2016 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av Ulricehamns kommun, varvid bland annat fritidshem granskades. Utifrån vad som framkom vid tillsynen gjorde Skolinspektionen bedömningen att Ulricehamns kommun inte uppfyller författningens krav avseende att:

– Huvudmannen tar emot anmälningar från rektorer om angivna kränkningar mot elever, utreder skyndsamt omständigheterna kring de angivna kränkningarna och vidtar i förekommande fall de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

– Inriktningen för huvudmannens kvalitetsarbete är att de nationella mål och krav som anges i styrdokumentet uppfylls.

– Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar denna uppföljning.

– Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutade åtgärderna.

Sektor lärande har, med beaktande av det som Skolinspektionen lyfter fram i sin rapport, under innevarande läsår vidtagit åtgärder i syfte att åtgärda de brister som påtalats. I de fall åtgärder inte har kunnat vidtas omgående har en plan lagts fast för att under kommande läsår komma till rätta med bristerna.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner de vidtagna och planerade åtgärderna för att komma tillrätta med de påtalade bristerna. Redovisningen översänds till Skolinspektionen.

Redovisning av åtgärder vidtagna efter tillsyn av vuxenutbildningen i Ulricehamns kommun, Dnr 43-2016:4706

Under hösten 2016 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av Ulricehamns kommun, varvid bland annat vuxenutbildningen granskades. Utifrån vad som framkom vid tillsynen konstaterar Skolinspektionen att Ulricehamns kommun inte uppfyller författningens krav avseende att:

– Hemkommunen tar ansvar för att det för varje elev inom kommunal vuxenutbildning upprättas en individuell studieplan, att planen innehåller uppgifter i enlighet med författningarnas krav och att hemkommunen informeras när planen revideras.

– Huvudmannen ser till att särskild utbildning för vuxna är flexibel så att den möter varje elev utifrån dennes behov och förutsättningar och bedrivs kontinuerligt under hela året.

– Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar denna uppföljning.

– Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om och genomför nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar dessa.

– Huvudmannen ser till att nödvändiga åtgärder vidtas om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten.

Sektor lärande har, med beaktande av det som Skolinspektionen lyfter fram i sin rapport, under innevarande läsår vidtagit åtgärder i syfte att åtgärda de brister som påtalats. I de fall åtgärder inte har kunnat vidtas omgående har en plan lagts fast för att under kommande läsår komma till rätta med bristerna.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner de vidtagna och planerade åtgärderna för att komma tillrätta med de påtalade bristerna. Redovisningen översänds till Skolinspektionen.

 


Publicerat av Elin Johansson den 4 maj 2017, senast ändrad den 4 maj 2017